marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


PRACTIC SA Bucuresti - PRBU

Convocare AGA O & E 17.12.2018

Data Publicare: 12.11.2018 18:30:12

Cod IRIS: A6F4B

 RAPORT CURENT

 

conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

 Data raportului: 12.11.2018

 

 

Denumirea entitatii emitente: PRACTIC S.A.

Sediul social: Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1

Numarul de telefon/fax: 021.313.48.22/021.316.78.15

Cod Unic de Inregistrare: 2774512

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/611/1991

Capital social subscris si varsat: 40.983.171 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO

 

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.

 

Consiliul de Administratie al societatii Practic SA, cu sediul in Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.1 si 2, Sector 1, in sedinta din data de 12.11.2018, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, pentru data de 17.12.2018, care isi va desfasura lucrarile la sala de sedinte situata in Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.21-23, Corp C3, et.2, sector 1, incepand cu ora 10:00 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv cu ora 11:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 03.12.2018, stabilita ca data de referinta. 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va include urmatoarele aspecte:

1.      Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2019.

2.      Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital. Se propune data de inregistrare, 11.01.2019.

3.      Imputernicirea unor persoane care sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va include urmatoarele aspecte:

1.      Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in Bucuresti, str.Biserica Amzei nr.23A, Sector 1, pentru desfasurarea activitatii de servicii anexe pentru transporturi terestre (parcare) – Cod CAEN 5221.

2.      Aprobarea dezmembrarii imobilului situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr.190, bl.C1, parter, sector 6, identificat cadastral cu nr.221459-C1-U58.

3.      Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital. Se propune data de inregistrare, 11.01.2019.

4.      Imputernicirea unor persoane care sa semneze orice documente aferente hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa efectueze, personal sau printr-o imputernicire subsecventa, toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se face in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv al Societatii, precum si cu prevederile legale aplicabile societatilor comerciale pe actiuni.

Intreaga documentatie, inclusiv textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare ce urmeaza a fi supuse dezbaterii actionarilor si alte informatii si materiale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor spre consultare si informare, la sediul societatii si pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro, cu 30 de zile inainte de data adunarii generale.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala, in conditiile art. 92 alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Calitatea de actionar si indreptatit sa participe  la adunarea generala a actionarilor, se constata in baza listei actionarilor societatii de la data de referinta, primita de catre societate de la Depozitarul Central S.A.,  accesul actionarilor fiind permis  prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, in cazul persoanelor juridice, pentru reprezentantul legal, in baza certificatului constatator eliberat de catre Registrul Comertului si a actului de identitate, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si a actului de identitate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin.5 din Legea nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.20 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate la art.92 alin.(13) din Legea nr.24/2017 de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Formularul de  imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunare este disponibil la sediul Societatii si pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 19.11.2018.

Imputernicirile speciale vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, respective transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 13.12.2018 orele 17, mentionand pe plic clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18.12.2018 sau pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: office@practicsa.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18.12.2018.  

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@practicsa.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. 

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari societatii privind puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala, Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala.

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Actionarii inregistrati la data de referinta, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor prin utilizarea formularului de vot pus la dispozitia acestora, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data 19.11.2018 pe site-ul Societatii – www.practicsa.ro si la sediul societatii.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la societate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Formularul de buletin de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare care sa permita identificarea actionarilor, vor fi transmise la sediul societatii, pana la data de 14.12.2018, conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta afisata pe site-ul Societatii.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a)        de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b)       de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail office@practicsa.ro) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru  ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art.1171 alin.(3) de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari.

Intrebarile vor fi inregistrate in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@practicsa.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18.12.2018.  

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

In situatia in care la prima convocare nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum, Consiliul de Administratie convoaca prin prezenta o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 18.12.2018, ora 10, respectiv o a doua Adunare Generala  Extraordinara a Actionarilor pentru data de 18.12.2018, ora 11,  in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0213134822, e-mail: office@practicsa.ro

                                                         

          Mihai ENE                                                     

          Presedinte al Consiliului de Administratie

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.