joi | 30 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BIOFARM S.A. - BIO

Plata dividend 2022

Data Publicare: 10.08.2023 17:23:35

Cod IRIS: 30DA2

 

Numar iesire Biofarm: 305/10.08.2023

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data Raportului: 10.08.2023

 

 

Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3

Nr. telefon 021/301.06.87

Nr. fax 021/316.52.48

Website: www.biofarm.ro

Cod unic de inregistrare RO 341563

Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991

Capital social integral varsat: 98.537.535 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO

 

Eveniment important de raportat:

 

Procedura de plata a dividendelor

aferente exercititului financiar al anului 2022 catre actionarii Biofarm S.A. conform

Hotararii A.G.O.A. nr. 86 din data de 26.04.2023

 

 

Consiliul de Administratie al BIOFARM S.A. informeaza actionarii societatii asupra faptului ca dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2022 vor fi distribuite in perioada 08.09.2023 (data platii) – 08.09.2026 catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor BIOFARM S.A. la data de inregistrare 22.08.2023 (21.08.2023 ex data).

Valoarea dividendului brut/actiune este de 0,03 lei.

 

Modalitatile si termenele de plata sunt urmatoarele:

 

Capitolul I. Plata dividendelor in contul Participantilor (in conturile Participantilor deschise la bancile acestora de decontare)

 

Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la data de inregistrare detin actiuni evidentiate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor Biofarm S.A. in contul deschis la Participant, dividendele vor fi platite automat prin virament bancar prin intermediul Depozitarului Central in conturile Participantilor deschise la bancile acestora de decontare la data platii, daca actionarii respectivi nu si-au exprimat si comunicat optiunea de plata amanata catre Participant, iar Participantul nu a comunicat-o Depozitarului Central in cadrul raportarii de la data de inregistrare.

 

Data platii amanate este aplicabila doar actionarilor nerezidenti care au un cont deschis la Participant si care opteaza pentru amanarea platii la o data ulterioara datei platii pentru a putea beneficia de prevederile mai favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri si reprezinta, data limita stabilita prin raportare la prevederile fiscale relevante, pana la care se amana plata dividendelor catre actionarii care si-au exercitat aceasta optiune de plata.

 

Optiunea de plata este optiunea exprimata de actionarii nerezidenti care au cont deschis la Participant si este comunicata Depozitarului Central de catre Participant in cadrul raportarii de la data de inregistrare efectuata in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, privind:

a) plata dividendelor cu retinerea impozitului pe dividende in cota standard prevazuta de Codul Fiscal Roman, in vigoare la data platii;

b) plata dividendelor cu cota de impozit pe dividende retinuta in mod corespunzator, conform Conventiilor de evitare a dublei impuneri, in baza documentatiei fiscale complete si corecte, transmisa in prealabil de catre actionar, pana la data de 25.08.2023;

c) amanarea platii dividendelor pentru o data ulterioara datei platii, in cursul anului 2023, in vederea acordarii catre actionari a posibilitatii de a beneficia de prevederile fiscale mai favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri, dupa transmiterea documentatiei fiscale complete si corecte. Plata dividendelor nete se va efectua in cel mult zece zile lucratoare de la data primirii de catre Biofarm S.A. a documentelor suport complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate.

 

In cazul actionarilor pentru care Participantii nu au depus documentele suport pana la 10.11.2023, plata dividendelor se va efectua pe 24.11.2023 cu retinerea cotei de impozit pe dividende standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman.

Actionarii nerezidenti, care au cont deschis la Participant (Banca Custode sau Broker), care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale unei Conventii de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, trebuie sa depuna prin intermediul Participantului certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala.

Ø pana la data de 25.08.2023, in cazul in care nu au optat pentru Plata amanata a dividendelor, la adresa Biofarm S.A. din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, Sector 3, Cod postal 031212, in atentia Departamentului Financiar. Biofarm S.A. nu este responsabila de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil mentionat mai sus, in lipsa prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si/sau a clarificarilor solicitate;

Ø pana cel tarziu la data de 10.11.2023, in cazul in care au optat pentru Plata amanata a dividendelor, la adresa Biofarm mentionata mai sus.

In cazul actionarilor nerezidenti reprezentati printr-un Participant, Biofarm S.A. va retine impozitul pe dividende din dividendul brut in cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman daca:

Ø nu au optat pentru plata amanata si nu au transmis certificatul de rezidenta fiscala  si eventualele clarificari solicitate, pana la data de 25.08.2023;

Ø au optat pentru plata amanata, dar nu au transmis cel tarziu pana la data de 10.11.2023, certificatul de rezidenta fiscala (inclusiv documentele referitoare la fondurile de pensii nerezidente) si eventualele clarificari solicitate.

 

Capitolul II. Plati prin transfer bancar (in lei, in conturi deschise la o banca din Romania)

 

Incepand cu data de 22.08.2023 (data de inregistrare), actionarii persoane fizice si juridice nereprezentati de Participant care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, pot solicita si transmite catre Depozitarul Central documentele necesare platii dividendelor, dupa cum urmeaza:

 

 1.  Actionarii  nereprezentati prin Participant, persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN semnat olograf, in care se vor preciza banca si contul   (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

Ø  copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”;

-          extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, in original;

-          copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

-          dovada achitarii tarifului (daca este cazul);

 

  2. Actionarii nereprezentati prin Participant, persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN semnat olograf si stampilat (daca este cazul), in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

-             copie a certificatului de inregistrare (CUI) – certificata de titular „conform cu originalul”;

-             copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”;

-             copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

-             extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;

-             dovada achitarii tarifului (daca este cazul);

 

 

3.     In cazul Fondurilor de investii fara personalitate juridica:

-             copie act de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate

-             declaratie pe propia raspundere in original intocmita de catre reprezentantul legal al societatii de administrare din care sa rezulte explicit ca fondul de investitii nu are personalitate juridica

-             copie certificat constatator al societatii de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului

-             copie certificat inregistrare/alt document echivalent pentru societatea de administrare a fondului

-             copie decizie a autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului.

 

 

Capitolul III. Plati in numerar

 

Pentru actionarii persoane fizice nereprezentati de Participant si care nu au solicitat plata in cont bancar, plata dividendelor se va face in numerar, prin punere la dispozitie de catre BIOFARM S.A. a sumelor de bani cuvenite la agentiilor/sucursalelor CEC BANK S.A., prin intermediul  Depozitarul Central S.A., incepand cu data de 08.09.2023.

Orarul de ridicare a dividendelor se incadreaza in orarul de lucru al CEC Bank S.A.

Actionarii isi vor putea ridica dividendele de la oricare dintre agentiile/sucursalele CEC Bank S.A. din toata tara, in timpul orarului de lucru al acestuia.

 

Dividendele se pot ridica de catre actionari personal sau prin reprezentant legal sau conventional astfel:

1. Orice plata efectuata la ghiseu va fi confirmata prin semnatura de persoana care ridica efectiv Sumele de bani, pe chitanta aferenta platii respective.

2. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata Sumelor de bani se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.). Identificarea Detinatorilor nereprezentati de Participant in Fisier se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat C.N.P..

3. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata Sumelor de bani se face in baza pasaportului a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele din Fisier.

4. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata Sumelor de bani se face reprezentatului legal in speta - tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de nastere al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

5. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand instituita curatela, plata Sumelor de bani se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

6. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu, ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata Sumelor de bani se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a Sumelor de bani eliberata  cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

7.  Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

8. Pentru persoanele fizice sumele de bani mai mari de 10.000 lei se vor vira in contul bancar conform Capitolelor I si II din Procedura.

                                                  

Capitolul IV.   Persoanele fizice/juridice nerezidente

 

In conformitate cu Legea 227/2015 (si a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), pentru acordurilor de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital  pentru aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru actionarii rezidenti ai unor tari membre ale UE sau AELS, nerezidentul are obligatia de a depune /expedia la sediul BIOFARM S.A. certificatul de rezidenta fiscala, in original, eliberat de autoritatea  competenta din statul sau de rezidenta. Certificatul de rezidenta fiscala se va depune personal la registratura de la sediul BIOFARM S.A. din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, Sector 3 (de luni pana vineri in intervalul orar 9.00 – 17.00) sau poate fi transmis prin posta sau orice forma de curierat cu confirmare de primire la aceeasi adresa – in atentia Departamentului Economic, cu respectarea datelor – limita stipulate la “Capitolulul I. Plata dividendelor in contul Participantilor (in conturile Participantilor deschise la bancile acestora de decontare)” din prezenta procedura. In cazul in care actionarul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, impozitul retinut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabila actionarilor rezidenti in vigoare.

Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar se vor transmite la adresa: Depozitarul Central S.A. – Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr. 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, telefon 021.408.58.00, dividende@depozitarulcentral.ro, conform celor precizate in Capitolul II, punctele 1-2.

 Toate solicitarile de mai sus vor contine inclusiv e-mailul si numarul de telefon la care pot fi contactati actionarii sau intermediarii, dupa caz in eventualitatea unor clarificari.

Mentionam ca in urma analizarii cererilor de plata a dividendelor si a documentatie primite, Depozitarul Central S.A. si BIOFARM S.A. (pentru certificatele de rezidenta fiscala) isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare.

 

 

Capitolul V. Actiuni detinute in coproprietate

 

In cazul actiunilor detinute in coproprietate, plata dividendelor se va realiza conform urmatoarelor particularitati:

In cazul platilor prin virament bancar dividendele cuvenite coproprietarilor se vor vira in contul indicat de catre toti coproprietarii in baza solicitarii comune adresate Depozitarului Central.

In cazul platilor in numerar, platile se vor face in numerar cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la Agentul de Plata CEC Bank S.A., personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional si sa prezinte documentele prevazute mai sus pentru platile in numerar.

In cazul platilor catre cei care au cont deschis la Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai carui clienti sunt.

In situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al iesirii din indiviziune, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de instrumente dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, plata urmand a se realiza fiecarui fost coproprietar conform prezentei proceduri.

 

 Capitolul VI. In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau in numerar, numai dupa ce in prealabil, mostenitorii au solicitat S.C. Depozitarul Central S.A. si s-a efectuat inregistrarea in registrul actionarilor a transferului actiunilor ca efect al succesiunii.

 

 Capitolul VII. Orice modificare a datelor in registrul actionarilor (schimbari de nume, adresa, date de identitate, etc.) se realizeaza numai de catre Depozitarul Central S.A., cu sediul social in Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, sector 2, et. 3, 8 si 9, la solicitarea actionarului/ persoanei indreptatite.

 

 

Societatea BIOFARM S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Andrei HREBENCIUC

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.