vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FLAROS SA BUCURESTI - FLAO

Convocare AGAO 19/20.02.2017

Data Publicare: 19.01.2018 9:06:59

Cod IRIS: 7282A

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

Fax: 021.659.60.51

E-mail: office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO

Fax: 021.312.47.22

E-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile

cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 19.01.2018

Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.

Tel./Fax: 021.321.57.20

Website: www.flaros.com, e-mail: flaros@flaros.com

CUI/CIF : RO350944

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO - Categoria Standard, simbol de piata FLAO

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 19/20.02.2018.

Consiliul de Administratie al Societatii FLAROS SA, cu sediul in Bucuresti, Str.Ion Minulescu nr. 67-93, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/173/1991, avand CUI RO350944, intrunit in sedinta din data de 18.01.2018, in temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si prevederilor Actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 19.02.2018, orele 1000, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.02.2018, considerata data de referinta.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare individuale ale anului

2017, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar;

2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2017 conform

propunerii Consiliului de Administratie.

3. Aprobarea datei de 30.03.2018 ca DATA PLATII dividendelor, in

conformitate cu dispozitiile art. 129 indice 3, alin. (2) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

4. Aprobarea intocmirii pentru exercitiul financiar 2017, a situatiilor

financiare anuale intocmite conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si pubicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru

activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2017.

6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a

Programului de Investitii pentru anul 2018.

7. Aprobarea nivelului indemnizatiilor lunare cuvenite membrilor

Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.01.2018.

8. Aprobarea datei de 12.03.2018 ca data de inregistrare si a datei

de 09.03.2018 ca „ex-date”, conform prevederilor Regulamentului ASF nr.13/2014.

9. Imputernicirea d-lui Ungureanu Liviu, director general, cu

posibilitate de substituire,pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

In cazul in care pe data de 19.02.2018 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, adunarea generala isi va desfasura lucrarile la a doua convocare, respectiv in data .de 20.02.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Drepturile actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi (conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009) pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-A.

Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii, insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant legal al actionarului persoana juridica si dovada calitatii de actionar, emisa de Depozitarul Central.

Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, in original, eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului Adunarii Generale a Aactionarilor.

Actionarii reprezentand impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu

conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau

propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este 02.02.2018, orele 11:00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 02.02.2018, orele 11:00,, data numarului de registratura.

Solicitarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.02.2018.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, pana cel tarziu 15.02.2018, orele 11,00.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.

Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 15.02.2018, ora 11,00

Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine, incepand cu data de 01.02.2018, de pe website-ul societatii www.flaros.com sau de la sediul societatii.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3 sau de pe websitul societatii www.flaros.com, incepand cu data de 19.01.2018.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I. / C.I., pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau generale.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 9,00-15,00 de la sediul societatii, telefon 021-3215720, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Presedintele

Consiliului de Administratie

conf.univ.dr.ec. Cristian BUSU Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.