duminică | 21 aprilie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SCALA DEVELOPMENT S.A. CLUJ-NAPOCA - NCHI

Convocare AGAO 16/17.04.2021 (situatii financiare 2020)

Data Publicare: 15.03.2021 12:54:51

Cod IRIS: 1F1B7

 

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 15.03.2021

Denumirea emitentului: SCALA DEVELOPMENT S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj

Tel/fax: 0264532015 / 532176

Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/949/2015

C.U.I. 34312520

Capital social subscris si varsat: 8.580.114 lei

Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SCALA DEVELOPMENT S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB-SMT.

 

Eveniment important de raportat:

 

Consiliul de Administratie al societatii SCALA DEVELOPMENT S.A., cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/949/2015, avand C.U.I. 34312520, prin Hotararea din data de 12.03.2021, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru 16.04.2021, respectiv 17.04.2021 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 05.04.2021, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale, cu ordinea de zi:

 1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.
 3. Aprobarea bilantului contabil, a anexelor la bilant si a contului de profit si pierdere pe anul 2020, precum si aprobarea ca profitul realizat in anul 2020 sa ramana nerepartizat.
 4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2020.
 5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2020, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
 6. Aprobarea politicii de remunerare in ceea ce priveste conducatorii societatii.
 7. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2020.
 8. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2021.
 9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern.
 10. Aprobarea duratei mandatului auditorului financiar extern si a remuneratiei acestuia.
 11. Aprobarea incheierii contractului de mandat/actului aditional la contractul de mandat  intre societate si auditorul financiar extern, precum si mandatarea unei persoane sa negocieze si sa semneze contractul de mandat/actul aditional la contractul de mandat aferent in numele si pe seama societatii.
 12. Aprobarea datei de 06.05.2021 ca data de inregistrare si a datei de 05.05.2021 ca ex date.
 13. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
 14. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la ORC Cluj, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 13.04.2021.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul actionariat@scaladevelopment.ro.- Sectiunea Actionariat, incepand cu data de 16.03.2021.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: actionariat@scaladevelopment.ro pana la data de 13.04.2021. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal, prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail:. actionariat@scaladevelopment.ro.

In contextul actual, pentru prevenirea/limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 in randul populatiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data prezentei, recomandam participarea la AGOA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA prin utilizarea votului prin corespondenta si recomandam accesarea si transmiterea documentelor aferente AGOA prin mijloace de comunicareelectronice, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau a depunerii in mod personal la registratura emitentului.

 

Convocatorul AGOA se da spre publicare in ziarul “Monitorul de Cluj” si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numerele din data de 16.03.2021.

 

 

Presedinte Consiliul de Administratie,

dl. PITIC MIHAI DAN

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.