marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


BUCUR OBOR SA BUCURESTI - BUCU

Modificare Convocare AGAO 22/23.03.2018

Data Publicare: 05.03.2018 18:00:09

Cod IRIS: 24ADC

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Tel: 021.659.64.64, Fax: 021.659.60.51 /021.659.64.36,cnvm@cnvmr.ro

 

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2

Fax: 021.312.47.22, bvb@bvb.ro

 

RAPORT CURENT al Societatii “BUCUR OBOR” S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,

Codului ATS-BVB si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului

05.03.2018

Denumirea entitatii emitente

“BUCUR OBOR” S.A.

Sediul social

Mun. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, sector 2

Numar de telefon/fax/email

021/252.59.34;021/252.83.71, secretariat@bucurobor.ro

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

RO 19

Numar de ordine in Registrul Comertului

J40/365/09.02.1991

Capital social subscris si varsat

1.337.575 lei impartit in 13.375.750 actiuni nominative avand o valoare nominala de 0,10 lei

Codul LEI

2138008PF4H4B6SSBT29

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO – Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE PAPORTAT:

Deciziile Consiliului de Administratie din data de 05.03.2018 referitoare la completarea ordinii de zi/convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Bucur Obor S.A. convocata pentru data de 22/23.03.2018, ora 13:00, prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 614 din data de 13.02.2018.

In data de 05.03.2018 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii Bucur Obor S.A. (denumita in continuare „Societatea”), in cadrul careia a fost analizata cererea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 614 din data de 13.02.2018, convocata pentru data de 22/23.03.2018 („AGOA”), inregistrata in data de 27.02.2018 de catre actionarul Manea Gelu, detinator al unui numar de 2.147.241 actiuni emise de Societate (reprezentand 16,05% din capitalul social al Bucur Obor S.A.) - Raportul curent din data de 27.02.2018.

Consiliul de Administratie al Societatii a adoptat urmatoarele decizii:

  1. A aprobat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 22/23.03.2018 prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 614 din data de 13.02.2018 („AGOA”), cu urmatoarea problematica, dintre cele solicitate de actionarul Manea Gelu prin cererea din data de 27.02.2018: Atragerea raspunderii administratorilor Rotaru Cristinel-Ionel, Tiripa Gabriel Ciprian si Popescu-Cruceru Anca Sorina, precum si a directorului general Rotaru Cristinel-Ionel si a directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, precum si a administratorului de fapt/ocult Postovaru Laurentiu pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 220 NCC si art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.”

 

  1. A aprobat introducerea dupa punctul 11. al ordinii de zi al AGOA a unui nou punct, respectiv punctul 12., avand urmatorul continut: Punct introdus de actionarul Manea Gelu, reprezentand 16,05% din capitalul social al Societatii: Atragerea raspunderii administratorilor Rotaru Cristinel-Ionel, Tiripa Gabriel Ciprian si Popescu-Cruceru Anca Sorina, precum si a directorului general Rotaru Cristinel-Ionel si a directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.”

 

  1. A aprobat ordinea de zi a AGOA, astfel cum a fost completata prin hotararile Consiliului de Administratie mentionate in alin. (1) si (2), in urmatoarea forma:

1.      „Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2.     Aprobarea repartizarii profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2017 in suma de 16.583.267 lei, astfel:

                Varianta I - cu destinatia „dividende” si aprobarea unui dividend brut pe actiune pentru anul financiar 2017 in valoare de 1,2398 lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de prezenta Adunare Generala.

SAU

                Varianta II - cu destinatia „alte rezerve”, pentru investitii in spatii comerciale.

3.     Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

4.     Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2017 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

5.     Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018, astfel:

              Varianta I - Total venituri 33.027.000 RON, Total cheltuieli 18.428.000 RON, Profit net 11.152.000 RON, Rezultat net realizat distribuibil 19.230.000 RON.

SAU

             Varianta II - Total venituri 35.379.000 RON, Total cheltuieli 19.265.00 RON, Profit net 12.454.000 RON, Rezultat net realizat distribuibil 20.532.000 RON.

6.     Aprobarea Programului de activitate al Societatii aferent anului 2018, astfel:

             Varianta I – corespunzator Variantei I a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

SAU

            Varianta II - cu investitii in spatii comerciale, corespunzator Variantei II a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

7.     a) Aprobarea remuneratiei si a limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

               b) Aprobarea remuneratiei auditorilor interni ai Societatii pentru exercitiul financiar 2018.

  1.   Informare privind Raportul de expertiza judiciara nr. 26/19.05.2016 intocmit de expertul contabil Stana Dumitru (legitimat cu carnet nr. 16641) in temeiul art. 136 din Legea societatilor nr. 31/1990, in Dosarul nr. 41144/3/2015 constituit pe rolul Tribunalului  Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, la cererea actionarului reclamant Manea Gelu.

9.    Aprobarea datei de 11.04.2018 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si a datei de 10.04.2018 ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

10.  Aprobarea datei de 27.04.2018 ca Data Platii, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, pentru efectuarea platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2017, daca este cazul, catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.

11.  Aprobarea imputernicirii Dlui. Cristinel-Ionel ROTARU, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

12.  Punct introdus de actionarul Manea Gelu, reprezentand 16,05% din capitalul social al Societatii: Atragerea raspunderii administratorilor Rotaru Cristinel-Ionel, Tiripa Gabriel Ciprian si Popescu-Cruceru Anca Sorina, precum si a directorului general Rotaru Cristinel-Ionel si a directorului adjunct Hau Mihai Gabriel pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.”

 

  1. A aprobat Convocatorul AGOA, completat prin Hotararile Consiliului de Administratie mentionate in alin. (1).-(3). Convocatorul actualizat este disponibil pe www.bucurobor.ro sectiunea „Actionariat”.  
  2. A aprobat Procedura actualizata de organizare si desfasurare a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur S.A. din data de 22/23.03.2018. Procedura consolidata este disponibila pe www.bucurobor.ro sectiunea „Actionariat”.
  3. A aprobat materialele informative suplimentare pentru AGOA, respectiv:

              a)      Proiecte de hotarari pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. convocata pentru data de 22/23.03.2018 – actualizate la 05.03.2018;

              b)      Formularul de imputernicire (Procura) speciala solicitat de Societatea Bucur Obor S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor convocata pentru data de 22/23.03.2018 (vot secret);

              c)       Formularul de Buletin de vot prin corespondenta solicitat de Societatea Bucur Obor S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor convocata pentru data de 22/23.03.2018 (vot secret);

             d)        Nota de informare pentru punctul 12. inclus pe agenda Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata pentru data de 22/23.03.2018 la solicitarea actionarului Manea Gelu.

Se ataseaza Convocatorul AGOA completat si Procedura AGOA actualizata, potrivit hotararilor mentionate mai sus.

Cat priveste celelalte propuneri de completare a ordinii de zi a AGOA formulate de catre actionarul Manea Gelu si inregistrate la Societate in data de 27.02.2018, Consiliul de Administratie a constatat ca nu poate da curs solicitarii intrucat nu sunt indeplinite cerintele prevazute de lege. Astfel:

 1.                 Propunerea de completare a ordinii de zi cuatragerea raspunderii administratorului de fapt/ocult Postovaru Laurentiu pentru daunele cauzate societatii Bucur Obor S.A., conform art. 220 NCC si art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990” nu are suport legal si nu va fi luata in consideratie.

In exercitiul financiar 2017 si la data cererii de completare a ordinii de zi, componenta Consiliului de Administratie al Societatii este: Dl. Cristinel-Ionel ROTARU – Presedinte, Dna. Anca-Sorina POPESCU-CRUCERU – Membru si Dl. Gabriel-Ciprian TIRIPA - Membru.

Prin urmare, persoana mentionata in cererea de completare a ordinii de zi (Dl. Laurentiu POSTOVARU) nu a detinut si nu detine in cadrul Societatii calitatea de administrator al Societatii, aspect care rezulta cu caracter obligatoriu pentru actionarul Gelu Manea si pentru opozabilitate catre terti si din hotararile AGOA din data de 30.11.2016 si inregistrarile existente in registrul comertului. In consecinta, cererea de completare a ordinii de zi a AGOA formulata nu are temei legal, iar problematica expusa de actionarul Manea Gelu nu este de competenta AGOA.

Mai mult, inca din cursul anului 2016, persoana mentionata in cerere a raportat in piata chiar si lichidarea pozitiei de actionar (semnificativ) al Societatii, singura sa calitate cunoscuta Societatii fiind aceea de reprezentant legal al actionarului majoritar AMADEUS GROUP S.R.L.

Asa cum s-a constatat si informat si cu prilejul celorlalte cereri similare formulate in cursul anilor 2016 si 2017 de catre actionarul Manea Gelu, (i) nu exista niciun text de lege sau prevedere in Actul Constitutiv al societatii care sa califice actionarul majoritar al societatii sau reprezentantul legal al acestuia drept membru de drept sau de facto al organului de administrare si/sau conducere al respectivei societati, sau care (ii) sa stabileasca indatoriri de administrare si/sau conducere pentru actionarul majoritar al societatii sau reprezentantul legal al acestuia si/sau care (iii) sa defineasca „administratorul de fapt/ocult" mentionat in enuntul formulat de Manea Gelu, prin raportare directa la calitatea unei persoane de actionar majoritar sau de reprezentant legal al unui actionar majoritar.

In plus, articolul 220 Cod Civil invocat in sustinerea cererii de completare a agendei AGOA cu atragerea raspunderii Dlui. Postovaru Laurentiu reprezinta „lege generala” in raport cu „legea speciala”, anume in raport cu art. 155 alin. 1 din Legea nr. 31/1990. In consecinta, art. 220 Cod Civil este inlaturat de la aplicare in baza principiului specialia generalibus derogant, problematica expusa de actionarul Manea Gelu nu este de competenta AGOA, iar cererea de completare a ordinii de zi a AGOA formulata nu are temei legal.

Mai mult, actionarul Manea Gelu nu a furnizat Societatii si nici Societatea nu are cunostinta despre existenta vreunei hotarari judecatoresti irevocabile care sa fi constatat ca fostul actionar semnificativ Postovaru Laurentiu a actionat in cursul anului 2017 in calitate de membru al organelor de administrare si/sau conducere ale Societatii.

Nu in ultimul rand, administrarea si conducerea Societatii sunt asigurate de catre Consiliul de Administratie si de Directorul General, si nu de catre Adunarea Generala a actionarilor. Daca s-ar admite contrariul, s-ar putea afirma despre orice actionar fara votul caruia nu s-ar fi putut adopta o hotarare in cadrul Adunarii Generale a actionarilor, indiferent de participatia detinuta la capitalul social, ca este un administrator de fapt al Societatii, ceea ce nu poate fi admis.

Organele de conducere ale Societatii, Consiliul de Administratie si Directorii Societatii, isi desfasoara activitatea in mod independent, in deplina conformitate cu prevederile legale aplicabile si fara influenta actionarilor sau a vreunei persoane din afara Societatii.

Simpla imprejurare invocata in cererea de completare AGOA ca o persoana sau o entitate este actionar majoritar si intelege sa isi exercite votul in mod liber in cadrul adunarilor generale a actionarilor nu transforma in mod implicit acea persoana sau entitate in „administrator de fapt” al unei societati.

Pe cale de consecinta, o atare propunere de completare a agendei AGOA excede cadrului legal si va fi ignorata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, care va da curs numai propunerilor de completare a agendei AGOA care privesc chemarea in raspundere a administratorilor si directorilor Societatii, pentru care exista cadru legal.

2.               Propunerile de completare a ordinii de zi cuAlegerea in Consiliul de Administratie al societatii Bucur Obor S.A. a unui numar de 5 membri prin metoda votului cumulativ, conform art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.” si cu „In temeiul art. 1171 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru completarea Consiliului de Administratie, formulam urmatoarele propuneri: dl. Manea Gelu si dl. Postol Gheorghe. nu au suport legal si nu vor fi luata in consideratie.

In primul rand, Consiliul de Administratie constata ca textul legal evocat in propunerea de completare a ordinii de zi, respectiv „art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital” este abrogat din data de 01.04.2017 si nu mai produce efecte juridice.

In al doilea rand, chiar considerand ca petentul Manea Gelu a invocat din eroare art. 235 din Legea nr. 297/2004, abrogat, in loc de art. 84 din Legea nr. 24/2017, Consiliul observa ca ambele texte legale mentionate se refera exclusiv la emitentii listati pe o piata reglementata, in timp ce Bucur Obor S.A este admisa la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare, respectiv ATS AeRO administrat de BVB, care nu este o piata reglementata.

Nu exista reglementari legale derogatorii de la regula „o actiune-un vot” si care sa permita utilizarea votului cumulativ si alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ in cazul emitentilor listati pe un sistem alternativ de tranzactionare, precum Bucur Obor S.A.

De altfel, nu este de inteles confuzia in care se afla actionarul Gelu Manea, din perspectiva calitatii sale de fost administrator al Societatii pana in anul 2014, intrucat actiunile Societatii nu au fost admise la tranzactionare pe o piata reglementata nici pe perioada mandatului sau, iar ulterior revocarii sale acesta a promovat personal impotriva Societatii actiuni (fond si cai ordinare si extraordinare de atac) care au avut ca obiectiv anularea listarii Societatii pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Nu in ultimul rand, Consiliul aminteste ca insusi petentul, inainte de a fi revocat din functia de administrator al Societatii, fiind investit de catre actionarul Broadhurst Investments Limited cu o cerere de completare a ordinii de zi cu alegerea administratorilor Bucur Obor S.A. prin vot cumulativ, a constatat ca legea nu ii permitea sa dea curs solicitarii, intrucat: actiunile societatii nu sunt listate pe o piata reglementata, iar Actul constitutiv prevede o structura a Consiliului de Administratie din 3 membri, iar nu din 5. Aceste aparari au fost validate ulterior de catre instantele de judecata, irevocabil, in Dosarul nr. 20917/3/2012. 

Fata de cele de mai sus, neexistad niciun loc vacant in Consiliul de Administratie, iar pe ordinea de zi nefiind niciun punct referitor la alegerea administratorilor, nominalizarile de candidati pentru pozitia de administrator in Societate sunt lipsite de relevanta juridica.

 

Pe pagina web a societatii www.bucurobor.ro sectiunea "Actionariat" sunt publicate:

     1. Convocarea AGOA cu ordinea de zi completata,

     2. Procedura actualizata de organizare si desfasurare a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii Bucur S.A. din data de 22/23.03.2018,

     3. Materialele informative suplimentare/actualizate pentru AGOA, respectiv:

         (i) Proiecte de hotarari pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii Bucur Obor S.A. convocata pentru data de 22/23.03.2018 – actualizate la 05.03.2018;

        (ii) Formularul de imputernicire (Procura) speciala solicitat de Societatea Bucur Obor S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor convocata pentru data de 22/23.03.2018 (vot secret);

       (iii) Formularul de Buletin de vot prin corespondenta solicitat de Societatea Bucur Obor S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor convocata pentru data de 22/23.03.2018 (vot secret);

       (iv) Nota de informare pentru punctul 12. inclus pe agenda Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata pentru data de 22/23.03.2018 la solicitarea actionarului Manea Gelu.

 Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 Societatea BUCUR OBOR S.A.

Director General – Presedinte Consiliul de Administratie

Cristinel-Ionel ROTARU

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.