vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. - IMP

Convocare AGA O & E 21/22 Aprilie 2021

Data Publicare: 18.03.2021 9:16:53

Cod IRIS: D2289

Catre: Bursa de Valori Bucuresti– Piata reglementata

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederilor din Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului:

18.03.2021

Denumirea entitatii emitente:

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Sediu social:

Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti - Ploiesti Nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sector 1

Numar telefon/fax:

Tel.:021–230.75.70/71/72,                                

Fax: 021–230.75.81/82/83

Cod unic de inregistrare ORC:

1553483

Numar de ordine in Reg. Comertului:

J40/7228/2018

Capital social subscris si varsat:

265.000.000 RON

Piata reglementata:

BVB

COD LEI

315700KVJ0DVH5IBI827

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru data de 21/22 aprilie 2021.

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si conform actului constitutiv, Societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. convoaca:

I.                   Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Ordinara”), pentru data de 21.04.2021, ora 10.00, la sediul Impact Developer & Contractor SA, situat la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016. In cazul in care la data de 21.04.2021 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de 22.04.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

II.                Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”), pentru data de 21.04.2021, ora 10.30, la sediul Impact Developer & Contractor SA, situat la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016. In cazul in care la data de 21.04.2021 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de 22.04.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Anexat Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru data de 21/22 aprilie 2021.

 

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie („Consiliul de Administratie”) al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., societate pe actiuni, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr.172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etajul 1, Sector 1, cod postal 015016, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7228/2018, cod unic de inregistrare 1553483 („Societatea”) intrunit in mod valabil in data de 17.03.2021, cerintele de cvorum fiind indeplinite, cu participarea administratorilor in functie ai Societatii si anume: dna Iuliana-Mihaela Urda, Presedintele Consiliului de Administratie, dna Alina Ruxandra Scarlat,  dl Daniel Pandele, dl Laviniu-Dumitru Beze si INTREPID GEM SRL, prin persoana fizica reprezentant permanent al persoanei juridice, domnul Petru Ion Vaduva, membri ai Consiliului de Administratie,

in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (,,Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (,,Regulamentul nr. 5/2018”), si conform actului constitutiv al Societatii,

 

CONVOACA

III.             Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Ordinara”), pentru data de 21.04.2021, ora 10.00, la sediul Impact Developer & Contractor SA, situat la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016. In cazul in care la data de 21.04.2021 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de 22.04.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

IV.             Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”), pentru data de 21.04.2021, ora 10.30, la sediul Impact Developer & Contractor SA, situat la Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016. In cazul in care la data de 21.04.2021 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de 22.04.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 12.04.2021 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor.

 

I.                   ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1.                  Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie ( consolidat) pentru exercitiul financiar 2020.

2.         Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2020 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020.

3.        Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate pe anul 2020 intocmite in conformitate cu standardele IFRS si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020.

4.                  Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020, in suma de 69.246.677,85 RON, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:

(a)                Rezerve legale: 3.601.807 RON;

(b)               Rezultat reportat nerepartizat: 65.644.870,85 RON.

5.                  Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

6.                  Alegerea a 5 membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani (28 aprilie 2021 –28 aprilie 2025).

Candidaturile se transmit pe fax la nr. 021/230.75.81, sau la email intrebarifrecvente@impactsa.ro, in fiecare zi lucratoare de la 830 la 1630  (in atentia Dep. Actionariat), incepand cu data de 19.03.2021 si pana la data de 26.03.2021.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce si-au depus candidatura, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sector 1, Bucuresti, cod postal 015016, si pe pagina web a societatii - www.impactsa.ro, incepand cu data de 19.03.2021.

7.                  Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie, dintre membrii Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani (28 aprilie 2021 –28 aprilie 2025).

8.                  Actualizarea actului constitutiv cu noua componenta a Consiliului de Administratie si imputernicirea doamnei Iuliana Mihaela Urda sa semneze actul constitutiv actualizat.

9.                  Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

10.              Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 3.000 Euro brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 4.600 Euro brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze contractele de mandat intre Societatea si fiecare administrator ales.

11.              Aprobarea politicii de remunerare a Societatii.

12.              Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2021, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual.

13.              Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „stock option plan” implementat de Societate in conditiile urmatoare:

(a)                Membrii Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie, potrivit regulamentului privind activitatea acestuia, au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153^18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 275.000 (douasutesaptezecisicincimii) actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma aprobarii si implementarii operatiunii mentionate la pct. 2 al Adunarii Generale Extraordinare, respectiv divizarea valorii nominale, concomitent cu majorarea numarului de actiuni, astfel incat valoarea capitalului social va ramane neschimbata.  Pentru numarul maxim de actiuni mentionat anterior vor fi acordate optiuni potrivit acestui program.

(b)        Consiliul de Administratie va determina valoarea remuneratiei suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandarilor comitetului de remunerare, conform art. 153^18 (2) si (4) din Legea societatilor nr. 31/1990.

(c)                Pentru membrii Consiliului de Administratie, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune.

(d)               Drepturile de optiune vor fi acordate pana in data de 31 august 2021.

(e)                Dupa trecerea perioadei de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune, membrii Consiliului de Administratie vor trebui sa isi exercite acest drept de optiune in termen de o luna.

14.              Imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararii Adunarii fata de terti.

15.              Aprobarea datei de 25 iunie 2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii convocate prin intermediul prezentului Convocator („Data de Inregistrare”).

16.              Aprobarea datei de 24 iunie 2021 ca ex-date.

 

II.                ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1.                  Sa hotarasca majorarea capitalului social al Societatii, cu suma de 131.250.000 RON, prin incorporarea primelor de capital in cuantum de 69.487.043 RON si a rezultatului reportat din anul 2020 in cuantum de 61.762.957 RON. Majorarea capitalului se va realiza prin emiterea unui numar de 131.250.000 actiuni noi si alocarea acestora catre actionarii existenti la data de inregistrare, in proportie de: o actiune nou emisa la fiecare doua actiuni detinute. Hotararea de majorare a capitalului social va fi adusa la indeplinire imediat dupa inregistrarea in registrul comertului a reducerii capitalului social aprobata de Adunarea Generala Extraordinara, prin hotararea nr. 1 din data de 19 februarie 2021.

2.                  Sa hotarasca cu privire la realizarea operatiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a actiunilor Societatii, in raport de divizare 1:4, respectiv divizarea valorii nominale a actiunii de la 1 RON/actiune la 0,25 RON/actiune. Divizarea (splitarea) urmeaza a fi adusa la indeplinire ulterior operatiunii de majorare a capitalului social prevazuta la pct. 1 de mai sus. In urma implementarii operatiunii de divizare (splitare) a valorii nominale a actiunilor Societatii, capitalul social al Societatii ramane nemodificat.

3.                  Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz: sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 1 si punctul 2 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la (a) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru aducerea la indeplinire a operatiunii de majorare a capitalului social, precum si a operatiunii de divizare (splitare); (b) urmarirea operatiunilor de inregistrare a majorarii capitalului social, respectiv a divizarii (splitarii), pana la evidentierea noilor actiuni de catre societatea de registru Depozitarul Central SA; (c) incheierea oricaror contracte cu furnizori de servicii aferente implementarii hotararilor; (d) asumarea oricarui angajament necesar, emiterea oricarui document necesar pentru implementarea hotararilor si depunerea oricaror documente la orice autoritate relevanta.

4.                  Aprobarea modificarii si actualizarii prevederilor actului constitutiv al Societatii referitoare la capitalul social in urma aducerii la indeplinire a operatiunii de majorare a capitalului social, respectiv in urma aducerii la indeplinire a operatiunii de divizare (splitare), dupa cum urmeaza:

(a) Subsecvent majorarii capitalului social potrivit pct. 1, de mai sus, prevederile art. 6 din actul constitutiv al societatii se modifica si vor avea urmatoarea redactare:

Art. 6 Capitalul social

(1)   Capitalul social al Impact Developer & Contractor este de 393.750.000 RON, fiind subscris si varsat integral.

(2)   Capitalul social este impartit in 393.750.000 actiuni, ordinare, nominative, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 RON.

(3)   Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 393.749.914,90 RON si 5.000 USD, reprezentand aporturi in numerar, iar suma de 35,1 RON reprezentand aport in natura.

(4)   Detinerile actionarilor sunt cele cuprinse in registrul de evidenta a actionarilor care este tinut de Depozitarul Central SA.

(b) Subsecvent operatiunii de divizare (splitare) potrivit pct. 2 de mai sus, prevederile art. 6 din actul constitutiv al societatii se modifica si vor avea urmatoarea redactare:

Art. 6 Capitalul social

(1)   Capitalul social al Impact Developer & Contractor este de 393.750.000 RON, fiind subscris si varsat integral.

(2)   Capitalul social este impartit in 1.575.000.000 actiuni, ordinare, nominative, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,25 RON.

(3)   Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 393.749.914,90 RON si 5.000 USD, reprezentand aporturi in numerar, iar suma de 35,1 RON reprezentand aport in natura.

(4)      Detinerile actionarilor sunt cele cuprinse in registrul de evidenta a actionarilor care este tinut de Depozitarul Central SA.

  1. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei pe care actiunile sunt listate si/sau prin  oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, exclusiv sub conditia aprobarii punctului 2 de mai sus, in urmatoarele conditii: (i) maximum 30.000.000 (treizecimilioane) actiuni (reprezentand maximum 1,905% din capitalul social subscris si varsat la data hotararii), partial pentru alocarea catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai Societatii, si partial in scopul anularii lor si reducerii corespunzatoare a capitalului social al Societatii; (ii) la pretul minim de 0,25 RON per actiune si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (a) 1 RON per actiune si (b) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare.

Rascumpararea se va realiza ulterior inregistrarii operatiunilor de majorare de capital social si de divizare a valorii nominale (splitare concomitent cu pastrarea valorii capitalului social) descrise la punctele 1 si 2 de mai sus.

Valoarea agregata a programului de rascumparare este de maxim 30.000.000 RON. Programul se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 (optsprezece) luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezerve disponibile ale Societatii, asa cum sunt inregistrate in ultimele situatii financiare anuale aprobate, cu exceptia rezervelor legale. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii surselor de finantare necesare.

  1. Aprobarea emisiunii de obligatiuni de catre Societate (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, garantate sau negarantate, in forma materializata sau de-materializata, daca vor fi listate la orice bursa sau nu si/sau denominate in RON, EUR, orice alta moneda sau orice combinatie a celor de mai sus), avand o valoare nominala maxima totala de 100.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, cu dobanda maxim 7% si cu o scadenta de min 3 ani si jumatate, maxim pana la 7 (sapte) ani ("Obligatiunile"), in una sau mai multe emisiuni si/sau transe (fie ca au aceleasi caracteristici si/sau caracteristici diferite, inclusiv in ceea ce priveste forma obligatiunilor, valoarea nominala, rata dobanzii si/sau data scadentei). Obligatiunile vor fi plasate in conformitate cu: (i) una sau mai multe oferte publice adresate publicului si/sau anumitor investitori calificati si/sau profesionali si/sau in baza oricaror altor exceptii de la publicarea unui prospect in legatura cu emisiunea de astfel de Obligatiuni; si/sau (ii) unul sau mai multe plasamente private catre investitori  printr-o oferta adresata investitorilor calificati si/sau catre un numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea de mai sus este valabila in legatura cu Obligatiunile cu scadenta maxima de mai sus, pana la valoarea nominala maxima totala de 100.000.000 EUR sau echivalentul acestei sume in orice alta moneda, indiferent daca emisiunea acestor Obligatiuni se va incheia pe parcursul unuia sau mai multor ani calendaristici.
  2. Aprobarea emiterii si/sau constituirii de catre Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatura cu finantari obtinute de societatile afiliate, inclusiv, fara a se limita la, garantarea executarii obligatiilor oricarei societati afiliate, fie prin garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii emise in scopul celor de mai sus.
  3. Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz:

                                                                 i.      sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 6 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, negocierea precum si stabilirea si aprobarea urmatoarelor in legatura cu fiecare emisiune sau transa de Obligatiuni: (a) valoarea emisiunii sau a transei, dupa caz; (b) pretul Obligatiunilor; precum si (c) orice alti termeni si conditii ale Obligatiunilor, incluzand, fara limitare, forma obligatiunilor, maturitatea, rascumpararea anticipata, dobanzile, impozitele si comisioanele, garantiile si/sau ipotecile emise si/sau instituie in legatura cu emiterea Obligatiunilor si, dupa caz, prospectul pregatit in legatura cu emiterea Obligatiunilor; si (d) intermediarii pentru emisiunea si vanzarea Obligatiunilor, dupa caz;

                                                               ii.      sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind Obligatiunile si/sau pe baza carora Obligatiunile sunt emise, vandute si/sau admise la tranzactionare pe o bursa de valori, contracte de garantie, angajamente de garantare, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau ofertei in legatura cu acestea si vanzarii acestora si/sau garantiilor aferente (dupa caz) si sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice alte documente si sa indeplinineasca orice alte operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare sau utile pentru a implementa si a acorda efecte depline celor mentionate mai sus si emiterii de Obligatiuni;

                                                             iii.      sa decida daca Obligatiunile sau orice emisiune si/sau transa a acestora vor fi listate pe orice bursa de valori si, daca este cazul, sa negocieze, sa aprobe si sa semneze orice document si sa efectueze orice operatiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu admiterea Obligatiunilor pe o astfel de bursa de valori (inclusiv, daca este cazul, negocierea si aprobarea prospectului pregatit in legatura cu admiterea acestor obligatiuni la tranzactionare pe bursa de valori);

                                                             iv.      sa negocieze si aprobe si sa semneze orice contracte si/sau aranjamente privind operatiunile mentionate la punctul 6 de mai sus, si sa efectueze orice actiuni si/sau formalitati care sunt necesare in legatura cu aceste operatiuni.

  1. Aprobarea implementarii unui Program de tip „stock option plan”

Aprobarea implementarii unui program de tip „stock option plan” care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit de catre angajatii si membrii conducerii Societatii, respectiv membrii Consiliului de Administratie si directorii Societatii, in scopul mentinerii si motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

(a)                In cadrul programului de tip „stock option plan” vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de 865.000 (optsutesaizecisicincimii) actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma implementarii operatiunii de divizare mentionata la punctul 2 de mai sus, alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de 170.000 actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma implementarii operatiunii de divizare mentionata la punctul 2 de mai sus, Directorilor – un numar maxim de 420.000 actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma implementarii operatiunii de divizare mentionata la punctul 2 de mai sus si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de 275.000 actiuni sau numarul de actiuni rezultat in urma implementarii operatiunii de divizare mentionata la punctul 2 de mai sus.

(b)               In cazul drepturilor de optiune acordate angajatilor si directorilor Societatii, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului de tip „stock option plan”, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni.

(c)                La programul de tip „stock option plan” vor putea participa directorii Societatii, precum si persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii care urmeaza a fi determinate prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului de tip „stock option plan”, cu respectarea principiului nediscriminarii.

(d)               La programul de tip „stock option plan” vor participa membrii Consiliului de Administratie, conditionat de aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

(e)                Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate drepturile de optiune directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

(f)                Implementarea se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau cu ajutorul unui consultant specializat.

(g)               Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.

  1. Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, dnei. Iuliana-Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, inlcuzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA (precum si sa conformeze traducerea in limba engleza a actului constitutiv cu versiunea in limba romana a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGEA, precum si sa remedieze orice eroare materiala, traducere necorespunzatoare sau inexactitate din traducerea in limba engleza), sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.
  2. Aprobarea datei de 25.06.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA convocate prin intermediul prezentului Convocator.
  3. Aprobarea datei de 24.06.2021 ca ex-date.
  4. Aprobarea datei platii de 28.06.2021.
  5. Aprobarea ultimei zile de tranzactionare de 23.06.2021

 

*****

INFORMATII GENERALE

PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 12.04.2021, conform prevederilor legale si ale Actului constitutiv, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de imputernicire speciala in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, sau pe baza de imputernicire generala, in conditiile legii). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Calitatea de actionar se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta prin:

a)                  in cazul actionarilor persoane fizice:

-                      actul de identitate (BI / CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain);

-                      procura si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana).

b)                  in cazul actionarilor persoane juridice:

-                      calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza listei de actionari de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central; cu toate acestea in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central, in vederea reflectarii in registrul actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul;

-                      persoanele fizice desemnate ca reprezentante ale unei persoane juridice actionari vor fi identificate pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain);

-                      in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este reprezentantul legal, pe langa documentele mentionate mai sus (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Potrivit art. 92 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Imputernicirile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul nr. 5/2018 si Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.impactsa.ro sau de la sediul Societatii.

Imputernicirea se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare Societatii la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016 Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center pana cel tarziu la data de 20.04.2021 ora 10.00/10.30, cu 24 de ore inainte de data AGOA/AGEA, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: +40-21-2307581/82/83) sau prin e-mail la adresa: intrebarifrecvente@impactsa.ro. Reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGOA/AGEA sa aiba asupra sa procura in original. Copii certificate ale procurilor vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a Societatii la adresa www.impactsa.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain, iar in plus in cazul persoanelor juridice un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

-                      transmise catre Societate, la adresa Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.172-176, Sectorul 1, Bucuresti, cod postal 015016 Etajul 1, Cladirea A, din Willbrook Platinum Business & Convention Center prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 20.04.2021, ora 10.00/10.30 a.m., cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 21/22 APRILIE 2021”;

-                      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 20.04.2021, ora 10.00/10.30 a.m., la adresa de e-mail intrebarifrecvente@impactsa.ro, inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 21/22 APRILIE 2021”.

Atat formularul de vot, cat si procurile pot fi trimise fie in limba romana, fie in limba engleza.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la depozitarul central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala.

 Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 92 alin. (20) din Legea nr. 24/ 2017, in situatia in care actionarilor care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si sub conditia dovedirii calitatii in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice) sau de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de 02.04.2021 inclusiv, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi.

Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Willbrook Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 172-176, Cladirea A, Et. 1, Bucuresti, Sectorul 1), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau,  www.impactsa.ro.

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Incepand cu data convocarii, formularele de procuri in limba romana si engleza, formularul de vot prin corespondenta in limba romana si engleza, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGEA/AGOA se pot obtine de la sediul societatii, intre orele 9-16, la tel.: +40-21-230.75.70/71/72, fax: +40-21- 230.75.81/82/83, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: www.impactsa.ro.

La data prezentului Convocator, capitalul social al Societatii este de 265.000.000 RON, subscris si varsat, divizat in 265.000.000 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, avand o valoare nominala de 1 RON fiecare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

 

Consiliul de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana-Mihaela Urda

___________________

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.