vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


COMPANIA ENERGOPETROL S.A. - ENP

Raport semestrial S1 2018

Data Publicare: 16.08.2018 7:50:10

Cod IRIS: 86520

Comunicat privind disponibilitatea raportului aferent semestrului I 2018

SC Compania Energopetrol SA-societate in reorganizare judiciara ,cu sediul in Campina , str, Schelelor nr.32, jud. Prahova , listata la Bursa de Valori Bucuresti ,simbol ENP informeaza investitorii ca raportul aferent semestrului I 2018 poate fi consultat in versiunea sa integrala la sediul societatii ,pe site-ul societatii www.energo.ro  si in link-ul de mai jos, incepand cu data de 16.08.2018.

 

RAPORT SEMESTRIAL

pentru semestrul I 2018

 

 

A.Prezentarea  generala a societatii

 

       SC Compania Energopetrol S.A. este societate pe actiuni cu capital integral privat roman care functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,  republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

       Societatea este inregistrata la ORC sub nr.J/29/3/1991 , avand cod unic de inregistrare RO 1323700, cu sediul social in localitatea Campina str. Schelelor nr. 32  si detine un capital social subscris, varsat in valoare de   5.061.637 lei ,reprezentand 2.024.655 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- categoria II simbol  ENP.

Conducerea societatii a fost asigurata in perioada ianuarie –iunie 2018 conform prevederilor Legii 85/2006 republicata, de Administratorul special desemnat, sub supravegherea Administratorului Judiciar si de conducerea executiva.

In perioada ianuarie –iunie 2018 structura actionariatului nu s-a modificat, prezentandu-se astfel:

 

 

Sold la

30 iunie  2018

%

ASOCIATIA SALARIATILOR

2.470.595

48,79

SIF MUNTENIA

400.640

7,92

ALTII ACTIONARI

2.190.402

43,29

TOTAL

5.061.637

100,00

 

-In data de 25.04.2018  a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA , in urma careia s-au hotarat urmatoarele:

•Au luat act de Raportul Administratorului Special pentru anul 2017;

•Au luat act de Raportul de Audit Financiar pentru anul 2017;

•Au aprobat situatiile financiare aferente anului 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar;

•S-a stabilit Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018;

•Au aprobat descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar 2017;

•Au aprobat prelungirea mandatului de Audit Extern cu firma SC Audit Expert SRL pe o perioada de 1 an, respectiv de la data de 16.05.2018 pana la 15.05.2019;

•Au aprobat data de 21.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor aspra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si data de 18.05.2018 ca ex-date;

•Imputernicirea Domnului Av. Andrei Ioan, sa efectueze formalitatile legale privind publicarea, inregistrarea si efectuarea mentiunilor la autoritatile in drept.

 

Conducerea societatii a fost asigurata si supravegheata in perioada ianuarie –iunie 2018 de:

Administrator judiciar al societatii ANDREI IOAN IPURL, conform certificatului emis de Tribunalul Prahova in 24.07.2015, dosarul 5081/105/2013 privind deschiderea procedurii de insolventa.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA  nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea si conform Hotararii AGEA 08.12.2014 inregistrata la ORC Prahova conform certificatului de mentiuni 8559/13.02.2015 s-a numit in functia de administraror special Domnul Busuioc Dan-Nicolae. Prin  Hotararea Adunarii Generale Ordinare  a  Actionarilor  SC Compania Energopetrol SA  din 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special.

 

Obiectul principal de activitate al societatii este de realizarea de lucrari de instalatii electrice cod CAEN 4321.

Compania Energopetrol este specializata in executarea de lucrari de constructii montaj si servicii in domeniile:
instalatii de transport si distibutie energie electrica, in retele aeriene si subterane, cu tensiuni pana la 400 kV inclusiv;
actionari si instalatii de forta, iluminat si automatizari (electropneumatice, electrohidraulice si electrice), in medii normale si clasificate;
determinarea calitatii izolatiei anticorozive si depistarea defectelor acesteia prin masuratori specifice in cadrul constructiilor ingropate sau montate pe sol;
instalatii de protectie catodica a constructiilor metalice terane sau subterane;
instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice;
instalatii de telecomanda si telecomunicatii in canal fizic sau hertzian;
sisteme automate de control si achizitie de date (SCADA);
lucrari de service, revizii, modernizari si retehnologizari pentru instalatii din domeniile de activitate;
verificari, incercari si masuratori profilactice in instalatii electroenergetice, de automatizari si protectie catodica;
proiectare, expertize tehnice, puneri in functiune, pentru obiective din domeniul de activitate.
In ultimii ani, pe langa domeniile de activitate traditionale firma s-a adaptat cerintelor unei economii concurentiale investiind in tehnica moderna si abordand noi domenii de activitate.

 

       Activitatea societatii se desfasoara prin sucursalele din teritoriu:

  • Sucursala Liliesti
  • Sucursala Moinesti

 

A.1. Evolutia societatii COMPANIA ENERGOPETROL SA din punct de vedere al reorganizarii judiciare

 

               Datorita dificultatilor financiare cu care societatea se confrunta , prin incheierea Tribunalului Prahova-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ II, din data  de 24.07.2013,pronuntata in dosarul de insolventa nr. 5081/105/2013 s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa la cererea debitoarei SC Compania Energopetrol SA, administrator judiciar  fiind Andrei Ioan IPURL.

        

 In data de 19.02.2016 , avand in vedere ca , in urma votului exprimat, toate cele patru categorii de creditori, respectiv categoria creditorilor bugetari,categoria creditorilor  salariali, categoria creditorilor garantati si categoria creditorilor chirografari au votat PENTRU aprobarea Planului de Reorganizare al societatii , intocmit si propus de administratorul special Domnul ing. Celescu Mircea , inregistrat la sediul administratorului judiciar  sub nr. 154/04.02.2016, acesta a fost aprobat , in conformitate cu dispozitiile atr. 100 din Legea nr. 85/2006. Prin sentinta civila  nr. 499/25.04.2016 s-a dispus confirmarea planului de reorganizare al SC Compania Energopetrol SA.

 

B. Evolutia activitatii societatii in perioada ianuarie- iunie 2018

          Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (,,IFRS") in vigoare la data de raportare trimestriala a Societatii, respectiv 30 iunie 2018 si in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si clarificarile ulterioare. Aceste prevederi corespund cerintelor Standardelor Internationale de Raportare Financiara, adoptate de catre Uniunea Europeana.        

          Situatiile financiare contin situatia pozitiei financiare,   Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global , situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.

           Situatiile financiare s-au intocmit si raportat in moneda nationala RON. Pentru evaluarea elementelor patrimoniale tranzactionate in valuta, evaluarea la 30 iunie 2018 s-a efectuat la cursurile de referinta comunicate de Banca Nationala a Romaniei:

1 EURO = 4,6611 lei

1 USD =    4,0033 lei

 

B1.     Pozitia financiara a societatii se prezinta astfel:

-Lei-

 

01.01.2018

30.06.2018

TOTAL ACTIV din care

8.446.856

7.593.986

- active imobilizate

5.136.524

4.952.781

- active circulante

3.220.809

2.445.569

- cheltuieli in avans

89.523

195.636

TOTAL PASIV din care:

8.446.856

7.593.986

-datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

6.797.696

8.699.837

-datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

3.168.662

465.847

-provizioane pentru riscuri si

cheltuieli

25.612

25.612

- venituri in avans

292.592

279.183

-capitaluri proprii

-1.837.706

-1.876.493

 

Activul patrimonial la 30.06.2018 (7.593.986 lei) este in scadere fata de cel la 01.01.2018 (8.446.856 lei) si corespunde cu pasivul patrimonial (7.593.986 lei).

 

  1. Elementele de Activ au inregistrat fata de 01.01.2018 o scadere de aproximativ 10,00 %. Activele societatii se compun din :

 

  1. Active imobilizate

Scaderile de valoare neta la 30.06.2018 fata de anul 2017 se datoreaza amortizarii inregistrata pe costuri si vanzarii urmatoarelor active , dupa cum urmeaza:

  • In urma Procesului Verbal de Licitatie nr.1511/04.08.2017 s-a hotarat vanzarea  terenului  in suprafata de 1.609  mp situat in Campina, str. Industriei , nr.3 bis, jud. Prahova impreuna cu cele constructiile amplasate pe acesta la pretul de 64.120 euro. Contractul de vanzare cumparare s-a incheiat in data de 31.01.2018.

 

  • In urma Procesului verbal de licitatie nr.391/09.02.2018 s-a hotarat vanzarea terenului  in suprafata de 988 mp situat  in Campina , str. Industriei, nr.3 bis, jud. Prahova impreuna cu constructiile amplasate pe acesta la pretul de 57.520 euro .

 

  • Tot in semestrul I 2018, au fost vandute mijloacele de transport care  nu mai erau in stare buna de functionare.

 

  • In urma Procesului verbal de licitatie 612/26.02.2018 s-a hotarat vanzarea terenului  in suprafata de 1.063 mp situat  in Campina , str. Industriei, nr.3 bis, jud. Prahova impreuna cu constructiile amplasate pe acesta la pretul de 43.600 euro .

 

  • In urma Procesului verbal de licitatie 944/02.04.2018 s-a hotarat vanzarea apartamentului nr. 25 situat in Moreni la pretul de 11.000 euro.

 

  1. Active circulante

La 30.06.2018 comparativ cu anul 2017, activele circulante sunt cu 24,06 % mai mici.

Principalele modificari ale postului bilantier „Active circulante”au fost urmatoarele:

a) valoarea  stocurilor a scazut cu aproximativ 5%, ca urmare a executarii lucrarilor ;

b) diminuarea  soldului creantelor  cu 33,77 %, ca urmare a incasarii lucrarilor executate;

c) scaderea  disponibilului cu 59,76 % datorita achitarii datoriilor aferente contractelor in derulare ;

 

II) Elementele de Pasiv sunt prezentate, dupa cum urmeaza:

 

a) In perioada ianuarie-iunie  2018, SC Compania Energopetrol SA nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli, in afara celor deja existente in valoare totala de 25.612 lei.

 

b) La 30.06.2018 datoriile totale ale societatii au scazut fata de 31.12.2017 cu 8,03 %.

Din total datorii de 9.165.684  lei , 8.699.837 lei au termen de exigibilitate sub 1 an iar  465.847 lei  au termen de exigibilitate mai mare de un an.

Datoriile al caror termen de exigibilitate este mai mare de un an, reprezinta impozite amanate  aferente rezervei din reevaluare aferenta reevaluarilor efectuate dupa 31.12.2003, care vor fi platite  in momentul iesirii  activelor corporale reevaluate, ca urmare a vanzarii si casarii acestora.

 

c) capitalul propriu a scazut ca urmare a inregistrarii pierderii contabile in valoare de   77.070 lei ,pierdere  cu 76,70 % mai mica  decat in   semestrul I 2017 cand  s-a inregistrat o pierdere contabila de 330.743 lei.

 

 

B2.  SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

- Lei-

 

30.06.2017

30.06.2018

Cifra de afaceri

884.487

222.362

Venituri totale

1.995.493

1.074.298

Cheltuieli totale

2.326.236

1.151.368

Rezultat brut

-330.743

-77.070

Rezultat net

-330.743

-77.070

 

Veniturile totale realizate in perioada ianuarie-iunie 2018 au fost cu 46,16 % mai  mici , fata de veniturile realizate in perioada ianuarie-iunie 2017.

Analizand datele, cifra de afaceri la data de 30.06.2018 este de 222.362 lei ,cea mai mare pondere avand-o lucrarile electro-energetice

Veniturile aferente vanzarilor de active la 30.06.2018 sunt in valoare de 850.270 lei.

Cheltuielile totale aferente perioada ianuarie-iunie 2018 au fost cu 50,51 % mai mici fata de nivelul celor inregistrate in perioada ianuarie-iunie 2017.

Cheltuielile de exploatare  la  SC COMPANIA ENERGOPETROL SA au ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor si sunt reprezentate de totalitatea resurselor consumate pentru realizarea activitatii societatii. Valoarea acestora la 30.06.2018  este de 1.151.368 lei.

In perioada analizata se constata o crestere a cheltuielilor cu materiile prime si materiale datorita executarii contractelor in derulare  si o scadere a cheltuielilor cu prestatiile externe, datorita scaderii cifrei de afaceri. Totodata se observa si o scadere semnificativa a cheltuielilor cu salariile datorata redimensionarii fortei de munca conform lucrarilor in derulare .

B.3. Dinamica personalului:

 

30.06.2017

30.06.2018

Numar mediu de salariati

47

30

Cheltuieli cu salariile  si indemnizatii

609.398

282.319

Cheltuieli cu asigurarile sociale

150.904

15.439

 

C.Indicatori economico – financiari

                                                   

Indicatorul lichiditatii curente 2.445.569/8.699.837 X 100 = 28,11 %

                                            

Indicatorul gradului de indatorare = 0/-1.876.493 X 100 = 0 %

                                                                        

Viteza de rotatie a debitelor – clientii = 522.580/222.362X180 = 423,02

 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate  =222.362 / 4.952.781 = 0,04

 

D. Evenimente ulterioare datei de raportare

-Am primit cererea societatii Instgaz SRL privind cumpararea  proprietatatii noastre din Tg. Mures, str. Barajului , respectiv teren in suprafata de 10.371 mp +constructii (garantata in favoarea GarantiBank SA)  la pretul de 450.000 euro, licitatia a avut loc, contractul de vanzare-cumparare s-a semnat in data de 02.08.2018 , iar in consecinta am achitat catre SC GarantiBank SA suma de 1.464.457,88 lei, ceea ce reprezinta plata in avans a tuturor ratelor din planul de reorganizare.

        

-Am primit cererea societatii Topcar Trans SRL  prin care solicita  cumpararea  terenului in suprafata de 2143 mp + constructiile amplasate pe acesta situat in Campina, str. Industriei, nr.3 jud Prahova, la pretul de 150.000 euro, licitatia a avut loc , urmand ca dupa definitivarea documentatiei cadastrale sa se incheie contractul de vanzare cumparare;

 

-Am primit cererea societatii Merval Grup SRL prin care solicita  cumpararea  terenului in suprafata de aprox. 2000 mp + constructia amplasata pe acesta situat in Campina, str. Industriei, nr.3 jud Prahova, la pretul de 190.000 euro, urmeaza participarea la licitatie.

 

- Am primit cererea societatii Topcar Trans SRL   privind achizitionarea  terenului situat in Str. Industriei, nr. 3 Bis, in suprafata de 1,519 mp, impreuna cu constructiile amplasate pe acesta la pretul de 75,000 euro, urmeaza participarea la licitatie.

 

- Am primit cererea domnului Motoc Florentin privind  la achizitionarea terenului in suprafata de 1000 mp situat in Moreni , jud. Dambovita, la pretul de 10,000 euro;

 

- Am primit cererea societatii Milirun SRL  privind  la achizitionarea terenului in suprafata de 2,830 mp situat in Moreni , jud. Dambovita, la pretul de 20,000 euro;

 

- Am continuat demersurile la Primaria Bragadiru pentru incadrarea terenului  nostru in categoria “curti-constructii”. 

 

- Am montat bannere si am luat legatura cu mai multe agentii imobiliare prin care am facut cunoscut faptul ca societatea are de vanzare terenuri cu constructii si utilitati.

 

-Au fost postate terenurile de vanzare pe urmatoarele site-uri:

OLX.ro

LA JUMATE.ro

ANIMAGRO.ro

HOMEZZ.ro

BRAILA -ANUNTURI .ro

Anunturi-Galati-gratuite.ro

Imobiliare orasul tau.ro

ITALIA ANUNTURI .com

WIZMO. Ro

PUBLI 24.ro

 

In semestrul I 2018 situatiile financiare nu au fost auditate.

 

 

ADMINISTRATOR SPECIAL

ING. CELESCU MIRCEA Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.