joi | 05 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. - HUNT

Convocare AGA O & E 14.04.2021

Data Publicare: 12.03.2021 9:56:30

Cod IRIS: 4109D

 Catre

            Bursa de Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

           

 

  

RAPORT CURENT

 

intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare

 

 

Data raportului:

12.03.2021

Denumirea emitentului:

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Sediul social:

Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova

Nr. telefon/ fax:

+40 722 427 213

Cod unic inregistrare:

34184455

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/330/2015

Capital social subscris si varsat:

1.410.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Sistemul multilateral de tranzactionare (piata AeRO)

Simbol de tranzactionare:

HUNT

 

 

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

iHunt Technology Import Export S.A. (Societatea) informeaza investitorii si alte persoane interesate cu privire la hotararea luata in sedinta Consiliului de Administratie intrunit in data de 11.03.2021, de convocare a Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Societatii pentru data de 14.04.2021, prima convocare, respectiv, 15.04.2021, a doua convocare in cazul in care nu se indeplinesc cerintele de cvorum pentru prima sedinta.

Textul Convocatorului, care cuprinde ordinea de zi a Adunarilor precum si alte informatii privind desfasurarea acestora si drepturile actionarilor indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarilor este redat in continuare.

 

 

CONVOCATOR

al Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

 

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului constitutiv al Societatii,

Consiliul de administratie al IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. (Societatea), cu sediul in Ploiesti, str. Rudului 162, jud. Prahova, si adresa de corespondenta la sediul secundar din Ploiesti, str. Rahovei nr. 2, inregistrata la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455, conform hotararii Consiliului de Administratie nr. 37/11.03.2021

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  pentru data de 14 aprilie 2021 prima intrunire, respectiv 15 aprilie 2021 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, ora 10:00

si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 14 aprilie 2021 prima intrunire, respectiv 15 aprilie 2021 a doua intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire, ora 11:00

la sala de conferinte a societatii din Ploiesti, str. Rahovei nr. 2, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 2 aprilie 2021 stabilita ca Data de referinta pentru Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor. Data de referinta ramane aceeasi si in situatia intrunirii Adunarilor Generale la a doua convocare.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2020, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si auditorul financiar.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020.

3. Supunerea spre aprobare a distribuirii profitului conform propunerii Consiliului de administratie, si anume:

Profitul net de repartizat aferent exercitiului financiar 2020, din care:

6.157.748,14 lei

Rezerve legale

174.501,93 lei

Alte rezerve

0,00 lei

Capitalizare si utilizare pentru acordarea de actiuni gratuite catre actionari, printr-o operatiune de majorare de capital social

5.640.000,00 lei

Profit nerepartizat

343.246,21 lei

4. Prezentarea si supunerea spre aprobarea a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.

5. Aprobarea prelungirii pe o durata de trei ani a mandatului auditorului financiar actual, Ioan Maria, nr. registru public ASPAAS, AF2537.

6. Aprobarea datei de 29 aprilie 2021 ca data de inregistrare (28 aprilie 2021 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7. Mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararii AGOA la ONRC si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

 

1. Sub rezerva aprobarii de catre AGOA a propunerii Consiliului de administratie privind repartizarea profitului, aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu suma de 5.640.000 lei prin capitalizarea sumei de 5.640.000 lei din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui numar de 56.400.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, in beneficiul tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Actiunile nou emise se vor aloca actionarilor indreptatiti in proportie de 4 actiuni gratuite la fiecare 1 actiune detinuta la data de inregistrare.

Prin operatiunea de majorare de capital social, se are in vedere recompensarea investitorilor cu actiuni emise prin capitalizarea partiala a profitului aferent anului 2020, operatiune care permite pastrarea resurselor financiare de catre Societate pentru implementarea strategiilor de dezvoltare pentru perioada urmatoare, cresterea valorii afacerii si, in consecinta, a detinerilor actionarilor.

 

2. Sub rezerva aprobarii de catre AGEA a punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea actualizarii art. 6.1 din Actul constitutiv al Societatii in urma majorarii de capital social, astfel:

„6.1. La data actualizarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 7.050.000 lei, integral varsat, constituit prin aport in numerar, impartit intr-un numar de 70.500.000 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 lei/ actiune.”

3.Aprobarea datei de 15 iulie 2021 ca data de inregistrare (14 iulie 2021 ca ex-date) si a datei de 16 iulie 2021 ca data a platii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA cu privire la punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA, in conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4.Aprobarea revizuirii Actului constitutiv al Societatii astfel incat acesta sa reflecte integral statutul de societate admisa la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti, astfel:

4.1. Eliminarea mentiunilor care se refera la un statut viitor de emitent listat, precum „ulterior admiterii la tranzactionare...”, cu modificarea in consecinta a articolelor 9.1., 9.3, 12.1, 21.8, 23.11, 24.9 (c), 27.2, 27.3, 31.1., 32.1, 33.1, 34.3

    4.2. Articolul 6.3 se va modifica si va avea urmatorul continut:

„6.2. Actionarii Societatii sunt persoanele fizice si juridice inregistrate in Registrul Actionarilor „de tip lista”.

 4.3. Articolul 6.2. se va modifica si va avea urmatorul continut:

„6.3. Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni detinut de fiecare si cota de participare din totalul capitalului social sunt mentionate in Registrul Actionarilor „de tip lista” tinut in regim electronic de catre Depozitarul Central S.A. in baza unui contract de servicii de registru si in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital si Codul Depozitarului Central.”

   4.4. Articolul 7.4., privitor la obligatia Societatii de a tine la zi Registrul actionarilor pana la admiterea la tranzactionare, se elimina si se procedeaza la renumerotare in consecinta.

4.5. Articolul 9.4. privind obligatia Societatii de a inregistra garantii asupra valorilor mobiliare pana la admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii se elimina si se procedeaza la renumerotare in consecinta.

4.6. Art. 13 privind Emisiunea de obligatiuni se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 13. Emisiunea de obligatiuni

13.1. Societatea poate emite obligatiuni in conditiile legii, liber negociabile si integral platite.

13.2. Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale

13.3. Societatea poate emite obligatiuni convertibile in actiuni, in conditiile stabilite in documentele aferente emisiunii.”

4.7. Articolul 23.7. se elimina si se procedeaza la renumerotarea in consecinta a celorlalte articole.

Draftul de Act constitutiv revizuit potrivit propunerii Consiliului de administratie privind acest punct pe ordinea de zi va fi la dispozitia actionarilor, spre consultare, pe pagina de internet a Emitentului, sectiunea dedicata Adunarilor Generale convocate pentru data de 14.04.2021.

5. Aprobarea datei de 29 aprilie 2021 ca data de inregistrare (28 aprilie 2021 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA.

6.  Mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire / subdelegare pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti, pentru semnarea actului constitutiv revizuit in conformitate cu hotararile AGEA si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Informatii generale cu privire la AGOA si AGEA

La data convocarii Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., capitalul social al societatii este de 1.410.000 lei divizat in 14.100.000 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA

Incepand cu cel tarziu data de 15.03.2021 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la sediul societatii sau pe pagina de internet a acesteia www.ihunt.ro/investitori documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale: convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta, situatiile financiare, raportul Consiliului de administratie si raportul auditorului financiar.

Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta Consiliului de administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, precum si de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererile vor putea fi depuse prin curier la adresa de corespondenta mentionata in preambulul convocatorului sau posta electronica la adresa gabriela@ihunt.ro, vor fi insotite de copia actului de identitate, in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului, certificatul constatator eliberat de registrul comertului cu cel mult 30 de zile inaintea publicarii convocatorului AGA, in cazul actionarilor persoane juridice. Cererile expediate prin e-mail vor purta semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona in clar, cu majuscule, „PROPUNERE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 14.04.2021”

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGA completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu 01.04.2021.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 13.04.2021 ora 12:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii. Intrebarea va fi insotita de copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar.

Participarea la AGA

Actionarii indreptatiti pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondenta sau (3) pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala de reprezentare, in conditiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In conditiile evolutiei recente a raspandirii COVID-19, avand in vedere restrictionarile impuse de instaurarea starii de urgenta dar si solicitarile Autoritatii de Supraveghere Financiara privind adoptarea tuturor masurilor necesare in vederea prevenirii / limitarii raspandirii COVID-19, Societatea incurajeaza exercitarea dreptului de vot in cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta, al carui formular va fi la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a societatii incepand cu data de 15.03.2021. De asemenea, societatea prospecteaza posibilitatea organizarii AGA cu participarea prin mijloace electronice, in legatura cu care va transmite, in timp util, toate informatiile necesare actionarilor.

(1)   In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

(2)   In cazul votului prin reprezentare cu procura, acesta va putea fi exprimat prin procura generala cu respectarea prevederilor legale in vigoare sau prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la adresa din Ploiesti, str. Rahovei nr. 2, jud. Prahova, cu semnatura in original sau prin e-mail, la adresa gabriela@ihunt.ro  cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 14.04.2021”. Procura speciala de reprezentare in AGA,  acordata de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 92 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

(3)   In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la sediul societatii, sau pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. DIN DATA DE 14.04.2021”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa gabriela@ihunt.ro , cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant,  numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu prevederile prezentei convocari.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

§  copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;

§  certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;

§  certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);

§  copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la tel. +40 722 427 213 sau adresa de email gabriela@ihunt.ro,  persoana responsabila pentru relatia cu investitorii, dna Gabriela Costache.

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

STROE Cezar Catalin

 

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.