vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


FLAROS SA BUCURESTI - FLAO

Hotarari AGAO 19.02.2018

Data Publicare: 20.02.2018 9:15:36

Cod IRIS: 53B28

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE

Fax: 021.659.60.51

E-mail: office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI: ATS – AeRO

Fax: 021.312.47.22

E-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile

cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 20.02.2018

Denumirea societatii emitente: S.C. FLAROS S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Ion Minulescu nr.67-93, sector 3.

Tel.: 021.321.57.20; Website: www.flaros.com, e-mail: flaros@flaros.com

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J 40/173/1991; CUI/CIF : RO350944

Capital social subscris si varsat: 3.803.415 lei .

Cod LEI: 254900OXK6RJBNCGWN41

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB – ATS AeRO - Categoria Standard, simbol de piata FLAO

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Flaros S.A., intrunita in data de 19.02.2018, la prima convocare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii FLAROS S.A., intrunita statutar in data de 19.02.2018, ora 10, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unui numar de 1.280.689 actiuni, reprezentand 84,18 % din capitalul social, toate actiunile avand drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004 modificata si completata, a reglementarilor ASF (fosta CNVM) in vigoare si a Actului constitutiv propriu,

HOTARASTE:

Art.1. Cu unanimitate de voturi se aproba situatiile financiare individuale ale anului 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorul Independent.

Principalii indicatori economico-financiari aferenti anului 2017 sunt:

Venituri totale: 5.724.243 lei;

Cheltuieli totale: 3.086.478 lei;

Profit brut: 2.637.765 lei;

Impozit pe profit: 421.856 lei;

Profit net: 2.215.909 lei.

Art.2. Cu unanimitate de voturi se aproba repartizarea profitului net in suma de 2.215.909 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, pe urmatoarele destinatii:

- 1.000.000 lei, ceea ce reprezinta 45,13% din profitul net, pentru dividende cuvenite actionarilor existenti la data de inregistrare 12.03.2018. Suma repartizata asigura distribuirea unui dividend brut in suma de 0,657304 lei pentru o actiune detinuta,

- 200.001 lei, ceea ce reprezinta 9,02% din profitul net, pentru sursele proprii de finantare a societatii.

- 1.015.908 lei, ceea ce reprezinta 45,85 % din profitul net, ramane profit nerepartizat.

Art.3. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 30.03.2018, ca DATA PLATII dividendelor, in conformitate cu dispozitiile art. 129 indice 3, alin.(2) din Regulamentul CNVM nr.1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

Art.4. Cu majoritate de voturi se aproba intocmirea pentru exercitiul financiar 2017 a situatiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Art.5. Cu unanimitate de voturi se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2017.

Art.6. Cu unanimitate de voturi se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2018.

Principalii indicatori prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 sunt:

1. Venituri totale 4.790.000 lei

2. Cheltuieli totale 3.470.000 lei

3. Profit brut 1.320.000 lei

4. Impozit pe profit 211.200 lei

5. Profit net de repartizat 1.108.800 lei

Art.7. Cu unanimitate de voturi se aproba nivelul indemnizatiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie incepand cu 01.01.2018.

Art.8. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 12.03.2018 ca data de inregistrare si a datei de 09.03.2018 ca “ex-date”, conform prevederilor Regulamentului ASF nr.13/2014.

Art.9. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea d-lui Ungureanu Liviu, cu posibilitate de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

Consiliul de Administratie

conf.univ.dr.ec Cristian BUSU

Presedinte Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.