duminică | 19 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE - AROBS

Decizia Consiliului de Administratie cu privire la majorarea capitalului social

Data Publicare: 18.04.2024 18:37:16

Cod IRIS: 2C913

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

RAPORT CURENT 22/2024

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Data raportului

18.04.2024

Denumirea societatii

AROBS Transilvania Software S.A.

Sediul social

Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Email

ir@arobsgroup.com

Telefon

+40 754 908 742

Website

www.arobsgrup.ro

Nr. inreg. la ONRC

J12/1845/1998

Cod unic de inregistrare

RO 11291045

Capital social subscris si varsat

87.129.360,9 lei

Numar de actiuni

871.293.609

Simbol

AROBS

Piata de tranzactionare

Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie cu privire la majorarea capitalului social

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administratie din data de 18.04.2024 prin care, in conformitate Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.12.2022, Consiliul de Administratie a aprobat majorarea capitalului social cu suma de pana la 17.425.872,1 RON (valoare nominala) („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 174.258.721 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 RON per actiune si o valoare nominala totala de 17.425.872,1 RON.

Pentru mai multe informatii referitoare la Majorarea Capitalului Social va rugam sa consultati Decizia Consiliului de Administratie din data de 18.04.2024, anexata acestui raport curent.

 

Voicu OPREAN

Presedinte Consiliu de Administratie


 

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj

J12/1845/1998, CUI 11291045, EUID: ROONRC. J12/1845/1998,

capital social subscris si integral varsat: 87.129.360,90 RON

(„Societatea”)

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

Cluj-Napoca, 11 Donath Street, Building M4, 2nd entrance, 3rd floor, apart. 28, Cluj County

J12/1845/1998, Sole Registration Code 11291045, EUID: ROONRC. J12/1845/1998,

subscribed and fully paid-in share capital: RON 87,129,360.90 RON

(the “Company”)

 

 

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

Din data de 18 aprilie 2024

Dated 18 April 2024

Consiliul de administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”), intrunit in mod statutar in data de 18 aprilie 2024, a tinut sedinta cu participarea tuturor membrilor in functie, si anume:

The board of directors of the Company (the “Board of Directors”), duly held a meeting on 18 April 2024, attended by all incumbent directors of the Company, respectively:

VOICU OPREAN, presedintele Consiliului de Administratie

VOICU OPREAN, president of the Board of Directors

AURELIAN-CALIN DEACONU, membru executiv al Consiliului de Administratie

AURELIAN-CALIN DEACONU, executive member of the Board of Directors

MIHAELA-STELA CLEJA, membru neexecutiv al Consiliului de Administratie

MIHAELA-STELA CLEJA, non-executive member of the Board of Directors

RAZVAN-DIMITRIE GARBACEA, membru neexecutiv al Consiliului de Administratie

RAZVAN-DIMITRIE GARBACEA, non-executive member of the Board of Directors

IOAN-ALIN NISTOR, membru neexecutiv al Consiliului de Administratie

IOAN-ALIN NISTOR, non-executive member of the Board of Directors

INTRUCAT:

WHEREAS:

(A) In data de 22 decembrie 2022, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) a aprobat, printre altele, delegarea atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie al Societatii, pentru o perioada de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 45.569.749,4 RON (respectiv prin emisiunea unui numar de cel mult 455.697.494 actiuni), Consiliul de Administratie fiind autorizat sa stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social si derularea acesteia.

(A) On 22 December 2022, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company( the “EGMS”) has approved, inter alia, the delegation of the EGMS duties regarding the decision to increase the share capital of the Company to the Company’s Board of Directors, for a period of three (3) years, through one or more issues of ordinary, registered and dematerialized shares, with a nominal value not exceeding RON 45,569,749.4 (respectively by issuing up to 455,697,494 shares), with the Board of Directors being authorized to establish the characteristics of the share capital increase operation and its related processes.

(B)  Consiliul de Administratie intentioneaza sa aprobe o majorare de capital social, in conformitate cu delegarea la care se face referire in Preambulul (A) de mai sus.

(B)  The Board of Directors envisages to approve a share capital increase, in accordance with the delegated authority referred at Recital (A) above.

Constatand indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de legislatia din Romania si de Actul Constitutiv al Societatii pentru validitatea acestei sedinte a Consiliului de Administratie si pentru luarea de hotarari,

Ascertaining the fulfillment of all requirements under the Romanian legislation and the Company’s Articles of Association for the validity of this meeting of the Board of Directors and for passing resolutions,

HOTARASTE IN UNANIMITATE DUPA CUM URMEAZA:

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

1.      Consiliul de Administratie aproba majorarea capitalului social cu suma de pana la 17.425.872,1 RON (valoare nominala) („Majorarea de Capital Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 174.258.721 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 RON per actiune si o valoare nominala totala de 17.425.872,1 RON („Actiunile Noi”), dupa cum urmeaza:

1.      The Board of Directors approves the increase of the share capital with the amount of up to RON 17,425,872.1 (nominal value) (the “Share Capital Increase”), by issuance of up to 174,258,721 new shares having a nominal value of RON 0.1 per share and a total nominal value of RON 17,425,872.1 (the “New Shares”), as follows:

1.1  Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:

1.1  The New Shares will be offered for subscription:

a)      In timpul primei etape, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 10 mai 2024; si

a)      During the first phase, to shareholders registered in the Company’s shareholders’ registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 10 May 2024; and

b)      In timpul celei de-a doua etape, orice Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa, asa cum aceasta este descrisa la litera a) de mai sus, vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat adresat catre anumite persoane din Uniunea Europeana in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevazute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) si/sau investori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in Actiunile Noi nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”).

b)      During the second phase, any unsubscribed New Shares in the first phase, as described at letter a) above, shall be offered via private placements, addressed to investors from the European Union in reliance on the exceptions allowed from the publication of a prospectus, including those provided in article 1 (4), letters (a) - (d) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published in the case of a public offering of securities or the admission of securities to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC ("Prospectus Regulation") and/or investors to whom such private placements may be otherwise lawfully addressed to and directed, in reliance of Regulation S (“Regulation S”) under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”) and without the need to undertake any other formalities whatsoever under any applicable law, to the extent, and only provided that, an investment in New Shares does not constitute a violation of any applicable law by such investor (the “Private Placement”), in accordance with a decision adopted by the Board of Directors on this matter.

1.2  Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii de Capital Social (pentru evitarea oricarei neintelegeri, Consiliul de Administratie va putea initia o noua majorare ulterior Majorarii de Capital Social, in temeiul delegarii acordate de AGEA, astfel cum este descrisa la Preambulul (A) de mai sus, avand drept obiect un numar de actiuni egal cu numarul de actiuni astfel anulate).

1.2  Any New Shares remaining unsubscribed after the Private Placement will be cancelled by decision of the Board of Directors acknowledging the final results of the Share Capital Increase (for the avoidance of doubt, the Board of Directors will have to power to initiate a new share capital increase operation following the Share Capital Increase, on the basis of the EGMS authorisation referred in Recital (A) above, having as object a number of shares equal to the one cancelled).

 

1.3  Pretul de subscriere pentru o (1) Actiune Noua va fi stabilit dupa cum urmeaza:

1.3  The subscription price for one (1) New Share shall be determined as follows:

 

a)      In timpul primei etape, pretul de subscriere pentru o Actiune Noua va fi stabilit drept un pret maxim de subscriere („Pretul Maxim de Subscriere”) in cadrul intervalului 0,80 RON – 0,93 RON si tinand cont de conditiile de piata de la data deciziei respective; pretul final de emisiune pentru o Actiune Noua subscrisa in timpul primei etape va fi anuntat la momentul finalizarii Plasamentului Privat („Pretul Final de Subscriere”); in cazul in care Pretul Final de Subscriere va fi mai mic decat Pretul Maxim de Subscriere, actionarilor care au subscris Actiuni Noi in cadrul primei etape le vor fi restituite sumele reprezentand diferenta dintre Pretul Maxim de Subscriere si Pretul Final de Subscriere, in conditiile stabilite in prospectul ce urmeaza sa fie pregatit in legatura cu Majorarea de Capital Social („Prospectul”); si

a)      During the first phase, the subscription price for a New Share shall be determined as a maximum price (the Maximum Subscription Price) by resolution of the Board of Directors, being set within the price range of RON 0.80 – RON 0.93 and taking into account the market conditions existing at the time the abovementioned decision is adopted; the final subscription price for a New Share subscribed during the first phase shall be published after the Private Placement is closed (the „Final Subscription Price”); in case the Final Subscription Price is lower than the Maximum Subscription Price, shareholders who subscribed New Shares within the first phase will be reimbursed the amounts representing the difference between the Maximum Subscription Price and the Final Subscription Price, in the conditions indicated in the prospectus which will be prepared in connection with the Share Capital Increase (the Prospectus); and

b)      In timpul celei de-a doua etape, pretul de subscriere va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administratie, tinand cont de pretul de subscriere format in aceasta etapa ca urmare a exercitiului de bookbuilding in cadrul Plasamentului Privat, dar care nu va fi mai mic decat Pretul Final de Subscriere.

b)      During the second phase, the subscription price for a New Share shall be determined by resolution of the Board of Directors, considering the subscription price formed during Private Placement bookbuilding, such price not being below the Final Subscription Price.

1.4  Diferenta dintre pretul de subscriere pentru o Actiune Noua si valoarea nominala a unei Actiuni Noi va fi considerata prima de emisiune.

1.4  The difference between the subscription price for a New Share and the nominal value of a New Share will represent share premium.

1.5  Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul  Central S.A., cu data de inregistrare de 10 mai 2024.

1.5  The number of preference rights issued will be equal to the number of shares issued by the Company, as registered in the Company’s shareholders’ registry held by Depozitarul Central S.A., with the registration date of 10 May 2024.

1.6  Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare de 10 mai 2024, va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute.

1.6  Each shareholder registered in the Company’s shareholders’ registry held by Depozitarul Central S.A. with the registration date of 10 May 2024, shall receive a number of preference rights equal with the number of shares held.

1.7  Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate.

1.7  The preference rights will not be traded.

1.8  Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de 32 de zile calendaristice (prima si ultima zi fiind luate in calculul termenului), iar daca ultima zi a perioadei respective cade intr-o zi nelucratoare, termenul se va prelungi pana in prima zi lucratoare care urmeaza. Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi ulterioara datei de inregistrare de 10 mai 2024.

1.8  The period for exercising the preference rights shall be of 32 calendar days (the first and last day being included in the calculation of the term), and if the last day of the period falls on a non-business day, the term will be extended until the first following business day. The period for exercising the preference rights shall be subsequent to the registration date of 10 May 2024.

1.9       Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 5 drepturi de preferinta.

1.9  For subscription of one New Share, during the period of exercise of preference rights, a person must hold 5 preference rights.

1.10               Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 10 mai 2024 poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (5) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

1.10    A shareholder of the Company registered in the Company’s shareholders’ registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 10 May 2024 may subscribe a maximum number of New Shares calculated by dividing the number of preference rights held by the number of preference rights needed to subscribe one New Share (5) (if the case, with any rounding applicable under the regulations in force, including those drawn up by the Central Depository).

1.11   In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.

1.11    In case the maximum number of shares that can be subscribed during the period of exercise of preference rights (resulting from applying the above calculations) is not a natural number, the maximum number of shares that can actually be subscribed will be rounded down to the next lower natural number.

1.12      Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in Prospect, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.

1.12    Details on the subscription procedure, subscription period, subscription price, payment procedure and method, subscription validation, subscription form etc. regarding New Shares will be included in the Prospectus, to be approved by the Financial Supervisory Authority in connection with the Share Capital Increase.

1.13Majorarea de Capital are drept scop obtinerea de fonduri pentru finantarea activitatii curente a Societatii si a grupului din care face parte, respectiv obtinerea de finantare pentru proiectele in derulare si/sau proiecte noi.

1.13    The Share Capital Increase has as purpose obtaining funds to finance the current activity of the Company and its group, respectively to finance ongoing projects and/or new projects.

 

2.      Consiliul de Administratie aproba desemnarea si imputernicirea fiecaruia dintre Voicu Oprean si Aurelian-Calin Deaconu („Reprezentantii”), actionand individual si nu impreuna, semnatura oricaruia dintre Reprezentanti angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate, pentru a indeplini oricare acte si fapte in numele si pe seama Societatii cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:

2.      The Board of Directors approves the designation of each of Voicu Oprean and Aurelian-Calin Deaconu (the “Representatives”), acting individually and not jointly, the signature of any of the Representatives being mandatory and binding for the Company, to fulfil any act or action in the name and on behalf of the Company with respect to the Share Capital Increase, including regarding the following aspects:

        i.            selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea de Capital Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;

                    i.            selecting intermediaries for the Share Capital Increase, ensuring the drafting and publication of any offer prospectus, offer document, as well as negotiating, approving and signing any documents related to the Share Capital Increase, as the case may be, negotiating and signing any agreements with intermediaries and consultants, fulfilling any necessary, useful or timely acts and deeds in connection with the above;

      ii.            aprobarea oricaror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Majorarii de Capital Social (inclusiv publicarea acestei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a); si

                  ii.            to approve any agreements regarding the Share Capital Increase or any other arrangements, commitments, offer prospectuses, offer documents, any subscription, sales, stabilization, agency, consulting agreements, certificates, statements, registers, notifications, additional documents and any other acts and necessary documents, to complete any formalities and to authorize and / or execute any other actions necessary to give full effect to the Share Capital Increase (including the publication of the decision hereby with the Romanian Official Gazette, Part IV); and

 

    iii.            reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, in legatura cu Majorarea Capitalului Social.

                iii.       to represent the Company in front of any competent authorities and institutions (such as the Trade Registry, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, Depozitarul Central S.A.) with respect to the Share Capital Increase.

 

Reprezentantii pot sa subdelege oricare si toate puterile acordate lor prin prezenta, dupa cum considera de cuviinta si cu respectarea oricaror limite impuse Reprezentantilor.

The Representatives may sub-delegate any and all of the powers granted hereby, as deemed appropriate and within the limits imposed on the Representatives.

3.      Consiliul stabileste prin prezenta urmatoarele date:

a)      10 mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei decizii, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;

b)      9 mai 2024 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

c)      8 mai 2024 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; si

d)     13 mai 2024 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

3.      The Board of Directors hereby approves setting the following dates:

a)      10 May 2024 as registration date, identifying the shareholders who will benefit from the effects of the resolutions adopted hereby, in accordance with the provisions of art. 87 para. (1) of Law no. 24/2017;

b)      9 May 2024 as “ex-date”, computed in accordance with the provisions of art. 2 (2) letter (l) of no. Regulation 5/2018;

c)      8 May 2024 as the date of guaranteed participation, in accordance with the provisions of art. 2 para. (2) letter j) of Regulation no. 5/2018; and

d)     13 May 2024 as the date of payment, in accordance with the provisions of art. 2 para. (2) letter h) and of art. 178 of Regulation no. 5/2018.

Prezenta decizie a fost semnata astazi, data mentionata mai sus, in 3 (trei) exemplare originale, in limbile romana si engleza. In caz de discrepanta intre cele doua versiuni, versiunea in limba romana va prevala.

This Resolution has been signed today, the date mentioned above in 3 (three) original counterparts, in Romanian and English languages. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.