marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - BCM

Convocare AGAO 20.04.2018

Data Publicare: 14.03.2018 8:44:20

Cod IRIS: 24583

RAPORT CURENT

 

Raport curent conform:                                           Legii 24/2017 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului:                                                      14.03.2018

Denumirea societatii emitente:                                 CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.

Sediul social:                                                         Pta Republicii, nr. 18, Gura Humorului, Jud Suceava

Nr. tel./fax:                                                             +40 230 207 000/ +40 230 207 001

Cod Unic de Inregistrare:                                        10376500

Numar de ordine in Registrul Comertului:                   J33/718/1998

Capital social subscris si varsat:                             16,733,960 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:        167,339,600 actiuni, cu o valoare nominala de 0.1                    lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza         Bursa de Valori Bucuresti

valorile mobiliare emise:

Cod LEI                                                                 2549003JCE4UBBB88S53

 

 

Eveniment important de raportat:

 

Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina – Club de Munte SA a hotarat in sedinta din data de 13.03.2018 convocarea Adunarii Generale Ordinare conform urmatorului

 

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte SA societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.733.960 lei, cu sediul social in Gura Humorului, Piata Republicii nr. 18, Judet Suceava, cod postal 725300 (“sediul societatii”) convoaca  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE SA (“societatea”) pentru data de 20.04.2018 ora 10:00 la sediul societatii. 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2017 pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA si a raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL.

2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2017 si a rezultatului reportat nerepartizat aferent exercitiilor financiare 2015 si 2016 si fixarea dividendului brut la 0,004 lei/actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie.

3. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 20.07.2018 (data platii), cu suportarea cheltuielilor de distribuire de catre societate.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercitiul financiar 2017.

5. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie, valabil pana la data incetarii mandatului acestora.

6. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.

7. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si chetuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2018.

8. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

9. Aprobarea datei de 29.06.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 28.06.2018 ca ex-date asa cum este aceasta definita in Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

10. Imputernicirea domnului Ion Romica Tamas, CNP 1781210030016, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la ORC a hotararilor luate in sedinta AGOA convocata prin prezentul convocator.

 

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 21.04.2018, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2018 (“data de referinta”).

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data de 30.03.2018. Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data sedintei, inclusiv. Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul societatii www.bestwesternbucovina.ro.

Situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2017, raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie al Casa de Bucovina Club de Munte SA si raportului intocmit de auditorul financiar 3B Expert Audit SRL se vor afla la dispozitia actionarilor incepand din data de 15.03.2018. Restul materialelor ce urmeaza a fi supuse aprobarii in cadrul sedintei AGA si proiectele de hotarari AGOA se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 20.03.2018. Materialele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea din partea AGOA vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro. Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul sedintei.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant (imputernicire generala sau imputernicire speciala) sau prin corespondenta.

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta in baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale date cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009. Actionarii persoane fizice care nu au capacitate legala, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de catre reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot mandata alte persoane in conditiile prevazute de Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea actionarilor se poate face si printr-o imputernicire speciala in format pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmisa prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro .

Formularele de imputerniciri speciale redactate atat in limba romana cat si in limba engleza, pot fi descarcate incepand cu data de 20.03.2018 de pe site-ul societatii www.bestwesternbucovina.ro si vor fi disponibile si la sediul societatii.

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondenta redactat atat in limba romana cat si in limba engleza, poate fi descarcat incepand cu data de 20.03.2018 de pe site-ul societatii www.bestwesternbucovina.ro si va fi disponibil si la sediul societatii. Formularele de vot prin corespondenta completate de actionari vor fi transmise pe adresa sediului societatii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001.

Procedura privind modul de exercitare a votului in cadrul AGOA va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii www.bestwesternbucovina.ro incepand din data de 20.03.2018.

Vor fi luate in considerare formularele de imputernicire speciala/ generala respectiv de vot prin corespondenta depuse/transmise prin posta/ curier/ e-mail la sediul societatii respectiv la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro pana cel tarziu pe data 18.04.2018 ora 10:00.

 

 

Ion Romica Tamas

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie            Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.