vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BUCUR OBOR SA BUCURESTI - BUCU

Convocare AGA Anuala 22/23.03.2018 (Bilant, BVC, Rep. profit)

Data Publicare: 12.02.2018 18:00:10

Cod IRIS: AE89F

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36,cnvm@cnvmr.ro

 

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

 

RAPORT CURENT al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,

Codului ATS-BVB si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

 

Data raportului

12.02.2018

Denumirea entitatii emitente

“BUCUR OBOR” S.A.

Sediul social

Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

Numar de telefon/fax/email

021/252.59.34;021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

RO 19

Numar de ordine in Registrul Comertului

J40/365/09.02.1991

Capital social subscris si varsat

1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Codul LEI

2138008PF4H4B6SSBT29

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE PAPORTAT:

Deciziile Consiliului de Administratie din data de 12.02.2018 referitoare la convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. in data de 22/23.03.2018. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. in data de 22/23.03.2018.

In data de 12.02.2018 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii Bucur Obor S.A. (denumita in continuare „Societatea”), in cadrul careia s-a aprobat convocarea unei Adunari Generale Ordinare a actionarilor in data de 22.03.2018 (prima convocare), respectiv 23.03.2018 (a doua convocare), incepand cu ora 13:00, la adresa Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1

Data de Referinta a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot, este data de 12.03.2018, iar ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii din data de 22/23.03.2018 este urmatoarea:

1.      Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.     Aprobarea repartizarii profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2017 in suma de 16.583.267 lei, astfel:

               Varianta I - cu destinatia „dividende” si aprobarea unui dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2017 in valoare de 1,2398 lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.

SAU

               Varianta II - cu destinatia „alte rezerve”, pentru investitii in spatii comerciale.

3.     Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

4.     Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2017 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

5.     Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018, astfel:

               Varianta I - Total venituri 33.027.000 RON, Total cheltuieli 18.428.000 RON, Profit net 11.152.000 RON, Rezultat net realizat distribuibil 19.230.000 RON.

SAU

               Varianta II - Total venituri 35.379.000 RON, Total cheltuieli 19.265.00 RON, Profit net 12.454.000 RON, Rezultat net realizat distribuibil 20.532.000 RON.

6.     Aprobarea Programului de activitate al Societatii aferent anului 2018, astfel:

               Varianta I – corespunzator Variantei I a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

SAU

               Varianta II - cu investitii in spatii comerciale, corespunzator Variantei II a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

7.     a) Aprobarea remuneratiei si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

               b) Aprobarea remuneratiei auditorilor interni ai Societatii pentru exercitiul financiar 2018.

  1. Informare privind Raportul de expertiza judiciara nr. 26/19.05.2016 intocmit de expertul contabil Stana Dumitru (legitimat cu carnet nr. 16641) in temeiul art. 136 din Legea societatilor nr. 31/1990, in Dosarul nr. 41144/3/2015 constituit pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, la cererea actionarului reclamant Manea Gelu.

9.   Aprobarea datei de 11.04.2018 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si a datei de 10.04.2018 ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

10. Aprobarea datei de 27.04.2018 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, pentru efectuarea platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2017, daca este cazul, catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

11. Aprobarea imputernicirii Dlui. Cristinel-Ionel ROTARU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

 

  1. Materiale informative

Incepand cu data de 13.02.2018, ora 09:00, vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi (inclusiv a) situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, b) Raportul Anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2017, c) Raportul auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, d) propunerile privind repartizarea profitului net al Societatii, e) propunerile privind Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2018, f) propunerile privind Programul de activitate al Societatii pentru anul 2018, g) Raportul de expertiza judiciara nr. 26/19.05.2016 intocmit de expertul contabil Stana Dumitru (legitimat cu carnet nr. 16641) in temeiul art. 136 din Legea societatilor nr. 31/1990, in Dosarul nr. 41144/3/2015 constituit pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, h) proiectele de hotarari propuse spre adoptare Adunarii Generale si i) Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 22/23.03.2018 - care include procedura de vot prin reprezentant cu Procura speciala/generala si procedura care permite votul prin corespondenta), in format electronic pe website-ul Societatii la adresa www.bucurobor.ro si in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 08:00 – 16:00. 

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

 

  1. Intrebari privind ordinea de zi a AGOA

Fiecare actionar al Societatii, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, poate adresa intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei AGOA, in scris, inaintea datei de desfasurare a AGOA. 

Respectivele intrebari vor fi adresate Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail aga@bucurobor.ro, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de 05.03.2018, ora 16:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 22/23.03.2018”, si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

Societatea va raspunde acestor intrebari pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 12.03.2018, ora 16:00, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.bucurobor.ro

Cerintele de identificare mentionate mai jos in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

 

  1. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul actionarilor de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita Consiliului de Administratie al Societatii, in scris, in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a AGOA sau pot formula in scris propuneri de rezolutii alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a)                In cazul actionarilor persoane fizice - sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.).

Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru actionarii persoane fizice care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

 

b)               In cazul actionarilor persoane juridice - sa fie insotite de un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGOA, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Aceleasi cerinte de identificare vor fi aplicabile si pentru reprezentantii legali ai actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

c)                Fiecare punct nou trebuie sa fie insotit de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare AGOA.

d)               Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentinei nr. 2, sector 2, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro in termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicarii convocarii initiale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pana la ora 16:00.

Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/PROPUNERI DE REZOLUTII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.03.2018” si sa fie semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a Adunarii Generale comunicata deja actionarilor, Societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta aplicabila si cu respectarea temenului prevazut de Legea nr. 31/1990.

 

  1. Participarea si votarea in AGOA

Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGOA si pot vota dupa cum urmeaza: a) personal, in cadrul AGOA – vot direct; sau b) prin reprezentant cu Procura speciala/generala; sau c) prin corespondenta, cu Buletin de vot prin corespondenta.

Accesul si votul personal al actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis:

 

a)                In cazul actionarilor persoane fizice - prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini). Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A.;

b)                In cazul actionarilor persoane juridice - prin prezentarea certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGOA, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face atat prin alti actionari, cat si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri (Procuri) speciale sau generale. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 22/23.03.2018, care va fi disponibila pe pagina de internet a Societatii incepand cu data de 13.02.2018, ora 09:00.

Imputernicirea (Procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare Generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot din partea actionarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”). Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face prin imputernicit doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularelor de Procura speciala.

Un actionar poate desemna prin Procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care reprezentantul desemnat in prinicipal este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularul Procurii speciale:

a)               Va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 13.02.2018, ora 09:00, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;

b)               Va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;

c)                Va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Procurile speciale vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora si transmise fie (i) in original, la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@bucurobor.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 20.03.2018, ora 11:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 22/23.03.2018 – VOT DESCHIS”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar special in aceasta Adunare Generala Ordinara.

Documentele care insotesc obligatoriu Procura speciala sunt urmatoarele:

a)               In cazul actionarilor persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);

b)               In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGOA, si care sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul

constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Actionarul poate acorda o imputernicire (Procura) generala valabila pentru o perioada de cel mult 3 ani, permitand reprezentantului sau sa participe si sa voteze cu privire la toate aspectele dezbatute de Adunarile Generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din

Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, um ar fi:

a)                este actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;

b)                este membru al organului de administrare sau de conducere al Societatii, al organului de administrare sau de conducere al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Societatii;

c)                este un angajat sau un auditor al Societatii ori al actionarului majoritar al Bucur Obor S.A. sau al unei entitati controlata de respectivul actionar majoritar al Bucur Obor S.A.;

d)               este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Procura generala creeaza un mandat intuitu personae. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, cu exceptia mandatarului persoana juridica, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere sau dintre angajatii acesteia.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, respectiv pana la data de 20.03.2018, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general in aceasta Adunare Generala Ordinara, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PROCURA GENERALA PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII”. Imputernicirea generala in copie certificata va fi retinuta de Societate impreuna cu Declaratia pe proprie raspundere mentionata mai jos, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestora.

Documentele care insotesc cumulativ Procura generala sunt urmatoarele:

a)                Dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestuia;

b)                In cazul actionarilor persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini);

c)                In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGOA, si care sa permita identificarea acestuia in Registrul

actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca Procura generala este semnata de respectivul actionar si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o Declaratie avand continutul si forma stabilite de art. 171 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, prin care confirma ca: a) actionarul este clientul mandatarului intermediar/avocat; b) Procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de Procura generala si la aceleasi coordonate indicate in aceasta Convocare) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Formularul Procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 13.02.2018, ora 09:00, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de Buletin de vot prin corespondenta care va fi pus la dispozitie de Societate incepand cu data de 13.02.2018, ora 09:00. Formularele de Buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile cu aceeasi data si in format electronic pe pagina de internet la adresa www.bucurobor.ro.

Buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate si stampilate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora, si trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa aga@bucurobor.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de 20.03.2018, ora 11:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 22/23.03.2018  VOT DESCHIS, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in aceasta Adunare Generala Ordinara.

Documentele care insotesc obligatoriu formularul de Buletin de vot prin corespondenta sunt urmatoarele:

a)                In cazul actionarilor persoane fizice - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

b)                In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicarii Convocarii AGOA si care sa permita identificarea acestora in Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat Registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o Procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.

Formularul de Buletin de vot prin corespondenta va fi actualizat de catre Societate, daca este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii AGOA actualizata, si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. din data de 22/23.03.2018 (ce va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu Procura speciala/generala, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura.

Verificarea si validarea Procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se va face de catre secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul desemnat de AGOA din randul actionarilor.

Daca va fi cazul, formularele de Procuri speciale si de buletine de vot prin corespondenta actualizate vor putea fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-12:00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii,  www.bucurobor.ro, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completata in conformitate cu legea.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit Procurile speciale si/sau Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, Procurile speciale si Buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 1.337.575 RON si este format din 13.375.750 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,10 RON/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social din Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, sau la nr. de telefon 021/252.59.34, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –16:00.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General – Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

 

                                   

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.