duminică | 19 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


COMELF S.A. - CMF

Hotarari AGA O 18 Aprilie 2024

Data Publicare: 19.04.2024 8:37:11

Cod IRIS: AB317

 

 

 

 

R A P O R T   C U R E N T

Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018

 

 

Data raportului : 19.04.2024

Denumirea societatii comerciale : COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 18 aprilie 2024.

 

                Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, s-a intrunit in data de 18 aprilie 2024, la prima convocare, la  sediul social al societatii, conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr.31/1990(republicata), cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (republicata) precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, in cvorum de 87,0757 % din totalul de 22.476.423 drepturi de vot aferente celor 22.476.423 actiuni emise de societatea COMELF S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 19.571.515 voturi valabil exprimate din capitalul social.

                Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum  au fost anuntate in convocarea publicata in  ziarul  local  Rasunetul  din 15 martie 2024,  Monitorul Oficial  nr. 1323  partea   IV-a  din  15 martie 2024, ziarul Bursa  nr. 51 din 15 martie 2024 si  site-ul COMELF.

                Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA,  a aprobat/hotarat urmatoarele:

1. Raportul Consiliului de administratie, Raportul auditorului financiar independent si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a presedintelui acestuia si a directorului general al societatii pe anul 2023.

Situatia pozitiei financiare pe anul 2023 cu anexele sale si politicile contabile pe 2023, respectiv: 

-     Active imobilizate                          total                     75.349.016 lei

-     Active curente                                total                     91.935.157 lei

                Total active                                                      167.284.173 lei

-     Capitaluri proprii                           total                     81.791.384 lei

-     Datorii pe termen lung                                             11.239.248 lei

-     Datorii curente                               total                     74.253.541 lei

                Total datorii                                                       85.492.789 lei

Total capitaluri proprii si datorii                                 167.284.173 lei

 

                Situatia rezultatului global pe anul 2023, respectiv :

-    Venituri din exploatare                                          184.173.706 lei

-    Cheltuieli din exploatare                                        170.895.014 lei

-    Profit din exploatare                                                  13.278.692 lei

-    Venituri financiare                                                        1.622.894 lei

-    Cheltuieli financiare                                                    4.265.077 lei

-    Pierdere financiara                                                      2.642.183 lei

-    Profit inainte de impozitare                                      10.636.509 lei

-    Profit net                                                                         9.328.420 lei

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.

 

2. Repartizarea profitului net de 9.328.420 lei pe anul 2023, astfel:

                -  Regularizare dividende interimare aferente perioadei 01.01.2023 - 30.06.2023( AGOA 26.10.2023), pe seama dividendelor anuale                                                                                -   4.680.872 lei;

                - Dividende suplimentar de repartizat , dupa regularizare       -   4.647.548 lei.

                Ca atare dividendul  care se acorda in anul 2023  este de 0,415 lei brut/ actiune, din care achitat 0,208 lei /actiune sub forma de dividende interimare, repartizarea diferentei suplimentare de 0,207 lei brut/actiune, urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile BRD, incepand cu 16 Septembrie 2024, data platii, conform reglementarilor in vigoare.

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.       

               

3. Pentru anul 2024 si inceputul anului 2025, pana la AGOA ordinara din aprilie 2025, directorul general si directorul economic au urmatoarele competente de angajare a produselor bancare, respectiv:

                a) Stabileste plafonul maxim de indatorare al companiei prin credite bancare/leasing(facilitati de creditare in derulare plus facilitati care vor fi contractate in perioada 2024-2025), la valoarea maxima de 10.000.000 EUR. Aproba si ratifica facilitatile existente inclusiv toate garantiile reale imobiliare/mobiliare constituite sau care se vor constitui pentru asigurarea respectivelor facilitati, cesiuni ale drepturilor de creanta prezente si viitoare, cesiuni legate de disponibilitatile curente si viitoare, care rezulta din conturile curente si cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare.

b) In limita plafonului aprobat la litera a, sunt ratificate toate actele incheiate de catre Directorul General Gheorghe Cenusa si Directorul Economic Dana Tatar in numele companiei, si este reconfirmat in continuare mandatul acestora in vederea  negocierii si semnatarii oricaror noi contracte de credit/leasing, precum si consituirea oricarei garantii asupra patrimoniului societatii. De asemenea in limita plafonului aprobat, cei doi directori vor putea negocia si semna orice  eventuale amendamente ulterioare la aceste contracte, precum si orice amendamente la contractele aflate deja in derulare, inclusiv acte aditionale pentru majorare, micsorare sau prelungire de credit, aprobarea contractelor de subordonare si a amendamentelor subsecvente, contracte de tranzactii valutare de tipul „Master Agreement”, cereri de tragere sau orice tipuri de acte emise de banca, precum si orice alte documente necesare sau utile in vederea administrarii relatiei de creditare a companiei.

Consiliul  de  administratie  este  imputernicit  sa  analizeze  si  sa aprobe modificarea competentelor ce pot fi angajate de societate, la solicitarea acesteia.

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.

               

                4. Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2023.

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.

               

                5. Prelungirea mandatului societatii G2 EXPERT SRL din Dej,  ca  auditor financiar independent  si a societatii  ACON AUDIT SRL din Ploiesti, ca auditor financiar intern al COMELF S.A., pe o perioada de 1 an, de la data expirarii actualului mandat.               

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.

 

6. Se imputerniceste directorul general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotaririi AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud,  publicarea hotaririi in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA.

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta

               

7. Data de inregistrare este 29.08.2024. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Data  de 28.08.2024 se  stabileste  ca  ex date,  conform Regulamentului ASF  nr. 5 / 2018.

Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta.

 

               

  Director general,

ing. Cenusa Gheorghe

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.