miercuri | 21 februarie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. - EL

Hotarare AGEA din 22 noiembrie 2023

Data Publicare: 22.11.2023 12:27:31

Cod IRIS: A2498

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 22 noiembrie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A 

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000                                         

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatea Energetica Electrica SA („Electrica” sau „Societatea”) din data de 22 noiembrie 2023

Electrica informeaza ca in data de 22 noiembrie 2023 a avut loc la sediul social al societatii din Bucuresti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod postal 010621, Sala de conferinte ”Radu Zane”, incepand cu ora 10:02, ora Romaniei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) Electrica, legal si statutar constituita la prima convocare.

In cadrul sedintei AGEA Electrica au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta sau online actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 25 octombrie 2023, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 77,0256% din totalul drepturilor de vot si de 75,4936% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de dl. Adrian Lotrean, membru al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul AGEA, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta sau online, respectiv cu votul favorabil al cel putin 55% din numarul total de drepturi de vot in cazul puncutlui 10  de pe ordinea de zi, urmatoarele (conform numerotarii de pe ordinea de zi):

1.      Mandatarea reprezentantului Electrica, avand in vedere calitatea Electrica de actionar al societatii Electrica Furnizare SA (EFSA), pentru participarea in AGEA EFSA si pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea unui plafon total de finantari pe termen scurt si mediu, valabil pentru facilitatile contractate de catre EFSA in cursul anului 2023, precum si intr-un termen de 6 luni de la data adoptarii de catre AGEA ELSA a prezentei hotarari, privind finantari contractate de catre EFSA de la institutii bancare (banci comerciale sau institutii financiare internationale - IFI) pentru finantarea activitatii curente, inclusiv in scopul refinantarii, in suma de pana la 850.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate pana la data desfasurarii sedintei AGEA), cu garantia Electrica, valoarea garantiei furnizate de Electrica (care nu va fi garantie reala) fiind de maximum 1.020.000.000 RON (care include garantiile care sunt/vor fi aprobate pana la data desfasurarii sedintei AGEA, aferente finantarilor incluse in plafonul sus indicat). Pentru claritate, intervalul de 6 luni de la data adoptarii de catre AGEA ELSA a prezentei hotarari nu se refera la durata facilitatilor de credit.

2.      Mandatarea reprezentantului Electrica, avand in vedere calitatea Electrica de actionar al EFSA, pentru participarea in AGEA EFSA si pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al EFSA pentru a lua, in limita plafoanelor valorice si a perioadei in cadrul careia mai pot fi contractate noi facilitati, aprobate conform punctului 1 si cu incadrarea in nivelul de indatorare aplicabil la data aprobarii tranzactiilor individuale, toate masurile in numele si pe seama EFSA, in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunilor necesare implementarii celor mentionate la punctul 1 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, urmatoarele:

a)      Sa aprobe tranzactiile individuale de finantare (contractare de credite si garantare) care vor fi contractate in cadrul plafonului;

b)      Sa o reprezinte cu depline puteri in fata bancilor, institutiilor financiare, afiliatilor si oricaror terti;

c)      Sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, care vor include, fara a se limita la, nivelul costurilor si al comisioanelor precum si rambursarea costurilor cu consultanta juridica in beneficiul bancilor, daca este cazul (opinia juridica pe contract), cazuri de culpa, rambursare anticipata, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele;

d)      Sa negocieze si sa accepte tipul, forma si conditiile garantiilor;

e)      Sa semneze contractele de credit, contractele de garantie aferente/garantia aferenta, orice alte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte/documente;

f)       Sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

Consiliul de Administratie al EFSA va putea delega catre conducerea executiva a EFSA realizarea anumitor sau a tuturor activitatilor operationale (cu exceptia celor indicate la punctul a)) in vederea implementarii operatiunilor mentionate la punctul 1.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale contractelor bancare, ale contractelor de finantare si/sau ale contractelor de garantie/garantiilor aferente, in limita plafoanelor valorice aprobate pentru credite si garantie, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditelor si a garantiilor constituite.

3.      Aprobarea unui plafon total al garantiilor (care nu vor fi garantii reale), valabil pentru garantiile constituite in  anul 2023, precum si intr-un termen de 6 luni de la data adoptarii de catre AGEA ELSA a prezentei hotarari, care sa poata fi acordate de Electrica in suma de pana la valoarea de 1.020.000.000 RON (care include garantiile care sunt/vor fi aprobate pana la data desfasurarii sedintei AGEA, aferente finantarilor incluse in plafonul sus indicat) pentru garantarea finantarilor pe termen scurt si mediu care sa poata fi contractate de catre EFSA de la institutii bancare (banci comerciale sau institutii financiare internationale - IFI) pentru finantarea activitatii curente, inclusiv in scopul refinantarii, in suma de pana la 850.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate pana la data desfasurarii sedintei AGEA), asa cum a fost prevazut la punctul 1. Pentru claritate, intervalul de 6 luni de la data adoptarii de catre AGEA ELSA a prezentei hotarari nu se refera la durata garantiilor acordate.

4.      Mandatarea reprezentantului Electrica, avand in vedere calitatea Electrica de actionar al societatii Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER), pentru participarea in AGEA DEER si pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea unui plafon total de finantari pe termen scurt, mediu si lung valabil pentru facilitatile contractate de catre DEER in cursul anului 2023, precum si intr-un termen de 6 luni de la data adoptarii de catre AGEA ELSA a prezentei hotarari, care sa poata fi contractate de catre DEER de la institutii bancare (banci comerciale sau institutii financiare internationale - IFI) pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic, precum si pentru finantarea capitalului de lucru si a proiectelor de investitii, inclusiv in scopul refinantarii, in suma de pana la 850.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate pana la data desfasurarii sedintei AGEA), cu garantia Electrica, valoarea garantiei furnizate de Electrica (care nu va fi garantie reala) fiind de maximum 1.245.500.000 RON (care include garantiile care sunt/vor fi aprobate pana la data desfasurarii sedintei AGEA, aferente finantarilor incluse in plafonul sus indicat si garantia constituita in anul 2023 pentru facilitatea pe termen scurt in valoare de 205.000.000 RON incheiata in 2022 fara garantia ELSA si prelungita in 2023, cu garantia ELSA). Pentru claritate, intervalul de 6 luni de la data adoptarii de catre AGEA ELSA a prezentei hotarari nu se refera la durata facilitatilor de credit.

5.      Mandatarea reprezentantului Electrica, avand in vedere calitatea Electrica de actionar al DEER, pentru participarea in AGEA DEER si pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al DEER pentru a lua, in limita plafoanelor valorice si a perioadei in cadrul careia mai pot fi contractate noi facilitati, aprobate conform punctului 4 si cu incadrarea in nivelul de indatorare aplicabil la data aprobarii tranzactiilor individuale, toate masurile in numele si pe seama DEER, in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunilor necesare implementarii celor mentionate la punctul 4 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, urmatoarele:

a)      Sa aprobe tranzactiile individuale de finantare (contractare de credite si garantare) care vor fi contractate in cadrul plafonului;

b)      Sa o reprezinte cu depline puteri in fata bancilor, institutiilor financiare, afiliatilor si oricaror terti;

c)      Sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, care vor include, fara a se limita la, nivelul costurilor si al comisioanelor precum si rambursarea costurilor cu consultanta juridica in beneficiul bancilor, daca este cazul (opinia juridica pe contract), cazuri de culpa, rambursare anticipata, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele ;

d)      Sa negocieze si sa accepte tipul, forma si conditiile garantiilor;

e)      Sa semneze contractele de credit, contractele de garantie aferente/garantia aferenta, orice alte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte/documente;

f)       Sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

Consiliul de Administratie al DEER va putea delega catre conducerea executiva a DEER realizarea anumitor sau a tuturor activitatilor operationale (cu exceptia celor indicate la punctul a)) in vederea implementarii operatiunilor mentionate la punctul 4.

 

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale contractelor bancare, ale contractelor de finantare si/sau ale contractelor de garantie/garantiilor aferente, in limita plafoanelor valorice aprobate pentru credite si garantie, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditelor si a garantiilor constituite.

6.      Aprobarea unui plafon total al garantiilor (care nu vor fi garantii reale), valabil pentru garantiile constituite in  anul 2023, precum si intr-un termen de 6 luni de la data adoptarii de catre AGEA ELSA a prezentei hotarari, care sa poata fi acordate de Electrica in suma de pana la maxim 1.245.500.000 RON (care include garantiile care sunt/vor fi aprobate pana la data desfasurarii sedintei AGEA si garantia constituita in anul 2023 pentru facilitatea pe termen scurt in valoare de 205.000.000 RON incheiata in 2022 fara garantia ELSA si prelungita in 2023, cu garantia ELSA) pentru garantarea finantarilor pe termen scurt, mediu si lung care sa poata fi contractate de catre DEER de la institutii bancare (banci comerciale sau institutii financiare internationale - IFI) pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic precum si pentru finantarea capitalului de lucru si a proiectelor de investitii, inclusiv in scopul refinantarii, in suma de pana la 850.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate pana la data desfasurarii sedintei AGEA) asa cum a fost prevazut la punctul 4. Pentru claritate, intervalul de 6 luni de la data adoptarii de catre AGEA ELSA a prezentei hotarari nu se refera la durata garantiilor acordate.

7.      Mandatarea Consiliului de Administratie al Electrica pentru a lua, in limita plafoanelor valorice si a perioadei in cadrul careia mai pot fi acordate noi garantii, aprobate la punctele 3 si 6 de mai sus, toate masurile in numele si pe seama Electrica, in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunilor necesare implementarii celor mentionate la punctele 3 si 6 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, urmatoarele:

a)      Sa aprobe tranzactiile de garantare individuale aferente finantarilor care vor fi contractate in limita plafoanelor ;

b)      Sa o reprezinte cu depline puteri in fata bancilor, institutiilor financiare, afiliatilor si oricaror terti ;

c)      Sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale ale garantiilor, care vor include, fara a se limita la, nivelul costurilor si al comisioanelor, tipuri de costuri/sume acoperite de garantii, durata garantii, obligatii, interdictii si raspunderi ale garantului, precum si rambursarea costurilor cu consultanta juridica in beneficiul bancilor, daca este cazul (opinia juridica pe contract), cazuri de culpa, rambursare anticipata, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele ;

d)      Sa negocieze si sa accepte tipul, forma si conditiile garantiilor ;

e)      Sa semneze contractele de garantie aferente/garantia aferenta, orice alte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte/documente ;

f)       Sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

Consiliul de Administratie al Electrica va putea delega catre conducerea executiva a Electrica realizarea anumitor sau a tuturor activitatilor operationale (cu excettia celor indicate la punctul a)) in vederea implementarii operatiunilor mentionate la punctele 3 si 6.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale contractelor de garantie/garantiilor aferente, in limita plafoanelor valorice aprobate pentru garantie, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei garantiilor constituite.

8.      Aprobarea incheierii unui act aditional la: (i) Contractul de garantie din data de 14.07.2021, aferent Contractului de credit nr.92394/14.07.2021; (ii) Contractul de credit nr. 92394/14.07.2021 la termen, incheiat de DEER cu Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru finantarea planului de investitii aferent perioadei 2021- 2023, in suma de pana la 120.000.000 EUR sau echivalent in RON, garantat de ELSA (valoarea garantiei ELSA fiind de 144.000.000 EUR); (iii) Contractul de garantie din data de 07.12.2021, aferent Contractului de credit nr.93414/07.12.2021; (iv) Contractul de credit nr.93414/07.12.2021, la termen, incheiat de DEER cu Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru finantarea planului de investitii aferent perioadei 2021-2023, in suma de pana la 90.000.000 EUR sau echivalent in RON, garantat de ELSA (valoarea garantiei ELSA fiind de 108.000.000 EUR).

Actul aditional va avea ca obiect, printre altele: acordarea unei derogari (waiver) pentru neindeplinirea indicatorilor financiari in trecut, modificarea definitiei indicatorilor financiari, inlocuirea indicatorului financiar Datoria neta/ EBITDA Grup cu Datoria neta/ FFO Grup, stabilirea unui nou nivel de indeplinire al acestuia si modificarea marjei de dobanda.

9.      Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al ELSA pentru a lua, in numele si pe seama ELSA, in limita plafoanelor valorice aprobate, toate masurile necesare in vederea initierii, derularii si finalizarii operatiunii de la punctul 8, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la urmatoarele:

a)      Sa o reprezinte cu depline puteri in fata bancilor, institutiilor financiare, afiliatilor si oricaror terti;

b)      Sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, care vor include, fara a se limita la, nivelul costurilor si al comisioanelor precum si rambursarea costurilor cu consultanta juridica in beneficiul bancilor, daca este cazul (opinia juridica pe contract), cazuri de culpa, rambursare anticipata, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele, modificarea elementelor indicate la pct. 8 de mai sus; 

c)      Sa negocieze si sa accepte tipul, forma si conditiile garantiilor;

d)      Sa semneze orice acte aditionale la contractele de credit, contractele de garantie aferente/garantia aferenta, precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte/garantii/documente;

e)      Sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.

Consiliul de Administratie va putea subdelega catre conducerea executiva a ELSA realizarea tuturor/unor activitati operationale in vederea implementarii operatiunilor mentionate la punctul 8.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificari ale contractelor si garantiei/garantiilor aferente, in limita plafoanelor valorice aprobate pentru credit si garantie, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei contractului si/sau a garantiilor constituite.

10.  Aprobarea modificarii articolului 5 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A., in sensul completarii activitatilor secundare ale societatii cu urmatoarele activitati secundare:

4321 - Lucrari de instalatii electrice;

8110 - Activitati de servicii suport combinate.

 

Astfel, urmare a completarii activitatilor secundare, noua forma a articolului 5 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societatii Energetice Electrica S.A. va fi urmatoarea (noile activitati sunt mentionate in bold si italic):

„(3) Societatea poate desfasura si urmatoarele activitati secundare:

1813 - Servicii pregatitoare pentru pretiparire;

3511 - Productia de energie electrica;

3514 - Comercializarea energiei electrice;

4321 - Lucrari de instalatii electrice;

4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii;

4651 - Comert cu ridicata a calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui;

4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii;

4618 -  Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;

4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse;

4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor;

5812 - Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare;

5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor;

5819 - Alte activitati de editare;

5829 - Activitati de editare a altor produse software;

6110 - Activitati de telecomunicatii prin retele de cablu;

6120 - Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit);

6130 - Activitati de telecomunicatii prin satelit;

6190 - Alte activitati de telecomunicatii;

6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);

6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;

6203 - Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;

6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;

6312 - Activitati ale portalurilor web;

6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;

6492 - Alte activitati de creditare;

6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;

6831 - Agentii imobiliare;

6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;

7010 - Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;

7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;

7120 - Activitati de testari si analize tehnice;

7219 - Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate;

7312 - Servicii de reprezentare media;

7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;

7420 - Activitati fotografice;

7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

7733 - Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare);

8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare;

8110 - Activitati de servicii suport combinate;

8211 - Activitati combinate de secretariat;

8219 - Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat;

8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);

8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;

8292 - Activitati de ambalare;

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;

8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.;

9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor;

9102 - Activitati ale muzeelor;

9499 - Activitati ale altor organizatii n.c.a.;

9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;

         9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii.”

11.  Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatea Energetica Electrica S.A., actualizat potrivit hotararii adoptate la punctul 10.

12.  Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretariatului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.

 

Presedinte de sedinta                                                             

Membru al Consiliului de Administratie

Adrian-Florin Lotrean

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.