vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


BUCUR OBOR SA BUCURESTI - BUCU

Hotarari AGA O 22.03.2018 (Raport Anual, Aprobare dividend)

Data Publicare: 23.03.2018 7:52:41

Cod IRIS: 1C8B2

Societatea Bucur Obor S.A.

Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

J40/365/1991, RO19

 

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara/Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36

 

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

 

RAPORT CURENT al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,

Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului

22.03.2018

Denumirea entitatii emitente

Societatea “BUCUR OBOR” S.A.

Sediul social

Soseaua Colentina nr. 2, sector 2, Bucuresti

Numar de telefon/fax/email

021/252.59.34; 021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:

RO 19

Numar de ordine in Registrul Comertului

J40/365/09.02.1991

Capital social subscris si varsat

1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei.

Codul LEI

2138008PF4H4B6SSBT29

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

 

Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Societatii BUCUR OBOR S.A. convocata pentru data de 22.03.2018 in prima convocare. Hotararile adoptate.

 

In data de 22.03.2018 a fost convocata sedinta Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii BUCUR OBOR S.A. (denumita in continuare „Societatea”), la adresa Ramada Bucharest Parc Hotel - Sala Atlas din Mun. Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr. 3-5, Sectorul 1, in prima convocare, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12.03.2018, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

 

Convocarea Adunarii Generale s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin  publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 614 din data de 13.02.2018 si republicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 930 din data de 06.03.2018. De asemenea, Convocarea a fost publicata pe site-ul BVB in data de 12.02.2018 si 05.03.2018 si in Ziarul Romania Libera din data de 13.02.2018 si 06.03.2018.

 

La Adunarea Generala Ordinara au fost prezenti actionari detinand 8.663.764 actiuni, reprezentand 64,7722% din capitalul social al Societatii, si a fost indeplinita cerinta minima statutara (de cel putin 50% din capitalul social al Societatii) pentru desfasurarea acesteia.

 

Adunarea Generala Ordinara a adoptat urmatoarele hotarari:

 

1.         Aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.        Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2017 in suma de 16.583.267 lei conform

Variantei I propusa de Consiliul de Administratie al Societatii - cu destinatia „dividende” si aproba un dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2017 in valoare de 1,2398 lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.

3.        Aproba Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

4.        Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2017 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

5.         Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018 conform

Variantei I propusa de Consiliul de Administratie al Societatii - Total venituri 33.027.000 RON, Total cheltuieli 18.428.000 RON, Profit net 11.152.000 RON, Rezultat net realizat distribuibil 19.230.000 RON.

6.        Aproba Programul de activitate al Societatii aferent anului 2018 conform Variantei I propusa de Consiliul de Administratie al Societatii – corespunzator Variantei I a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

7.a) Aproba remuneratia si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018, potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

7.b) Aproba remuneratia auditorilor interni ai Societatii pentru exercitiul financiar 2018 potrivit propunerii Consiliului de Administratie al Societatii.

8.  Aproba data de 11.04.2018 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si data de 10.04.2018 ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

9.  Aproba data de 27.04.2018 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, pentru efectuarea platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2017, daca este cazul, catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

10. Aproba imputernicirea Dlui. Cristinel-Ionel ROTARU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

11.  Respinge atragerea raspunderii administratorilor Rotaru Cristinel-Ionel, Tiripa Gabriel Ciprian si Popescu-Cruceru Anca Sorina, precum si a directorului general Rotaru Cristinel-Ionel si a directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Raportul privind rezultatul intermediar al votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 22.03.2018 va fi publicat pe pagina web a Societatii www.bucurobor.ro incepand cu data de 27.03.2018, ora 09:00, iar raportul final incepand cu data de 05.04.2018, ora 09:00 (daca vor fi modificari, dupa reconcilierea rezultatelor).

 

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

 

Rotaru Cristinel - Ionel

_________________

Presedinte - Director General

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.