vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FLAROS SA BUCURESTI - FLAO

Comunicat plata dividende an 2017

Data Publicare: 20.03.2018 9:01:23

Cod IRIS: 823AC

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

Fax: 021-659.60.51

E-mail: office@asfromania.ro

BUSA DE VALORI BUCURESTI - ATS – AeRO

Fax: 021-312.47.22

E-mail: ats@bvb.ro

COMUNICAT
privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2017
In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si
operatiunile cu valori mobiliare si a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente

financiare si operatiuni de piata

In conformitate cu Hotararea nr. 1 adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor FLAROS SA desfasurata in data de 19.02.2018, aducem la cunostinta actionarilor urmatoarele informatii privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2017 :

· dividendul brut/actiune este de 0.657304 lei pentru o actiune detinuta la data de inregistrare; societatea va calcula si retine la sursa impozitul pe dividende in cotele prevazute de legislatia in vigoare la data platii, respectiv 5 %.

· actionarii indreptatiti sa primeasca dividende distribuite din profitul net realizat

in exercitiul financiar 2017 sunt cei inregistrati in registrul consolidat al

actionarilor la data de 12.03.2018 - „Data de inregistrare" aprobata de

adunarea generala a actionarilor (Ex date 09.03.2018).

· dividendele distribuite din profitul realizat in exercitiul financiar 2017

urmeaza a se plati actionarilor incepand cu data de 30.03.2018 — „Data platii";

· costurile aferente platii dividendelor, indiferent de modalitatea de plata, vor fi suportate de catre actionari din valoarea neta a dividendului.

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, plata dividendelor distribuite de care FLAROS S.A., se va realiza prin intermediul Depozitarului Central, al Participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru (intermediarii, in conformitate cu Legea 24/2017, art.86, alin.5, care au incheiat contract de participare la sistemul Depozitarului Central) si al Bancii Comerciale Romane — agentul de plata.

Modalitati de plata dividende :

A. Plati pentru actionarii persoane fizice care nu au conturi de valori mobiliare deschise la participanti (Sectiunea I — Depozitar Central) :

I. Plati in numerar la ghiseele Bancii Comerciale Romane

Pentru actionarii persoane fizice, plata dividendelor se va putea face in numerar, prin punere la

dispozitie a sumelor cuvenite la ghiseele BCR incepand cu data de 30.03.2018.

Actionarii persoane fizice care nu au conturi de valori mobiliare se vor putea prezenta la orice unitate BCR , orarul de plata al dividendelor incadrandu-se in orarul de lucru al unitatilor bancare respective.

Pentru actionarii persoane fizice dividendele se vor elibera astfel :

- pentru actionarii persoane fizice rezidente, in baza actului de identitate pe care este inscris

CNP, valabil la data platii. Actionarul al carui CNP inscris in actele prezentate la ghiseu nu

concorda cu cel inscris in evidentele Depozitarului Central, se va adresa acestuia din urma;

- pentru actionarii persoane fizice nerezidente, care se vor prezenta personal la ghiseu, plata

dividendelor se face in baza pasaportului a carui serie si nurnar trebuie sa coincida cu cele

din evidentele Depozitarului Central;

- pentru actionarii persoane fizice reprezentati prin tutori sau curatori, plata dividendelor se

face in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarului (CNP inscris),

documentul care atesta calitatea de tutore/curator (nume, prenume, CNP actionar si

persoana desemnata) si actul de identitate al tutorelui/curatorului; documentele

mentionate se prezinta in original, o fotocopie a acestora (conform cu originalul) se retine

la banca;

- pentru actionarii persoane fizice care imputernicesc o alta persoana, plata dividendelor se

face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: act de

identitate imputernicit, procura speciala autentificata la notariat (eliberata cu maxim 3 ani

anterior datei in care se efectueaza plata) care cuprinde pentru actionar/imputernicit -

nume, prenume CNP si imputernicirea pentru ridicarea dividendelor; documentele

mentionate se prezinta in original, o fotocopie a acestora, certificata de titular pentru

conformitate cu originalul, se retine la banca;

II. Plati prin virament bancar in conturi deschise in lei la o banca din Romania

Depozitarul Central pune la dispozitia tuturor actionarilor cu actiuni in Sectiunea I, optiunea de a incasa orice suma de bani cuvenita direct prin virament bancar in contul bancar al detinatorului.

Prin urmare, actionarii persoane fizice si juridice din aceasta categorie (Sectiunea I — Depozitar Central), care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, pot solicita si transmite catre Depozitarul Central documentele necesare platii dividendelor prin virament, incepand cu data publicarii prezentului comunicat, astfel:

1. Actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor transmite Depozitarului Central Formularul de colectare IBAN (disponibil pe site-ul Depozitarului Central —www.depozitarulcentral.ro), in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele actionarului, insotit de :

- copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal —

certificata de titular „conform cu originalul";

-extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se

confirma existenta contului pe numele actionarului, cu precizarea codului IBAN, in

original;

- copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau

conventional - daca este cazul, certificata de titular „conform cu originalul".

2. Actionarii persoane juridice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional,

vor transmite Depozitarului Central Formularul de colectare IBAN (disponibil pe site-ul

Depozitarului Central —www.depozitarulcentral.ro), in care se precizeaza banca si contul (cod

IBAN) deschis pe numele actionarului, insotit de:

- copie a certificatului de inmatriculare certificata de titular „conform cu originalul”;

- copie dupa documental care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (Certificat

constatator emis de Registrul Comertului/Entitatea echivalenta – pentru entitatile de

nationalitate straina, emis cu cel mult 3 luni inainte de data de inregistrare (12.03.2018) –

certificata de titular „conform cu originalul".

- copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional al semnatarului

cererii, daca este cazul - certificata de titular „conform cu originalul".

- extras de cont sau un document eliberat de banca(semnat si stampilat) prin care se confirma

existenta contului pe numele titularului — persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in

original.

Solicitarile de distribuire a dividendelor prin transfer bancar, impreuna cu documentele mentionate, se vor transmite cel tarziu cu 4 zile inainte de Data platii, (cel tarziu cu 4 zile inainte de 30.03.2018) la adresa : Depozitarul Central SA — Bucuresti, bd. Carol I, nr.34-36, Sector 2.

Depozitarul Central va verifica solicitarile de plata transmise de actionari, iar in cazul in care documentatia nu este completa, va solicita completarea acesteia, contactand actionarul la numarul de telefon sau adresa de e-mail indicate de acesta in documentele transmise initial.

B. Plati pentru actionarii care au conturi de valori mobillare deschise la participanti - banci custode sau SSIF (Sectiunea II Depozitar Central): virament in conturile participantilor

Pentru actionarii persoane fizice si juridice care la data de inregistrare detin actiuni ernise de Flaros SA evidentiate in Sectiunea II a Registrului actionarilor, dividendele vor fi platite automat in Data platii (30.03.2018) prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, in conturile Participantilor respectivi, fara prezentarea unor documente suplimentare.

Pentru actionarii nerezidenti pentru care se doreste aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitarea a dublei impuneri incheiata intre Romania si tara lor de rezidenta sau prevederile mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al U.E. sau intr-unul din statele A.E.L.S.), se vor transmite la sediul Flaros SA, pana la data de 23.03.2018 urmatoarele :

• Solicitare in original de aplicare a prevederilor Conventiilor de evitare a dublei impuneri

insotita de :

- Certificatul de Rezidenta Fiscala emis de catre autoritatea competenta din statul de

rezidenta pentru anul in care are loc plata dividendelor (2018), in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, care sa ateste ca beneficiarul dividendelor este rezident al statului respectiv in anul obtinerii venitului (2018) si sa cuprinda, in principal, elemente de identificare a nerezidentului, precum si a autoritatii care a emis certificatul de rezidenta fiscala, ca de exemplu: numele, denumirea, adresa, codul de identificare fiscala, mentiunea ca este rezident fiscal in statul emitent, precum si data emiterii certificatului, insotit de traducere autorizata in limba romana in original si documentele suport continand datele de contact (necesare pentru eventualele clarificari).

In cazul nerezidentilor care au deschise conturi de custodie la agentii custode, potrivit Normelor Metodologice de aplicare a art.230(2) din Codul Fiscal, vor depune la Flaros S.A. copia legalizata a cerificatului de rezidenta fiscal insotita de o traducere autorizata in limba romana. Pe copia legalizata, agentul custode, primitor al originalului certificatului de rezidenta fiscal va semna cu mentiunea ca detine originalul acestuia. Copiile legalizate (in original) ale certificatelor de rezidenta fiscala vor respecta cerintele din Codul Fiscal.

Plata dividendelor in Data platii (30.03.2018) este conditionata de transmiterea tuturor documentelor complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate pana la data de 23.03.2018.

C.Dividende cuvenite actionarilor decedati

Dividendele cuvenite actionarilor decedati se vor plati prin intermediul Bancii Cornerciale Romane, doar dupa inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate ca efect al succesiunii, in baza solicitarii mostenitorilor.

D.Dividende a caror plata nu se poste efectua prin Depozitarul Central

Dividendele cuvenite actionarilor a caror valoare nu acopera cheltuielile de distribuire generate de plata prin Depozitarul Central, se vor distribui la solicitarea actionarului, de la sediul Flaros SA prin casierie, fara comision, incepand cu data de 30.03.2018.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina, acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

Reamintim actionarilor faptul ca orice modificari de date in registrul actionarilor (modificari de nume, domiciliu, mosteniri, etc. ) se realizeaza numai de catre Depozitarul Central SA, cu sediul in Bucuresti, sector 2, B-dul Carol 1, nr.34-36, etajele 3,8 si 9, tel. 021/408 58 00- la solicitarea actionarului/persoanei indreptatite.

Relatii suplimentare privind procedura de plata dividendelor se pot obtine de la :

Depozitarul Central SA : tel. 021 408 5856, 021 408 5923, e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro

Flaros SA, tel. 021.321.57.20

Director General,

ing. Liviu UNGUREANU Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.