miercuri | 04 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


AGRICOVER HOLDING S.A. - AGV26E

Convocare AGEA pentru 26.06.2023

Data Publicare: 26.05.2023 8:51:58

Cod IRIS: 8B88E

RAPORT CURENT nr. 11 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 26.05.2023

AGRICOVER HOLDING SA

Sediul social:

 

Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, Romania

Numar tel./fax:

021 336 4645

E-mail:

elena.kurci@agricover.ro

Numar/data inregistrarii la ORC:

J23/447/2018

CUI:

36036986

Capital soc. subscris si varsat:

189.067.106,30 lei

Piata regl. de tranzactionare:

Bursa de Valori Bucuresti

 

Evenimente importante de raportat:

a)             Schimbari in controlul asupra emitentului nu este cazul.

b)            Achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul.

c)             Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment nu este cazul.

d)            Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e)             Alte evenimente: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING SA.

             AGRICOVER HOLDING SA informeaza investitorii ca prin Decizia Consiliului de Administratie nr. AH26/25.05.2023, au fost aprobate urmatoarele:

1.             Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA” sau „Adunarea”) Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru data de 26.06.2023, ora 9,00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.06.2023, cu urmatoarea ordine de zi:

1.1.        Constatarea inchiderii fara succes a ofertei publice initiale de actiuni („IPO”), cu consecinta neimplementarii majorarii de capital social, aprobata prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 2/10.04.2023 si revocarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii nr. 3/10.04.2023 privind admiterea actiunilor la tranzactionare si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central;

1.2.        Aprobarea transferului registrului actionarilor Societatii de la Societate Registrul Miorita S.A. cu sediul social in Romania, Judetul Cluj, Mun. Cluj Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 20, cod unic de inregistrare RO 9599222, numar de ordine in registrul comertului J12/1267/1997;

1.3.        Aprobarea alocarii suplimentare a unui numar de maxim de 2.100.000 actiuni ale Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru exercitiul financiar 2023 in vederea implementarii Programului Multianual Stock Option Plan („SOP”) aprobat prin hotararea nr. 6/20.12.2021 a adunarii generale extraordinare a actionarilor si transferarii actiunilor catre persoanele elibigile cel mai devreme dupa o perioada de 12 luni de la data alocarii, sub conditia si in limita indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti pentru exercitiul financiar 2023 si cu respectarea tuturor cerintelor inscrise in Programul Multianual Stock Option Plan.

1.4.        Aprobarea modificarii Anexei 1 si Anexei 2 a SOP aprobat prin hotararea nr. 6/20.12.2021 a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

1.5.        Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu o suma maxima de 343.656,90 lei, prin emisiunea unui numar maxim de 3.436.569 actiuni noi, ordinare, nominative, emise in forma dematerializata, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 lei/actiune („Majorarea”) care vor fi subscrise exclusiv de catre angajatii,  administratorii si/sau directorii Societatii si filialelor Societatii („Beneficiarii SOP”), potrivit termenilor si conditiilor Programului Multianual Stock Option Plan  („SOP”) aprobat prin hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 6/20.12.2021, respectiv nr. 2/28.04.2022, in termen de 30 zile de la data prezentei hotarari;

1.6.        Aprobarea ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor existenti ai Societatii la subscrierea de actiuni noi, in scopul facilitarii realizarii SOP, astfel incat actiunile nou emise in cadrul Majorarii sa fie oferite exclusiv Beneficiarilor SOP in cadrul SOP;

1.7.        Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide cu privire la urmatoarele aspecte privind Majorarea:

1.7.1.   Constatarea rezultatelor Majorarii  si aprobarea numarului final de actiuni nou emise, respectiv, nivelul Majorarii;

1.7.2.  Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a finalizarii Majorarii  si semnarea acestuia de catre Presedintele Consiliului de Administratie;

1.7.3.   Orice alte aspecte in legatura cu Majorarea.

1.8.        Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, in forma si avand continutul inclus in Anexa 1 la Convocator si semnarea acestuia de catre Presedintele Consiliului de Administratie;

1.9.        Autorizarea dobandirii de catre Societate, de la Beneficiarii SOP, a unui numar de pana la 3.436.569 actiuni proprii emise de Societate potrivit termenilor si conditiilor Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 6/20.12.2021, respectiv nr. 2/28.04.2022, pentru o perioada de cel mult 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului, la un pret maxim de rascumparare de 0,751 lei/actiune;

1.10.    Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

Anexa 1

ACT CONSTITUTIV al

Societatii AGRICOVER HOLDING SA

CAPITOLUL I.           DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA DE FUNCTIONARE A SOCIETATII

Art. 1Denumirea societatii

Denumirea societatii este AGRICOVER HOLDING SA (,,Societatea'').

Denumirea societatii va putea fi schimbata in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

In toate inscrisurile, facturile, anunturile, publicatiile sau in alte documente utilizate in activitatea comerciala ce emana de la societate se va inscrie denumirea acesteia, care va fi urmata de initialele S.A. (,,societate pe actiuni”), cu sediul social in Romania, judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bd. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, cod unic de inregistrare 36036986, numar de ordine in registrul comertului J23/447/2018, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J23/447/2018, nationalitate romana, capital social subscris si varsat 189.067.106,30 lei.

Art. 2Forma juridica

Societatea AGRICOVER HOLDING SA este persoana juridica, cu capital integral privat, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu dispozitiile cuprinse in prezentul act constitutiv, cat si al legislatiei aplicabile.

Societatea AGRICOVER HOLDING SA este o societate pe actiuni de tip inchis.

Art. 3 Sediul social

Sediul social al societatii este in Romania, judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bd. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8. Adunarea Generala a Actionarilor va hotari mutarea sediului social al societatii, infiintarea de sucursale, filiale, reprezentante, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea unitati cu sau fara personalitate juridica, situate in tara sau strainatate. Societatea poate infiinta, de asemenea asociatii, fundatii sau alte persoane juridice.

Art. 4Durata de functionare

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

CAPITOLUL II.         SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE ALE SOCIETATII

Art. 5Scopul societatii

Societatea este infiintata si organizata pentru organizarea si gestionarea participatiilor la capitalul social al tuturor societatilor membre ale Grupului Agricover.

Art. 6     Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate „642 - Activitati ale holdingurilor”.

Obiectul principal de activitate „6420 - Activitati ale holdingurilor”;

CAPITOLUL III.       CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Art. 7 Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 189.067.106,30 lei, din care 24.070.493,60 lei aport in numerar si 164.996.612,70 lei aport in natura, impartit in 1.890.671.063 actiuni nominative, fiecare in valoare nominala de 0,10 lei.

Aportul actionarilor la constituirea capitalului subscris si varsat, numarul de actiuni, participarea la profit si pierderi se prezinta dupa cum urmeaza:

·                domnul KANANI JABBAR, CNP XXX, nascut la data de XXX in localitatea XXX, domiciliat in XXX, cetatean XXX, identificat cu XXX seria XXX nr. XXX, eliberat de XXX la data de XXX, valabila pana la data de XXX (,,Actionarul Majoritar”), detine un numar de 1.649.966.127 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 164.996.612,70 lei, aport in natura, reprezentand 87,269% din capitalul social al Societatii;

·                BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE, o organizatie internationala infiintata in baza unui tratat (,,BERD”), detine un numar de 240.630.848 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 24.063.084,80 lei, aport in numerar, reprezentand 12,727% din capitalul social al Societatii;

·                ALTI ACTIONARI care detin 74.088 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 7.408,80 lei, aport in numerar, reprezentand 0,004% din capitalul social al Societatii.

Beneficiarul real al Societatii este domnul KANANI JABBAR, CNP XXX, nascut la data de XXX in localitatea XXX, domiciliat in XXX, cetatean XXX, identificat cu XXX seria XXX nr. XXX, eliberat de XXX la data de XXX, valabila pana la data de XXX, detinand un procent de 87,269% din capitalul social total al Societatii. Modalitatea in care se exercita controlul Societatii este modalitate directa.

Majorarea sau reducerea capitalului social va fi facuta cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 8     Actiunile

Actiunile Societatii sunt nominative, indivizibile, dematerializate si vor fi evidentiate in registrul actionarilor Societatii (,,Registrul Actionarilor”) tinut de Registrul Miorita S.A. cu sediul social in Romania, Judetul Cluj, Mun. Cluj Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 20, cod unic de inregistrare RO 9599222, numar de ordine in registrul comertului J12/1267/1997.

Art. 9     Drepturi si obligatii ce decurg din detinerea actiunilor

Fiecare actiune confera detinatorului un vot in Adunarea Generala a Actionarilor precum si dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere ale Societatii.

Fiecare actionar este proprietar pe actiunile pe care le detine la Societate, acestea sunt indivizibile. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, Societatea nu este obligata sa inscrie transmiterea atata timp cat nu va fi desemnat un reprezentant unic.

Drepturile si obligatiile decurgand din detinerea actiunilor il urmeaza pe titular.

Obligatiile Societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund exclusiv in limita valorii actiunilor pe care le detin.

Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul Societatii ce i se va repartiza, ca dividente, de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea Societatii, efectuate in conditiile prezentului Act Constitutiv si legii aplicabile.

Art. 10   Transferul actiunilor

Dreptul de proprietate asupra actiunilor Societatii se transmite prin declaratie facuta in Registrul Actionarilor, semnata de vanzator si de cumparator sau de mandatarii lor printr-un contract de vanzare-cumparare de actiuni.

Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor Societatii se va face prin inscris sub semnatura privata in care se va arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor. Garantia se inregistreaza in Registrul Actionarilor. Creditorului in favoarea caruia s-a constituit garantia reala mobiliara asupra actiunilor i se elibereaza o dovada a inregistrarii acesteia. Garantia devine opozabila tertilor de la data inregistrarii ei la Registrul National de Publicitate Mobiliara de catre creditor.

CAPITOLUL IV.      CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 11  Organele de conducere ale societatii

Conducerea si administrarea societatii sunt asigurate de Adunarea Generala a Actionarilor, care este Ordinara si Extraordinara, si de Consiliul de Administratie, alcatuit dintr-un numar impar de cel putin 3 administratori.

Adunarile Generale ale Actionarilor, atat cele Ordinare cat si cele Extraordinare, se vor tine la sediul Societatii sau in locul ce se va indica in convocator.

Art. 12  Atributiile Adunarii Generale Ordinare

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara este obligata:

·                Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de  Consiliul de Administratie si auditorii finanicari si sa stabileasca dividendul;

·                Sa desemneze, sa demita si sa stabileasca remuneratia membrilor Consiliului de Administratie;

·                Sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

·                Sa numeasca si sa demita auditorul finanaciar si sa fixeze durata minima a contractului de audit finanaciar;

·                Sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul finanaciar urmator;

·                Sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii.

Cu respectarea dispozitiilor Art. 14, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot.

Cu respectarea dispozitiilor Art. 14, hotararile Adunarii Generale Ordinare se iau cu majoritate de voturi exprimate.

Cu respectarea dispozitiilor Art. 14, daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum, se va intruni la o a doua convocare care poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, lunad hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 13   Atributiile Adunarii Generale Extraordinare

Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hatarare asupra:

·                Schimbarea formei juridice;

·                Mutarea sediului Societatii;

·                Schimbarea obiectului de activitate al Societatii;

·                Infiintarea si desfiintarea unor sedii secundare;

·                Majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau emiterea de noi actiuni;

·                Fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;

·                Dizolvarea anticipata a Societatii;

·                Conversia actiunilor dintr-o categorie intr-alta;

·                Emisiunea de obligatiuni;

·                Orice alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale;

Cu respectarea dispozitiilor Art. 14, pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total al drepturilor de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor detinand cel putin o cincime din numarul total al drepturilor de vot.

Cu respectarea dispozitiilor Art. 14, hotararile sunt luate cu majoritate de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 14  Drepturile de veto ale BERD in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor

Independent de dispozitiile de mai sus, cat timp BERD detine actiuni reprezentand cinci procente (5%) sau mai mult din capitalul subscris si varsat al Societatii, nicio hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sau a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa caz, in legatura cu urmatoarele aspecte nu va putea produce efecte juridice fara votul „pentru” al BERD:

i.               orice hotarare de modificare sau completare semnificativa a Actului Constitutiv al Societatii, inclusiv insa fara a se limita la sediul social al Societatii, denumirea Societatii, exercitiul financiar al Societatii, prerogativele Consiliului de Administratie, durata de functionare a Societatii, filiale care, pentru evitarea oricarui dubiu, nu vor include ,,puncte de lucru”, ,,agentii”, ,,reprezentante” sau “sucursale” si cotele de participare la profit si/sau pierderi;

ii.             orice modificare survenita in activitatile Societatii fata de cele mentionate in obiectul principal de activitate si incluse in Actul Constitutiv al Societatii si care sunt declarate si autorizate la data inregistrarii prezentului Act la Registrul Comertului;

iii.           orice hotarare de majorare sau de reducere a capitalului social al Societatii ori de conversie a actiunilor Societatii dintr-un tip, forma ori categorie in alta ori crearea de noi clase sau tipuri de actiuni ale Societatii si orice hotarare de aprobare a unei oferte publice initiale sau listarea la bursa a actiunilor Societatii;

iv.            orice hotarare de a transforma, fuziona, consolida, diviza, dizolva sau lichida Societatea sau de a o reorganiza intr-o alta forma juridica;

v.              orice hotarare de a aproba Situatiile Financiare anuale ale Societatii;

vi.            orice hotarare de aprobare a dividendelor, rascumpararea actiunilor, divizarea actiunilor sau acordarea de dividende sub forma de actiuni de catre Societate;

vii.          orice hotarare de a desemna, de a reinnoi sau demite auditorii sau (dupa caz, in situatia unei lichidari voluntare a Societatii) lichidatorii Societatii;

viii.        orice hotarare referitoare la desemnarea, eliberarea din functie sau remunerarea membrilor Consiliului de Administratie sau orice modificare cu privire la numarul membrilor Consiliului de Administratie sau cu privire la orice alte reguli care guverneaza aceste organisme (inclusive reguli privind procedura de vot);

ix.            introducerea oricarei restrictii cu privire la posibilitatea de transmitere a actiunilor Societatii;

x.              orice anulare sau limitare a drepturilor preferentiale de subscriere ale actionarilor;

xi.            orice hotarare de anulare sau de modificare a Politicii privind Dividendele;

xii.          orice hotarare necesara in conformitate cu art. 15322 din Legea 31/1990, fiind o hotarare cu privire la achizitia sau instrainarea de bunuri de catre Societate a caror valoare depaseste cincizeci de procente (50%) din valoarea contabila a tuturor bunurilor din portofoliul Societatii.

Art. 15  Delegarea unor atributii Consiliului de Administratie

Sunt delegate Consiliului de Administratie atributiile Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, altul decat cel principal, infiintarea sau desfiintarea de sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru si alte asemenea dezmembraminte ale societatii, cu sau fara personalitate juridica, situate in tara sau strainatate;

Art. 16  Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la terminarea exercitiului finanaciar.

Modul si termenul de convocare vor fi conform prevederilor legale.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5,0% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta actionarilor. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari va fi publicata cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii Generale, la data mentionata in convocator.

Art. 17   Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza dintre actionarii prezenti un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor, formalitatile de convocare si intocmeste procesul verbal al sedintei.

Art. 18  Exercitarea Dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

Hotararile se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si desemnarea auditorului, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Hotararile Adunarii Generale luate in limitele legii si conform actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, nereprezentati sau care au votat impotriva ori s-au abtinut.

Art. 19  Reprezentarea in Adunarile Generale

Actionarii pot fi reprezentati in Adunarile Generale in baza unei imputerniciri, iar persoanele juridice vor fi reprezentate de imputernicitii acestora. In procesul verbal al Adunarii Generale se va face mentiune despre reprezentare.

Art. 20  Consiliul de Administratie

Adunarea Generala a Actionarilor alege Consiliul de Administratie compus dintr-un numar impar de cel putin 3 membri, cu puteri exercitate impreuna, pentru o perioada de 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie pot fi si actionari. Oricare dintre administratori poate fi si director.

BERD are dreptul sa nominalizeze o (1) persoana care sa actioneze in calitate de membru al Consiliului de Administratie (,,Administratorul BERD").

Durata mandatului unui administrator nu poate fi mai mare de 4 ani, dar el este reeligibil de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

·                Realitatea varsamintelor efectuate de actionari;

·                Existenta reala a dividentelor platite;

·                Existenta registrelor cerute de lege si corecta lor completare;

·                Exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;

·                Stricta indeplinire a indatoririlor pe care prevederile legale si actul constitutiv le impun.

Fiecare membru al Consiliului de Administratie isi va accepta in mod expres mandatul si va incheia cu Societatea, reprezentata prin persoana desemnata de actionari, un contract de administratie pe durata mandatului, care prevede drepturile, obligatiile si sarcinile respectivului membru fata de Societate si remuneratia primita pentru respectiva functie.

Prin semnarea contractului de mandat, fiecare Administrator declara pe proprie raspundere, cunoscand dispozitiile art. 326 Cod Penal Roman privind falsul in declaratii, ca:

(a)          indeplineste conditiile legale, prevazute de legislatia romana in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de Administrator al Societatii;

(b)          nu are fapte sau debite inscrise in cazierul fiscal, in tara de domiciliu sau resedinta, neinregistrand niciun fel de datorii fiscale catre bugetele de stat sau locale;

(c)           nu a savarsit fapte de natura celor care se trec in cazierul judiciar;

(d)          accepta in mod expres mandatul de Administrator incredintat.

Art. 21  Activitatea Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni.

Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului de Administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

Participarea la intrunirile Consiliului de Administratie se poate face si prin corespondenta.

Consiliul de Administratie este convocat si la cererea motivata a cel putin 2 membrii ai Consiliului de Administratie. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de acestia. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii numai in cazuri de urgenta. La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal este semnat de presedinte si de cel putin un alt administrator.

Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor  actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

Cu respectarea dispozitiilor Art. 23, deciziile Consiliului de Administratie se adopta cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenti ai acestuia.

In absenta unei intruniri efective a Consiliului de Administratie, deciziile scrise ale acestuia pot fi aprobate prin semnarea lor, prin corespondenta, de catre toti membrii Consiliului de Administratie.

Art. 22  Atributiile Consiliului de Administratie

Consiliul de Administratie are urmatoarele competente care nu pot fi delegate directorilor:

·                Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii;

·                Stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

·                Numirea, revocarea, supravegherea activitatii si stabilirea remuneratiei directorilor;

·                Pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

·                Aprobarea planului de afaceri;

Nu pot fi delegate directorilor atributiile primite punctual de Consiliul de Administratie de la Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in relatia cu directorii societatii.

Consiliul de Administratie deleaga conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi desemnati din randul administratorilor.

Directorii reprezinta societatea, atat in relatiile cu tertii, cat si in justitie, in limitele legii, ale Actului constitutiv si ale mandatului lor.

Modul de organizare a activitatii directorilor va fi stabilit de Consiliul de Administratie.

Directorii pot transmite dreptul de a reprezenta Societatea cu privire la aspecte punctuale catre salariatii/colaboratorii Societatii, in baza unei decizii, delegatii sau a unei procuri.

Prin semnarea contractului de mandat, fiecare Director declara pe proprie raspundere, cunoscand dispozitiile art. 326 Cod Penal Roman privind falsul in declaratii, ca:

(a)          indeplineste conditiile legale, prevazute de legislatia romana in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de Director al Societatii;

(b)          nu are fapte sau debite inscrise in cazierul fiscal, in tara de domiciliu sau resedinta, neinregistrand niciun fel de datorii fiscale catre bugetele de stat sau locale;

(c)           nu a savarsit fapte de natura celor care se trec in cazierul judiciar;

(d)          accepta in mod expres mandatul de Director incredintat.

Art. 23   Drepturile de veto ale BERD in cadrul Consiliului de Administratie

Independent de dispozitiile de mai sus, cat timp BERD detine actiuni reprezentand cinci procente (5%) sau mai mult din capitalul social subscris si varsat al Societatii, nu se va adopta nicio decizie  a Consiliului de Administratie cu privire la urmatoarele aspecte in cadrul niciunei sedinte a acestuia decat daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti pe intreaga durata a sedintei si au votat toti in mod unanim in favoarea respectivei decizii, inclusiv Administratorul BERD:

i.               aprobarea Planului de Afaceri al Societatii;

ii.             majorarea sau reducerea capitalului social sau conversia actiunilor Filialelor Societatii dintr-un tip, forma ori categorie in alta ori crearea de noi clase sau tipuri de actiuni;

iii.           orice hotarare de a transforma, fuziona, consolida, diviza, dizolva sau lichida oricare dintre Filialele Societatii sau de a le reorganiza intr-o alta forma juridica sau cumpararea de actiuni de catre Societate sau de catre orice Filiala a Societatii in orice alta entitate juridica;

iv.            anularea sau limitarea drepturilor preferentiale de subscriere ale actionarilor Filialelor Societatii;

v.              crearea ori desfiintarea de noi Filiale ale Societatii sau crearea ori participarea in orice asocieri in participatiune;

vi.            introducerea unor restrictii cu privire la posibilitatea de transfer a actiunilor oricarora dintre Filialele Societatii;

vii.          mutarea sediului social al Filialelor Societatii;

viii.        orice modificare survenita in activitatile Filialelor Societatii fata de (i) cele mentionate in obiectul principal de activitate si incluse in Actul Constitutiv al fiecareia dintre Filialele Societatii (inclusiv al Agricover) si care sunt declarate si autorizate la data inregistrarii prezentului Act Constitutiv la Registrul Comertului; si (ii) doar in cazul Agricover, fata de activitatea de procesare a carnii  mentionata in Actul Constitutiv al Agricover (Coduri CAEN 1011, 1013, 4632 si 4722);

ix.            desemnarea, demiterea sau remunerarea administratorilor Filialelor Societatii sau orice schimbare cu privire la numarul membrilor Consiliului de Administratie al Filialelor Societatii sau la orice alte reguli care guverneaza activitatea Consiliului de Administratie al Filialelor Societatii (inclusiv regulile de vot);

x.              formarea sau dizovarea comitetelor Consiliului de Administratie, cu exceptia celor cerute de lege;

xi.            aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale Filialelor Societatii;

xii.          stabilirea dividendului, rascumpararea actiunilor sau distribuirea unui dividend sub forma de actiuni de catre oricare dintre Filialele Societatii;

xiii.        numirea, reinnoirea mandatelor sau demiterea auditorilor  sau  a lichidatorilor (in cazul lichidarii voluntare) oricareia dintre Filialele Societatii;

xiv.        schimbarea Politicii privind Dividendele a Filialelor Societatii;

xv.          numirea, revocarea sau remunerarea Directorului General al Societatii sau al oricaruia dintre Filialele Societatii;

xvi.        aprobarea oricaror angajamente financiare sau cheltuieli, precum si orice act de dispozitie (vanzare, locatiune sau alt fel de tranzactie) cu privire la orice activ al unei Societati a Grupului (altul decat vanzarea Activelor Excluse in termeni de buna-credinta si la nivelul pietei),  care, in fiecare caz, cumulat sau individual depasesc 5 milioane euro (cinci milioane) indiferent daca acest nivel de angajamente financiare si cheltuieli a fost inclus sau nu in Bugetul Anual, cu mentiunea ca nu va mai fi necesara nicio alta aprobare cu privire la nici un fel de  angajamente financiare si cheltuieli  aprobate in mod special in Bugetul Anual ca o cheltuiala distincta;

xvii.      aprobarea oricarui contract incheiat de Societate sau de catre oricare dintre Filialale sale cu Actionarul Majoritar, BERD sau oricare dintre Afiliatii sai cumulat sau individual. Administratorul (Administratorii) nominalizati de respectivul actionar interesat nu va/vor participa la sedinta (daca se va considera necesar) si se va/vor abtine de la vot cu privire la respectiva hotarare;

xviii.    aprobarea oricaror acte juridice cu privire la utilizarea proprietatii intelectuale/intangibile a oricarei Societati a Grupului (in alte scopuri decat pentru vanzarea de produse ale oricarei Societati a Grupului);

xix.        aprobarea oricarui proiect de hotarare privind acordarea de dividende, rascumparare de actiuni sau orice alta forma de repartizare a profitului pentru a fi inaintat Adunarii Generale  a Actionarilor;

xx.          aprobarea oricaror proiecte de hotarari cu privire la majorarea capitalului social al Societatii sau conversia actiunilor Societatii dintr-un tip, forma ori categorie in alta ori crearea de noi clase sau tipuri de actiuni ale Societatii pentru a fi inaintate Adunarii Generale  a Actionarilor;

xxi.        aprobarea oricaror proiecte de hotarari pentru a fi inaintate Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la modificarea Politicii privind Dividendele;

xxii.      dobandirea sau instrainarea, in baza art. 15322 din Legea 31/1990, de bunuri ale Filialelor Societatii a caror valoare depaseste cincizeci de procente (50%) din valoarea neta contabila a tuturor bunurilor Filialei Principale;

xxiii.    aprobarea oricaror acte juridice de catre orice Societate a Grupului cu privire la imprumutarea, garantarea de Datorii ale oricarei alte persoane (in afara unei Societati a Grupului, intelegeri (conditionate sau altfel) de rascumparare sau de dobandire in alt mod de Datorii sau despagubire a creditorilor impotriva pierderilor, cu exceptia actelor juridice, imprumuturilor, garantiilor sau obligatiilor cu privire la o Societate a Grupului  asumate in baza Bugetului Anual;

xxiv.     aprobarea Bugetului Anual al oricareia dintre Principalele Filiale ale Societatii, intocmit cu privire la fiecare Exercitiu Financiar, in conformitate cu IFRS, trimis spre aprobare Consiliului de Administratie pana la data de 20 noiembrie a fiecarui an.

Art. 24  Membrii Consiliului de Administratie in Agricover si IFN

BERD va putea nominaliza o (1) persoana care sa actioneze in calitate de membru in consiliul de administratie al Agricover si o (1) persoana care sa actioneze in calitate de membru in consiliul de administratie al IFN. Calitatea de membru al consiliului de administratie al Agricover sau al IFN, poate fi exercitata de aceeasi persoana fizica sau juridica, care indeplineste si calitatea de Administrator BERD, sau de persoane fizice sau juridice diferite, dupa cum decide BERD, la libera sa apreciere.

CAPITOLUL V.        CONTROLUL SOCIETATII

Art. 25  Auditul Societatii

Societatea organizeaza auditul intern si extern in conditiile legii.

Prin semnarea contractului de audit financiar, fiecare Auditor declara pe proprie raspundere, cunoscand dispozitiile art. 326 Cod Penal Roman privind falsul in declaratii, ca:

(a)          indeplineste conditiile legale, prevazute de legislatia romana in vigoare, pentru detinerea si exercitarea calitatii de Auditor financiar al Societatii;

(b)          nu are fapte sau debite inscrise in cazierul fiscal, in tara de domiciliu sau resedinta, neinregistrand niciun fel de datorii fiscale catre bugetele de stat sau locale;

(c)           nu a savarsit fapte de natura celor care se trec in cazierul judiciar;

(d)          accepta in mod expres mandatul de Auditor financiar incredintat.

CAPITOLUL VI.      TRANSFERUL ACTIUNILOR

Art. 26  Restrictii privind Transferul Actiunilor

Pana la data la care toate obligatiile si pasivele prezente si viitoare (existente sau potentiale) ale Societatii fata de BERD in baza sau in legatura cu contractele incheiate intre BERD, Actionarul Majoritar si Societate nu vor fi platite in mod neconditionat si irevocabil si BERD nu mai detine actiuni in Societate si daca BERD nu decide in alt mod, Actionarul Majoritar:

(i) va fi in continuare proprietarul real si efectiv al unui procent de saizeci la suta (60%) sau mai mult din capitalul social al Societatii;

(ii) se va asigura ca Societatea va fi in continuare proprietarul real si efectiv al actiunilor detinute in Filialele sale conform celor mentionate in dreptul numelui sau;

(iii) cu respectarea dispozitiilor de la alineatul (a) de mai sus, va transfera exclusiv orice actiuni in Societate sau participatii doar catre (i) BERD, sau (ii) catre un cumparator sau un cesionar cu integritate si reputatie acceptabile pentru BERD si care sa aiba o pozitie financiara solida pentru a putea sustine in continuare dezvoltarea Societatii; si

(iv) va instraina sau va greva de sarcini orice actiuni detinute in Filialele Societatii, in fiecare caz, cele detinute in prezent sau pe care le poate dobandi pe viitor.

Art. 27   Drept de Prima Oferta

(a) Daca in orice moment BERD (,,Ofertantul") doreste sa transfere toate sau doar o parte dintre actiunile sale in Societate, acesta va oferi aceste actiuni prima data Actionarului Majoritar (,,Destinatarul Ofertei"). Ofertantul va notifica Destinatarul Ofertei  (,,Notificarea privind Oferta") in care va preciza (i) numarul de actiuni oferite (,,Actiunile Oferite"); (ii) termenii si conditiile propuse privind vanzarea, inclusiv pretul per actiune; (iii) data pana la care Destinatarul Ofertei trebuie sa accepte oferta, aceasta data survenind in termen de minim treizeci (30) zile de la data Notificarii privind Oferta (,,Data Acceptarii"); si (iv) data inchiderii pentru cumpararea actiunilor, aceasta data survenind in termen de minim nouzeci (90) zile de la data Notificarii privind Oferta.

(b) Destinatarul Ofertei va putea cumpara toate, insa nu mai putin de toate Actiunile Oferite prin transmiterea unei notificari irevocabile de acceptare (,,Notificarea de Acceptare") catre Ofertant la Data Acceptarii sau anterior acestei date. Inchiderea procedurii de cumparare si vanzare va avea loc la data specificata in Notificarea privind Oferta.

(c) Daca se produce oricare dintre evenimentele de mai jos (fiecare fiind denumit un ,,Eveniment de Renuntare la Dreptul de Prima Oferta”):

(i)             destinatarul Ofertei refuza Notificarea privind Oferta sau Ofertantul nu a primit o Notificare de Acceptare pana la Data Acceptarii;

(ii) Ofertantul a primit Notificarea de Acceptare pentru o parte, insa nu pentru toate Actiunile Oferite; sau

(iii) in urma emiterii unei Notificari de Acceptare,  Destinatarul Ofertei nu cumpara si nu plateste pentru Actiunile Oferite la data si in locul mentionate in Notificarea privind Oferta din orice considerent care nu este imputabil Ofertantului,

in aceste conditii, Ofertantul va putea vinde Actiunile Oferite unui tert in termeni si conditii care sa nu fie mai favorabili cumparatorului pentru o perioada de una suta optzeci (180) zile calendaristice de la producerea Evenimentului de Renuntare la Dreptul de Prima Oferta. Dispozitiile acestui Art. 27 se vor aplica mutatis mutandis cu privire la orice incercare de vanzare de catre BERD ulterior datei care survine in termen de una suta optzeci (180) zile calendaristice de la producerea Evenimentului de Renuntare la Dreptul de Prima Oferta.

Art. 28   Drept de Co-Vanzare

(a) In conditiile respectarii restrictiilor privind transferul actiunilor din prezentul CAPITOLUL VI(Transferul Actiunilor) (inclusiv, insa fara a se limita la Art. 26(i), daca Actionarul Majoritar propune transferul unui anumit numar dintre actiunile sale in Societate catre orice tert intr-o singura tranzactie sau in cadrul a mai multor tranzactii, Actionarul Majoritar ii va oferi BERD oportunitatea de a vinde toate sau doar o parte dintre Actiunile BERD, in conformitate cu prezentul Art. 28

(b) BERD va putea transfera, la acelasi pret per actiune si in aceiasi termeni si aceleasi conditii propuse si cu priviere la transferul de catre Actionarul Majoritar, toate sau doar o parte dintre actiunile Societatii detinute de BERD, dupa caz. Cu cel putin nouazeci (90) zile inainte de orice astfel de propunere de transfer a Actionarului Majoritar, acesta va notifica BERD cu privire la intentia sa de a transfera Actiunile in temeiul respectivului document (,,Notificarea privind Dreptul de Co-Vanzare"), in care va preciza (i) cumparatorul propus; (ii) numarul de actiuni propus a fi transferate de catre Actionarul Majoritar, (iii) pretul de transfer agreat; si (iv) orice alti termeni si alte conditii semnificative in legatura cu transferul propus. Notificarea privind Dreptul de Co-Vanzare va mai contine si o confirmare din partea Actionarului Majoritar care sa mentioneze ca toti termenii si toate conditiile semnificative ale transferului propus au fost dezvaluiti BERD in totalitate. Actionarul Majoritar va anexa o copie a ofertei scrise din partea cumparatorului propus.

(c) In termen de treizeci (30) zile de la transmiterea unei Notificari privind Dreptul de Co-Vanzare, BERD poate alege sa participe la acest transfer si sa vanda in termenii si conditiile inscrise in aceasta Notificare privind Dreptul de Co-Vanzare prin transmiterea unei notificari (,,Notificarea de Acceptare a Dreptului de Co-Vanzare") catre Actionarul Majoritar, acel numar de actiuni dintre actiunile Societatii detinute de BERD egal cu produsul dintre (a) numarul total al actiunilor Societatii detinute de BERD inmultit cu (b) Procentul Relevant, unde termenul ,,Procent Relevant” va insemna acel numar egal cu (x) numarul total al actiunilor mentionate in Notificarea privind Dreptul de Co-Vanzare ca facand obiectul respectivei oferte, impartit la (y) numarul total al actiunilor Societatii detinute de Actionarul Majoritar la data Notificarii privind Dreptul de Co-Vanzare, in conditiile dispozitiilor Art. 28(d). Termenii si conditiile aplicabile BERD nu vor fi mai putin favorabile decat termenii si conditiile respectivei Notificari privind Dreptul de Co-Vanzare. BERD se angajeaza sa finalizeze aceasta vanzare a actiunilor Societatii detinute de BERD catre cumparatorul propus si mentionat in cuprinsul Notificarii privind Dreptul de Co-Vanzare in termen de saizeci (60) zile calendaristice de la data Notificarii de Acceptare a Dreptului de Co-Vanzare. BERD nu va avea nicio obligatie de a face niciun fel de declaratii sau de a acorda niciun fel de garantii niciunei persoane in legatura cu respectivul transfer, exceptie facand existenta titlului sau de proprietate asupra actiunilor si absenta garantiilor constituite de BERD asupra actiunilor care urmeaza a fi transferate de BERD, autoritatea si valabilitatea precum si  efectul obligatoriu impotriva BERD al oricaror acorduri normale si uzuale incheiate de BERD in legatura cu respectivul transfer. BERD va suporta onorariile aferente serviciilor de asistenta juridica precum si alte costuri uzuale referitoare la tranzactie care ii revin cu privire la actiunile sale vandute in cadrul tranzactiei respective.

(d) Daca la data primirii unei Notificari privind Dreptul de Co-Vanzare, actiunile Societatii detinute de BERD reprezinta mai putin de opt procente (8%) din capitalul social al Societatii sau ar reprezenta mai putin de opt procente (8%) din capitalul social al Societatii dupa aplicarea dispozitiilor Art. 28(c), in aceasta situatie, BERD poate alege sa participe la acest transfer si sa vanda in termenii si conditiile mentionate in respectiva Notificare privind Dreptul de Co-Vanzare, un numar mai mare dintre actiunile Societatii detinute de BERD pana la numarul total de actiuni pe care il detine la acea data.

Art. 29   Optiune de Vanzare in vederea Retragerii

BERD va putea sa-si exercite (,,Optiunea de Vanzare in vederea Retragerii"), la libera sa alegere, in orice moment in Perioada Optiunii de Vanzare in vederea Retragerii, in baza transmiterii unei Notificari privind Optiunea de Vanzare in vederea Retragerii catre Actionarul Majoritar, dreptul de a vinde Actionarului Majoritar toate sau doar o parte dintre actiunile Societatii detinute de BERD la Data Decontarii (,,Actiunile de Vanzare in vederea Retragerii") la un pret stabilit in conformitate cu prevederile unui acord separat incheiat de parti (,,Pretul de Vanzare in vederea Retragerii"), si Actionarul Majoritar este de acord sa cumpere toate Actiunile de Vanzare in vederea Retragerii si sa plateasca pentru acestea in conformitate cu  prevederile unui acord separat incheiat de parti. Pentru evitarea oricarui dubiu, BERD va putea beneficia de orice dividende declarate, care insa nu au fost inca primite de BERD inainte de Data Decontarii, acordate in baza Actiunilor de Vanzare in vederea Retragerii sau in legatura cu acestea.

Pentru evitarea oricarui dubiu, prevederile referitoare la Optiunea de Vanzare in vederea Retragerii se vor aplica in continuare chiar daca se finalizeaza o OPI inainte de inceperea Perioadei de Vanzare in vederea Retragerii, mai putin in situatia in care aceasta ar fi interzisa prin legea aplicabila sau in conformitate cu reglementarile unei burse de valori sau in cazul in care BERD convine sa renunte la acest drept.

Actionarul Majoritar va cumpara la Data Decontarii acel numar din actiunile Societatii mentionat in Notificarea  privind Optiunea de Vanzare in vederea Retragerii si va plati Pretul de Vanzare in vederea Retragerii adecvat in euro sau lei in fonduri disponibile imediat prin transfer bancar catre BERD sau conform instructiunilor acesteia, iar BERD si Actionarul Majoritar vor lua toate masurile necesare pentru realizarea transferului Actiunilor de Vanzare in vederea Retragerii, inclusiv (i) semnarea unui act de transfer si (ii) semnarea Registrului Actionarilor Societati.

CAPITOLUL VII.    aCTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARA

Art. 30   Exercitiul economico-financiar

Exercitiul economico- financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an. Societatea va tine toate registrele financiar - contabile in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 31   Personalul Societatii

Personalul societatii este angajat si concediat de catre Directori, care stabilesc si remuneratia acestuia.

Art. 32   Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de Administratie stabileste in conditiile legii, modalitatile de amortizare a fondurilor fixe.

Art. 33   Evidenta contabila si bilantul contabil

Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

 Bilantul se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor si se depune prin grija administratorilor la Registrul Comertului in termen de 30 de zile, pentru a fi mentionat in Registrul Comertului si publicat in Monitorul Oficial.             

Aprobarea bilantului contabil de catre Adunarea Generala a Actionarilor nu impiedica exercitarea actiunilor de raspundere impotriva administratorilor.

Art. 34   Calculul si repartizarea profitului

Adunarea Generala, pe baza bilantului, aproba repartizarea sau reinvestirea profitului Societatii in conditiile legii aplicabile.

Cel putin 5% din totalul profitului va fi afectat in fiecare an fondului de rezerva pana ca acesta din urma va atinge cel putin 20% din valoarea capitalului social al Societatii.

In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

CAPITOLUL VIII.  RETRAGEREA ACTIONARILOR

Art. 35   Retragerea actionarilor

Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a Adunarii Generale au dreptul de a se retrage din Societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre Societate, doar daca respectiva hotarare a Adunarii Generale are ca obiect:

·                schimbarea obiectului principal de activitate;

·                mutarea sediului social Societatii in strainatate;

·                schimbarea formei juridice;

·                fuziunea sau divizarea Societatii.

Dreptul de retragere poate fi exercitat intr-un termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a avand ca obiect schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului in strainatate sau schimbarea formei juridice.

In cazul in care s-a hotarat fuziunea sau divizarea Societatii, termenul de 30 de zile curge de la data adoptarii hotararii.

Actionarii vor depune la sediul Societatii  declaratia scrisa de retragere.

Pretul platit de Societate pentru actiunile actionarului care exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit in conformitate cu legea aplicabila.

CAPITOLUL IX.       

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 36  Modificarea formei juridice si fuziunea

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Noua societate va fi continuatoarea in drepturi si obligatii a actualei societati si va indeplini formalitatile legale de inregistrare.

Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, Societatea va putea fuziona cu alta societate cu personalitate juridica sau straina. Noua societate va fi continuatoarea in drepturi si obligatii a actualei societati si va indeplini formalitatile legale de inregistrare.

Art. 37   Dizolvarea Societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

·                imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

·                hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;

·                faliment;

·                hotararea tribunalului la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea Societatii;

·                orice alte situatii prevazute de lege.

Dizolvarea societatii trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si apoi publicata in Monitorul Oficial.

Art. 38  Lichidarea Societatii

In caz de dizolvare, Societatea va fi lichidata.

Lichidarea Societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de legea aplicabila.

Art. 39  Litigii

Litigiile Societatii cu persoane fizice si/sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Litigiile nascute din raporturi contractuale dintre societati si persoane juridice romane si/sau straine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X.        DISPOZITII FINALE

Art. 40  Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati.

Art. 41  Ori de cate ori sunt utilizati in prezentul Act Constitutiv, daca contextul nu necesita diferit, termenii urmatori au intelesurile de mai jos:

,,Afiliat" inseamna, in legatura cu orice persoana, orice alta persoana care, in mod direct sau indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun impreuna cu respectiva persoana si, in legatura cu orice persoana fizica, va insemna, de asemenea, sotul sau sotia, copiii sau fratii ori surorile si orice persoana controlata de oricare dintre cele mentionate mai sus sau de mai multe persoane dintre cele mai sus mentionate;

,,Agricover" inseamna AGRICOVER DISTRIBUTION SA, societate pe actiuni infiintata si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, cu sediul social la adresa Bd. Pipera nr. 1B, Cubic Center Office Building, Etaj 8, Voluntari, sectorul Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2344/2017, avand codul unic de inregistrare 13443360;

,,Bugetul Anual" inseamna cu privire la orice an fiscal, bugetul anual aferent acelui an intocmit de conducere si aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii si de catre consiliile de administratie ale Principalelor Filiale care include, printre altele, indicatorii cheie de performanta, o descriere a principalelor ipoteze care au stat la baza proiectiilor si declaratiile estimative privind profitul si pierderile, declaratiile privind bilantul contabil si declaratiile de trezorerie ale Societatii si ale Principalelor Filiale, pe baza consolidata si neconsolidata, in conformitate cu standardele IFRS; 

,,Planul de Afaceri" inseamna planul de afaceri pe o perioada de cinci ani al Societatii astfel cum a fost agreat intre Societate si BERD si care include, printre altele, indicatorii cheie de performanta, o descriere a principalelor ipoteze care au stat la baza proiectiilor si declaratiile estimative (anuale) privind profitul si pierderile, declaratiile privind bilantul contabil si declaratiile de trezorerie ale Societatii si ale Principalelor Filiale pe baza consolidata si neconsolidata, in conformitate cu standardele IFRS, astfel cum acest plan de afaceri poate fi revizuit si/sau actualizat la o anumita data de catre Consiliul de Administratie al Societatii si de catre consiliile de administratie ale Principalelor Filiale, in conformitate cu acordul BERD  si al Principalului Actionar;

,,Lichiditati" inseamna, in legatura cu Agricover, valoarea totala a lichiditatilor detinute de Agricover si orice numerar aflat in contul Agricover existent la banci sau la alte institutii financiare la data respectiva, exclusiv orice numerar restrictionat (i.e. numerar care nu este imediat disponibil Agricover si care include, insa nu se limiteaza la numerarul depus cu titlul de garantie pentru imprumuturi bancare), numerar in tranzit de la clientii Agricover si Creante Intra‑Grup, in fiecare caz astfel cum se prezinta la data respectiva.

,,Datorie" inseamna, in legatura cu orice persoana, toate obligatiile unei astfel de persoane, inregistrate ca principal sau garantie, prezente, viitoare sau potentiale, pentru plata sau rambursarea unor sume de bani, inclusiv, insa fara a se limita la:

(a) orice sume datorate de o astfel de persoana in baza unor contracte de inchiriere sau a unor acorduri similare pentru respectivele perioade de timp;

(b) orice credit fata de persoana respectiva datorat de un furnizor de bunuri sau rezultat in baza oricarei achizitii in rate sau a unui alt aranjament similar; si

(c) orice pasive si obligatii ale unor terti in masura in care sunt garantate de respectiva persoana sau aceasta si-a asumat raspunderea ori este tinuta raspunzatoare in alt mod pentru plata acestor pasive sau obligatii sau in masura in care acestea sunt garantate in baza oricarei Sarcini constituite asupra proprietatii respectivei persoane, indiferent daca aceasta si-a asumat raspunderea sau este tinuta raspunzatoare pentru plata respectivelor pasive sau obligatii.

,,Politica privind Dividendele" inseamna politica cu privire la declararea si plata dividendelor care va fi adoptata in unanimitate de Consiliul de Administratie in termen de sase (6) luni de la data inregistrarii subscrierii BERD la Registrul Comertului;

,,Active Excluse" inseamna acele active care nu sunt destinate a fi parte din activitatea continua a Grupului (terenuri cu destinatie Agricola);

,,Notificarea privind Optiunea de Vanzare in vederea Retragerii" inseamna o notificare transmisa de BERD Actionarului Majoritar in conformitate cu dispozitiile Art. 29, care va contine cel putin urmatoarele informatii:

(a)       numarul Actiunilor care urmeaza a fi vandute de BERD si cumparate de Actionarul Majoritar; si

(b)       Data Decontarii.

,,Perioada de Vanzare in vederea Retragerii" inseamna perioada care incepe la data de 1 ianuarie 2021 si se incheie la data la care BERD nu mai detine actiuni in Societate sau, daca aceasta survine anterior acestei date, la data de 30 septembrie 2027;

,,Situatiile Financiare" inseamna situatiile financiare consolidate si neconsolidate (inclusiv bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie si situatia modificarilor capitalului propriu, precum si anexele la acestea) ale Societatii si ale Filialelor sale intocmite in conformitate cu standardele IFRS;

,,Exercitiul Financiar" inseamna perioada care incepe in fiecare an la data de 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie sau o alta astfel de perioada pe care Societatea o poate stabili la o anumita data cu acordul BERD ca reprezentand anul contabil al Societatii;

"Societate a Grupului" inseamna oricare dintre Societate si Filialele acesteia;

,,IFN" inseamna AGRICOVER CREDIT IFN SA, societate pe actiuni infiintata si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, cu sediul social in Bd. Pipera nr. 1B, Cubic Center Office Building, Etaj 8, Voluntari, sectorul Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3261/2011, avand codul unic de inregistrare 22940237;

,,Creantele Intra‑Grup" inseamna, in legatura cu Agricover, valoarea totala a sumelor datorate Agricover de alte Societati ale Grupului la data respectiva, excluzand Valoarea Tranzactiilor Intra‑Group;

,,Valoarea Tranzactiilor Intra‑Group" inseamna in legatura cu Agricover, valoarea totala a sumelor datorate de Agricover sau care ii sunt datorate acesteia in cursul obisnuit al activitatii sale de care beneficieaza sau care sunt datorate de alte Societati ale Grupului la data respectiva inclusiv, insa fara a se limita la sumele datorate cu privire la salarii sau alte beneficii salariale, asigurari (inclusiv asigurari de sanatate si asigurari auto), plati privind pensiile sau beneficii in baza planului de pensii, cursuri de pregatire profesionala pentru angajatii cu rol executiv si plati cu inchirierea de autoturisme efectuate sau acordate de orice alta Societate a Grupului sau oferite acesteia precum si bunuri sau servicii furnizate oricarei alte Societati a Grupului in conditii standard;

,,Sarcina" inseamna orice ipoteca, gaj, garantie, privilegiu, prioritate, gaj fara deposedare, sarcina, cesiune, sechestru, drept de compensare sau alt drept de garantie de orice fel sau orice alt contract sau aranjament al carui efect este de a garanta orice active, venituri sau drepturi, prezente sau viitoare, sau orice separare a celor mai sus mentionate ori un alt aranajment preferential in legatura cu acestea, inclusiv, insa fara a se limita la orice desemnare a beneficiarilor sau la orice aranjament similar in baza oricarei polite de asigurare;

,,Data Decontarii" inseamna o zi lucratoare care va surveni ultima dintre urmatoarele date: (i) data mentionata in Notificarea privind Optiunea de Vanzare in vederea Retragerii pentru plata si transferul Actiunilor de Vanzare in vederea Retragerii, care va surveni in termen de minim 30 zile consecutive si maxim 60 zile consecutive de la transmiterea unei astfel de Notificari privind Optiunea de Vanzare in vederea Retragerii; (ii) daca sunt necesare potrivit legii romane aprobari guvernamentale sau renuntari prealabile din partea organismelor guvernamentale sau a autoritatilor bursiere pentru realizarea vanzarii mentionate in Notificarea privind Optiunea de Vanzare in vederea Retragerii, aceasta data va fi data care va surveni in termen de minim 15 zile si maxim 30 zile de la acordarea respectivelor aprobari sau renuntari din partea organismelor guvernamentale sau a autoritatilor bursiere (conform optiunii BERD); sau (iii) o alta astfel de data care poate fi convenita intre BERD si Actionarul Majoritar;

,,Filiala" inseamna, cu privire la o entitate, orice alta entitate al carei capital este detinut in procent mai mare de 50%, in mod direct sau indirect de respectiva entitate sau care este controlata efectiv in alt mod de entitatea in cauza. La data inregistrarii prezentului Act Constititiv la Registrul Comertului, Societatea are urmatoarele Filiale: Societatea AGRICOVER DISTRIBUTION SA (J23/2344/2017; CUI RO 13443360), Societatea AGRICOVER CREDIT IFN SA (J23/3261/2011 ; CUI RO22940237).

,,Principalele Filiale” inseamna Agricover si IFN;

Art. 42 Prezentul Act Constitutiv a fost redactat si semnat astazi __.__.____, intr-un exemplar original, in limbile engleza si romana; in caz de neconcordanta textul in limba romana va prevala.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

KANANI JABBAR

             Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 19.06.2023, stabilita ca Data de Referinta a AGEA, pot participa la Adunare si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata unei alte persoane, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie, directorilor ori functionarilor Societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala.

             Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a si pe pagina de internet a Societatii (www.agricover.ro, sectiunea Relatia cu investitorii/AGEA Agricover Holding din 26.06.2023) si trebuie transmise/depuse la Societate in original cu cel mult 48 de ore inainte de adunarea respectiva, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului sau legal. In cazul actionarilor persoane juridice, se va depune si certificatul constatator emis de registrul comertului sau de o alta entitate publica echivalenta care va certifica identitatea reprezentantului legal.      Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la sediul Societatii si pe pagina de internet a Societatii (www.agricover.ro, sectiunea Relatia cu investitorii/AGEA Agricover Holding din 26.06.2023).          

             In cazul in care la data de 26.06.2023 (data primei convocari AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGEA, respectiva Adunare este convocata in data de 27.06.2023 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL                                                                

Liviu DOBRE

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.