Stiri Piata


FONDUL INCHIS DE INVESTITII BET FI INDEX INVEST - BTF

Plata dividend 2022 transa I

Data Publicare: 26.05.2023 18:00:19

Cod IRIS: 81CD8

Catre,                                                                                                          Nr. inreg. 0226/26.05.2023

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Raport curent

conform Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 26.05.2023

Denumirea entitatii emitente: Fondului de Investitii Alternative destinat Investitorilor de Retail BET-FI Index Invest adm. de SAI Broker S.A.

Sediul social: Cluj- Napoca, Str. Motilor, Nr. 119, et. 4, Jud. Cluj

Numarul de telefon: 0364-260.755 si numarul de fax: 0364-780.124

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 30706475

Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2603/2012

Capital social subscris si varsat: 2.206.180 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Plata dividendelor aferente anului 2022 – transa I

 

Urmare a hotararii Consiliului de Administratie din data de 25.05.2023 a SAI Broker S.A. autorizata prin Decizia nr. 71/29.01.2013, inscrisa in Registrul A.S.F. (AFIA) sub nr. PJR071AFIAI/120003, Fondul de Investitii Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.) BET-FI Index Invest, inscris in Registrul ASF sub nr. CSC09FIAIR/120010, ISIN: ROFIIN0000T6 anunta ca plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2022 transa I, se va efectua dupa cum urmeaza:

-          Dividendul brut este in valoare de 4,00 RON pentru fiecare unitate de fond emisa de F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest, detinuta la data de identificare. Vor beneficia de dividend investitorii care detin unitati de fond la data de identificare conform registrului investitorilor tinut de catre Depozitarul Central S.A.

-          Impozitul pe dividende va fi retinut la sursa in cotele prevazute de legislatia in vigoare;

-      Data de identificare: 06.06.2023 (ex date 02.06.2023).

-          Data platii: 13.06.2023.

-          Costurile aferente platilor dividendelor, indiferent de metoda de plata, vor fi suportate de catre investitori.

-          Plata dividendelor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central si BRD-Groupe Societe Generale - agentul de plata selectat.

Modalitati de plata a dividendelor:

1. Prin Participanti (Banci custode/SSIF): Persoane fizice si juridice/alte entitati care au cont deschis la Participant:

Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la Data de identificare detin unitati de fond evidentiate in Sectiunea 2 sau 3 a registrului investitorilor in contul deschis la Participant, dividendele vor fi platite automat in Data platii (13.06.2023) prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, in conturile Participantilor respectivi.

Investitorii nerezidenti care au cont deschis la Participant si doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta vor transmite la sediul SAI Broker SA, prin intermediul Participantului, certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor (2022), in termen de valabilitate, in original sau in copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, impreuna cu traducerea autorizata in limba romana, in original, in urmatoarele termene:

-          Pana la data de 09.06.2023, in cazul in care nu au optat pentru Plata amanata a dividendelor. Aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, in Data platii este conditionata de primirea pana la data de 09.06.2023 a documentelor complete.

-          Pana cel tarziu la data de 30.11.2023, in cazul in care au optat pentru plata amanata a dividendelor.

Data platii amanate este data ulterioara Datei platii care reprezinta data limita stabilita de emitent pana la care se amana plata dividendelor catre actionarii nerezidenti care si-au exprimat, prin intermediul Participantilor, aceasta optiune de plata pentru a beneficia de prevederile mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri. Data platii amanate este 21.12.2023. Plata dividendelor cuvenite investitorilor nerezidenti care au optat pentru plata amanata va fi efectuata in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii de catre SAI Broker SA, prin intermediul Participantilor, a documentatiei complete.

Participantii vor transmite la sediul SAI Broker SA, pana la datele mentionate anterior, lista investitorilor pentru care se depun documentele fiscale si care trebuie sa contina: denumirea completa a investitorilor (pentru cazurile in care denumirea din Registrul Investitorilor este diferita de cea inscrisa in documentele fiscale, se va prezenta intr-o rubrica speciala motivele/explicatiile acestor diferente), codul de identificare al investitorului cu care acesta este inscris in Registrul investitorilor transmis de catre Depozitarul Central (NIN), numarul de unitati de fond detinut la Data de identificare.

In cazul investitorilor nerezidenti reprezentati de Participant, se va retine impozitul pe dividende in cota standard prevazuta de Codul Fiscal din Romania daca:

-          Investitorii nu au optat pentru plata amanata si nu au transmis certficatul de rezidenta fiscala pana in data de 09.06.2023. In aceasta situatie plata dividendelor se va efectua la Data Platii (13.06.2023).

-          Investitorii au optat pentru plata amanata, dar nu au transmis cel tarziu pana la data de 30.11.2023, certificatul de rezidenta fiscala, situatie in care plata dividendelor se va efectua la Data platii amanate (21.12.2023).

2. Plati prin virament bancar (in conturi in lei la o banca din Romania) pentru investitorii persoane fizice sau juridice care nu au cont deschis la Participant conform solicitarilor adresate SAI Broker SA.

Solicitarile vor fi transmise catre SAI Broker SA pana la data de 09.06.2023

a)      Pentru investitorii persoane fizice care nu au incasat dividende pentru anul 2020 si sunt investitori ai fondului la data de identificare 06.06.2023:

-          solicitare scrisa semnata de catre investitor, in care se vor preciza banca si codul IBAN al contului deschis pe numele investitorului; Investitorii sunt rugati sa precizeze in solicitare numarul de telefon la care pot fi contactati in eventualitatea unor clarificari.

-          copia actului de identitate;

-          copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele investitorului, cu precizarea codului IBAN.

 

Documentatia poate fi transmisa prin:

-          posta, la sediul societatii de administrare din Cluj Napoca, Str. Motilor, nr. 119, et. 4, jud. Cluj;

-          la numarul de fax: 0364-780.124;

-          email la adresa office@saibroker.ro.

b)      Pentru investititorii persoane juridice care nu au incasat dividende pentru anul 2021 si sunt investitori ai fondului la data de identificare 06.06.2023:

-          solicitare in original semnata de reprezentantul legal al societatii si stampilata cu stampila societatii, in care se vor preciza banca si codul IBAN al contului deschis pe numele societatii; Investitorii sunt rugati sa precizeze in solicitare numarul de telefon la care pot fi contactati in eventualitatea unor clarificari.

-          cerificat constatator in original (nu mai vechi de 30 de zile)

-          copia actului de identitate al reprezentantului legal;

-          copia certificatului de inregistrare a societatii;

-          copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta contului pe numele societatii, cu precizarea codului IBAN.

 

Documentatia prevazuta mai sus va fi transmisa prin posta la sediul societatii de administrare din Cluj-Napoca, Str. Motilor, nr. 119, et. 4, jud. Cluj.

c)      Pentru investitorii care au incasat dividende pentru anul 2021 si sunt investitori ai fondului la data de identificare 06.06.2023

Investitorii care doresc ca plata dividendelor sa se faca in acelasi cont bancar in care au fost platite dividendele aferente anului 2021 vor transmite solicitare scrisa semnata de catre investitor, in care se vor preciza banca si codul IBAN al contului deschis pe numele investitorului sau solicitare semnata de reprezentantul legal al societatii si stampilata cu stampila societatii, in care se vor preciza banca si codul IBAN al contu