luni | 26 februarie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ALIMENTARA SA Slatina - ALRV

Convocare AGAO din 17-18 februarie 2018

Data Publicare: 15.01.2018 16:30:09

Cod IRIS: 4629C

Societatea ALIMENTARA S.A.SLATINA

230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1      Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991

E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com          Cod Unic de inregistrare: 1513357

Website: www.alimentara-slatina.ro                                    Atribut fiscal RO

Tel: 0249-422.092 Fax: 0249-422.451                 Capital  social: 998.988 LEI     

Cont: RO70RNCB0200042741900001                    EUID : ROONRCj28/62/1991

BCR Sucursala Slatina___________­_______­ Cod Lei: 254900ODCU8X5FUK9K31

 

 

 Nr. 29/15.01.2018

 

Catre,

  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

            Fax:021-659.60.51, 021-659.64.36

  • A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO

      Fax : 021-307.95.19

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile

cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare si al

Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data Raportului: 15.01.2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. ALIMENTARA S.A.

Sediul social : Slatina, str. Arinului, nr.1, jud.Olt

Telefon/fax : 0249/422451, 0249/422092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1513357

Numar de ordine in Registrul Comertului : J28/62/1991

Capital social subscris si varsat: 998.987,58 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC Alimentara SA: A.T.S. administrat

de Bursa de Valori Bucuresti  – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata ALRV.

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17/18.02.2018

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societatii ALIMENTARA SA, cu sediul in Slatina, str. Arinului nr. 1, jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Olt cu nr.J28/62/1991, CUI: RO1513357, capitalul social: 998.987,58 lei, intrunit in sedinta din data de 15.01.2018, in temeiul dispozitiilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012 si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 17.02.2018, ora 10:00

 

            Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Slatina, str. Arinului nr.1, jud. Olt, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 07.02.2018, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2017, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.
  2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie.
  3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.
  4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

5.      Aprobarea nivelului remuneratiei lunare brute cuvenite administratorilor in anul 2018 si  pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2018 si a nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor.

  1. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
  2. Aprobarea datei de 06.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 05.03.2018 ca ex-date.
  3. Imputernicirea dlui Procopie Fortan, director general, cu posibilitatea de substituire, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

 

Proiectul de hotarare  al AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data convocarii,  in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.alimentara-slatina.ro. si la sediul societatii.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

-   de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;

-   de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 12.02.2018. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.alimentara-slatina.ro.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal si extrasul de cont emis de Depozitarul Central din care rezulta calitate de actionar si numarul de actiuni detinute.

            Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

            Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.02.2018.

            Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane,  pe baza unei imputerniciri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.alimentara-slatina.ro.

            Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

            Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

            Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

            Incepand cu data publicarii in Monitoul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul www.alimentara-slatina.ro.

            Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv a formularului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original)  la sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la Societatea ALIMENTARA SA pana cel mai tarziu la data de 15.02.2018, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot  in adunarea generala, conform prevederilor legii.

            In situatia in care la data de 17.02.2018 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 18.02.2018, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

            Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact Marin Nastasia, telefon 0249/422092.

 

 

PRESEDINTELE  CONSILIULUI  DE  ADMINISTRATIE,

 

Aurel TENEA

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.