vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FLAROS SA BUCURESTI - FLAO

Hotarari AGA O 26.02.2021

Data Publicare: 26.02.2021 15:12:05

Cod IRIS: 1343C

      

 

 

 

         Catre:    AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                       SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

                       Fax: 021.659.60.51

                       E-mail: eregistratura@asfromania.ro

 

                       BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO

                       Fax: 021.312.47.22

                       E-mail: ats@bvb.ro

 

 

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

 

 

Data  raportului:  26.02.2021

Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.

Tel./Fax: 021.321.57.20

Website: www.flaros.com,  e-mail: flaros@flaros.com

CUI/CIF : RO350944

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO -  Categoria Standard,  simbol de piata FLAO

 

Evenimente important de raportat:

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a  Actionarilor Flaros S.A., intrunita in data de 26.02.2021, la prima convocare.

           

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii FLAROS S.A., intrunita statutar in

data de 26.02.2021, ora 1030, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unui numar de1.281.180 actiuni, reprezentand 84,2125 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si a Actului constitutiv propriu,

 

 

     HOTARASTE:

       

 

 

           Art. 1. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

Voturi pentru: 1.233.580, respectiv 96,2847%, voturi impotriva: 47.600, respectiv 3,7153% si abtineri.: 0 % din total voturi exprimate.

           Art. 2. Se respinge descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada cuprina intre 01.01.2020-31.12.2020.

Voturi pentru: 47.790, respectiv 3,7302%, voturi impotriva 1.233.390, rescpectiv 96,2698% si abtineri 0 % din total voturi exprimate

           Art. 3. Nu se adopta nicio hatarare privind descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de  Administratie pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfasurarii prezentei AGOA.

Voturi pentru: 392, respectiv 0,0306%, voturi impotriva: 47.398, respectiv 3,6996% si abtineri.: 1.233.390, respectiv 96,2698% din total voturi exprimate

           Art. 4. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat

doi ani, respectiv a:

-       Dl. Stefan Constantin, cu datele de identificare disponibile la societate,

Voturi pentru: 1.233.781, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.399, respectiv 3,6996% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

-       Dl. Busu Cristian, cu datele de identificare disponibile la societate,

Voturi pentru: 1.233.781, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.399, respectiv 3,6996% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

-       Dl. Matei Codrin, cu datele de identificare disponibile la societate,

Voturi pentru: 1.233.781, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.399, respectiv 3,6996% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;.

            Art. 5. Se aproba nivelul remuneratiilor lunare nete cuvenite membrilor Consiliului de

Administratie in anul 2021 la nivelul sumei de 5.000 lei si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorilor, la nivelul sumei de 50.000 Eur.

Voturi pentru: 1.233.782, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.398, respectiv 3,6996% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

            Art. 6. Se aproba forma contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu

administratorii FLAROS S.A.

Voturi pentru: 1.233.782, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.398, respectiv 3,6996% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

            Art. 7. Se aproba mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA in cadrul Adunarii Generale

Ordinare a Actionarilor sa semneze, in numele si pe seama societatii FLAROS S.A, contractul

de administrare cu membrii Consiliului de Administartie.

Voturi pentru: 1.233.782, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.398, respectiv 3,6996% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

            Art. 8. Se aproba Situatiile financiare individuale ale anului 2020, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

Voturi pentru: 1.281.180, respectiv 100,00%, voturi impotriva: 0 % si abtineri 0 % din total voturi exprimate;

            Art. 9. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2020, in suma de 1.530.554,53 lei, astfel:

          - dividende: 1.217.092,80 lei, respectiv un dividend brut de 0,80 lei/actiune;

          - surse proprii de finantare: 313.461,73 lei.

            Se aproba data de 15.07.2021 ca DATA PLATII dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr.5/2018. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformittae cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de actionari din valoarea dividendului net.

Voturi pentru: 1.281.180, respectiv 100,00%, voturi impotriva: 0 % si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

            Art.10. Se aproba  efectuarea in exercitiul financiar al anului 2021 a inregistrarii contabile la “venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul la actiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar al anului 2017, existente in sold ca neplatite la sfarsitul zilei de 30.03.2021.

Voturi pentru: 1.281.179, respectiv 99,9999%, voturi impotriva: 0 % si abtineri: 1, respectiv 0,0001% din total voturi exprimate

            Art.11. Se aproba intocmirea pentru exercitiul financiar 2020, a situatiilor financiare anuale intocmite conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si pubicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Voturi pentru: 1.281.180, respectiv 100,00%, voturi impotriva: 0 % si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

            Art.12. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2021.

Voturi pentru: 1.281.180, respectiv 100,00%, voturi impotriva: 0 % si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

            Art.13. Se aproba numirea JPA Audit si Consultanta SRL Bucuresti, ca Auditor financiar pentru o perioada de 1 an, respectiv pentru exercitiul financiar al anului 2021, exercitand activitatea in perioada 20.04.2021 – 19.04.2022 si imputernicirea consiliului de administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit.

Voturi pentru: 1.233.781, respectiv 96,3004%, voturi impotriva: 47.399, respective 3,6996% si abtineri 0% din total voturi exprimate

           Art.14. Se aproba data de 30.06.2021 ca data de inregistrare si data de 29.06.2021 ca „ex-date”, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

Voturi pentru: 1.281.180, respectiv 100,00%, voturi impotriva: 0 % si abtineri 0 % din total voturi exprimate;

            Art.15. Se aproba imputerniciriea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu

posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de adunarea generala a actonarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati.

Voturi pentru: 1.281.179, respectiv 99,9999%, voturi impotriva: 1, respectiv 0,0001% si abtineri 0.% din total voturi exprimate;

 

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

Director General,

 

Ing. Ungureanu Liviu

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.