duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


MECANICA CEAHLAU - MECF

Raport trimestrul 3 2018

Data Publicare: 05.11.2018 18:11:06

Cod IRIS: 7E8C9

 

 

 

 

 

 

 

 

Catre:            BURSA DE VALORI  BUCURESTI

 

                       AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

A.   Raportul trimestrial  la   30.09.2018  al Consiliului de Administratie

                       

             Data raportului:  05.11.2018

       Denumirea societatii comerciale:

       SC „MECANICA CEAHLAU” S.A.  PIATRA NEAMT

 Sediul social: Piatra Neamt  str. Dumbravei nr.6,  cod 610202

 Numarul de telefon / fax : 0233-21.58.20  /   0233-21.60.69

 Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului :  RO 2045262

 Numar de ordine in Registrului Comertului: J.27 / 8 / 08.01.1991

             Capital social subscris si varsat: 23.990.846 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB.

Simbol de tranzactionare: MECF.

 

 

1.    Sinteza indicatorilor  economico-financiare la 30.09.2018

 

Informatiile privind situatia economico-financiara a societatii  Mecanica Ceahlau SA la trimestrul III 2018 sunt prezentate in Situatiile financiare individuale incheiate  la data de 30.09.2018 intocmite in conformitate  cu ordinul  2844  din 2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara.  Moneda de raportare a situatiilor financiare este leul. Situatiile financiare individuale incheiate la 30 septembrie 2018 nu au fost auditate.

 

Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, se prezinta astfel:

 

 

1.a   Situatia individuala a pozitiei financiare

 

 

Elemente  de Bilant                                                    

30 septembrie

2018

30 septembrie

2017

Active Imobilizate   total din care:

23.704.984

24.699.020

Imobilizari corporale

21.949.775

23.628.229

Imobilizari necorporale

146.802

536.118

Investitii imobiliare

1.608.408

534.673

Active Curente total , din care:

38.774.095

40.105.478

Stocuri din care:

20.988.551

15.446.094

           -  Produse finite

14.312.836

9.933.815

            - Marfuri (produse in distributie)

4.678.415

2.372.122

 

Elemente  de Bilant    (continuare)

 

30 septembrie

2018

 

30 septembrie

2017

             - Materii prime si materiale

2.513.346

1.838.047

             - Altele ( productia in curs de executie, semifabricate)

516.613

1.381.136

-       Ajustari depreciere

(1.032.659)

(79.026)

Creante comerciale si alte creante

14.241.102

17.183.398

Cheltuieli inregistrate in avans

277.746

140.011

Active financiare la valoarea justa (unitati de fond)

744.659

3.089.788

Numerar si echivalente de numerar

2.522.037

4.246.187

TOTAL ACTIVE

62.479.079

64.804.498

Capitaluri Proprii  total , din care:

49.921.808

53.129.182

Capital social

23.990.846

23.990.846

Rezerve

19.485.629

19.816.025

Rezultatul exercitiului

1.750.212

2.814.871

Rezultatul reportat

7.198.462

9.193.413

Alte elemente de capitaluri proprii

(2.503.342)

(2.685.973)

Total  Datorii

12.557.271

11.675.316

Datorii pe Termen Lung  total din care:

3.431.983

4.225.269

Imprumuturi pe termen lung

1.465.551

1.632.604

Provizion pentru  pensii

221.215

193.621

Datorii privind impozitul amanat

1.745.217

2.399.044

Datorii Curente total din care:

9.125.287

7.450.047

Imprumuturi pe termen scurt

424.735

485.658

Datorii comerciale si alte datorii

7.399.073

6.555.020

Venituri inregistrate in avans

-

569

Provizioane

1.301.479

408.800

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

62.479.079

64.804.498

 

 

Capitalurile proprii  sunt in suma de 49.921.808 lei.

 

Activele curente  au scazut cu 3% fata de trimestrul III 2017  si se compun din:

 

·         Stocuri  totale  in suma neta  de 20.988.551 lei,  in  crestere  cu 36 % comparativ cu stocurile din perioada  anului 2017 sunt constituite din :

 

 

 

30 septembrie

2018

30 septembrie

2017

%

Materii prime si materiale

2.513.346

1.838.047

137

Productia in curs de executie

451.833

1.317.205

34

Semifabricate

64.780

63.931

101

Produse finite

14.312.836

9.933.815

144

Marfuri (produse in distributie)

4.678.415

2.372.122

197

Ajustari si diferente de pret

(1.032.659)

(79.026)

1307

Stocuri la valoarea neta

20.988.551

15.446.094

136

 

 

 

 

 

·         Creantele comerciale nete in suma de 13.689.787 lei  au scazut cu 18% si sunt considerate in totalitate performante.

 

Creantele comerciale nete sunt constituite din:

-       creantele comerciale si decontarile in relatiile cu clientii interni si externi pentru produse, marfuri vandute, servicii prestate pe baza de facturi in suma de 13.558.216 lei;

-       clientii incerti sau aflati in litigiu in suma de 2.066.453 lei. Pentru acoperirea riscului de nerecuperare a sumelor reprezentand creante incerte, societatea a inregistrat ajustari pentru deprecierea clientilor incerti, in valoare de 1.934.882.

 

La 30.09.2018 societatea are primite de la clienti sub forma de garantie, bilete la ordin si cecuri conform clauzelor contractuale in suma de 752.334 lei.

 

·         Provizioanele in suma de 1.522.694 lei au crescut   comparativ  cu 30 septembrie 2017  si se compun din:

 

-       Provizioane pentru garantii

145.953 lei

-       Provizioane pentru beneficii angajati la pensionare

221.215 lei

-       Provizioane pentru comisioanele distribuitori neacordate conform  contractelor incheiate

 

906.442 lei

-       Provizioane pentru riscul de retur

138.161 lei

-    Provizioane pentru drepturi neacordate conform contractelor incheiate 

32.718 lei

-    Provizion campanie marketing

78.205 lei

 

Datoriile pe termen lung au scazut cu 19% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.   

 

Datoriile curente comparativ 30 septembrie 2017  au crescut  cu 22%, ponderea cea mai mare este detinuta de datoriile comerciale si alte datorii de 13%, care se compun din:  

 

 

30 septembrie

2018

30 septembrie

2017

%

Datorii comerciale – furnizori

3.368.762

2.549.917

132

Datorii comerciale – furnizori marfuri in distributie

 

657.552

 

1.566.313

42

Alte datorii, inclusiv fiscale si asigurari sociale

580.690

1.256.085

46

Furnizori – facturi nesosite

399.807

107.110

373

Garantii de buna executie lucrari si chiriasi

26.768

11.077

242

Dividende de plata

87.079

87.079

100

Alti creditori

114.586

977.439

12

Garantie vanzare teren

2.163.829

-

-

Total datorii comerciale si alte datorii

7.399.073

6.555.020

113

 

 

·         Datoria comerciala  furnizori curenti a  crescut prin politica de externalizare. In trimestrul III 2018 au fost mentinute contacte stranse cu toti partenerii de “externalizari” pentru a asigura reperele/componentele necesare bunei desfasurari a productiei (in special cu firmele OFAS Spa Italia, Agrotech Distribution Stefanesti, Tokes Sandor Gheorghieni, Mecom Prod  Tecuci, etc);

 

·         Datoria comerciala furnizori distributie sunt pentru  produsele pe care le distribuim (Steyr, Projet, Stoll) soldul acestora ajungand la  42% comparativ cu anul precedent.

 

·         Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale de 580.690 lei  cuprind in principal datoriile curente legate de personal, bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat.

 

 

 

 

 

 

1.b  Situatia individuala a rezultatului global

 

Societatea Mecanica Ceahlau SA a incheiat trimestrul  III 2018 cu o cifra de afaceri de 26.595.789 lei.

 

INDICATORI

 

 

30 septembrie

2018

 

 

30 septembrie 2017

Activitati Continue

 

 

Venituri din activitatea curenta (Cifra de afaceri)

 

26.595.789

 

33.438.712

Alte venituri

79.901

105.585

Venituri din variatia stocurilor

3.216.159

217.930

Total Venituri Operationale

29.891.849

33.762.227

Cheltuieli privind stocurile  din care:

(16.100.025)

(15.785.443)

  - Costul cu productia

(8.778.761)

(8.501.244)

 - Costul marfurilor vandute in distributie

(7.321.264)

(7.284.199)

Cheltuieli privind utilitatile

(759.558)

(520.773)

Cheltuieli cu salarii, contributii si alte beneficii

(4.830.464)

(5.516.068)

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor

 

(1.079.448)

 

(1.390.211)

Ajustarea valorii activelor curente

(191.308)

(610)

Ajustari privind provizioanele

(707.324)

(230.678)

Alte cheltuieli (terti, comisioane distribuitori si cheltuieli Marketing)

 

(4.388.830)

 

(6.998.918)

Total Cheltuieli Operationale

(27.616.562)

(29.980.125)

Rezultatul Activitatilor Operationale

2.275.288

3.782.102

Venituri financiare

89.026

128.480

Cheltuieli financiare

(255.125)

(622.160)

Rezultatul Financiar Net

(166.099)

(493.680)

Rezultatul inainte de impozitare

2.109.188

3.288.422

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

(63.613)

(415.051)

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

(617.145)

(150.210)

Castiguri aferente impozitului pe profit amanat

 

321.781

 

91.710

Rezultatul din Activitati Continue

(Profitul net)

 

1.750.212

 

2.814.871

 

 

 

 

Cifra de afaceri  inregistrata in trimestrul  III 2018 este cu  20 % mai mica comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

 

In structura cifra de afaceri s-a realizat in principal prin vanzarea productiei proprii in proportie de 65%.

Ponderea vanzarilor de produse in distributie tractoare Steyr, echipamente de erbicidat Projet, incarcatoare frontale Stoll in cifra de afaceri a societatii este in trimestrul III 2018 de 23%, iar ponderea altor produse in distributie este de 9%.

Ponderea veniturilor din chirii, servicii si alte vanzari reprezinta 3% din cifra de afaceri inregistrata in trimestrul III 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Cifra de afaceri

30 septembrie  

2018

30 septembrie 2017

%

Vanzari din productia vanduta

17.254.512

25.098.007

69

Vanzari de produse  in distributie

8.574.663

7.917.590

108

Prestari de servicii

726.222

304.459

239

Venituri din alte vanzari

40.392

118.656

34

Total venituri

26.595.789

33.438.712

80

 

Cheltuieli operationale

 

Cheltuielile din activitatea curenta in suma de 27.616.562 lei, in scadere cu 8% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent.

 

Structura costurilor la 30 septembrie 2018 se prezinta astfel:

 

 

 

30 septembrie  2018

30 septembrie  2017

%

Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile pentru productie

8.778.761

8.501.244

103

Costul marfurilor vandute in distributie

7.321.264

7.284.199

101

Cheltuieli cu salarii, contributii si alte beneficii

4.830.464

5.516.068

87

 

 

 

 

 

1.     Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile au crescut cu 3% atat ca urmare a externalizarii unor repere( cu impact in costul cu manopera directa  mai mica cu 15% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent) cat si ca urmare a cresterii costului materiilor (otel, fonta si derivate)

2.     Cheltuielile cu marfurile in distributie au inregistrat o crestere fata de anul precedent pentru  a sustine vanzarile marfurilor in distributie mai mari cu 8% fata de aceeasi perioada a anului precedent, in conditiile mentinerii marjei de vanzari;

3.     Cheltuielile cu salariile si contributiile angajatilor inregistreaza o scadere de 13%;  

 

 

30 septembrie  2018

30 septembrie 2017

%

Cheltuieli privind prestatiile externe

3.919.615

6.674.089

59

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

290.148

106.906

271

Alte cheltuieli de exploatare

179.067

217.923

80

Total alte cheltuieli

4.388.830

6.998.918

63

 

4.     Cheltuielile privind  prestatiile externe  au scazut cu 41 %  fata de perioada corespunzatoare a anului precedent ca urmare a renegocierii contractelor;

5.     Cheltuielile cu taxe si impozite au crescut in principal  ca urmare a majorarii cheltuielilor cu impozitele locale

 

Veniturile financiare cuprind  in cea mai mare parte veniturile aferente evaluarii unitatilor de fond detinute de societate la valoarea justa si veniturile din reevaluarea creantelor si datoriilor in valuta la 30 septembrie  2018.

 

Cheltuielile financiare cuprind  sconturile sau discount-urile acordate, dobanzile si diferentele de curs valutar  la 30 septembrie 2018.

 

Profitul net  la 30 septembrie 2018 este in suma de 1.750.212 lei.

 

 

 

 

1.c. Indicatori economico-financiari  mentionati la Anexa 30B /  Reg. ASF nr. 1 / 2006

 

 

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

30 septembrie

2018

 30 septembrie 

 2017

 

 

 

1.

Indicatorul lichiditatii curente

Active curente /Datorii curente

 

4,92

 

5,68

 

2.

Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu x 100

6,43

7,60

 

 

Capital imprumutat/Capital angajat  x 100

6,04

7,05

 

3.

Viteza de rotatie a debitelor- clienti (nr. Zile)

Sold mediu creante comerciale nete/Cifra de afaceri x 270

120

98

 

4.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate

1,12

1,35

 

 

 

 

2.     Raportul trimestrial la 30 septembrie 2018 – versiunea integrala este disponibila pe website-ul propriu www.mecanicaceahlau.ro  si in link-ul de mai jos (document PDF atasat);

 

 

 

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Trifa Aurelian Mircea Radu

 

 

 

DIRECTOR GENERAL,                                                  DIRECTOR FINANCIAR,

            Sorin Ion Molesag                                                      Oana Chirila

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.