sâmbătă | 30 septembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


COMCM SA CONSTANTA - CMCM

Convocare AGEA & AGOA 28/29.12.2018

Data Publicare: 26.11.2018 18:22:50

Cod IRIS: 87E09

                                                COMPANIA  CONSTRUCTII  MONTAJ

                                                                      COMCM  S.A.

 

 

CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;  

J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

 

                                                                                                                               Nr. 2277 / 26.11.2018      

 

RAPORT CURENT

 conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018

 

Data raportului : 26.11.2018

S.C.  COMCM  S.A.  CONSTANTA

Sediul social :                                                                         B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta

Numarul de telefon / fax :                                                      0241 617308, 0241 616023

Cod unic de inregistrare fiscala :                                           RO 1868287

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului :        J 13 / 613 / 1991

Capital social subscris si varsat :                                          23.631.667,80 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM

 

 

Evenimente importante de raportat – Convocare A.G.E.A. si A.G.O.A.

 

 Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si ale Actului constitutiv - a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor pentru data de 28/29.12.2018.   

 

I.                   Pentru AGEA urmatorul

 

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administratie al COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de inregistrare  1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 24/2017, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv,  convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28.12.2018, orele 15.00 care se va desfasura in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA,  b-dul Mamaia, nr. 19, cladirea NO 1 CENTER , etaj 2, SALA DE CONFERINTE , cu urmatoarea

 

 ORDINE DE ZI

 

1.      Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al societatii, astfel:

 

Art. 7 alin. (2) – se elimina

 

Art. 10 alin. (4) – se modifica astfel:

 

Forma actuala:

,, Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite in conformitate cu legea 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006, precum, si cu Legea nr. 297/2004 modificata."

 

            Forma propusa:

 

,, Dreptul de proprietate exercitat asupra actiunilor emise de societate se va putea transmite in conformitate cu reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata."

 

            • Art. 11 alin. (4) – se elimina

 

Art. 13 alin. (1) – se modifica astfel:

Forma actuala:

,, Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar precedent."

 

            Forma propusa:

,, Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent."

 

Art. 15 alin. (4) – se modifica astfel:

Forma actuala:

,, Anuntul de convocare va fi transmis, spre stiinta, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza actiunile societatii."

 

            Forma propusa:

 

,, Anuntul de convocare va fi transmis, spre stiinta, Autoritatii de Supraveghere Financiara si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza actiunile societatii."

 

Art. 17 alin. (2) – se modifica astfel:

Forma actuala:

,, Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, auditorului intern, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de conducere si de control ale societatii."

 

            Forma propusa:

 

,, Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii."

 

• Art. 18 alin. (1) – se modifica astfel:

Forma actuala:

,, Gestionarea si administrarea curenta a societatii este asigurata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. In mod exceptional, cand se solicita, conform legii, alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ, consiliul va fi format din 5 membri."

 

            Forma propusa:

 

,, Gestionarea si administrarea curenta a societatii este asigurata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 5 membri, revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor."

 

• Art. 18 alin. (2) – se elimina.

 

• Art. 28 alin. (1) – se modifica astfel:

Forma actuala:

,, Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata va fi tinuta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006, precum si cu Legea nr. 297/2004."

 

            Forma propusa:

 

,, Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata va fi tinuta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulerioare precum si cu cele ale legislatiei pietei de capital."

 

            • In continutul Actului Constitutiv referirile la:

                        ,, Legea nr. 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006",

                        se vor inlocui cu mentiunea:

,, conform Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare".

 

            • In continutul Actului Constitutiv referirile la:

                        ,, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti sau C.N.V.M", dupa caz,,

                        se vor inlocui cu mentiunea:

,, Autoritatea de Supraveghere Financiare S.A. Bucuresti sau A.S.F. Bucuresti".

 

            Actualizarea Actului Constitutiv va include renumerotarea articolelor si alineatelor, corespunzator modificarilor si eliminarilor aprobate de AGEA

 

2.      Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii COMCM SA Constanta actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

3.      Revocarea partiala a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptata la data de 04.05.2015, respectiv revocarea Art. 1 cu privire la schimbarea sediului societatii in Bucuresti, str. Maria Rosetti, nr. 35, sector 2.

4.      Imputernicirea persoanei desemnate, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale privind inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate de AGEA.

In situatia neintrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 29.12.2018, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc .

 

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 18.12.2018, stabilita ca data de referinta .

            Capitalul social al S.C. COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

            Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de 13.12.2018, ora 15.00 au dreptul:

-          de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala.

-          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace

electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2018”, sau prin e-mail la adresa comcmsa.ct@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa .

            Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de 28.11.2018, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii  www.comcm.ro .

 

            Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.

            Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul actionarilor persoane juridice acestia pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata din lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului , prezentat in original ori copie conforma cu originalul , sau cu orice alt document, in original ori copie conforma cu originalul , emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor .

           

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru votul deschis, se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand  cu data de 28.11.2018, intre orele 9.00-15.00 sau de pe site-ul societatii  www.comcm.ro.

            Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis , in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la sediul societatii, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pana la data de 26.12.2018, ora 15.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare , intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2018” .

Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Imputernicirile speciale care nu sunt primite la societate, la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 , pana la data de 26.12.2018, ora 15.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor , nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

 

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, inainte de prima utilizare , se va depune/expedia la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pana la data de 26.12.2018, ora 15.00 , sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

 

Imputernicirile speciale , imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la societate  la adresa mentionata in convocator, pana la data  si ora indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale .

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la societate de catre actionari.

 

            Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta,  inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.  

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent votului deschis, poate fi obtinut incepand cu data de 28.11.2018,  intre orele 09.00-15.00, de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro

            In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot aferent votului deschis, completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, certificat constatator in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societatii, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  pana la data de 26.12.2018, ora 15.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2018”.

Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa,  la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com , avand la subiect  inscris: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2018” .

            Buletinele  de vot prin corespondenta care nu sunt primite la societate la adresa mentionata in convocator pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale .

           

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

            Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon    0241-617308, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare. 

 

II.                 Pentru AGOA urmatorul

 

CONVOCATOR

 

Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 24/2017 , a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.12.2018, orele 16.00 care se va desfasura in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA,  b-dul Mamaia, nr. 19, cladirea NO 1 CENTER , etaj 2, SALA DE CONFERINTE , cu urmatoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1.      Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data prezentei AGOA.

2.      Aprobarea incheierii contractului de administrare cu administratorii alesi la punctul anterior si stabiliarea indemnizatiilor brute lunare cuvenite acestora.

3.      Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorii noi alesi, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

4.      Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratori.

5.      Imputernicirea persoanei desemnate, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale privind inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate de AGOA.

In situatia neintrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se reconvoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.12.2018, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.

 

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 18.12.2018, stabilita ca data de referinta.

            Capitalul social al S. COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

 

            Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de 13.12.2018, ora 16.00, au dreptul:

-          de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala.

-          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

 

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2018” sau prin e-mail la adresa comcmsa.ct@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.

 

            Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de 28.11.2018, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii  www.comcm.ro .

 

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

 

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi este 18.12.2018, ora 16.00 , iar aceste candidaturi  vor fi depuse personal la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA,  b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144.

 

Candidaturile vor indeplini cerintele impuse de lege, de actul constitutiv al societatii si cerintele prezentului convocator.  

Incepand cu data de 21.12.2018, lista finala a candidatilor pentru functia de administrator,

propusi de consiliul de administratie sau actionarii societatii ( cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ),  vor putea fi consultate, la cerere, la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144,  in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

 

            Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.

            Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul actionarilor persoane juridice acestia pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata din lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului , prezentat in original ori copie conforma cu originalul , sau cu orice alt document, in original ori copie conforma cu originalul , emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor .

 

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru votul

deschis, se pot obtine de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA,  b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 , incepand  cu data de 28.11.2018, intre orele 9.00-15.00 sau de pe site-ul societatii  www.comcm.ro.

Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis , in limba romana sau in limba

engleza, se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA,      b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pentru Adunarea Generala a Actionarilor, pana la data de 26.12.2018, ora 16.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare , intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2018”. Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com .

Pentru punctul din ordinea de zi a adunarii generale care necesita vot secret, in interiorul plicului mentionat anterior, impreuna cu exemplarul de imputernicire speciala pentru vot deschis se va introduce un plic inchis care va contine imputernicirea speciala cu vot secret aferent punctului 1 din Ordinea de zi si avand inscris pe plic mentiunea : "IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV".

 

Plicul inchis cu votul secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate secret, fiind deschis numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului secret exprimat pentru punctul 1 al ordinii de zi.

Imputernicirile speciale cu vot secret completate cu candidatii corespunzator celor de mai

sus vor fi disponibile la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA,  b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau pe site-ul societatii incepand cu 21.12.2018 .

Imputernicirile speciale care nu sunt primite , la adresa mentionata in convocator, pana la data de 26.12.2018, ora 16.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor , nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

 

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit

conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, inainte de prima utilizare , se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA,  b-dul Aurel Vlaicu, nr.144, pana la data de 26.12.2018, ora 16.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala.

 

Imputernicirile speciale , imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator, pana la data si ora indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale .

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate

in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la  adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA,  b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 de catre actionari .

 

            Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta,  inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, atat la exprimarea votului deschis cat si la exprimarea votului secret .  

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent votului

deschis, poate fi obtinut incepand cu data de 28.11.2018,  intre orele 09.00-15.00, de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA,  b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144  sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot aferent votului deschis, completat si

semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de registrul comertului in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA,  b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 , pentru Adunarea Generala a Actionarilor  pana la data de 26.12.2018, ora 16.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2018”.  Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa,  la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com , avand la subiect  inscris: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28/29.12.2018

In interiorul plicului mentionat anterior se va introduce un plic inchis care va contine buletinul de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent punctului 1 din Ordinea de zi si avand inscris pe plic mentiunea : "VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV".

Buletinul de vot secret prin corespondenta completat cu candidatii va fi disponibil la  adresa

din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA,  b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau pe site-ul societatii incepand cu 21.12.2018 .

Plicurile inchise care contin votul secret prin corespondenta vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate in secret , fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctului 1 al ordinii de zi .

            Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale .

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

            Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon              0241-617308, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare.          

   

ADMINISTRATOR PROVIZORIU,

 

Gabriela ALEXE

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.