vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


COMPANIA ENERGOPETROL S.A. - ENP

Raport trim 1 2018

Data Publicare: 15.05.2018 18:35:09

Cod IRIS: D92FB

Comunicat privind disponibilitatea rezultatelor financiare aferente trimestrului I 2018

SC Compania Energopetrol SA-societate in reorganizare judiciara ,cu sediul in Campina , str, Schelelor nr.32, jud. Prahova , listata la Bursa de Valori Bucuresti ,simbol ENP informeaza investitorii ca situatiile financiare aferente trimestrului I 2018 pot fi consultate la sediul societatii ,pe site-ul societatii www.energo.ro  si in link-ul de mai jos, incepand cu data de 15.05.2018.

 

RAPORT TRIMESTRIAL la 31.03.2018

 

A.Prezentarea  generală a societăţii

       SC Compania Energopetrol S.A. este societate pe acţiuni cu capital integral privat roman care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,  republicată cu modificările şi completările ulterioare.

       Societatea este înregistrată la ORC sub nr.J/29/3/1991 , avand cod unic de inregistrare RO 1323700, cu sediul social in localitatea Campina str. Schelelor nr. 32  si detine un capital social subscris, varsat in valoare de   5.061.637 lei ,reprezentand 2.024.655 actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune. Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB- categoria II simbol  ENP.

Conducerea societatii a fost asigurata in perioada ianuarie –martie 2018 conform prevederilor Legii 85/2006 republicata, de Administratorul special desemnat, sub supravegherea Administratorului Judiciar si de conducerea executiva.

In perioada ianuarie –martie structura actionariatului nu s-a modificat, prezentandu-se astfel:

 

 

Sold la

31 martie 2018

%

ASOCIATIA SALARIATILOR

2.470.595

48,79

SIF MUNTENIA

400.640

7,92

ALTII ACTIONARI

2.190.402

43,29

TOTAL

5.061.637

100,00

 

Conducerea societatii a fost asigurata si supravegheata in perioada ianuarie –martie 2018 de:

Administrator judiciar al societatii ANDREI IOAN IPURL, conform certificatului emis de Tribunalul Prahova in 24.07.2015, dosarul 5081/105/2013 privind deschiderea procedurii de insolventa.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA  nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea si conform Hotararii AGEA 08.12.2014 inregistrata la ORC Prahova conform certificatului de mentiuni 8559/13.02.2015 s-a numit in functia de administraror special Domnul Busuioc Dan-Nicolae. Prin  Hotararea Adunarii Generale Ordinare  a  Actionarilor  SC Compania Energopetrol SA  din 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special.

 

Obiectul principal de activitate al societatii este de realizarea de lucrari de instalatii electrice cod CAEN 4321.

Compania Energopetrol este specializata in executarea de lucrari de constructii montaj si servicii in domeniile:
instalatii de transport si distibutie energie electrica, in retele aeriene si subterane, cu tensiuni pana la 400 kV inclusiv;
actionari si instalatii de forta, iluminat si automatizari (electropneumatice, electrohidraulice si electrice), in medii normale si clasificate;
determinarea calitatii izolatiei anticorozive si depistarea defectelor acesteia prin masuratori specifice in cadrul constructiilor ingropate sau montate pe sol;
instalatii de protectie catodica a constructiilor metalice terane sau subterane;
instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice;
instalatii de telecomanda si telecomunicatii in canal fizic sau hertzian;
sisteme automate de control si achizitie de date (SCADA);
lucrari de service, revizii, modernizari si retehnologizari pentru instalatii din domeniile de activitate;
verificari, incercari si masuratori profilactice in instalatii electroenergetice, de automatizari si protectie catodica;
proiectare, expertize tehnice, puneri in functiune, pentru obiective din domeniul de activitate.
In ultimii ani, pe langa domeniile de activitate traditionale firma s-a adaptat cerintelor unei economii concurentiale investiind in tehnica moderna si abordand noi domenii de activitate.

 

       Activitatea societatii se desfasoara prin sucursalele din teritoriu:

 • Sucursala Liliesti
 • Sucursala Moinesti

 

A.1. Evolutia societatii COMPANIA ENERGOPETROL SA din punct de vedere al reorganizarii judiciare

 

               Datorita dificultatilor financiare cu care societatea se confrunta , prin incheierea Tribunalului Prahova-Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ II, din data  de 24.07.2013,pronuntata in dosarul de insolventa nr. 5081/105/2013 s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa la cererea debitoarei SC Compania Energopetrol SA, administrator judiciar  fiind Andrei Ioan IPURL.

          Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA  nr 2/03.09.2013, s-a numit in functia de administrator special Dl Celescu Mircea.

          Prin raportul intocmit de dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL in data de 09.10.2013 asupra cauzelor şi imprejurărilor care au condus la apariţia stării de insolvenţa a debitoarei  SC COMPANIA ENERGOPETROL S.A. s-a considerat ca societatea Compania Energopetrol S.A. are șanse reale de reorganizare, motiv pentru care s-a propus continuarea perioadei de observație în scopul depunerii de către debitoare prin administratorul special a planului de reorganizare, astfel cum aceasta și-a exprimat intenția în termen procedural.

Prin Hotararea Adunarii Generale  Extraordinare a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA  din 08.12.2014 s-a aprobat demisia domnului Celescu Mircea din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Busuioc Dan-Nicolae in functia de administrator special.  

Prin  Hotararea Adunarii Generale Ordinare  a  Actionarilor  SC Compania Energopetrol SA  din 05.05.2015 s-a aprobat demisia domnului Busuioc Dan-Nicolae din functia de administrator special al societatii si numirea domnului Celescu Mircea in functia de administrator special.

 

      In perioada ianuarie 2018- martie 2018 societatea a intocmit si transmis dl administrator judiciar Andrei Ioan IPURL rapoarte de activitate cuprinzand:

 1. Situatia economica a societatii debitoare;
 2. Vanzarile efectuate;
 3. Structura organizatorica;
 4. Activitatea curenta desfasurata de societate in luna respectiva;
 5. Situatia litigiilor si clientilor neincasati, precum si demersurile intreprinse in acest sens, de la luna la luna;
 6. Situatia datoriilor curente;
 7. Cash flow aferent fiecarei luni

Tabelul definitiv de creanţe împotriva SC COMPANIA ENERGOPETROL SA a fost depus la dosarul cauzei si a fost afişat la usa instantei la data de 18.01.2016, in conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) din Legea Insolventei, fiind publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 1070/19.01.2016

 In data de 19.02.2016 , avand in vedere ca , in urma votului exprimat, toate cele patru categorii de creditori, respectiv categoria creditorilor bugetari,categoria creditorilor  salariali, categoria creditorilor garantati si categoria creditorilor chirografari au votat PENTRU aprobarea Planului de Reorganizare al societatii , intocmit si propus de administratorul special Domnul ing. Celescu Mircea , inregistrat la sediul administratorului judiciar  sub nr. 154/04.02.2016, acesta a fost aprobat , in conformitate cu dispozitiile atr. 100 din Legea nr. 85/2006. Prin sentinta civila  nr. 499/25.04.2016 s-a dispus confirmarea planului de reorganizare al SC Compania Energopetrol SA.

Programului de plaţi cuprins in Anexa nr. 1 la Planul de reorganizare arata faptul ca totii creditorii vor primi 100% din suma cu care s-au inscris la masa credala.

Sinteza anexei nr. 1 ,sumele fiind exprimate in RON este urmatoarea:

 

 

              

Totodata conform Anexei nr. 4 la Planul de Reorganizare a fost esalonata si datoria curenta catre Bugetul de Stat in valoare de : 2.170.476,00 lei

 

 

 

Perioada de aplicare a planului de reorganizare este de 3 ani de la ramanerea irevocabila a hotararii de confirmare a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (3) din Legea nr.85/2006, cu posibilitatea de prelungire în conditiile legii.

Pe parcursul perioadei de aplicare a Planului de Reorganizare societatea va pastra în întregime conducerea activitatii sale, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar Andrei Ioan IPURL desemnat în conditiile legii.

Finantarea Planului de Reorganizare se va realiza pe urmatoarele surse principale:

 • profituri generate din continuarea activitatii proprii a S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. cu modificarile prevazute în Plan;
 • amortizarea inclusa in costuri fara iesire de numerar, care ramane la dispozitia societatii ca sursa proprie de finantare;
 • valorificarea creantelor certe existente in sold la data aprobarii planului;
 • valorificarea activelor ce nu sunt esentiale reorganizarii S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A.;
 • sumele provenite din recuperarea creantelor izvorate din litigiile pe care societatea le are pe rol in prezent.

             Toate categoriile de creante sunt defavorizate prin Planul de Reorganizare.

Aceste categorii de creante se considera a fi defavorizate întrucat sunt rescadentate pe o perioada mai mare de 30 de zile de la data confirmarii planului. Cu toate ca acestea au caracter de creante defavorizate, Planul aplica un tratament corect si echitabil fiind îndeplinite conditiile cumulative prevazute de art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2006.

 • Avand in vedere ca prin sentinta civila  nr. 499/25.04.2016 s-a dispus confirmarea planului de reorganizare al SC Compania Energopetrol SA, in data de 07.06.2016 si 09.06.2016, conform Anexei nr. 4 “Esalonare datorii curente la bugetul de stat” la planul de reorganizare s-a facut plata in suma de 16.278 lei, aferenta trimestrului I, Anul I.
 • In data de 22.09.2016, conform Anexei nr. 4 “Esalonare datorii curente la bugetul de stat” la planul de reorganizare s-a facut plata in suma de 27.132 lei, aferenta trimestrului II, Anul I.
 • In data de 16.11.2016,06.12.2016 si 29.12.2016, conform Anexei nr. 4 “Esalonare datorii curente la bugetul de stat” la planul de reorganizare s-a facut plata in valoare de 37,985 lei , aferente trimestrului III, Anul I.
 • In data de 25.04.2017 conform Anexa nr. 1”Programul de plata al creantelor SC Compania Energopetrol SA” din planul de reorganizare si Anexa nr. 4 “Esalonarea datoriilor curente la Bugetul de Stat” s-a efectuat plata ratei aferente trimestrului IV, Anul I, respectiv:

-Anexa nr.1      52,057.99 LEI

-Anexa nr.4      27,130.95 LEI

TOTAL           79,180.94 LEI

 • In urma  procesului verbal de licitatie nr.1518/11.08.2016 s-a hotarat vanzarea apartamentului nr. 3 din Campina, str. Eruptiei, nr.5  la pretul de 200,592.00 lei. Acest apartament a fost ipotecat in favoarea furnizorului SC Control Trading SRL. Conform planului de reorganizare aprobat, in momentul valorificarii bunurilor garantate , societatea va plati anticipat, intreaga creanta creditorului a carui garantie  a fost valorificata , fara a mai astepta data scadenta a fiecarei rate. In consecinta in urma vanzarii apartamentului nr.3, societatea a achitat  la SC Control Trading SRL in data de 19.09.2016 suma de 185,748.20 lei, ceea ce reprezinta  plata in avans a ratelor pana in trimestrul II/an 3.

 

 • In urma Procesului Verbal de Licitatie nr.212/03.02.2017 s-a hotarat vanzarea  terenului  in suprafata de 1.340 mp situat in Campina, str. Industriei , nr.3 bis, jud. Prahova impreuna cu cele doua constructii amplasate pe acesta, la pretul de 40 euro/mp,  valoare totala  53.600 euro , respectiv 243.006,32 lei (echivalentul in lei la cursul BNR de la data tinerii licitatiei 1 euro=4,5337 lei).Adjudecatarul  a achitat pana la data de 03.02.2017  suma de 24.120,00 lei fiind obligat sa achite diferenta de pret in cuantum de 218.886.32 lei  in transe lunare egale in termen de 4 luni de la data tinerii licitatiei, respectiv 4 rate in valoare de 54.721,58 lei fiecare, pentru lunile februarie, martie, aprilie, mai 2017.Avand in vedere ca in data de 10.02.2017 am incasat prima rata de 54.721,58 lei ,in data de 13.02.2017 s-a efectuat catre CEC Bank SA (creditor garantat) o plata in valoare de 78.841,58 lei. In data de 08.03.2017 am incasat a doua rata de 54.721,58 lei  iar in consecinta s-a efectuat catre CEC Bank SA (creditor garantat)o plata in valoare de 54.721,58 lei. In data de 10.05.2017 s-a efectuat catre CEC Bank SA (creditor garantat)o plata in valoare de 54.721,58 lei, ca urmare a incasarii ratei a III a, iar in data de 06.06.2017 s-a efectuat catre CEC Bank SA (creditor garantat)  ultima plata aferenta acestei vanzari  in valoare de 36.848,48 lei.

In urma Procesului verbal de licitatie nr.803/08.05.2017 s-a hotarat vanzarea terenului  in suprafata de 1.004 mp situat  in Campina , str. Industriei, nr.3 bis, jud. Prahova catre domnul Vintila Adrian Nicolae. Avand in vedere ca  in data de 15.05.2017 s-a incheiat contractul de vanzare cumparare, in data de  17.05.2017 am efectuat plata in valoare de 170.726,78 lei catre CEC Bank, in calitate de creditor a carei garantie a fost valorificata.

In urma Procesului verbal de licitatie nr.916/19.05.2017 s-a hotarat vanzarea terenului  in suprafata de 2.177 mp cu constructiile aferente, situat  in Campina , str. Industriei, nr.3 bis, jud. Prahova catre domnul Anton Dragos. Avand in vedere ca  in data de 21.06.2017  s-a incheiat contractul de vanzare cumparare, in data de  27.06.2017 am efectuat plata in valoare de 611.419,59 lei catre CEC Bank, in calitate de creditor a carei garantie a fost valorificata.

In consecinta la CEC Bank am efectuat urmatoarele plati:

76,841.58

13.02.2017

2,000.00

14.02.2017

54,721.58

08.03.2017

54,721.58

10.05.2017

36,848.48

06.06.2017

170,726.78

17.05.2017

611,239.20

27.06.2017

ceea ce reprezinta plata in avans a tuturor ratelor din planul de reorganizare.

  

 • Din valorifcarea terenului in suprafata de 4,857 mp situat in Baicoi , str. Infratirii, Santier Liliesti, jud. Prahova la pretul de  de 199,812.12 lei am efectuat catre GarantiBank (creditor gatantat)  doua plati in data de  13.09.2017 , respectiv 20.09.2017 in valoare de 195,815.88 lei ceea ce reprezinta rata aferenta trimestrului 1/an 2 in valoare de 146,423.93 lei si plata in avans  partial rata aferenta trimestrului 2/ An 2- 49,391.95 lei.

 

 • Din valorificarea apartamentului 11 in suprafata de 42 mp din blocul de nefamilisti din Moreni, jud. Dambovita la pretul de 32,120.20 lei am efectuat in data de 06.09.2017 o plata in valoare de 32,120.20 lei  la Karpi Expert SRL(creditor garantat) ceea ce reprezinta partial rata aferenta trimestrului 1/an 2.

 

 • La D.G.R.F.P. Ploiesti am efectuat plata ratei  aferenta trimestrului 1/an 2, in valoare de 17,193.73 lei, dupa cum urmeaza:

8,454.00

13.07.2017

3,393.00

17.07.2017

4,682.00

24.07.2017

292.00

27.07.2017

373.00

02.08.2017

 

 • In data de 22.09.2017 am efectuat o plata in valoare de 95,071.00 lei reprezentand  partial rata aferenta trimestrului 1/an 2, dupa cum urmeaza:

Beneficiar

Suma(lei)

Karpi Expert SRL creanta garantata-diferenta rata

37,228.94

Primăria Oraşului Băicoi creanta bugetara

6,246.00

Primaria Orasului Boldesti - Scaieni creanta bugetara

1,972.00

AAAS Bucureşti creanta bugetara

2,025.76

Primăria Municipiului Moreni creanta bugetara

1,008.00

Autoritatea de Supraveghere Financiara creanta bugetara

578.32

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moineşti creanta bugetara

414.00

Unitatea Administrativ Teritoriala a Oraşului Ianca creanta bugetara

189.00

Primaria Comunei Leordeni creanta bugetara

126.00

Primăria Roata de Jos creanta bugetara

95.00

Primaria Comunei Bascov creanta bugetara

82.00

Primaria Comunei Berca creanta bugetara

82.00

Primăria Bîlteni creanta bugetara

25.00

Primaria Municipiului Campulung creanta bugetara

20.00

SC Control Trading SRL creanta chirografara-partial rata

44,978.98

 

95,071.00

 

 • Din Anexa nr. 4 “Esalonare datorii curente la bugetul de stat” la planul de reorganizare s-au facut urmatoarele plati, aferente trimestrului 1/an 2:

Data

Suma (lei)

02.08.2017

642.00

03.08.2017

8,769.00

09.08.2017

4,436.00

17.08.2017

126.00

21.08.2017

3,929.00

23.08.2017

1,883.00

24.08.2017

8,249.00

31.08.2017

1,494.00

05.09.2017

922.00

07.09.2017

10,000.00

28.09.2017

18,379.00

TOTAL

58,849.00

 

 • Din valorificarea  apartamentului nr. 14 situat in Campina, Str. Eruptiei, nr. 5, bl. 54, et. 4, Judet Prahova la pretul de 40.000 euro  am achitat creditorului garantat SC Control Trading SRL suma de 128,321.98 lei ceea ce reprezinta plata in avans a tuturor ratelor din planul de reorganizare.

 

 • Din valorificarea apartamentului nr.15 in suprafata de 56 mp din blocul de nefamilisti din Moreni, jud. Dambovita am achitat creditorului garantat Karpi Expert SRL  suma de 42.607,44 lei in data de 21.11.2017.

 

 • In data de 12.12.2017 am efectuat plata diferentei ratei aferenta trimestrului 1/an 2 si rata aferenta trimestrului II , An 2 dupa cum urmeaza:

 

 

Nr. crt.

Beneficiar

Specificatie plata

Suma

1.

Garanti Bank SA

Plata diferenta rata aferenta trimestrului II An 2

194,647.94 lei

2.

Karpi Expert SRL

Plata diferenta  rata aferenta trimestrului II An 2

72,974.46 lei

3.

Primăria Oraşului Băicoi

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

10,410.00 lei

4.

Primaria Orasului Boldesti - Scaieni

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

3,286.00 lei

5.

AAAS Bucureşti

 Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

3,376.27 lei

6.

Primăria Municipiului Moreni

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

1,679.00 lei

7.

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

963.86 lei

8.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Moineşti

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

690.00 lei

9.

Unitatea Administrativ Teritoriala a Oraşului Ianca

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

314.00 lei

10.

Primaria Comunei Leordeni

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

210.00 lei

11.

Primăria Roata de Jos

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

159.00 lei

12.

Primaria Comunei Bascov

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

137.00 lei

13.

Primaria Comunei Berca

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

136.00 lei

14.

Primăria Bîlteni

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

42.00 lei

15.

Primaria Municipiului Campulung

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

34.00 lei

16.

SC Control Trading SRL

Plata diferenta  rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

240,083.53 lei

17.

SC Prelchim SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

1,135.74 lei

18.

SC Elcas Prodimpex SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

27,790.22 lei

20.

SC Start Energy SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

18,240.05 lei

21.

SC Servicii Energetice Muntenia SA

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

14,796.65 lei

22.

SC Luxten Lighting Company SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

7,510.88 lei

23.

GDF Suez Energy Romania SA

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

7,179.28 lei

24.

SC GV Electro Total SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

5,979.42 lei

25.

SC Precon SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

5,023.88 lei

26.

SC Audit Expert SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

4,332.66 lei

27.

SC Electroechipament SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

3,668.25 lei

28.

SC Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

3,329.35 lei

29.

SC Litind SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

1,935.74 lei

30.

SC Geran Serv Construct SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

1,849.88 lei

31.

SC Electric LT SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

1,484.97 lei

32.

SC Sabela Expert SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

1,280.40 lei

33.

SC Antilopa SA

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

1,303.59 lei

34.

SC Spedition Edugab SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

1,192.90 lei

35.

SC Lin Impex SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

1,176.84 lei

36.

SC Orange Romania SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

1,139.88 lei

37.

Sindicatul Liber si Independent Energopetrol

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

1,120.06 lei

38.

SC Tehno Fof SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

1,120.30 lei

39.

SC Teron Systems SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

1,066.41 lei

40.

SC Automar SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

1,039.54 lei

41.

SC Hidro Prahova SA

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

607.22 lei

42.

SC Adgas Install SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

882.07 lei

43.

SC Petroconstruct Service SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

636.31 lei

44.

SC Sandiliv SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

851.14 lei

45.

Institutul National de Cercetare

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

851.14 lei

46.

Bursa de Valori Bucuresti SA

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

843.80 lei

47.

SC Electroconstructia Elco Bucuresti SA

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

796.28 lei

48.

Institutul National pentru Controlul Cazanelor

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

687.46 lei

49.

SC Energo Power SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

578.44 lei

50.

Sc Somi – 93 SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

611.07 lei

51.

SC De Gospodarie Locala SA

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

603.22 lei

52.

SC Aquatim SA Timisoara

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

595.86 lei

53.

SC Coni SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

567.42 lei

54.

SC Lideras Gaz SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

240.06 lei

55.

SC Edugab Prod SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

456.84 lei

56.

SC Electrica Furnizare SA

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

259.81 lei

57.

SC Zone Verzi Tec SRL (Fosta DPAAC Tecuci)

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

438.05 lei

58.

SC Proleasing Motors SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

426.85 lei

59.

SC Swiso Sistem SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

388.12 lei

60.

SC Cargus International SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

237.87 lei

61.

SC TMUCB SA

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

333.03 lei

62.

Depozitarul Central SA

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

320.61 lei

63.

Asociatia Floare de Iris

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

255.76 lei

64.

SC Selket SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

215.51 lei

65.

SC Spanind SRL

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

156.19 lei

66.

SC Electrica Serv SA –  (SISE) „Muntenia Nord”

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

111.49 lei

67.

SC Compania de Utilitati Publice Dunarea SA

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

25.60 lei

68.

SC „Electrica Furnizare” SA

Plata rata aferenta trimestrului I An 2 si plata rata aferenta trimestrului II An 2

71.12 lei

69.

Bugetul de Stat

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

15,039.00 lei

70.

Bugetul de Stat

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

13,618.00 lei

71.

Retragere numerar pentru creantele salariale

Plata  rata aferenta trimestrului II An 2

35,423.00 lei

 

 

 

720,968.29 lei

 

 • Din Anexa nr. 4 “Esalonare datorii curente la bugetul de stat” la planul de reorganizare s-au facut  in data de 12.12.2017 urmatoarele plati,  aferente trimestrului 1/an 2 si trimestrului 2/an 2:

Nr. crt.

 

Suma

1.

IMPOZIT SALARII aferent salariilor restante  (Anexa nr.4 din planul de reorganizare „Esalonarea datoriei curente la Bugetul de Stat”)

22,500.00 lei

2.

IMPOZIT SALARII aferent salariilor restante (Anexa nr.4 din planul de reorganizare „Esalonarea datoriei curente la Bugetul de Stat”)

20,317.00 lei

3.

CAS ANGAJAT aferent salariilor restante (Anexa nr.4 din planul de reorganizare „Esalonarea datoriei curente la Bugetul de Stat”)

48,932.00 lei

4.

SOMAJ ANGAJAT aferent salariilor restante (Anexa nr.4 din planul de reorganizare „Esalonarea datoriei curente la Bugetul de Stat”)

2,046.00 lei

5.

SANATATE ANGAJAT aferent (Anexa nr.4 din planul de reorganizare „Esalonarea datoriei curente la Bugetul de Stat”)

25,026.00 lei

6.

CAS ANGAJATOR aferent salariilor restante (Anexa nr.4 din planul de reorganizare „Esalonarea datoriei curente la Bugetul de Stat”)

154,037.00 lei

7.

SOMAJ ANGAJATOR aferent salariilor restante (Anexa nr.4 din planul de reorganizare „Esalonarea datoriei curente la Bugetul de Stat”)

8,087.00 lei

8.

SANATATE ANGAJATOR aferent salariilor (Anexa nr.4 din planul de reorganizare „Esalonarea datoriei curente la Bugetul de Stat”)

93,763.00 lei

9.

FNUASS aferent salariilor restante (Anexa nr.4 din planul de reorganizare „Esalonarea datoriei curente la Bugetul de Stat”)

2,648.00 lei

10.

FD ACCIDENTE aferent salariilor restante (Anexa nr.4 din planul de reorganizare „Esalonarea datoriei curente la Bugetul de Stat”)

3,803.00 lei

11.

FD GARANTARE aferent salariilor restante (Anexa nr.4 din planul de reorganizare „Esalonarea datoriei curente la Bugetul de Stat”)

6,998.00 lei

 

 

388,157.00 lei

      

-Ca urmare a convocarii efectuate de administratorul judiciar, convocata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a nr.3556/26.09.2017, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006 si a Legii nr.31/1990, republicata, in data de  27.10.2017, ora 14,00 s-a intrunit legal si statutar la prima convocare, la sediul societatii situat in Campina, str. Schelelor, nr.32, Judetul Prahova, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMPANIEI ENERGOPETROL SA („societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement”). Fiind indeplinite conditiile legale de cvorum privind valabilitatea deliberarilor, au fost prezenti la adunare actionari reprezentand 57,84 % din capitalul social, conform ordinii de zi aprobate, actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi, au hotarat urmatoarele:

Art.1. Au aprobat propunerea de prelungire si modificare a planului de reorganizare

Art.2. Au aprobat data de 22.11.2017  ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si data de 21.11.2017 ca ex-date

Art.3. Imputernicirea Domnului Av. Andrei Ioan, sa efectueze formalitatile legale privind publicarea, inregistrarea si efectuarea mentiunilor la autoritatile in drept.

 

-In data de 23.10.2017, ora 9.00, la sediul administratorului judiciar, in temeiul dispozitiilor Legii nr.85/2006, s-a intrunit Adunarea Creditorilor debitoarei COMPANIA ENERGOPETROL S.A. avand ca ordine de zi :

-Aprobarea Propunerii de modificare / prelungirea planului de reorganizare  cu inca un an conform legii 85/2006, art.95 , in vederea continuarii activitatii Companiei Energopetrol SA.

       Avand in vedere faptul ca, in urma votului exprimat, din cele patru categorii de creditori inscrisi la masa credala a societatii debitoare, doar o categorie de creditori, respectiv categoria creditorilor salariali au votat PENTRU aprobarea propunerii de modificare/prelungire a planului de reorganizare, in vederea continuarii activitatii  Companiei Energopetrol S.A., nefiind indeplinite cumulativ conditiile de vot prevazute de Legea nr.85/2006 propunerea de modificare/prelungire a planului de reorganizare, in vederea continuarii activitatii Companiei Energopetrol S.A. intocmita si propusa de administratorul special, Domnul Ing. Celescu Mircea, , nu a fost aprobata, iar in consecinta se va continua activitatea urmand planul de reorganizare aprobat prin sentinta nr.499/25.04.2016.

 

B. Evoluţia activităţii societăţii in perioada ianuarie-martie 2018

          Situatiile financiare ale Societatii au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (,,IFRS") in vigoare la data de raportare trimestriala a Societatii, respectiv 31 martie 2018 şi în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi clarificările ulterioare. Aceste prevederi corespund cerinţelor Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, adoptate de către Uniunea Europeană.        

          Situatiile financiare contin situatia pozitiei financiare,   Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global , situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative.

           Situatiile financiare s-au intocmit si raportat in moneda nationala RON. Pentru evaluarea elementelor patrimoniale tranzactionate in valuta, evaluarea la 31.03.2018 s-a efectuat la cursurile de referinta comunicate de Banca Nationala a Romaniei:

1 EURO = 4,6576 lei

1 USD =    3,7779 lei

 

B1.     Poziţia financiară a societăţii se prezinta astfel:

-Lei-

 

01.01.2018

31.03.2018

TOTAL ACTIV din care

8.446.856

7.810.296

- active imobilizate

5.136.524

5.043.171

- active circulante

3.220.809

2.522.733

- cheltuieli in avans

89.523

244.392

TOTAL PASIV din care:

8.446.856

7.810.296

-datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

6.797.696

7.588.016

-datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

3.168.662

1.693.872

-provizioane pentru riscuri si

cheltuieli

25.612

25.612

- venituri in avans

292.592

202.967

-capitaluri proprii

-1.837.706

-1.700.171

 

Activul patrimonial la 31.03.2018 (7.810.296 lei) este in scadere fata de cel la 01.01.2018 (8.446.856 lei) si corespunde cu pasivul patrimonial (7.810.296 lei).

 

 1. Elementele de Activ au inregistrat fata de 01.01.2018 o scadere de aproximativ 8,00 %. Activele societatii se compun din :

 

 1. Active imobilizate

Scaderile de valoare neta la 31 martie 2018 fata de anul 2017 se datoreaza amortizarii inregistrata pe costuri si vanzarii urmatoarelor active , dupa cum urmeaza:

 

 • In urma Procesului Verbal de Licitatie nr.1511/04.08.2017 s-a hotarat vanzarea  terenului  in suprafata de 1.609  mp situat in Campina, str. Industriei , nr.3 bis, jud. Prahova impreuna cu cele constructiile amplasate pe acesta la pretul de 64.120 euro. Contractul de vanzare cumparare s-a incheiat in data de 31.01.2018.

 

 • In urma Procesului verbal de licitatie nr.391/09.02.2018 s-a hotarat vanzarea terenului  in suprafata de 988 mp situat  in Campina , str. Industriei, nr.3 bis, jud. Prahova impreuna cu cele constructiile amplasate pe acesta la pretul de 57.520 euro .

 

 • Tot in trimestrul I 2018, au fost vandute mijloacele de transport care  nu mai erau in stare buna de functionare.

 

 

 1. Active circulante

La 31.03.2018 comparativ cu anul precedent, activele circulante sunt cu 21,67 % mai mici.

Principalele modificari ale postului bilantier „Active circulante”au fost urmatoarele:

a) valoarea  stocurilor a ramas aproximativ aceeasi;

b) diminuarea  soldului creantelor  cu 38,54 %, ca urmare a incasarii lucrarilor executate;

c) scaderea  disponibilului cu 45,29 % datorita achitarii datoriilor aferente contractelor in derulare ;

 

II) Elementele de Pasiv sunt prezentate, dupa cum urmeaza:

 

a) In perioada ianuarie-martie  2018, SC Compania Energopetrol SA nu a constituit alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli, in afara celor deja existente in valoare totala de 25.612 lei.

 

b) La 31.03.2018 datoriile totale ale societatii au scazut fata de 31.12.2017 cu 6,87 %.

Din total datorii de 9.281.888  lei , 7.588.016 lei au termen de exigibilitate sub 1 an iar  1.693.872 lei  au termen de exigibilitate mai mare de un an.

Datoriile al caror termen de exigibilitate este mai mare de un an, reprezinta sumele cu care creditorii societatii noastre s-au inscris la masa credala, care se vor achita conform Anexei nr.1 la Planul de Reorganizare, datoria  la Bugetul de Stat care va fi achitata conform Anexei nr. 4 la Planul de Reorganizare  si impozite amanate  aferente rezervei din reevaluare aferenta reevaluarilor efectuate dupa 31.12.2003, care vor fi platite  in momentul iesirii  activelor corporale reevaluate, ca urmare a vanzarii si casarii acestora.

c) capitalul propriu a crescut ca urmare a inregistrarii profitului contabil in valoare de   102.555 lei , comparativ cu  trimestrul I 2017 cand  s-a inregistrat o pierdere contabila de 542.789 lei.

 

 

B2.  SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

- Lei-

 

31.03.2017

31.03.2018

Cifra de afaceri

321.023

61.252

Venituri totale

329.741

657.869

Cheltuieli totale

872.530

555.314

Rezultat brut

-542.789

102.555

Rezultat net

-542.789

102.555

 

Veniturile totale realizate in perioada ianuarie-martie 2018 au fost cu 99,51 % mai  mari , fata de veniturile realizate in perioada ianuarie-martie 2017.

Analizand datele, cifra de afaceri la data de 31.03.2018 este de 61.252 lei ,cea mai mare pondere avand-o lucrarile electro-energetice

Veniturile aferente vanzarilor de active la 31.03.2018 sunt in valoare de 596.070lei.

Cheltuielile totale aferente perioada ianuarie-martie 2018 au fost cu 36,36 % mai mici fata de nivelul celor inregistrate in perioada ianuarie-martie 2017.

Cheltuielile de exploatare  la  SC COMPANIA ENERGOPETROL SA au ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor si sunt reprezentate de totalitatea resurselor consumate pentru realizarea activitatii societatii. Valoarea acestora la 31.03.2018  este de 555.314 lei.

In perioada analizata se constata o scadere a cheltuielilor cu materiile prime si materiale datorita executarii contractelor in derulare  si o scadere a cheltuielilor cu prestatiile externe, datorita scaderii cifrei de afaceri. Totodata se observa si o scadere a cheltuielilor cu salariile datorata redimensionarii fortei de munca conform lucrarilor in derulare .

B.3. Dinamica personalului:

 

31.03.2017

31.03.2018

Numar mediu de salariati

52

27

Cheltuieli cu salariile  si indemnizatii

305.748

142.818

Cheltuieli cu asigurarile sociale

77.791

6.350

 

C.Indicatori economico – financiari

                                                    

Indicatorul lichiditatii curente = 2.522.733/7.588.016 X 100 = 33,25 %

                                            

Indicatorul gradului de indatorare = 452.797/-1.700.171 X 100 = -26,63 %

                                                                         

Viteza de rotatie a debitelor – clientii = 471.604/61.252X90 = 692,95

 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate  =61.252 / 5.043.171 = 0,01

 

D. Evenimente ulterioare datei de raportare

-S-a primit cererea domnului Toma din partea societatii Tocab Electric SRL  prin care solicita  cumpararea  terenului in suprafata de 1090 mp + constructiile amplasare pe acesta situat in Campina, str. Industriei, nr.3 jud Prahova, licitatia a avut loc urmand ca dupa plata integrala sa se incheie contractul de vanzare cumparare.

 

-S-a  primit cererea domnului Cirstoaia Gheorghe privind achizitionarea unei garsoniere in suprafata de 56 mp din blocul de nefamilisti din Moreni, jud. Dambovita, la pretul de 11,000 euro, licitatia a avut loc urmand ca dupa plata integrala sa se incheie contractul de vanzare cumparare.

 

-S–a primit oferta  din partea firmei PrivateImobiliare in valoare de 400.000 euro pentru proprietatea noastra din Tg. Mures, str. Barajului in suprafata de 10.000 mp +constructii (garantata in favoarea GarantiBank SA). Din discutiile purtate a reiesit necesitatea imbunatatirii ofertei. Solicitarea noastra de imbunatatire a ofertei  este in analiza la aceasta ora  avand sanse reale de realizare.

 

- S-a primit cererea societatii SC Farmavet SRL  privind achizitionarea  terenului situat in Str. Industriei, nr. 3 Bis, in suprafata de 500 mp, impreuna cu constructiile amplasate pe acesta la pretul de 30,000 euro;

 

- S-a primit cererea domnului Bejenariu Cristian privind achizitionarea  terenului situat in Str. Industriei, nr. 3 Bis, in suprafata de 1,500 mp, impreuna cu constructiile amplasate pe acesta la pretul de 70,000 euro;

 

- S-a primit cererea domnului Motoc Florentin privind  la achizitionarea terenului in suprafata de 1000 mp situat in Moreni , jud. Dambovita, la pretul de 10,000 euro. S-a demarat procedura de dezmembrarea a  acestor suprafete.

 

- S-au continuat demersurile la Primaria Bragadiru pentru incadrarea terenului  nostru in categoria “curti-constructii”. 

 

-S-a luat legatura cu mai multe agentii imobiliare prin care s-a  facut cunoscut faptul ca societatea are de vanzare terenuri cu constructii si utilitati.

 

-Au fost postate terenurile de vanzare pe urmatoarele site-uri:

OLX.ro

LA JUMATE.ro

ANIMAGRO.ro

HOMEZZ.ro

BRAILA -ANUNTURI .ro

Anunturi-Galati-gratuite.ro

Imobiliare orasul tau.ro

ITALIA ANUNTURI .com

WIZMO. Ro

PUBLI 24.ro

 

-In data de 18.04.2018 s-a achitat suma de 91,000.00 lei la Karpi Expert SRL reprezentand rata aferenta trimestrului III, An II-partial.

 

-In data de 25.04.2018  a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor SC Compania Energopetrol SA , in urma careia s-au hotarat urmatoarele:

 • Au luat act de Raportul Administratorului Special pentru anul 2017;
 • Au luat act de Raportul de Audit Financiar pentru anul 2017;
 • Au aprobat situatiile financiare aferente anului 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar;
 • S-a stabilit Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018;
 • Au aprobat descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar 2017;
 • Au aprobat prelungirea mandatului de Audit Extern cu firma SC Audit Expert SRL pe o perioada de 1 an, respectiv de la data de 16.05.2018 pana la 15.05.2019;
 • Au aprobat data de 21.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor aspra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si data de 18.05.2018 ca ex-date;
 • Imputernicirea Domnului Av. Andrei Ioan, sa efectueze formalitatile legale privind publicarea, inregistrarea si efectuarea mentiunilor la autoritatile in drept.

 

 

In trimestrul I 2018 situatiile financiare nu au fost auditate.

 

 

ADMINISTRATOR SPECIAL

ING. CELESCU MIRCEA Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.