joi | 05 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. - EFO

Plata dividend 2017

Data Publicare: 28.08.2018 8:51:17

Cod IRIS: 47E73

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

Conform prevederilor art. 145 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si prevederilor art. 84 alin 5 din Legea nr. 24/2017

Data raportului: 28 august 2018

Denumirea societatii emitente: SC TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.Societate administrata in sistem dualist

Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta

Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

C.I.F.: RO 2980547

Capital social subscris si varsat: 57.894.993,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat

Comunicat privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 si procedura de distribuire a acestora

In conformitate cu Hotararea AGOA nr.1 din data de 20.04.2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR MAREA NEAGRA SA intrunita legal in data de 20.04.2018, a stabilit un dividend brut pe actiune de 0,00145 lei/actiune ce va fi platit catre actionarii inregistrati la 23.08.2018, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Plata dividendelor se va face incepand cu data de 31.08.2018, dupa retinerea impozitului pe dividende si a costurilor aferente platii, conform procedurii de distribuire a dividendelor publicata pe site-ul http://www.thrmareaneagra.ro la sectiunea “Despre noi”, subsectiunea “A.G.A.”

Informatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate de la:

• Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, sector 2, et. 3, 8 si 9; tel. 021.408.58.56 / 021.408.59.23, e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro;

• THR Marea Neagra SA , cu sediul in Mangalia, Str. Lavrion, nr. 29, (de luni pana vineri in intervalul orar 10.00 – 14.00); tel 0241752452 sau email: thrmareaneagra@yahoo.com.

Dobrin Mielu

Presedintele Consiliului de Supraveghere

Narcisa Mosoiu

Director General/Presedinte executiv,

Procedura de plata a dividendelor

cuvenite actionarilor THR Marea Neagra SA pentru anul 2017

valabila din data de 31 august 2018

THR Marea Neagra S.A. informeaza actionarii societatii asupra faptului ca, in conformitate cu Hotararea AGOA nr.1 din data de 20.04.2018, respectiv prevederile art. 84 alin 5 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financire si operatiuni de piata si prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, plata dividendelor aferente exercititului financiar al anului 2017 se va derula prin intermediul Depozitarului Central SA, dupa cum urmeaza:

• Incepand cu data de 31.08.2018 – data platii - catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor THR Marea Neagra SA la data de inregistrare 23.08.2018, data de 22.08.2018 fiind aprobata ca ex-date conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;

• Valoarea dividendului brut/actiune este de 0,00145 lei/actiune, suma din care se va retine la sursa impozitul pe dividende, in cotele prevazute de lege la data platii. Costurile aferente platii vor fi deduse din valoarea neta a dividendelor.

Modalitatile si termenele de plata sunt urmatoarele:

Capitolul I. Plata dividendelor pentru actionarii care detin conturi la Participanti

Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la data de inregistrare detin actiuni evidentiate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor THR Marea Neagra SA in contul deschis la Participanti (Banci custode sau SSIF), dividendele vor fi platite prin virament bancar prin intermediul Depozitarului Central in conturile Participantilor la data platii, fara a fi necesara o solicitare expresa sau prezentarea unor documente suplimentare.

Capitolul II. Plata dividendelor pentru actionarii care nu detin conturi la Participanti

A. Prin transfer bancar (in lei, in conturi deschise la o banca din Romania)

Incepand cu data de 01.09.2018, actionarii persoane fizice si juridice nereprezentati de Participant care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, pot solicita si transmite catre Depozitarul Central documentele necesare platii dividendelor, dupa cum urmeaza:

1. Actionarii nereprezentati prin Participant, persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor transmite catre Depozitarul Central SA formularul de colectare cod IBAN semnat olograf, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

• copia lizibila a actului de identitate valabil– certificata de titular „conform cu originalul”;

• extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, in original;

• copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

2. Actionarii nereprezentati prin Participant, persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor transmite catre Depozitarul Central SA formularul de colectare cod IBAN semnat olograf si stampilat, in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

• copie a certificatului de inregistrare (CUI) – certificata de titular „conform cu originalul”;

• copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”;

• copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

• extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original.

Observatii

Daca documentele transmise sunt redactate intr-o limba straina, acestea trebuie insotite de o traducere legalizata in limba romana, precum si apostilate sau supralegalizate dupa caz, pentru cele emise de catre o autoritate straina.

Pentru actionarii care transmit solicitarile, impreuna cu documentele solicitate, catre Depozitarul Central SA cu cel putin trei zile lucratoare anterior datei platii, respectiv 31.08.2018, plata se va efectua la data platii. Pentru solicitarile transmise ulterior datei de 31.08.2018, Depozitarul Central SA va instrumenta plata prin virament bancar in termen de trei zile lucratoare de la data primirii solicitarii.

B. Prin plati in numerar

Pentru actionarii persoane fizice nereprezentati de Participant si care nu au solicitat plata in cont bancar, plata dividendelor se va face in numerar, prin punere la dispozitie a sumelor de bani cuvenite la ghiseele agentiilor/sucursalelor CEC BANK S.A. , din toata tara, prin intermediul Depozitarului Central S.A., incepand cu data de 31.08.2018.

Orarul de ridicare a dividendelor se incadreaza in orarul de lucru al unitatilor CEC BANK S.A.

Dividendele se pot ridica de catre actionari personal sau prin reprezentant legal sau conventional astfel:

1. Orice plata efectuata la ghiseu va fi confirmata prin semnatura de persoana care ridica efectiv sumele de bani, pe chitanta aferenta platii respective.

2. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata sumelor de bani se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.). Identificarea Detinatorilor nereprezentati de Participant in evidentele Depozitarului Central SA se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat C.N.P..

3. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata Sumelor de bani se face in baza pasaportului a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele din evidentele Depozitarului Central SA.

4. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata sumelor de bani se face reprezentatului legal in speta - tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente:

· certificatul de nastere al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

· actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) ;

· actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

5. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand instituita curatela, plata Sumelor de bani se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:

· actul de identitate al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

· actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

· actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

6. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu, ci imputerniceste in acest sens o alta persoana, plata sumelor de bani se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:

· procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a Sumelor de bani eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

· actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

7.Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

8.Pentru persoanele fizice sumele de bani mai mari de 10.000 lei se vor vira in contul bancar.

Capitolul III. Persoanele fizice/juridice nerezidente

In conformitate cu Legea 227/2015 actualizata (si a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), pentru acordurile de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital pentru aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru actionarii rezidenti ai unor tari membre ale UE sau AELS, nerezidentul are obligatia de a depune /expedia la sediul THR MAREA NEAGRA SA certificatul de rezidenta fiscala, in original, eliberat de autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. Certificatul de rezidenta fiscala se va depune personal la registratura de la sediul THR Marea Neagra SA din Mangalia, Str. Lavrion, nr. 29, (de luni pana vineri in intervalul orar 8.00 – 16.00) sau poate fi transmis prin posta sau orice forma de curierat cu confirmare de primire la aceeasi adresa. In cazul in care actionarul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, impozitul retinut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabila actionarilor rezidenti in vigoare.

Optiunea de plata este optiunea exprimata de actionarii nerezidenti care au cont deschis la Participant si este comunicata Depozitarului Central de catre Participant in cadrul raportarii de la data de inregistrare efectuata in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, privind:

a) plata dividendelor cu retinerea impozitului pe dividende in cota standard prevazuta de Codul Fiscal Roman, in vigoare la data platii;

b) plata dividendelor cu cota de impozit pe dividende retinuta in mod corespunzator, conform Conventiilor de evitare a dublei impuneri, in baza documentatiei fiscale complete si corecte, transmisa in prealabil de catre actionar, pana la data de 31.08.2018;

c) amanarea platii dividendelor pentru o data ulterioara datei platii, in cursul anului 2018, in vederea acordarii catre actionari a posibilitatii de a beneficia de prevederile fiscale mai favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri, dupa transmiterea documentatiei fiscale complete si corecte. Plata dividendelor nete se va efectua in cel mult zece zile lucratoare de la data primirii de catre THR Marea Neagra SA a documentelor suport complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate. In cazul actionarilor pentru care participantii nu au depus documentele suport pana la 17.10.2018, plata dividendelor se va efectua pe 01.11.2018 cu retinerea cotei de impozit pe dividende standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman.

Solicitarile de virare a dividendelor in cont bancar se vor transmite la adresa: Depozitarul Central S.A. – Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr. 34 - 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, telefon 021.408.58.56 / 021.408.59.23.

Toate solicitarile de mai sus vor contine inclusiv emailul si numarul de telefon la care pot fi contactati actionarii sau intermediarii, dupa caz in eventualitatea unor clarificari.

Mentionam ca in urma analizarii cererilor de plata a dividendelor si a documentatiei primite, Depozitarul Central S.A. si THR Marea Neagra S.A. (pentru certificatele de rezidenta fiscala) isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare.

Capitolul IV. In cazul actionarilor decedati dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau in numerar, numai dupa ce in prealabil, mostenitorii au solicitat Depozitarului Central S.A. si s-a efectuat inregistrarea in registrul actionarilor a transferului actiunilor ca efect al succesiunii.

Capitolul V. Orice modificare a datelor in registrul actionarilor (schimbari de nume, adresa, date de identitate, etc.) se realizeaza numai de catre Depozitarul Central S.A., cu sediul social in Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, sector 2, et. 3, 8 si 9, la solicitarea actionarului/ persoanei indreptatite.

Informatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate de la:

• Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, sector 2, et. 3, 8 si 9; tel. 021.408.58.56 / 021.408.59.23, e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro;

• THR Marea Neagra SA , cu sediul in Mangalia, Str. Lavrion, nr. 29, (de luni pana vineri in intervalul orar 10.00 – 14.00); tel 0241752452 sau email: thrmareaneagra@yahoo.com Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.