joi | 05 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. - HUNT

Hotarari AGA O & E 19.01.2021

Data Publicare: 19.01.2021 11:52:02

Cod IRIS: DFD5D

Catre

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Directia Emitenti, Monitorizare Tranzactii si Abuz pe Piata

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. 

 

RAPORT CURENT

 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului:          19.01.2021

Denumirea emitentului:          IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Sediul social:  Ploiesti, Str. Rudului, nr. 162, Judetul Prahova

Nr. telefon/ fax:          +40 722 427 213

Cod unic inregistrare: 34184455

Nr. ordine in Registrul Comertului:   J29/330/2015

Capital social subscris si varsat:         1.410.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:     Sistemul multilateral de tranzactionare (piata AeRO)

 

Simbol de tranzactionare:       HUNT

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor societatii  din 19.01.2021

 

HOTARAREA NR. 31/ 19.01.2021 A

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii iHunt Technology Import Export S.A. (in continuare „Societatii”), cu sediul in Ploiesti, str. Rudului 162, jud. Prahova, si adresa de corespondenta la sediul secundar din Ploiesti, Str. Rahovei Nr. 2, Et. 2, inregistrata la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455.

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 19 ianuarie 2021, ora 09:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

in prezenta actionarilor reprezentand 81,79% din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 07 ianuarie 2021 stabilita ca Data de referinta,

in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,

 

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, majorarea capitalului social de la suma actuala de 1.410.000 lei, cu suma de 470.000 lei, prin remiterea unui numar de 4.700.000 actiuni noi, prin aport in numerar in urmatoarele conditii:

a)      Actiunile se vor emite la valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune cu formula de calcul urmatoare:

prima emisiune = [(pret mediu de tranzactionare) / factor de ajustare] - 0,1

pretul mediu de tranzactionare se refera la pretul mediu de tranzactionare din ultimele 30 zile anterioare datei depunerii in format fizic la registratura ASF a Prospectului/Prospectului Proportionat aferent majorarii.

factor de ajustare: 1,30

b)      Majorarea capitalului social se realizeaza prin oferirea actiunilor noi spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, catre:

                                i.            actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a acestora si

                              ii.            persoanelor care au dobandit drepturi de preferinta, inclusiv prin cumparare, in perioada de tranzactionare a acestora.

c)      Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante administrata de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete.

d)     Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

e)      Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate inregistrate in registrul actionarilor la data de inregistrare, fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social urmand sa ii fie alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.

f)       Pentru subscrierea unei actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 3 (trei) drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.

g)      Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, la un pret ce va fi mai mare decat pretul oferit actionarilor conform pct. a) de mai sus.

h)      Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele de mai sus.

i)        Majorarea capitalului social se realizeaza pentru asigurarea implementarii planurilor de dezvoltare ale societatii.

j)         Consiliul de Administratie este imputernicit sa intreprinda orice demersuri necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:

                i.           contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul proportionat pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;

                  ii.            perioada de subscriere si modalitatile de plata;

                iii.            detaliile tranzactionabilitatii drepturilor de preferinta pe piata relevanta administrata de Bursa de Valori Bucuresti;

                iv.            stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);

                  v.            adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;

                vi.            modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social.

 

k)      Data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - 22.03.2021 si data ex-date: -19.03.2021, data platii pentru drepturile de preferinta: 23.03.2021.

Art. 2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea domnului director general Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire / subdelegare, pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

 

HOTARAREA NR. 32/19.01.2021 A

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii iHunt Technology Import Export S.A. (in continuare „Societatii”), cu sediul in Ploiesti, str. Rudului 162, jud. Prahova, si adresa de corespondenta la sediul secundar din Ploiesti, Str. Rahovei Nr. 2, Et. 2, inregistrata la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455.

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 19 ianuarie 2021, ora 09:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

in prezenta actionarilor reprezentand 81,79%  din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 07 ianuarie 2021 stabilita ca Data de referinta,

in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,

HOTARASTE:

Art. 2 Se aproba, cu unanimitate de voturi, un program de emisiune (prin una sau mai multe runde de emisiune) de obligatiuni corporative neconvertibile in actiuni, negarantate, liber negociabile si integral platite, in urmatoarele conditii:

a)      Emisiunea de obligatiuni in limita a maxim 7.000.000 (sapte milioane) lei, denominate in lei, cu o valoare nominala de 100 lei, o scadenta de maxim 4 ani cu optiune de rascumparare inainte de scadenta la initiativa Societatii, cu o valoare maxima a dobanzii de 9% pe an, platibila semestrial si rambursabile integral la scadenta.

b)       Programul de emisiune de obligatiuni se va derula in perioada si in conditiile stabilite de Consiliul de administratie in cadrul unui interval de cel mult 4 (patru) ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei hotarari AGEA prin care se aproba emisiunea de obligatiuni.

c)       Aprobarea admiterii la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. a obligatiunilor emise in conformitate cu punctul 1 de mai sus si a intreprinderii de catre Societate a tuturor formalitatilor si actiunilor necesare in acest scop.

d)      Imputernicirea Consiliului de administratie al Societatii in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare privind pregatirea, derularea si finalizarea emisiunii (emisiunilor) de obligatiuni in conformitate cu cele de mai sus, precum si in vederea admiterii acestora la tranzactionare, inclusiv dar fara limitare:

                                i.            sa decida cu privire la oportunitatea, valoarea, tipul de oferta si perioada de susbcriere a fiecarei emisiuni si cu privire la toate caracteristicile emisiunii, precum si la toate detaliile aferente admiterii obligatiunilor la tranzactionare;

                              ii.            sa adopte, modifice si sa implementeze proceduri si sa stabileasca termenii si conditiile subscrierii obligatiunilor in conformitate cu prezenta hotarare;

                            iii.            sa negocieze si sa incheie acte juridice cu intermediari, consultanti sau alte institutii specializate care sa ofere asistenta in legatura cu emisiunea de obligatiuni si cu admiterea la tranzactionare a acestora;

                            iv.            sa constate numarul total de obligatiuni emise si fondurile atrase de societate in urma emisiunii;

                              v.            sa redacteze si sa semneze oricare documente necesare, inclusiv prospecte de emisiune si / sau memorandum-uri de admitere la tranzactionare, si sa desfasoare orice operatiuni si formalitati cerute in vederea implementarii hotararii de emisiunii de obligatiuni;

                            vi.            sa intocmeasca si sa opereze inregistrarile necesare in Registrul detinatorilor de obligatiuni si, respectiv, dupa admiterea la tranzactionare, sa inregistreze obligatiunile emise in sistemul Depozitarului Central si sa incheie contract de registru cu Depozitarul Central S.A.;

                          vii.            sa intreprinda toate masurile si formalitatile necesare in scopul inregistrarii si efectuarii publicitatii aferente emisiunii si admiterii la tranzactionare a obligatiunilor si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati, organisme sau societati in legatura cu emiterea si admiterea la tranzactionare a obligatiunilor, inclusiv prin negocierea si incheierea de contracte cu acestea.

e)      Data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - 03.02.2021 si data ex-date: - 02.02.2021

Art. 2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea domnului director general Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire / subdelegare, pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGEA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

 

 

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Nr. 33 / 19.01.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii iHunt Technology Import Export S.A., societate cu sediul in Ploiesti, str. Rudului 162, jud. Prahova, si adresa de corespondenta la sediul secundar din Ploiesti, Str. Rahovei Nr. 2, Et. 2, inregistrata la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455.

intrunita legal si statutar la prima convocare, in sedinta din data de 19 ianuarie 2021, ora 10:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

in prezenta actionarilor reprezentand 81,79%  din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 07 ianuarie 2021 stabilita ca Data de referinta,

in urma dezbaterilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba alegerea prin vot exprimat secret in calitate de membri ai Consiliului de administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani urmatoarele persoane:

s-au ales membrii Consiliului de administratie pentru un mandat de 4 ani, dupa cum urmeaza:

1.      Dl. Stroe Cezar Catalin,

2.      Dl. Stroe Liviu Corneliu

3.      Dl. Boerescu Dorin, membru independent.

Art. 2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie la nivelul mandatului anterior.

Art. 3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea directorului general de a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii administratori alesi.

Art. 4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea) - 03.02.2021 si data ex-date: - 02.02.2021.

Art. 5. Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea directorului general, dl. Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire / subdelegare, pentru semnarea hotararii in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti si pentru intreprinderea tuturor formalitatilor necesare in scopul implementarii, depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii AGOA si/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Presedintele Consiliului de Administratie,

STROE CEZAR CATALIN

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.