joi | 30 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BIOFARM S.A. - BIO

Convocare AGAE 05/06.10.2023 (data referinta 26.09.2023)

Data Publicare: 30.08.2023 18:00:17

Cod IRIS: 9F2C0

Numar iesire Biofarm: 324/30.08.2023

                                                                                                          RAPORT CURENT

 conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018

Data Raportului: 30.08.2023

 

Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3

Nr. telefon 021/301.06.87

Nr. fax 021/316.52.48

Website: www.biofarm.ro

Cod unic de inregistrare RO 341563

Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991

Capital social integral varsat: 98.537.535 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO

          

Eveniment important de raportat:

 

           Consiliul de Administratie al Biofarm S.A. intrunit in data de 30.08.2023, a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

 

C O N V O C A R E

                                        

Consiliul de Administratie al BIOFARM S.A. avand cod unic de inregistrare 341563 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, capital social 98.537.535,00 lei integral subscris si varsat, pagina web www.biofarm.ro, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile Republicata, Legea 297/2004 privind piata de capital, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 05.10.2023, ora 12.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3.

In cazul in care Adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 06.10.2023, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 26.09.2023 - considerata data de referinta.

La data convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor capitalul social al BIOFARM S.A. este de 98.537.535,00 lei divizat in 985.375.350 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

Fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Nu exista clase diferite de actiuni.

Nu exista drepturi de vot suspendate la data prezentei.

 

 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

 

1.     Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

2.     Aprobarea ratificarii Promisiunii bilaterale de vanzare – cumparare a imobilului detinut de Biofarm S.A. in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti semnata la data de 24.08.2023.

3.     Aprobarea vanzarii imobilului detinut de Biofarm S.A. in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti, catre Societatea Iancu de Hunedoara Residence S.R.L. sau catre o alta persoana fizica sau juridica afiliata acesteiain sensul art. 7 punctul 26 din Codul fiscal, la pretul de 5 (cinci) milioane de Euro. Aprobarea semnarii Contractului de vanzare cumparare pana cel mai tarziu la data de 13 aprilie 2025.

4.     Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al BIOFARM S.A. pentru negocierea Contractului de vanzare-cumparare.

5.     Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea Contractului de vanzare-cumparare a imobilului.

6.     Aprobarea modificarii Articolului 3 din Actul Constitutiv al Societatii prin adaugarea codului CAEN 6810 – “Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii“ la capitolul de activitati secundare.

 

Articolul 3 completat din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:

 „ ARTICOLUL 3  OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Domeniul principal de activitate : grupa CAEN 212 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

Activitatea principala: cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

Activitati secundare:

- cod CAEN 1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

- cod CAEN 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

- cod CAEN 2041 – Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere

- cod CAEN 2042 – Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

- cod CAEN 2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza

- cod CAEN 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice

- cod CAEN 3312 – Repararea masinilor

- cod CAEN 3511- Producerea de energie electrica

- cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei

- cod CAEN 4511 Comert cu autoturisme si autovehiule usoare (sub 3,5 tone)

- cod CAEN 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase

- cod CAEN 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

- cod CAEN 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

- cod CAEN 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice

- cod CAEN 4690 – Comert cu ridicata nespecializat

- cod CAEN 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

- cod CAEN 4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate

- cod CAEN 4773 – Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

- cod CAEN 4789 – Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse

- cod CAEN 4791 – Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

- cod CAEN 4799 – Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

- cod CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

- cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri

- cod CAEN 5210 – Depozitari

- cod CAEN 5224 – Manipulari

- Cod CAEN 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii

- cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

- cod CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice 

- cod CAEN 7219 – Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

- cod CAEN 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

Societatea va desfasura activitati de import – export cu bunurile prevazute in activitatea principala si secundara.”

 

7.     Aprobarea datei de 25.10.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.

8.     Aprobarea datei de 24.10.2023 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

9.     Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, precum si a Actului Constitutiv actualizat.

 

 

A.       Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Potrivit dispozitiilor Art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata si ale Art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 Republicata, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.E.A. si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A., in termen de 15 zile de la publicarea convocarii, cu respectarea urmatoarelor conditii:

 

i. In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza Art. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

In toate cazurile, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

iii. Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

iv. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de proiecte de hotarari propuse spre aprobarea A.G.E.A. trebuie sa fie transmise/depuse si inregistrate la sediul social al societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3, cod postal 031212, pana la sfarsitul zilei de 19.09.2023,  in original, semnate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05/06.10.2023».

 

 B.       Adresarea de intrebari, in conformitate cu Art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi a  A.G.E.A.

 

Fiecare actionar poate adresa intrebari societatii printr-un inscris care va fi depus/transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod postal 031212, pana la sfarsitul zilei de 02.10.2023, in original, semnat de catre actionar sau reprezentantul legal al acestuia, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05/06.10.2023».

Aceleasi cerinte de identificare specificate la litera A din prezentul convocator (“Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A.”) vor fi aplicabile si pentru actionarii/reprezentantul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns. 

 

C.        Exprimarea votului

 

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

 

C.1.   Votul direct in cadrul A.G.E.A.

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta – cu exceptia reprezentantului legal (care de asemenea urmeaza a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

 In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

 

C.2.  Reprezentarea pe baza de imputernicire la A.G.E.A.

 

Actionarii pot fi reprezentati in A.G.E.A. prin alte persoane, in baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau a unei imputerniciri generale. 

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala (in limba romana sau limba engleza) conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii sau o imputernicire generala intocmita in conformitate cu prevederile Art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la A.G.E.A. prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

 

a.     Reprezentarea pe baza de imputernicire (procura) speciala

 

Formularele de imputernicire speciala vor fi disponibile in limba romana si engleza incepand cu data de 05.09.2023, pana la ora 16.00, la sediul Societatii, si pe pagina de internet a societatii, www.biofarm.ro. In cazul in care un actionar desemneaza, prin imputernicire speciala, ca mandatar o alta persoana, se va folosi formularul de imputernicire speciala pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, dupa caz.

i. In cazul actionarilor persoane fizice imputernicirile speciale vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A..

ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat imputernicirea (procura) se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea reprezentantului legal.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile (procurile) speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, precum si documentele insotitoare, se depun personal sau se transmit la sediul BIOFARM S.A. din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod postal 031212, pana la 03.10.2023, ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar  si cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05/06.10.2023» sau transmise pe adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - republicata, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Un actionar da in cadrul formularului de imputernicire (procura) speciala instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine imputerniciri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de imputerniciri exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi «pentru» si «impotriva» fara a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezint «a» voturi «pentru» si «b» voturi «impotriva»). In cazul imputernicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al imputernicirii speciale.

 

Imputernicirile (procurile) speciale vor fi actualizate in functie de existenta propunerilor de completare a ordinii de zi de catre actionari.

 

In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura speciala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.E.A.

 

b.     Reprezentarea pe baza de imputernicire (procura) generala

 

Actionarii pot acorda o imputernicire (procura) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 (trei) ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii, cu conditia ca imputernicirea (procura) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform Art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 republicata, sau unui avocat.

In cazul imputernicirilor generale persoana care actioneaza in calitate de reprezentant nu trebuie sa prezinte in adunarea generala a actionarilor nicio dovada privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

a. numele/denumirea actionarului;

b. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);

c. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

d. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

 

Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Imputernicirea generala va fi semnata de actionar si insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la Societatea BIOFARM S.A. in original, semnata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune odata cu imputernicirea generala.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza unei imputerniciri (procuri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017 Republicata.

Imputernicirile (procurile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, respectiv pana la data de 03.10.2023, ora 12.00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmise pe adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - republicata, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot. Copii certificate ale imputernicirilor (procurilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al A.G.E.A.

In cazul in care persoana imputernicita prin imputernicire (procura) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin imputernicire generala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.E.A.

 

   C.3.    Votul prin corespondenta in cadrul A.G.E.A.

 

Actionarii Societatii BIOFARM S.A. inregistrati la data de referinta 26.09.2023, in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile in limbile romana si engleza, incepand cu data de 05.09.2023, pana la ora 16.00, la sediul Societatii, si pe pagina de internet a societatii, www.biofarm.ro.

i. In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., si daca este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentantilor legali (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

ii. In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea reprezentantului legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea nr. 24/2017 Republicata.

Formularul de buletin de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, in format scris precum si actele insotitoare trebuie depuse/transmise si inregistrate la sediul societatii din Societatii BIOFARM S.A. din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod postal 031212, in original, completate si semnate, pana la data de 03.10.2023, ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar  si cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05/06.10.2023» sau transmise pe adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - republicata, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

 

Formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate in functie de existenta propunerilor de completare a ordinii de zi de catre actionari.

 

Actionarii care voteaza prin corespondenta trebuie sa-si exercite in mod corect dreptul lor de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea sa de vot. In cazul in care la un subiect  sau mai multe din cele inscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe optiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului.

Formularele de vot care nu sunt primite la sediul Societatii BIOFARM S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la A.G.E.A., votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la A.G.E.A. este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la A.G.E.A. o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

 

Incepand cu data de 05.09.2023, pana la ora 16.00, documentele, materialele informative, proiectul de hotarare in legatura cu Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de pe website-ul Societatii, www.biofarm.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii, subsectiunea AGA sau de la Departamentul Juridic si Relatia cu Investitorii, la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul BIOFARM S.A. sau la numarul de telefon 021/301.06.87, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.

Toate documentele pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot fi depuse la sediul Societatii in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 16:00.

 

 

              PRESEDINTE C.A.

  Andrei HREBENCIUC

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.