marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SIFI CJ LOGISTIC SA - CACU

Convocare AGA Anuala 22.04.2021

Data Publicare: 19.03.2021 18:36:52

Cod IRIS: 84D8F

 

Nr. 89 / 19.03.2021

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,        

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

 

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

 

Raport curent

conform  Regulamentului ASF 5 / 2018

Data raportului  19.03.2021

 

Denumirea entitatii emitente :                                                       SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Sediul social :                                                                                Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48

                                                                                                       Camera U11, sector2

Punct de lucru :                                                                              Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206                                                   

Numarul de telefon/fax:                                                                0264-416663

Cod unic de inregistrare :                                                              RO 201624

Numar de ordine in Registrul Comertului :                                  J40/ 13896 / 2014

Capital social subscris si varsat:                                                   2.464.332,50 Lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :         BVB ATS Piata AeRO

 

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA pentru 22-23.04.2021 ora 11 .

 

Consiliul de Administratie al societatii SIFI CJ LOGISTIC SA, in sedinta din 19.03.2021 ora 13, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA, conform convocatorului anexat.

           

 

Director general     

Miclea Carmen

 

 

 

 

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11

J40/13896/2014

CUI RO 201624

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Din data de 19.03.2021

 al SIFI CJ LOGISTIC S.A.

 

cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, cu un capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13896/2014, avand CUI RO 201624 format din Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, Miclea Tatiana Carmen – membru si Oradan Schutz Diana Lucia – membru, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004 si legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 22.04.2021, ora 11.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 09.04.2021, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 23.04.2021, ora 11.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

 

1.      Prezentarea si dezbaterea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2020.

2.      Prezentarea si dezbaterea raportului auditorului asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2020.

3.      Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.

4.      Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2020 in suma de 811.651,94 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:

-          41.728,80 lei - Rezerve legale 5%, conform Legii nr. 31/1990;

-          768.871,74 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 0,78 lei/actiune;                                         

-          1.051,40 lei - Rezerve pentru cresterea surselor proprii.

Aprobarea datei de 30.06.2021 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.

5.      Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2019 nedistribuit, in suma de 706.500,20 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:

-          699.870,43 lei – Pentru distribuirea de dividend, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 0,71 lei/actiune;

-          6.629,77 lei - Rezerve pentru cresterea surselor proprii.

Aprobarea datei de 30.06.2021 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.

6.      Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

7.      Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2021.

8.      Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

9.      Alegerea membrilor Consiliului de Administratie format din trei membri, pentru un mandat de patru ani de la data Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare convocata pentru data de 22.04.2021 (23.04.2021).

10.  Aprobarea formei contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii.

11.  Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.

12.  Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorului.

13.  Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), conform art. 92^1 din Legea nr. 24/2017.

14.  Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit.

15.  Aprobarea datei de: (i) 17.06.2021 ca data de inregistrare si (ii) 16.06.2021 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.

16.  Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.

17.  Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

-               de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 06.04.2021, ora 16.00 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

-               de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respective cel tarziu pana la data de 06.04.2021, ora 16.00  inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 06.04.2021 ora 16.00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In conformitate cu dispozitiile art. 1371 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru posturile de administrator. Propunerile pentru functia de administrator pot fi facute pana la data de 06.04.2021, ora 16.00. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator vor fi puse la dispozitia actionarilor atat pe site-ul societatii comatcluj.ro, cat si la sediul social, putand fi consultata si completata de acestia.

Documentele si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii comatcluj.ro si/sau la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar, de luni pana vineri intre orele 11.00 – 12.00 in perioada 22.03.2021 – 20.04.2021.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.  Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de adunarea generala, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar de luni pana vineri intre orele 11.00 – 12.00 in perioada 22.03.2021 – 20.04.2021 sau se pot descarca de pe site-ul societatii comatcluj.ro si se depun la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv pana la data de 20.04.2021, ora 11.00.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.04.2021 (23.04.2021), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 20.04.2021, ora 11.00.

Formularul de vot poate fi obtinut in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 11.00 – 12.00 in perioada 22.03.2021 – 20.04.2021 de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar sau de pe site-ul societatii comatcluj.ro .

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, Nr. 206, Judet Cluj, de luni pana vineri intre orele 11.00 – 12.00 in perioada 22.03.2021 – 20.04.2021.

Avand in vedere pandemia generate de virusul SARV COV-2, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii comatcluj.ro si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.

 

Consiliul de Administratie

Presedinte - Administrare Imobiliare SA

prin reprezentant permanent

Tic-Chiliment Valentin

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.