luni | 26 februarie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ALIMENTARA SA Slatina - ALRV

Hotarari AGA O - 17.02.2018

Data Publicare: 19.02.2018 8:06:21

Cod IRIS: FAF91

Societatea ALIMENTARA S.A.SLATINA

230022, Slatina, Olt, str. Arinului nr.1    Nr. Registrul Comertului: J28/62/1991

E-mail: alimentara.slatina@yahoo.com              Cod Unic de inregistrare: 1513357

Website: www.alimentara-slatina.ro                                        Atribut fiscal RO

Tel: 0249-422.092                                                Capital  social: 998.988 LEI     

Fax: 0249-422.451                                               EUID : ROONRCj28/62/1991

___________­________________________  Cod LEI: 254900ODCU8X5FUK9K31

 

 

Nr. 102 /17.02.2018

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax: 021-6596051

E-mail: office@asfromania.ro

 

A.T.S. administrat de B.V.B - piata AeRO

Fax: 021-3079519

E-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile

cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare si al

Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data Raportului: 17.02.2018

Denumirea entitatii emitente: ALIMENTARA S.A.

Sediul social : Slatina, str. Arinului, nr.1, jud.Olt

Telefon/fax : 0249/422451, 0249/422092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1513357

Numar de ordine in Registrul Comertului : J28/62/1991

Capital social subscris si varsat: 998.987,58 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC Alimentara SA: A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti  – Piata AeRO, piata XRS1,

simbol de piata ALRV.

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17.02.2018

 

HOTARAREA  NR. 1

 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII ALIMENTARA S.A. DIN DATA DE 17.02.2018

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ALIMENTARA SA SLATINA, cu sediul social in Slatina, strada Arinului, nr.1, judetul Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/62/1991, cod unic de inregistrare RO 1513357, intrunita statutar in data de 17.02.2018, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 219.845 actiuni, reprezentand 53,48% din capitalul social cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017,  a Legii nr.297/2004, modificata si completata, a reglementarilor ASF (fosta CNVM) in vigoare si Actului constitutiv propriu,  adopta urmatoarea:

 

HOTARARE:

 

Art.1 Se aproba situatiile financiare ale anului 2017, pe baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar extern, inclusiv provizionul in suma de 16.000 lei constituit pentru stimularea salariatilor si a conducerii cu contract de mandat, cu numar de 214.742 voturi pentru, reprezentand 97,6788 % din capitalul social prezent si reprezentat si 5.103 voturi impotriva din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.2. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2017, in suma de 738.916 lei,  conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :

- rezerva legala, 0 lei

- profit nerepartizat, 738.916 lei, care urmeaza a fi repartizat ulterior intr-o alta sedinta AGOA, cu numar de 214.742 voturi pentru, reprezentand 97,6788 % din capitalul social prezent si reprezentat si 5.103 voturi “impotriva” din capitalul social prezent si reprezentat

Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al  anului 2017, cu numar de 214.742 voturi pentru, reprezentand 97,6788 % din capitalul social prezent si reprezentat si 5.103 voturi impotriva din capitalul social prezent si reprezentat

Art.4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018,  cu urmatorii indicatori:

Indicatorii financiari pentru anul 2018

-          Venituri totale            1.417.460 lei

-          Cheltuieli totale               648.240 lei

-          Profit brut                769.220 lei

-     Profit net             752.420 lei

cu numar de 214.742 voturi pentru, reprezentand 97,6788 % din capitalul social prezent si reprezentat si 5.103 voturi impotriva din capitalul social prezent si reprezentat

Art.5. Se aproba nivelul remuneratiei lunare brute cuvenite administratorilor in anul 2018 si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2018, la suma bruta de 1.210 lei/luna, si nivelul politei de asigurare profesionala a administratorilor in limita sumei de 5.000 euro/an pentru fiecare administrator, cu suportarea costurilor de asigurare de catre societate, cu un numar de 219.845 de voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.6. Se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare, cu un numar de 219.845 de voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.7. Se aproba data de 06.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 05.03.2018 ca ex-date, cu un numar de 219.845 de voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.8. Se aproba imputernicirea dlui Procopie Fortan, director general, cu posibilitatea de substituire prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, cu un numar de 219.845 de voturi pentru, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

 

 

Presedinte de sedinta                      

ec. Aurel TENEA                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.