vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


MECANICA CEAHLAU - MECF

Rezultate financiare preliminare 2017

Data Publicare: 14.02.2018 19:09:10

Cod IRIS: 44B02

 

 

SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE

 

 

Nota

31 decembrie 2017

01 ianuarie 2017

 

Active

 

 

 

Active Imobilizate

 

 

 

Imobilizari corporale

 

 

23.817.119

 

21.778.510

 

Terenuri si amenajari la terenuri

 

 

12.250.463

12.082.199

Constructii

 

5.368.228

5.547.881

Instalatii tehnice si mijloace de transport

 

 

5.820.033

4.116.666

Mobilier, aparatura birotica

 

21.524

31.765

Imobilizari corporale in curs de executie

 

356.871

-

 

Imobilizari necorporale

 

 

499.318

 

571.122

 

Alte imobilizari necorporale

 

 

110.609

122.464

Concesiuni,brevete,licente,marci

comerciale,drepturi si active similare

 

 

372.023

448.658

Imobilizari necorporale in curs

 

16.686

 

 

Investitii imobiliare

 

 

535.400

465.631

 

Total Active Imobilizate

 

 

24.851.837

 

22.815.263

 

 

 

 

Active Curente

 

 

 

Stocuri

 

14.850.205

14.789.473

Creante comerciale si alte creante

 

15.036.459

12.994.022

Cheltuieli inregistrate in avans

 

169.342

41.779

Active financiare la valoarea justa

 ( unitati de fond )

 

 

4.091.943

3.046.521

Numerar si echivalente de numerar

 

4.819.727

5.003.004

 

Total Active Curente

 

 

38.967.676

 

35.874.799

 

Total Active

 

 

63.819.513

 

58.690.062

 

Capitaluri Proprii

 

 

 

Capital social

 

23.990.846

23.990.846

Rezerve

 

19.788.484

19.095.975

Rezultatul exercitiului

 

111.583

2.105.150

Rezultatul reportat

 

9.220.955

9.117.566

Alte elemente de capitaluri proprii

 

(2.681.567)

 (2.826.120)

 

Total Capitaluri Proprii

 

 

50.430.301

 

51.483.417

 

SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE (continuare)

 

 

Nota

30 decembrie 2017

01 ianuarie 2017

 

 

 

 

Datorii

 

 

 

Datorii pe Termen Lung

 

 

 

Imprumuturi pe termen lung

 

1.600.671

253.913

Provizion pentru pensii

 

296.913

226.364

Datorii privind impozitul amanat

 

1.960.972

2.353.763

 

Total Datorii pe Termen Lung

 

 

3.858.556

 

2.834.040

 

 

 

 

Datorii Curente

 

 

 

Imprumuturi pe termen scurt

 

454.858

117.557

Datorii comerciale si alte datorii

 

6.386.253

3.675.390

Venituri inregistrate in avans

 

0

2.277

Provizioane

 

2.689.545

577.381

 

Total Datorii Curente

 

 

9.530.656

 

4.372.605

 

Total Datorii

 

 

13.389.213

 

7.206.645

 

Total Capitaluri Proprii si Datorii

 

 

63.819.513

 

58.690.062

 

 Situatiile financiare preliminare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie, in data de 14.02.2018 si au fost semnate in numele acestuia de catre:

 

 

 

Molesag Ion Sorin,                                            

 

Marian Gabriela,

Director general                                            

 

Director financiar

 

 SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL

 

 

Pentru exercitiul financiar incheiat

la  31 decembrie 2017

 

Activitati Continue

 

Nota

 

31 decembrie

2017

 

31 decembrie  

 2016

Venituri

 

45.915.933

37.324.149

Alte venituri

 

50.303

576.128

Variatia stocurilor

 

0

0

 

Total Venituri Operationale

 

45.966.236

37.900.277

 

Cheltuieli privind stocurile (includ costul marfurilor vandute)

 

(22.723.606)

(16.907.521)

Cheltuieli privind utilitatile

 

(657.379)

(651.217)

Cheltuieli cu salarii, contributii si alte beneficii

 

(7.005.905)

(6.946.930)

Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor

 

 

(1.916.868)

(1.658.224)

Castiguri/Pierderi din cedarea imobilizarilor

 

-

-

Castiguri/Pierderi din investitiile imobiliare

 

-

-

Ajustarea valorii activelor curente

 

(363.876)

128.902

Ajustari privind provizioanele

 

(2.151.881)

164.836

Alte cheltuieli

 

(10.301.168)

(8.598.556)

 

Total Cheltuieli Operationale

 

(45.120.683)

(34.468.710)

 

Rezultatul Activitatilor Operationale

 

845.553

3.431.567

Venituri financiare

 

162.984

156.951

Cheltuieli financiare

 

(857.068)

(1.049.964)

 

Rezultatul Financiar Net

 

 

(694.084)

(893.013)

 

Rezultatul inainte de impozitare

 

151.469

2.538.555

 

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent

 

 

(415.051)

(366.853)

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

 

(281.687)

(239.987)

Castiguri aferente impozitului pe profit amanat

 

656.852

173.436

 

Rezultatul din Activitati

 

111.583

2.105.150

 

SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL (CONTINUARE)

 

  

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

 

 

Nota

 

 

 

 

31 decembrie

2017

 

 

 

 

31  decembrie

2016

 

Activitati Continue

 

 

 

Alte Elemente ale Rezultatului Global

 

 

-

Rezerve din reevaluare cresteri

 

-

-

Impozit amanat capital

 

-

-

Rezerve din reevaluare descresteri

 

(111.507)

(111.506)

 

Alte elemente ale rezultatului global, dupa impozitare

 

(111.507)

(111.506)

 

 

 

 

Total rezultat global aferent perioadei

 

76

1.993.644

 

Profit atribuibil

 

 

111.583

2.105.150

 

Rezultatul pe actiune de baza

 

0,0005

0,0088

 

 Situatiile financiare individuale au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie, in data de 14.02.2018 si au fost semnate in numele acestuia de catre:

 

Molesag Ion Sorin,                                            

 

Marian Gabriela,

Director general                                            

 

Director financiar

 

 SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

 

 

Atribuibile actionarilor Societatii

 
 

 

Capital

social

 

Rezerve legale

 

Rezerve din reevaluare

 

Alte rezerve

 

Rezultat reportat

 

Rezultat curent

Alte elemente de capitaluri proprii

Total capitaluri proprii

 
 
 

 

Sold la 1 ianuarie 2017

23.990.846

2.226.856

12.596.817

4.272.302

9.117.566

2.105.150

(2.826.120)

51.483.417

 

 

Tranfer rezultat an 2016 la rezultat reportat

-

-

-

-

2.105.150

(2.105.150)

-

-

 

Transfer rezultat reportat la reserva legala

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Transfer rezultat reportat 2016 la alte rezerve

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Transfer rezerve legale din profit la alte rezerve

-

-

-

802.671

(802.671)

-

-

-

 

Profit net al exercitiului

-

-

-

-

-

111.583

-

111.583

 

Rezerva legala 2016

-

-

 

-

(126.928)

-

126.928

-

 

 

Alte elemente ale rezultatului global

Rezultatul reportat provenit din

corectarea erorilor contabile

-

-

-

-

(6.773)

-

-

(6.773)

 

Impozit amanat capitaluri

-

-

-

-

-

-

17.625

17.625

 

Transferul la rezultat reportat aferent

surplusului realizat din rezervele din reevaluare

-

 

(110.162)

-

110.162

-

-

-

 

Dividende distribuite actionarilor

-

-

 

-

(1.175.551)

-

-

(1.175.551)

 

Participare  la profit

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Sold la 31 decembrie 2017

23.990.846

2.226.856

12.486.655

5.074.973

9.220.955

111.583

(2.681.567)

50.430.301

 

 

 

Situatiile financiare individuale au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie, in data de 14.02.2017 si au fost semnate in numele acestuia de catre:

Molesag Ion Sorin,                                            

 

Marian Gabriela,

Director general                                            

 

Director financiar

 

SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE

 

Pentru exercitiul financiar incheiat  la 31 decembrie 2017

Nota

2017

2016

 

 

 

 

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

 

 

 

 

 

 

 

Incasari in numerar de la clienti

 

47.323.130

43.778.579

Plati catre furnizori si angajati

 

(42.314.824)

(39.274.618)

Numerar generat din activitati de exploatare

 

5.008.306

4.503.961

Dobanzi platite

 

-

(4.843)

Impozit pe profit platit

 

(410.953)

(240.743)

 

Numerar net generat din  exploatare                            

 

4.597.353

4.258.375

 

 

 

 

Fluxuri de numerar din activitati de investitii

 

 

 

 

Dobanzi incasate

 

8.322

2.307

Dividende platite

 

(1.126.455)

(1.147.866)

Achizitii de imobilizari corporale

 

(4.233.910)

(249.006)

Rascumparare unitati de fond

 

-

-

Investitii pe termen scurt

 

(1.000.000)

-

 

Numerar net generat din  investitii    

 

(6.352.043)

(1.394.585)

 

 

 

 

Fluxuri de numerar din activitati de finantare

 

 

 

Incasari din imprumuturi pe termen lung/scurt

 

1.917.789

-

Rambursarea imprumuturilor

 

(158.547)

-

Plata datoriilor din leasing financiar

 

(157.454)

(176.344)

 

Numerar net (utilizat in) activitati de  finantare     

 

1.601.788

(176.344)

 

Descresterea neta a numerarului si a echivalentelor

   de numerar

 

(152.902)

2.687.446

                                                                                             

 

 

 

Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie

 

5.003.004

2.343.920

Efectul variatiei de schimb valutar asupra numerarului                        

 

(30.375)

(28.362)

 

Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie

 

4.819.727

5.003.004

 

 

Situatiile financiare individuale au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in data de 14.02.2018 si au fost semnate in numele acestuia de catre:

  

Molesag Ion Sorin                                             

 

Marian Gabriela

 

Director general                                            

 

Director financiar

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.