marți | 27 februarie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


MECANICA CODLEA SA - MEOY

Convocare AGA O & E - 16.04.2021

Data Publicare: 10.03.2021 18:00:15

Cod IRIS: EE634

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

 

Catre

          AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

          Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente

          Bucuresti

 

Catre

          BURSA DE VALORI BUCURESTI

          b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

si Legea 24/2017

 

 

Data raportului:                                10.03.2021

Societatea:                                         MECANICA CODLEA SA

Sediul social:                                     CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1

Cod unic de inregistrare:                             RO1122928

Capital subscris si varsat:                          7.420.087,50 lei

Piata de tranzactionare:                     Sistemul alternativ de tranzactionare administrat 

                                                             de Bursa de Valori Bucuresti

Telefon:                                             0268254200

Fax:                                                   0268254190

Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005

Eveniment important de raportat:

Administratorul Unic al Societatii Mecanica Codlea SA cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud. Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. date in aplicarea acesteia, ale Legii societatiilor nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Actului Constitutiv al societatii, convoaca:

 

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 16 Aprilie  2021, ora 10.00 la sediul societatii cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

 

1.      Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorului Unic si Auditorului Financiar.

2.      Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net obtinut la 31.12.2020, in suma de 167.869,10 lei, conform propunerii administratorului unic, respectiv:

-             9.176,91 lei – contituire rezerva legala;

-         158.692,19 lei – dividende cuvenite actionarilor ( 0,002138 lei brut/actiune).

3.      Aprobarea acordarii de dividende suplimentare actionarilor din repartizarea sumei de 373.783,87 lei – rezultatul reportat la 31.12.2020, respectiv:

-         un dividend suplimentar brut de 0,005037 lei/actiune.

4.      Aprobarea datei de 19.05.2021 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor, aprobate la punctele 3 si 4.

5.      Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2020, anexa la contractul de administrare si de mandat, aprobarea remuneratiilor variabile ale administratorului unic si directorului in baza contractelor de administrare si de mandat.

6.       Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul economico-financiar al anului 2020.

7.      Aprobarea „Indicatorilor si Obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021”.

8.      Aprobarea duratei mandatului Administratorului Unic, respectiv pana la data de 30.04.2023, aprobarea actului aditional aferent Contractului de administrare a Admistratorului Unic in ce priveste durata mandatului si indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2021, precum si desemnarea persoanei imputernicite sa semneze, din partea Societatii, actul aditional la Contractul de administrare.

9.      Stabilirea indemnizatiei Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2021.

10. Aprobarea Politicii de remunerare a Administratorilor si a Directorilor cu Contract de mandat.

11. Aprobarea datei de 07.05.2021, ca data de inregistrare (ex-date 06.05.2021), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor.

12. Imputernicirea dnei. Simona Olguta Iatan sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.

II.   Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 16 Aprilie 2021, ora

      11.00 la sediul societatii cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

 

1.      Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv, astfel:

·        In cadrul art. 9 se introduce un nou alineat cu urmatorul continut:

„(2) Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe Sistemul Multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, categoria AeRO Standard.”

·        Alineatul (1) al art. 12 se modifica si va avea urmatorul continut:

„(1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor societatii se va putea transmite in conditiile reglementate de legislatia specifica.”

·        Alineatul (3) al art. 12 dispare.

·        Alineatul (5) al art. 15 se modifica si va avea urmatorul continut:

„(5) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, la prima convocare, este necesar ca actionarii prezenti sa detina cel putin doua treimi din numarul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesara, in vederea deliberarii, prezenta actionarilor reprezentand cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot.”

·        In cadrul art. 17 se introduce un nou alineat cu urmatorul continut:

„(3) Actionarii pot participa si vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor conform reglementarilor incidente in materie direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.”

·        Alineatul (1) al art. 18 se modifica si va avea urmatorul continut:

„(1) Societatea este administrata in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie format din 3-5 membri sau de catre un administrator unic, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care are inscrisa pe ordinea de zi alegerea administratorilor. In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor opteaza pentru administrarea societatii printr-un administrator unic toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administratie, administratori, Presedintele Consiliului de Administratie vor fi socotite ca facand referire la Administratorul unic. Administratorii sunt temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz. Mandatul fiecarui administrator este de pana la 4 ani, acesta putand fi prelungit pentru noi perioade de pana la 4 ani fiecare. Membrii Consiliului de Administratie isi aleg din randul lor un presedinte.”

·        Alineatele (2) si (3) ale art. 19 se modifica si vor avea urmatorul continut:

„(2) Remuneratia lunara fixa a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi stabilita prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative este de 10% din remuneratia lunara cuvenita acestora. Remuneratia variabila a membrilor consiliului de administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor. Remuneratia variabila se va plati membrilor consiliului de administratie in termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor in care s-au aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.”

„(3) Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

·        Alineatul (2) al art. 20 se modifica si va avea urmatorul continut:

„(2) Convocarea in vederea intrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel putin 3 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.”

·        Alineatul (10) al art. 20 se modifica si va avea urmatorul continut:

„(10) Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Cuantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.”

·        Alineatul (2) al art. 21 se modifica si va avea urmatorul continut:

„(2) In caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberand, procedeaza, cu majoritatea absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea adunarii generale.”

·        Se renumeroteaza art. 23 din Capitolul VI – DIRECTORII SOCIETATII, care devine art. 22.

·        Alineatul (3) al art. 22 se modifica si va avea urmatorul continut:

„(3) Limitele remuneratiei lunare fixe ale directorului/directorilor se stabilesc intre 1 si 6 salarii medii brute pe societate in exercitiul financiar anterior. Remuneratia variabila este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie. Remuneratia variabila se plateste Directorului in termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor in care s-au aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.”

·        Art. 27 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 27 – Incheierea contractelor individuale de munca si salarizarea se realizeaza conform legislatiei in vigoare si cu respectarea dispozitiilor cuprinse in contractul colectiv de munca. Plata salariilor, a impozitelor si taxelor aferente acestora se va face potrivit legii.”               

2.      Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii Mecanica Codlea SA Codlea, jud. Brasov, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

3.      Imputernicirea dnei. Simona Olguta Iatan sa efectueze toate formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor adoptate si inregistrarea cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.

 

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 02.04.2021, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al SC Mecanica Codlea SA este format din 74.200.875 actiuni nominative, fiecare avand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

-         de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel mai tarziu in data de 29.03.2021.

-         de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 29.03.2021.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.

 

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 16 aprilie 2021” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 16 aprilie 2021”, dupa caz.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii – www.mecod.bv si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 15.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 9,00 – 15,00.

 

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si de alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de imputernicire speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de imputerniciri special si generale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 15.03.2021 intre orele 9,00 – 15,00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale sau generale se va depune/expedia la sediul societatii sau in format electronic la adresa de email mecodbv@yahoo.com, pana inclusiv la data de 14.04.2021, ora 10,00, respectiv ora 11,00, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

 

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 15.03.2021, intre orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.mecod.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii sau in format electronic la adresa de email mecodbv@yahoo.com, pana la data de 14.04.2021, ora 10,00, respectiv ora 11,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ODINARA A ACTIONARILOR din data de 16 aprilie 2021sau “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 16 aprilie 2021”, dupa caz.

 

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268254200 intre orele 9,00 – 15,00.

 

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintelor la prima convocare, adunariile generale sunt convocate pentru data de 17 aprilie 2021, cu mentinerea ordinii de zi, a orelor si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.

 

 

 

Administrator Unic

ec. Florin Danut Buzatu

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.