joi | 05 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


MOARA CIBIN SA SIBIU - MOIB

Convocare AGA O & E 20.04.2021

Data Publicare: 19.03.2021 18:05:17

Cod IRIS: 1EF55

S.C. “Moara Cibin S.A.

             Sibiu

Sos. Alba Iulia nr. 70                                                                           

 

                                       RAPORT  CURENT

                             conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

 

Data raportului: 19.03.2021

Denumirea entitatii emitente: S.C."Moara Cibin” S. A.

Sediul social: Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70

Tel/fax : 0269- 229650

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului Sibiu: R 785205

Identificator Unic la Nivel European (E.U.I.D.): ROONRC.J32/89/1991

Numar de ordine in registrul comertului: J 32/89/1991

Capital social subscris si varsat: 10.710.221,00 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment ATS, Categorie AeRO

 

Eveniment important de raportat: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA

 

Consiliul de administratie al Societatii Moara Cibin S.A., cu sediul social  in mun. Sibiu, Sos. Alba Iulia nr.70, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/89/1991, intrunit in sedinta din data de 18.03.2021, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita la sfarsitul zilei 13.04.2021, CONVOACA: 

 

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii din Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de 20.04.2021, ora 1100, cu urmatoarea ordine de zi:

1.     Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, insotite de opinia auditorului financiar.

2.     Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

3.     Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2020 in suma de 3.811.671 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, pentru constituirea fondului de dezvoltare al societatii, astfel:

-         171.818 lei rezerve legale

-         3.264.542 lei rezerve pentru profitul reinvestit

-         375.310 lei alte rezerve.

4.     Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 si a programului de investitii pentru anul 2021.

5.     Aprobarea casarii unor mijloace fixe ale societatii si scoaterea din evidenta a unor obiecte de inventar uzate fizic sau moral.

6.     Aprobarea anularii din evidenta contabila a actiunilor care au fost detinute la societatea absorbita Amylon S.A., la valoarea lor contabila de 1.013.383 lei, pe seama primei de fuziune.

7.     Aprobarea situatiilor financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2020, ale societatii absorbite Amylon S.A.

      8. Aprobarea datei de 12.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu  dispozitiile art.  86 alin.1 din Legea 24/2017, legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  si a datei de 11.05.2021 ca „ex-date”.

      9. Mandatarea persoanei care sa intreprinda demersurile de inregistrare si de publicare a hotararii adoptate, la ORC Sibiu.

 

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii din Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, pentru data de 20.04.2021, ora 1200, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de catre Societatea Moara Cibin S.A a cresterii temporare a facilitatii de credit de la RON 14,500,000 la RON 28.700.000 pana cel mai tarziu la 31 decembrie 2021, respectiv scaderea acesteia la RON 14.500.000 incepand cu 1 ianuarie 2022, facilitate utilizata pentru emiteri de scrisori de garantie, contractata de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA, de la de la ING Bank N.V., societate bancara de nationalitate olandeza, organizata si functionand in conformitate cu legislatia din Regatului Tarilor de Jos, avand sediul social la Bijlmerdreef 106, 1102CT Amsterdam, Regatul Tarilor de Jos, actionand prin sucursala sa, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, avand sediul social in Bucuresti, str. Aviator Popisteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Cladirea nr. 3, sector 1, cod postal 012095, Romania, avand identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/16100/1994, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/16100/1994, inregistrata la Registrul Institutiilor de Credit cu nr. RB-PJS-40-024 si avand cod de inregistrare pentru TVA nr. RO6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Nationala a Romaniei, telefon 021.222.16.00, fax: 021.222.14.01 denumita in continuare Banca, in baza contractului de imprumut nr. 04209/01 din data de 17 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Aprobarea garantarii facilitatilor de credit acordate de catre Banca, la care se adauga dobanda si orice comisioane si costuri aferente, prin mentinerea si amendarea/modificarea dupa caz in favoarea Bancii a garantiilor existente asupra unor bunuri imobile si mobile, dupa cum urmeaza:

1)      ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor Societatilor  Moara Cibin S.A si  Boromir Ind S.R.L, precum si a tuturor conturilor garantului Hardwood S.R.L., deschise la Banca;

2)    ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si  MOARA CIBIN SA, asupra creantelor rezultand din (1) toate contractele incheiate intre Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si partenerii acestora - actionand in calitate de debitori ai creantelor ipotecate, (2) toate comenzile comerciale, facturile si alte documente similare calificate astfel de legile comerciale si jurisprudenta aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si platibile de debitorii creantelor ipotecate. In acelasi timp, Societatile BOROMIR IND SRLsi MOARA CIBIN SA constituie de asemenea o ipoteca mobiliara asupra (3) oricaror alte creante prezente sau viitoare, cu exceptiile mentionate in contractul de ipoteca mobiliara aferent;

3)    ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si  MOARA CIBIN SA asupra creantelor care rezulta din (a) contractele incheiate intre Societatile: BOROMIR IND SRL si  MOARA CIBIN SA si partenerii acestora – actionand in calitate de debitori ai creantelor ipotecate si care au acceptat si semnat notificarea de plata din partea Bancii, precum si asupra (2) creantelor care iau nastere din comenzile comerciale, facturile si alte documente similare calificate astfel de legile comerciale si jurisprudenta aplicabile, emise de Societatile BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN SA si platibile de respectivii debitori ai creantelor ipotecate;

4)  fideiusiunea solidara/raspundere solidara constituita  Hardwood S.R.L.    conform clauzei 10.10 din Contract;

5)  ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si  MOARA CIBIN SA asupra tuturor stocurilor apartinand Societatilor BOROMIR IND SRL si MOARA CIBIN aflate in orice locatie, conform contractului de ipoteca mobiliara aferente facilitatilor de credit descrise mai sus;

6)  ipoteca mobiliara constituita de Societatile BOROMIR IND SRL si  MOARA CIBIN SA asupra echipamentelor astfel cum sunt detaliate in contractul de ipoteca mobiliara aferent facilitatilor de credit descrise mai sus;

7)    ipoteca imobiliara avand rangul mentionat in contractele de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca si reflectate corespunzator in Cartea Funciara, constituita de catre Societatile BOROMIR IND SRL, MOARA CIBIN SA in favoarea Bancii, asupra unor imobile (terenuri si constructii), identificate conform contractelor de ipoteca imobiliara incheiate cu Banca.

3. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline a d-lui URECHE MIRCEA, avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Moara Cibin S.A, in vederea negocierii si incheierii Contractului de imprumut si Contractelor de ipoteci mobiliare si imobiliare aferente facilitatii de credit mai sus mentionate, inclusiv a celor in care societatea are calitate de garant fidejusor, si/sau  a actelor aditionale la acestea,  precum si a tuturor actelor si documentelor necesare derularii respectivelor facilitati de credit (Contracte de ipoteci mobiliare si imobiliare si/sau acte aditionale ale acestora, bilete la ordin, formulare, declaratii, certificate de conformitate, notificari etc) si aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

 

In cazul in care nu se intrunesc conditiile de validitate la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 21.04.2021 urmand a se desfasura incepand cu aceeasi ora si in acelasi loc.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau  impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea  de noi puncte pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al convocatorului, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

          Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate sa raspunda inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia.

 Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele sau intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scris clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2021.” 

          La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentantii legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

          Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

          Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii incepand cu data de 20.03.2021.

          Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile art.92 alin. ( 13) din Legea 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

          Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2. alin. (1). Pct. 20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

          Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarile generale, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email office.sibiu@boromir.ro cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

          Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art.92 alin (15) din Legea nr. 24/2017, ce pot aparea in special in unul din urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.

          In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.

          Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

          Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

-reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);

-persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

          Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Formularul de procura speciala va fi depus, in original, la sediul societatii cel mai tarziu pana la data de 18.04.2021 inclusiv. Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificata societatii prin e-mail la adresa office.sibiu@boromir.ro Dreptul de vot va putea fi exercitat liber de actionari si/sau reprezentantii acestora in limita numarului de voturi detinute la data de referinta conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA si a mandatului acordat.

In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru alt actionar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementarile ASF.

          In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, pana la data de 18.04.2021 inclusiv, la adresa office.sibiu@boromir.ro cu mentiunea scrisa clar PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2021.” 

Documentele si informatiile referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate si procurate de la sediul societatii sau pe pagina web a societatii www.moaracibin.ro, incepand cu data convocarii.

 

 

Director general,                                                

         Ing. Ureche Mircea                                                 

         

          Intocmit,

         Ec. Bleoca Adrian

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.