If you can see this message, your browser does not support canvas and needs an update. Sorry. :(
Sunday, April 18, 2021 
Market Status: Closed
About us and Governance Investor Relations Contact
Advanced search

Market News


CEMACON SA - CEON

EGSM resolutions 28 Sep 2018

Release Date: 10/1/2018 10:19:07 AM

IRIS Code: CAF72

Catre

 

 

-           Autoritatea de Supraveghere Financiara

-           Bursa de Valori - Bucuresti

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

 

Data raportului:  01.10.2018

Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A.

Sediul social:  Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj

Tel/Fax: 40 364 711 030/40 264 704 050

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012

Capital social subscris si varsat: 47.853.093,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: In data de 28.09.2018 , a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 478.530.935, au fost reprezentati actionari ai societatii Cemacon S.A., ce detin un numar de 397,946,364 actiuni, reprezentand 83.16001% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.

Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :

Hotararea nr. 1

Se aproba majorarea capitalului social al societatii Cemacon S.A., in doua etape, cu suma de 2.718.926 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 47.853.093,50 lei, la nivelul maxim de 50.572.019 lei prin emiterea unui numar de 27.189.258 actiuni proprii, in vederea finantarii activitatii societatii si compensarii creantelor directe.

1.1.             Majorarea capitalului social se realizeaza in numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 27.189.258 actiuni noi, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, in prima etapa fara prima de emisiune, astfel:

a)      In Etapa I: se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la un pret egal cu valoarea nominala a actiunilor (0,1 lei/actiune). Pentru subscrierea unei actiuni nou-emise este necesar un numar de 17,6 drepturi de preferinta.

 

b)      In Etapa II: actiunile care nu sunt subscrise sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta, vor fi subscrise prin compensarea creantelor in valoare totala de 2.781.461,10 lei detinute de d-nii Liviu Stoleru, Director General al Societatii, respectiv Daniel Sologon, Director Financiar al societatii, cu respectarea prevederilor dispozitiilor art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 2 din Legea nr. 24/2017, dupa cum urmeaza:

i)                    In situatia in care raman nesubscrise sau neplatite integral cel putin 25.286.010 actiuni, in limita a 5% din capitalul social al societatii, se va realiza compensarea integrala a creantelor detinute de directorul general Liviu Stoleru si de directorul financiar, dl. Daniel Sologon,

ii)                   In situatia in care vor ramane nesubscrise sau neplatite integral mai putin de 25.286.010 actiuni se va realiza o compensare partiala a creantelor, d-nului Liviu Stoleru revenindu-i 60% din actiunile ramase, iar d-nului Daniel Sologon 40 %. Pretul de subscriere in Etapa a II-a este de 0,11 lei/actiune.

1.2.             Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta din Etapa I va fi de 31 de zile de la data stabilita in cadrul Prospectului aprobat de ASF. Termenul de subscriere in Etapa II este de 3 zile calendaristice.

1.3.             Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii si in limita valorii creantelor detinute de directorul general si de directorul financiar, actiunile noi emise si ramase nesubscrise la finalul Etapei II vor fi anulate.

1.4.             Operatiunea de subscriere din Etapa I se va realiza in baza unui prospect aprobat de ASF. Operatiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 2 din Legea nr. 24/2017, fara intocmirea unui prospect, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane.

1.5.             Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru stabilirea pretului pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pret care nu poate fi mai mic decat cea mai mare valoare dintre valoarea de piata si valoarea nominala a respectivului instrument financiar

Hotararea nr. 2

Se aproba modificarea art 3.1 al actului constitutiv conform conform alocarilor de actiuni realizate in urma majorarii capitalului social.

Hotararea nr. 3

Se aproba imputernicirea Consiliului de administratie pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social in acord cu prevederile legale in vigoare.

Hotararea nr. 4

Se aproba data de 12.10.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor    asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA adoptate.

Hotararea nr. 5

Se aproba data de 11.10.2018  ca exdate;

 

Hotararea nr. 6

Se aproba data de 15.10.2018  ca data a platii

 

Hotararea nr. 7

Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stoleru Liviu-Ionel, domiciliat in ……., pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.E.A., si a actului constitutiv actualizat precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.

 

Hotararea nr. 8

Se aproba imputernicirea domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, domiciliat in ………………. pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Societatii

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Dl. Stoleru Liviu-Ionel

  Print

Information provided by IRIS, the news platform of the Bucharest Stock Exchange.

______________________

Bucharest Stock Exchange ("BVB") is not responsible for the content of this News item. Issuers whose financial instruments are traded on markets operated by BVB are required to report in accordance with current legal and regulatory provisions. BVB publishes these Reports as market administrator, appointed by ASF. When, for investors’ information, Reports are published, either signed by different persons, or with conflicting information, legal liability lies fully with the signatories. BVB disclaims any obligation or responsibility towards issuers or third parties, regarding the reality, completeness and accuracy of information provided by them and distributed by BVB. Website users are responsible for checking content. Any news item (including any prospectus) which is addressed solely to the persons and countries specified therein should not be relied upon other than by such persons and/or outside the specified countries. Terms and conditions, including restrictions on use and distribution apply.


©2016 Bucharest Stock Exchange. All rights reserved