duminică | 19 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


AEROSTAR S.A. - ARS

Hotarari AGA O 18.04.2024

Data Publicare: 19.04.2024 10:21:37

Cod IRIS: D3FF7

 

Raport curent

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 19.04.2024

 

 

Denumirea societatii emitente: AEROSTAR S.A.

Sediul social: BACAU, Str. Condorilor nr.9

Numar telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259

Codul unic de inregistrare: 950531

Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/1137/1991

Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73

Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro 

Capital social subscris si varsat: 48.728.784 LEI

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

·            Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A. din data de 18 aprilie 2024, intrunita la prima convocare.

 

In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente

financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. s-a intrunit in data de 18 aprilie 2024, la prima convocare, la sediul acesteia din Bacau, str. Condorilor nr. 9, incepand cu orele 13:00.

 

Convocatorul Adunarii Generale a fost publicat in conformitate cu prevederile legale si toate documentele suport aferente ordinii de zi a Adunarii Generale au fost disponibile pentru consultare la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii, www.aerostar.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii > Adunari Generale.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat hotarari cu privire la toate punctele aflate pe ordinea de zi, pe care le anexam la prezenta.

 

Anexat:

Hotararile AGOA AEROSTAR S.A. intrunite in data de 18 aprilie 2024.

 

Director General,

Alexandru FILIP 

 

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.

DIN DATA DE 18 APRILIE 2024

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. („Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 18 aprilie 2024, la care a fost prezent sau reprezentat 91,7030% din capitalul social, respectiv 139.643.022 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

 

In temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societatile comerciale, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii,

 

HOTARASTE:

 

HOTARAREA nr. 7

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, alegerea secretariatului sedintei Adunarii Generale, format din:

1. Dan Paul Popa Malin – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si

2. Razvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

 

HOTARAREA nr. 8

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate Raportul administratorilor aferent exercitiului financiar 2023.

 

HOTARAREA nr. 9

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate situatiile financiare ale anului 2023 si descarcarea de gestiune a consiliului de administratie si a conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la 31 decembrie 2023. Situatiile financiare ale anului 2023 au urmatoarele principale rezultate economice: 

1.      cifra de afaceri:                 506.294      mii lei;

2.      venituri totale:                   557.885      mii lei;

3.      cheltuieli totale:                460.929     mii lei;

4.      profit net al exercitiului:     93.028     mii lei;

 

HOTARAREA nr. 10

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2023 de 0,21 lei si repartizarea rezultatului net  al exercitiului financiar 2023 (profit), respectiv a sumei de 93.027.904,84 lei , astfel:

1.      Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit:  27.924.488,53 lei;

2.      Repartizari la rezerve:                                                33.125.151,81 lei;

3.      Repartizari ca dividende:                                            31.978.264,50 lei;

Distribuirea dividendelor aferente anului 2023 se face in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar.

 

HOTARAREA nr. 11

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate Raportul de Remunerare pentru Administratori (Executivi si Neexecutivi), aferent anului 2023, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

 

HOTARAREA nr. 12

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate data de 9 mai 2024, ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 8 mai 2024.

 

HOTARAREA nr. 13

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de 30 mai 2024 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2023.

 

HOTARAREA nr. 14

Articol unic. Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ing. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

a)        a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si

b)        a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie

al AEROSTAR S.A.,

Ing. Grigore FILIP

 

 

                     
   

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

ANULATE

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2024)

Total Voturi Exprimate

Voturi

Procent

Procent (Total Capital Social)

Voturi

Procent

Procent (Total Capital Social)

Voturi

Voturi

 

7

139,643,022

139,643,022

100.0000%

91.7030%

0

0.0000%

0.0000%

0

0

 

8

139,643,022

139,643,022

100.0000%

91.7030%

0

0.0000%

0.0000%

0

0

 

9

139,643,022

139,643,022

100.0000%

91.7030%

0

0.0000%

0.0000%

0

0

 

10

139,643,022

139,643,022

100.0000%

91.7030%

0

0.0000%

0.0000%

0

0

 

11

139,643,022

139,643,022

100.0000%

91.7030%

0

0.0000%

0.0000%

0

0

 

12

139,643,022

139,643,022

100.0000%

91.7030%

0

0.0000%

0.0000%

0

0

 

13

139,643,022

139,643,022

100.0000%

91.7030%

0

0.0000%

0.0000%

0

0

 

14

139,643,022

139,643,022

100.0000%

91.7030%

0

0.0000%

0.0000%

0

0

 

 

 

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT

LA DATA CONVOCARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN 18 APRILIE 2024

 

Capitalul social al Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei/actiune.

Toate actiunile de la Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

 

Secretar permanent al

Adunarii Generale a Actionarilor,

Razvan-Alexandru BEJENARU

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.