marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ELECTROAPARATAJ S.A. - ELJ

Convocare AGAO 08.08.2018

Data Publicare: 03.07.2018 18:35:10

Cod IRIS: D1F8D

Raport curent conform Regulamentului A.S.F. NR. 5/2018

privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

si

Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

si operatiuni de piata

Data raportului : 03.07.2018

Denumirea entitatii emitente : S.C. ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7); Jud. Dambovita

Numarul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51

Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011

Capital social subscris si varsat : 4.667.688,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale. Nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active. Nu este cazul.

c) Procedura falimentului. Nu este cazul.

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.

e) Alte evenimente.

Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Mun. Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, Judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand codul de identificare fiscala RO 51 si identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011, legal si statutar intrunit in data de 03.07.2018, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 08.08.2018, ora 11:00, la adresa: Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2

Presedintele Consiliului de Administratie,

Broadhurst Industrial Management,

prin reprezentant permanent,

Adrian Ioan Rus

CONVOCARE

Consiliul de administratie al societatii ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social in Mun. Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, Judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand codul de identificare fiscala RO 51 si identificatorul unic la nivel european ROONRC.J15/80/2011, legal si statutar intrunit in data de 03.07.2018, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr. 1, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 08.08.2018, ora 11:00, la adresa: Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, Sector 2, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Informare si luare act privind incetarea detinerii functiei de administrator, prin renuntarea la mandat, a societatii TWEEN ENGINEERING PREVIEW SRL si descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata pana la incetarea mandatului de administrator.
2. Numirea unui nou administrator al societatii si stabilirea indemnizatiei acestuia.
3. Constituirea unui comitet de audit al societatii.
4. Desemnarea membrilor comitetului de audit si stabilirea indemnizatiilor acestora.
5. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii, data ce urmeaza a fi stabilita de adunarea generala, este 23.08.2017.
La sedinta pot participa si vota doar actionarii societatii, inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.08.2018.
In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, adunarea generala ordinara se va tine la data de 09.08.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Actionarii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
Propunerile actionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotarari se vor inainta in scris societatii, depuse personal sau transmise prin orice forma de curierat, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 08.08.2018”.

Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii se vor trimite la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Corpul M1 - M2 - M 3, Compartiment S1 - S2 - S3, Sector 6 - Cod postal 061334, pana la data de 23.07.2018, inclusiv.

Actionarii societatii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii, intrebari care vor fi inaintate in scris, la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Corpul M1 - M2 - M3, Compartiment S1 - S2 - S3, Sector 6 - Cod postal 061334, insotite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pana la data de 23.07.2018, plicul avand mentiunea “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 08.08.2018”.
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, proiectele de hotarare, formularul buletinului de vot prin corespondenta in lb. romana sau lb. engleza, precum si formularele de procura speciala in lb. romana sau lb. engleza, pot fi obtinute de la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Corpul M1 - M2 - M3, Compartiment S1 - S2 - S3, Sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet secretariat, incepand cu data de 05.07.2018. Informatiile mentionate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul societatii (www.electroaparataj.ro).
Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale sau imputerniciri generale, conform dispozitiilor legale. Procura se depune in original la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Corpul M1 - M2 - M3, Compartiment S1 - S2 - S3, Sector 6 - Cod postal 061334, Cabinet actionariat, pana la data de 06.08.2018.
Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@electroaparataj.ro, mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 08.08.2018”, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot sa-si exercite dreptul de vot si prin corespondenta. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice forma de curierat, insotit de o copie a actului de identitate al actionarului (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea “Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 08.08.2018”, la adresa: Bucuresti, B-dul Timisoara nr. 104 A, Sector 6 - Cod postal 061334, pana la data de 06.08.2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 021/307.60.30 si 021/316.64.16.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Broadhurst Industrial Management S.R.L.

prin reprezentant permanent

dl. Adrian Ioan Rus Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.