marți | 05 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


COMELF S.A. - CMF

Convocare AGAO 15 Aprilie 2021

Data Publicare: 04.03.2021 8:28:27

Cod IRIS: 31C14

 

                                                                          

                                                                                                                                                                                R A P O R T   C U R E N T

                                                                      Conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

 

 

Data raportului : 04.03.2020

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Convocarea AGOA din data de 15.04.2021.

 

 

Consiliul de Administratie al  COMELF SA, cu sediul in Bistrita, str.Industriei nr.4, judetul Bistrita – Nasaud, intrunit in data de 03.03.2021, prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 2 din 03.03.2021, convoaca  Adunarea  Generala  Ordinara  a  Actionarilor   ( AGOA ) la data de 15 aprilie 2021,  orele 10ºº la sediul societatii,  cu urmatoarea ordine de zi:

1.             Raportul Consiliului de Administratie,  Raportul auditorului independent, Situatia pozitiei financiare si cea a rezultatului global pe anul 2020 si aprobarea acestora.  Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2020.

2.             Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2020, conform propunerii  Consiliului de Administratie, a dividendelor cuvenite actionarilor  in cuantum de 0,0667 lei brut / actiune  si a datei de 15 iulie 2021 ca data a platii.

3.             Aprobarea BVC-ului pe anul 2021 .

4.             Aprobarea programului de investitii pe anul 2021 .

5.             Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre directorul general si directorul economic.

6.             Imputernicirea directorului general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud,  publicarea hotararii in Monitorul Oficial si semnarea  Raportului privind desfasurarea AGOA .

7.             Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie 24.06.2021, respectiv ex date 23.06. 2021 .

               

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la  DEPOZITARUL CENTRAL SA  la sfarsitul zilei de 07.04.2021, ca data de referinta .

 

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii .

In acelasi interval, fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA . Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns .

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii  certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice,  precum  si  copia  actului   care dovedeste  calitatea  de reprezentant  legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2021, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect  " pentru AGOA din 15.04.2021 " .

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la AGOA, este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu Imputernicirea speciala data  persoanei fizice care le reprezinta .

Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane,  pe baza de Imputernicire  speciala, conform formularului pus la dispozitie de societate, portivit reglementarilor legale .

Formularele de imputernicire speciala pentru AGOA din 15.04.2021 in limba romana si engleza  se pot obtine de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 10.03.2021. Un exemplar, in original al imputernicirii speciale   in  limba  romana sau engleza,  completat si semnat,  insotit de  copia  actului  de  identitate  valabil   al   actionarului  ( buletin / carte  de  identitate  in  cazul  actionarilor    persoane   fizice   si   certificat de   inregistrare   in  cazul  persoanelor   juridice )   se   va depune / expedia  la   sediul  societatii  pana  la data de 13.04.2021,  ora 10ºº, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta  sa  isi  poata  dovedi  calitatea  de  reprezentant  in  adunare .  Imputernicirile speciale  insotite  de actele  de  identificare  ale actionarilor pot fi transmise in limba romana sau engleza si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 13.04.2021, ora 10ºº la adresa tabloubord@comelf.ro mentionand la subiect " pentru AGOA din 15.04.2021 ". La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele imputernicirilor  speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat .

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar [ definita conform Legii nr. 24/2017 ] sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 13.04.2021 ( data de inregistrare la registratura societatii ), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant  la adunarea  generala  convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii .

Actionarii  COMELF SA pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza  . Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii – serviciul Tablou de bord sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 10.03.2021. Formularele de vot prin corespondenta in limba ramana sau engleza completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului ( buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice,  respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice ) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 13.04.2021, ora 10ºº. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus  nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA . Optiunea de vot se poate exprima  prin  e-mail   in  limba  romana sau engleza la adresa tabloubord@comelf.ro, cu semnatura electronica mentionand " pentru AGOA din 15.04.2021 " .

Materialele  si proiectul de hotarare supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in   fiecare zi lucratoare sau pe  website-ul  societatii ( www.comelf.ro – Sectiunea " Informatii la zi "), incepand cu data de 10.03.2021 . 

 

Daca  la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de  16 aprilie  a.c. in aceleasi conditii    ( loc, ora, ordine de zi ).

 

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul  COMELF SA  Bistrita, la  numerele de telefon 0263.234462  int. 201, 0372.037309,  intre orele 800 – 1500 sau prin  e-mail la adresele tabloubord@comelf.ro .

 

                                  

 

                                              Presedinte al Consiliului de Administratie,

                                                               ing. Savu Constantin

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.