miercuri | 04 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - EFO

Modificare Convocare AGAO 18/19.12.2018

Data Publicare: 03.12.2018 9:34:25

Cod IRIS: 3FA94

Modificare Convocare AGAO din data de 18/19.12.2018

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent conform: Regulament ASF nr.5/2018

Denumirea societatii emitente: TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist

Sediul social : Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29

Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Completarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (conform solicitarii actionarului Salink Limited, detinator a 5,10% din capitalul social al societatii)

Directoratul societatii THR Marea Neagra S.A. cu sediul in localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, judetul Constanta, societatea administrata in sistem dualist, avand J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2007, Regulamentul ASF nr. 5/2018 si cu dispozitiile Actului Constitutiv, intrunit in data de 29.11.2018, avand in vedere cererea nr. 9206/29.11.2018 a actionarului SALINK LIMITED care detine 5,10 % din capitalul social al societatii, completeaza ordinea de zi a sedintei AGOA din 18/19.12.2018 cu urmatorul punct:

1 Numirea unui evaluator independent, recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei si publicarea raportului de evaluare pe website-ul societatii.

Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru data de 18/19.12.2018 ora 09.30, de la sediul societatii, va fi urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.Informare privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC 2018.

2.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii, pentru anul 2019.

3.Modificarea clauzelor Contractului de Administratie

4.Modificarea clauzelor Contractelor de Mandat

5.Desemnarea mandatarului conventional care sa semneze din partea societatii Actul aditional la Contractul de Administratie.

6.Numirea unui evaluator independent, recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei si publicarea raportului de evaluare pe website-ul societatii.

7.Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

La Adunarea Generala a Actionarilor vor putea participa si vor putea vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 05.12.2018, stabilita ca data de referinta.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al S.C. THR Marea Neagra S.A. este de 57.894.993,9 lei si este divizat in 578.949.939 actiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel mai tarziu pe data de 03.12.2018;

b) sa prezente proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel mai tarziu pe data de 03.12.2018.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii, la sectiunea “Intrebari frecvente”.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente: In cazul actionarilor persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare, copia legalizata a cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:‘’PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 18/19.12.2018’’.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.thrmareaneagra.ro si/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de 16.11.2018, in zilele lucratoare intre orele 900 - 1300.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.92 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise ulterior datei de 30.09.2018. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 16.11.2018 intre orele 900 - 1300 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana inclusiv la data de 16.12.2018, ora 09.00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 16.11.2018, intre orele 900 – 13 00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de 16.12.2018, ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18/19.12.2018”

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 16.11.2018 .Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241.752.452, intre orele 900 - 1300.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala a actionarilor este convocata pentru data de 19.12.2018, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTE DIRECTORAT

Mosoiu Georgiana Narcisa Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.