miercuri | 29 mai, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


COCOR SA Bucuresti - COCR

Hotarari AGA O 26.03.2018

Data Publicare: 27.03.2018 17:53:31

Cod IRIS: 8E9AC

 

 

Catre:  BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

        AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului 27.03.2018

 

 

Denumirea entitatii emitente: S.C.COCOR  S.A.

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C. Bratianu nr. 29-33, sector 3

Telefon: 0213131403; Fax : 0213139848; email: office@cocor.ro

Website: www.cocor.ro

Cod unic de inregistrare: RO 327763

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8281/1991

Capital social subscris si varsat: 12.067.640 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Simbol emitent: COCR

Cod LEI: 31570071VUNX186G6N61

 

Evenimente semnificative de raportat

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Cocor S.A. din data de 26.03.2018

 

Adunarea Generala Ordinara Actionarilor SC COCOR SA cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, CUI RO 327763, numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991;

Convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 787 din 23.02.2018, in ziarul Bursa din 23.02.2018 si pe website-ul societatii www.cocor.ro;

Intrunita la data de 26.03.2018, ora 14.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa sau prin reprezentare a actionarilor ce detin 264709 actiuni, reprezentand 87.742 % din capitalul social,

A hotarat:

 

1. Se aproba situatiile financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri                       11.472.407 lei                                                   

Venituri totale                        21.097.973 lei                        

Cheltuieli totale                      13.088.783 lei

Profit brut                             8.009.190 lei                                 

Total datorii                          41.911.451 lei            

Total creante                           3.510.952 lei              

Total stocuri                              58.396 lei                               

Capitaluri proprii                     97.710.555 lei                              

EBITA                                  13.990.844 lei                                   

EBIT                                   11.242.637 lei                                                       

Profit net dupa impozitare              6.637.255 lei

Voturi pentru 170249 reprezentand 64.32 %, voturi impotriva 94077 reprezentand 35.54 %. Abtineri 383.

 

2. Se aproba repartizarea profitului net realizat la 31.12.2017, in suma de 6.637.255 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Voturi pentru 170632 reprezentand 64.46 %, voturi impotriva 63871 reprezentand 24.13 %. Abtineri 30206 reprezentand 11.41 %.

 

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017, cu urmatorii indicatori:

Total venituri              14.001.500 lei                                    

Total cheltuieli            12.500.000 lei                                    

EBITA                       6.251.500 lei

EBIT                        3.501.500 lei              

Profit net dupa impozitare  1.216.260 lei

Voturi pentru 170114 reprezentand 64.26 %, voturi impotriva 94077 reprezentand 35.54 %. Abtineri 518 reprezentand 0.2 %.

 

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2017.

Voturi pentru 144692 reprezentand 54.66 %, voturi impotriva 94077 reprezentand 35.54 %. Abtineri 25940 reprezentand 9.80 %.

 

5. Se aproba alegerea prin metoda votului cumulativ a urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 28.03.2018: Moise Catalin Teodor, S.C. Turnover ABC S.R.L. prin Besliu Aurel, S.C. Popescu Management S.R.L. prin Pricopie Cristian-Claudiu, Buica Nicusor Marian si S.C. Quality Concept Management S.R.L. prin Balan Constantin.

 

6. Se aproba o indemnizatie pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie in suma de 235 lei net/persoana si urmatoarele indemnizatii suplimentare: suma de 6000 euro net/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie, suma de 3000 euro net/luna pentru Vicepresedintele Consiliului de Administratie, suma de 600 lei net/persoana fizica sau 1000 lei net/persoana juridica, pentru fiecare membru al Comitetului de Audit. In situatia membrilor persoane juridice, se aplica TVA-ul suplimentar indemnizatiei stabilite.

Voturi pentru 139586 reprezentand 52.73 %, voturi impotriva 125123 reprezentand 47.27 %.

 

7. Se aproba premierea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2017 cu suma de 99000 euro la care se adauga TVA.

Voturi pentru 139203 reprezentand 52.59 %, voturi impotriva 125506 reprezentand 47.41 %.

 

8. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana identificata cu CI seria RD nr. 901964, CNP 2691027460017, pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului.

 

9. Se aproba data de 13.04.2018 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

10. Se aproba data de 12.04.2018 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. 

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

S.C. Popescu Management S.R.L.     

Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.