duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ALIMENTARA SA Slatina - ALRV

Convocare AGAO_18.02.2021_Repartizare profit net an 2020

Data Publicare: 15.01.2021 18:05:01

Cod IRIS: 46663

Societatea ALIMENTARA S.A.SLATINA

230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1    Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991

E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com              Cod Unic de inregistrare: 1513357

Website: www.alimentara-slatina.ro                                        Atribut fiscal RO

Tel: 0249-422.092                                                Capital  social: 998.988 LEI     

Fax: 0249-422.451                                               EUID : ROONRCj28/62/1991

___________­________________________  Cod LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31

 

Nr. 42/15.01.2021

 

Catre,

  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax:021-659.60.51, 021-659.64.36

 

  • A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO

      Fax : 021-307.95.19

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB-ATS si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

privind emitentii de instrumete financiare si operatiuni de piata

 

 

Data Raportului: 15.01.2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea ALIMENTARA S.A.

Sediul social : Slatina, str. Arinului, nr.1, jud.Olt

Telefon/fax :  0249/422451

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1513357

Numar de ordine in Registrul Comertului : J28/62/1991

Capital social subscris si varsat: 998.987,58 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea Alimentara SA:

A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti  – Piata AeRO, piata XRS1, simbol

de piata ALRV.

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

din data de 18/19.02.2021

 

Consiliul de Administratie al Societatii Alimentara SA, cu sediul in Slatina, str. Arinului nr. 1, inregistrata la ORC Olt sub nr. J28/62/1991, CUI RO 1513357, capital social 998.987,58 lei, in temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care va avea loc in data de 18.02.2021, ora 10:00, la sediul societatii din Slatina, str. Arinului, nr.1.

            Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale toti detinatorii de actiuni inregistrati in Registrul Actionarilor la sfirsitul zilei de 10.02.2021considerata data de referinta.

            In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala se reprogrameaza pe data de 19.02.2021, orele 10:00, la sediul societatii din Slatina, str. Arinului, nr.1.

Ordinea de zi a AGOA:

 

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor Financiare ale anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.

2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020.  

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 si a programului de investitii.

5. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie la data de 18.02.2021.

6. Alegerea Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani. Mandatul incepe la data de 18.02.2021.                  

7. Aprobarea remuneratiei lunare brute cuvenite administratorilor in anul 2021 si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2021 si a nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor.

8. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi incheiat de Societatea Alimentara S.A. cu administratorii.

9. Mandatarea reprezentantului S.I.F Oltenia in A.G.O.A. sa semneze in numele si pe seama Alimentara S.A. contractele de administrare cu membri consiliului de administratie.

10. Numirea auditorului financiar extern pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021  si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractul de audit ce se va incheia cu acesta.

11. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

12. Aprobarea datei de 10.03.2021, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 09.03.2021 ca “ex date”

13. Imputernicirea doamnei Nita Carmen-Ana, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

            Unul sau mai multi actionarii, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.         

            Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 13.02.2021. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.alimentara-slatina.ro .

            Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.       

            In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.    

            Propunerile de candidati la postul de administrator, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 04.02.2021, ora 12.00, in scris.

Dosarele de candidatura pentru calitatea de auditor financiar, intocmite in conformitate intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 02.02.2021, ora 12.00, in scris.

            Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane,  pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii   www.alimentara-slatina.ro .

            Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

            Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni  inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.    

            Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.           

            In cazul participarii la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.               

            Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGOA,  formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.   

            Formularele definitive cu numele candidatilor la functia de administrator si de auditor financiar si eventuala ordine de zi completata/modificata sunt disponibile incepand cu data de 08.02.2021.

            Proiectul de hotarare a AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.alimentara-slatina.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00-14.00.

            In situatia in care la data de 18.02.2021 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 19.02.2021, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

            Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.          

 

           

Presedintele

 Consiliului de Administratie,

ec. Vladutoaia Valentina

 

 

 

 

SOCIETATEA ALIMENTARA S.A. SLATINA

J28/62/1991  CUI  RO1513357

Str.Arinului nr.1, judetul Olt

Tel. 0249-422092, fax 422451

Nr. 33/13.01.2021

 

 

 

 

Propunerea Consiliului de Administratie

de repartizare a profitului net aferent anului 2020

 

 

Societatea Alimentara S.A. Slatina  la 31.12.2020, a realizat urmatorii indicatori:

 

-         venituri totale        =  1.527.811 lei

-         cheltuieli totale      =    652.322 lei

-         profit brut               =    875.489 lei

-         impozit profit/venit =     16.394 lei

-         profit net                 =    859.095 lei

 

Profitul net, in suma de 859.095 lei, s-a propus a fi repartizat pentru urmatoarele destinatii :

-         rezerve legale, 0 lei

-         acoperirea pierderilor din anii precedenti,  0 lei

-         surse proprii de finantare, 859.095 lei

 

Pierderea contabila se propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:/nu este cazul.

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

ec. Vladutoaia Valentina – presedinte

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.