miercuri | 06 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


MECANICA CEAHLAU - MECF

Convocare AGA O & E 19 Aprilie 2018

Data Publicare: 15.03.2018 11:33:35

Cod IRIS: EA090

SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.

- PIATRA NEAMT -

 

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

 

Data raportului 15.03.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6

Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J.27/8/1991

Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 19/20.04.2018

Consiliul de Administratie al Mecanica Ceahlau S.A. cu sediul in Piatra Neamt str. Dumbravei, nr. 6 judetul Neamt inregistrata la Registul Comertului cu numarul J27/8/1991, Cod Unic de Inregistrare 2045262 intrunit in sedinta din data de 14.03.2018, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata si completata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 19.04.2018, ora 13,00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 19.04.2018, ora 14,00 care vor avea loc la sediul societatii din municipiul Piatra Neamt, strada Dumbravei, nr.6, judetul Neamt pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2018  cu urmatoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2017;

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare individuale pentru anul 2017, insotite de opinia auditorului financiar independent;

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea directiilor principale de activitate si a BVC pentru anul 2018;

5. Aprobarea neparticiparii la profit a conducerii executive si a administratorilor.

6. Aprobarea limitelor generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii, conform Art.15318 din Legea nr. 31/1990 republicata si actualizata; 

7. Aprobarea datei de 17.05.2018 (ex-date 16.05.2018)  ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

8. Imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

           

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1. Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);

2. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie nr. 1 din 03.05.2017, la solicitarea Bancii Transilvania, pentru contractarea unui credit de investitii in suma de 420.000 Euro pe o perioada de 7 ani, de la Banca Transilvania SA, pentru achizitionarea unei masini de taiat cu laser Bystronic model BySprint Fiber 3015 cu generator laser fibra de 6000W.

3. Imputernicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv

5. Aprobarea datei de 17.05.2018 (ex-date 16.05.2018)  ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA

 

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi, in limba romana sau in limba engleza, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).

Procurile speciale in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro pana la data de 17.04.2018 orele 16,00.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

Imputernicirea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 17.04.2018 orele 16,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta (10.04.218) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta in original, redactat in limba romana sau in limba engleza, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii la sediul social pana la data de 17.04.2018 orele 16,00.

Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 19.03.2018 atat in limba romana cat si in limba engleza.

Formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta, actualizate, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro incepand cu data de 05.04.2018 atat in limba romana cat si in limba engleza.

Exercitarea votului se face incepand cu data de 05.04.2018.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social  au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a  Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Propunerile vor fi transmise, in scris, societatii pana la data de 04.04.2018 ora 16,00. Deasemenea, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social  au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Proiectele de hotarare vor fi transmise in scris pana la data de 04.04.2018 orele 16,00.

Actionarii pot adresa, in scris, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale incepand cu  data de 19.03.2018 si pana la data de 17.04.2018 orele 16,00.

In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea adunariii generale ordinare sau extraordinare a actionarilor, urmatoarea sedinta a adunarilor generale ordinare sau extraordinare a actionarilor va avea loc pe data de 20.04.2018 cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la  telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro 

 

PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mirea-Radu Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.