vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


COMAT SA GALATI - COTM

Convocare AGA Anuala 23.04.2021

Data Publicare: 17.03.2021 15:40:24

Cod IRIS: 65415

 

COMAT GALATI  SA

Str. Grigore Ventura, nr.2

J17/78/1991, CUI  1633876

Galati, Jud. Galati

                                                                               

                                                                                                

 

 

 

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax A.S.F.:021 6596051/6596414 si

BVB SA Bucuresti 

 

 

 

 

Raport curent conform: Regulamentului  ASF  nr.5/2018  si Legii nr.24/2017

Data raportului:  17.03.2021

Denumirea entitatii emitente: COMAT GALATI  SA

Sediu social: Galati, Str. Grigore Ventura, nr.2, Jud. Galati

Nr.tel/fax: 0723 285 223; 0236/463715

Cod unic de inregistrare: RO 1633876

Nr. de inregistrare la ORC: J17/78/1991

Capital social subscris si varsat: 10.882.270 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB -Piata AeRO

 

 

I.Evenimente importante de raportat:  Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

 

Consiliul de Administratie al COMAT GALATI SA, cu sediul in Galati, str. Grigore Ventura nr. 2, jud. Galati, inregistrata la ORC Galati, cu nr.J17/78/1991 si CUI 1633876, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R, Legii 24/2017, ale Regulamentelor  ASF si Actului Constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR,  in data de 23.04.2020, ora 1000, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 09.04.2021,  considerata ca data de referinta cu urmatoarea ordine de zi:.

 

ORDINEA DE ZI A AGOA din 23/24.04.2021

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, a Raportului Auditorului financiar pentru anul financiar 2020, a Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi la 31.12.2020.

 

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor si a conducerii executive pentru activitatea desfasurata in anul financiar 2020 si validarea hotararilor Consiliului de Administratie luate in anul 2020.

 

3. Prezentarea si aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021,  inclusiv a planului de investitii si  modernizari pe anul 2021.

 

4. Aprobarea inchirierii de bunuri imobiliare proprii si mijloace fixe in anul 2021.

 

5. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

 

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General.

 

7. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art.921 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

8. Aprobarea prelungirii pe o perioada de 3 (trei) ani a mandatului  Auditorului Financiar Panaite Sorin si stabilirea remuneratiei acestuia.

 

9. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile legale pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati.

 

10. Aprobarea  datei de 14.05.2021  ca data de inregistrare, conform art. 86,  alin .1 din Legea 24/2017  si  a datei de  13.05.2021  ca  ‘‘ex-date‘‘ conform Regulamentului ASF 5/2018 .

 

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 23.04.2021, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca la data de 24.04.2021 la aceeasi ora, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.

 

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta.

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

 

Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunarile generale prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta, aflat in termen de valabilitate. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana va depune la serviciul actionariat al societatii, cu 48 ore inainte de adunare, imputernicirea speciala, in original, semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

 

Formularele de imputernicire speciala pentru reprezentare in adunarile generale se pot obtine de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 – 13,00 incepand cu data de  23.03.2021, iar data limita pana la care acestea  pot fi  depuse este  21.04.2021 , ora 10,00.

 

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea  formularului de vot prin corespondenta,  care trebuie transmis in original,  prin posta sau prin servicii de curierat, la sediul societatii pana la data de 21.04.2021,  ora 10,00..

 

Formularul  de vot prin corespondenta va fi insotit de o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica, reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala  sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare, sau unui avocat.

 

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, conform Regulamentului ASF 5/2018.

 

Actionarii detinand cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, exercitat numai in scris ( transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) :

1.     de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,  in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

2.     de a prezenta, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii,  proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.           

 

Actionarii COMAT GALATI SA vor putea face in scris propuneri de candidati pentru posturile de administrator in Consiliul de Administratie, pana pe data de 07.04.2021, ora 15,00. La acestea se vor atasa Curriculum vitae si copie de pe documentul de identitate.

Lista cuprinzand informatii  cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de catre acestia incepand cu data de 12.04.2021.

 

Documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, vor fi disponibile la sediul Comat Galati SA (societatea nu are pagina de website) in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 - 13,00  incepand cu data de 23  martie  2021,  sau se pot cere informatii la telefon  0723 285 223.

 

 

 

 

 

Presedinte CA,

Minjineanu Edy-Gabriel

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.