If you can see this message, your browser does not support canvas and needs an update. Sorry. :(
Thursday, April 22, 2021 
Market Status: Closed
About us and Governance Investor Relations Contact
Advanced search

Market News


CEMACON SA - CEON

OGSM resolutions 28 Sep 2018

Release Date: 10/1/2018 10:20:14 AM

IRIS Code: C3602

Catre

 

 

-           Autoritatea de Supraveghere Financiara

-           Bursa de Valori – Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii 24/2017

 

Data raportului:  01.10.2018

Denumirea enitatii emitente: CEMACON S.A.

Sediul social:  Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj

Tel/Fax: 40 364 711 030/40 264 704 050

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012

Capital social subscris si varsat: 47.853.093,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: In data de 28.09.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 478.530.935, au fost prezenti sau reprezentati actionari ai societatii Cemacon S.A., ce detin un numar de 398,095,255 actiuni, reprezentand 83.19112% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.

 

Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :

 

Hotararea nr. 1

 

Se aproba Revocarea Hotararii nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Cemacon S.A. din data de 21.11.2017 privind modificarea art. 1 al hotararii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remuneratia speciala (”pachetul de bonusare”) oferita managerilor societatii, in sensul acordarii unui numar total de 5.699.511 actiuni, reprezentand 5% din capitalul social al societatii

 

Hotararea nr. 2

 

Se aproba Modificarea art.1 al Hotararii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remuneratia speciala (”pachetul de bonusare”) oferita managerilor societatii, in sensul acordarii unui numar total de 25.286.010  actiuni, reprezentand 5% din capitalul social al societatii, dupa cum urmeaza:

2.1.Sub conditia aprobarii punctului 1 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data de 28.09.2018, ora 11:00, ca urmare a finalizarii cu succes a procedurii de majorare a capitalului social, va fi compensat cu creantele dl. Liviu Stoleru si Daniel Sologon, un numar de 25.286.010   actiuni, rezultate ca urmare a emiterii de noi actiuni in procedura de majorare a capitalului social, in limita a 5% din capitalul social al societatii.

2.2. In situatia in care in procedura de majorare a capitalului social votata de AGEA in data de 28.09.2018 sunt subscrise mai putin de 25.286.010  actiuni, diferenta dintre numarul de actiuni ce ar trebui compensate cu creantele directorilor si numarul de actiuni oferite ca urmare a derularii operatiunii de majorare a capitalului social mentionate la pct. 2.1. va fi convertita in numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile calculate de la data deciziei Consiliului de Administratie privind conversia, societatea urmand sa plateasca directorilor suma rezultata in urma conversiei, in conformitate cu contractele de management.

 

Hotararea nr. 3

 

Se aproba Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii Cemacon S.A. ca, in situatia in care actiunile noi emise in procedura de majorare a capitalului social nu se subscriu integral, iar directorilor societatii Societatii nu li se vor putea compensa creantele cu un numar de 25.286.010  actiuni, sa decida si sa implementeze in termen de cel mult 7 ( sapte ) zile de la finalizarii procedurii de majorare a capitalui social conversia in numerar, conform cu mecanismul aprobat de AGA Cemacon SA din 25.10.2013 si a contractelor de management, a dreptului directorilor de a dobandi diferenta de actiuni (calculata ca diferenta intre 25.286.010  actiuni si numarul de actiuni compensate de societate in procedura de majorare a capitalului social.), in vederea stingerii obligatiilor scadente ale societatii fata de management in conformitate cu Hotararea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013 si efectuarea platii cuvenite.

Hotararea nr. 4

 

Se aproba data de 12.10.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor    asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA adoptate.

 

Hotararea nr. 5

 

Se aproba data de 11.10.2018  ca exdate;

 

Hotararea nr. 6

 

Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stoleru Liviu-Ionel, domiciliat in ……., pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.O.A., si a actului constitutiv actualizat precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.

 

Hotararea nr. 7

 

Se aproba imputernicirea domnului Puscas Bogdan, consilier juridic al Societatii, domiciliat in ……….. pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Societatii.

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Dl. Stoleru Liviu-Ionel

  Print

Information provided by IRIS, the news platform of the Bucharest Stock Exchange.

______________________

Bucharest Stock Exchange ("BVB") is not responsible for the content of this News item. Issuers whose financial instruments are traded on markets operated by BVB are required to report in accordance with current legal and regulatory provisions. BVB publishes these Reports as market administrator, appointed by ASF. When, for investors’ information, Reports are published, either signed by different persons, or with conflicting information, legal liability lies fully with the signatories. BVB disclaims any obligation or responsibility towards issuers or third parties, regarding the reality, completeness and accuracy of information provided by them and distributed by BVB. Website users are responsible for checking content. Any news item (including any prospectus) which is addressed solely to the persons and countries specified therein should not be relied upon other than by such persons and/or outside the specified countries. Terms and conditions, including restrictions on use and distribution apply.


©2016 Bucharest Stock Exchange. All rights reserved