vineri | 08 decembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


PRACTIC SA Bucuresti - PRBU

Plata dividend 2017

Data Publicare: 05.04.2018 9:45:29

Cod IRIS: 839F1

 

 

 

 

 

RAPORT CURENT

 

 

Raport curent conform:                     Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului:                                 05.04.2018

Denumirea societatii emitente:          Practic S.A.

Sediul social:                                     str. Biserica Amzei nr. 21-23,

Corp C3, et.1 si 2, sector 1, Bucuresti

Nr. tel.                                                0213134822

Cod Unic de Inregistrare                    RO 2774512

Nr. Inreg. ONRC                                J40/611/1991

Capital social subscris si varsat          40.983.171 lei

Piata reglementata pe care se              AeRO

tranzactioneaza valorile mobiliare

emise

 

 

Evenimente importante de raportat:

 

Societatea  Practic S.A. informeaza actionarii ca plata sumelor cuvenite ca dividende va fi efectuata dupa cum urmeaza:

 

  1. Valoarea dividendului brut pe actiune pentru  profitul realizat in exercitiul financiar 2017 este de 50,10 lei per actiune, respectiv 29.758.761 lei raportat la numarul total de actiuni. Din sumele mentionate se va retine la sursa impozitul pe dividende, in cotele prevazute de lege,  la data platii.
  2. Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende din profitul mentionat mai sus sunt cei inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de 24.04.2018 – data de inregistrare.
  3. Dividendele aferente profitul realizat in exercitiul financiar 2017 urmeaza a se plati actionarilor incepand cu data de 11.05.2018 – data platii.
  4. Plata dividendelor, cu respectarea prevederilor legale incidente, va fi efectuata de catre Depozitarul Central, iar agentul de plata desemnat de Practic S.A. este BRD.
  5. Modalitatea de plata a dividendelor este mentionata in „Procedura pentru distribuirea dividendelor cuvenite actionarilor”, anexa la prezentul raport curent.

 

 

          Presedintele  Consiliului de Administratie  al Practic S.A.

          Mihai Ene

 

          ____________________

 

 

 

 

Procedura pentru distribuirea dividendelor cuvenite actionarilor

 

 

Practic S.A. informeaza actionarii societatii asupra faptului ca dividendele aferente profitului realizat in exercitiul financiar 2017 vor fi distribuite incepand cu data de  11.05.2018 – data platii actionarilor inregistrati in Registrul consolidat al actionarilor la data de 24.04.2018 – data de inregistrare.

Valoarea dividendului brut pe actiune pentru  profitul realizat in exercitiul financiar 2017 este de 50,10 lei per actiune,.

Modalitatile si termenele de plata sunt urmatoarele:

 

1.      Plata dividendelor in conturile Participantilor:

 

Pentru actionarii  persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la data de inregistrare detin actiuni evidentiate in Sectiunea II a Registrului consolidat al actionarilor Practic S.A., Depozitarul Central va instructa transferul sumelor de bani in contul bancar al Participantilor.

 

2.      Plati ale sumelor de bani prin virament bancar in contul Detinatorilor nereprezentati de Participant (in lei, in conturi deschise in Romania), conform instructiunii transmise de catre actionari/emitent, Depozitarului Central:

 

Incepand cu 11.05.2018 actionarii persoane fizice si juridice, nereprezentati de Participant  si care doresc plata dividendelor prin transfer bancar, pot solicita si transmite Depozitarului Central documentele necesare platii acestora dupa cum urmeaza:

 

a)      Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central - www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

Ø  copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele Detinatoruluide instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, in original;

Ø  copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  dovada achitarii tarifului

 

b)      Detinatorii de instrumente financiare persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

Ø  copie a certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului - persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;

Ø  dovada achitarii tarifului

 

 

3.      Plati ale sumelor de bani prin virament bancar catre actionari persoane fizice si juridice nerezidente ( in lei sau echivalent in valuta, cu conturi bancare deschise in Romania sau in afara tarii) :

 

            In vederea efectuarii  platilor de dividende incepand cu data de 11.05.2018 si acestor categorii de actionari li se aplica regulile de mai sus.  In plus trebuie sa aiba in vedere ca, in conformitate cu Legea 227/2015 actualizata si a Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, pentru acordurile de evitare a dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital pentru aplicarea prevederilor privind regimul fiscal comun pentru actionarii rezidenti ai unor tari membre UE sau AELS, nerezidentul are obligatia sa depuna personal , la registatura societatii Practic S.A. din str. Biserica Amzei nr. 21-23, sector 1, Bucuresti, certificatul de rezidenta fiscala, eliberat de autoritatile competente din statul sau de rezidenta, in original, impreuna cu cererea de plata si celelalte documente mentionate mai sus, urmand ca societatea sa le transmita Depozitarului Central.

            In cazul in care nu depune certificatul de rezidenta fiscala pana la data de 20.04.2018 , se va retine impozitul pe dividende prevazut de legea romana in vigoare.

 

 

4.      Plati ale sumelor de bani in numerar si virament bancar catre actionari persoane fizice si juridice, la solicitarea actionarilor adresata la ghiseele Agentului de plata

 

Pentru actionarii persoane fizice nereprezentati de Participant si care nu au adresat catre Depozitarul Central o solicitare de plata in cont bancar, plata dividendelor se va face in numerar sau virament, prin punere la dispozitie de catre Practic S.A. a sumelor de bani cuvenite la agentiile/ sucursalele BRD prin intermediul Depozitarului Central, incepand cu data de 11.05.2018.

      Orarul de plata a dividendelor este orarul de lucru al BRD .

Actionarii se pot prezenta la sediile oricarei agentii/ sucursale din  tara.

 

Dividendele pot fi ridicate de actionari, personal sau de reprezentantii acestora conform urmatoarelor cerinte:

 

1. In cazul actionarilor persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.).

2. In cazul actionarilor persoane fizice nerezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza unui document cu care se identifica actionarul avand inscrise date ce trebuie sa corespunda cu cele cu care este inregistrat actionarul in evidentele Depozitarului Central

3. In cazul actionarilor persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata dividendelor se face prin tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de nastere al actionarului care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie (fotocopia se retine) si actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie (fotocopia se retine).

4. In cazul actionarilor persoane fizice avand instituita curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarului care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie (fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie (fotocopia se retine).

5. In cazul actionarilor persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu, ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face prin imputernicitul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la +  in care se efectueaza plata + 1 fotocopie semnata/cerificata de mandatar pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al imputernicitului avand inscris codul numeric personal (C.N.P.) + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de catre Agentul de plata);

6. In cazul persoanelor juridice, platile vor fi procesate de catre Agentul de plata in baza urmatoarelor documente:

 

-          Certificatul de inmatriculare/inregistrare al persoanei juridice/entitatii in Registrul Comertului/ alt document echivalent care sa ateste inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta + 1 fotocopie care se va retine de catre Agentul de Plata;

-          Act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al mandatarului;

-          Certificatul constatator de la Registrul Comertului/ document echivalent emis de autoritatea competenta nu mai vechi de 3 luni care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii + 1 fotocopie care se va retine de catre Agentul de Plata;

-          Procura notariala in original sau in copie legalizata (procura se va retine de catre Agentul de Plata), daca este cazul.

 

7. In cazul coproprietarilor, platile se vor procesa sub conditia prezentarii la ghiseu a tuturor coproprietarilor, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional.

8. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.  

9. In cazul actionarilor persoane fizice decedati, plata dividendelor se face catre mostenitorii acestora numai dupa ce, in prealabil, mostenitorii vor solicita S.C. Depozitarul Central S.A. inregistrarea transferului actiunilor ca efect al succesiunii, precum si plata dividendelor ce decurg din detinerea acestora.

10. In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD la documentele de mai sus se anexeaza si extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat. Titularul contului poate fi doar actionarul sau, dupa caz, imputernicitul acestuia.Plata dividendelor in sume mai mari de 10.000 lei se face doar prin virament bancar, conform capitolelor 1 si 2 de mai sus.

 

11. Comisioanele pentru platile in numerar se suporta de catre detinatorul de instrumente financiare.

 

Orice modificare a datelor in Registrul consolidat al actionarilor ( schimbari de nume, adresa, date de identificare etc.) se realizeaza numai de catre Depozitarul Central, la sediul sau din Bd. Carol I, nr. 34-36, sector 2, la solicitarea actionarului/ persoanei indreptatite.

 

 

Pentru informatii suplimentare sau orice alte detalii referitoare la plata dividendelor va rugam sa accesati site-ul societatii Practic, pe cel al Depozitarului Central sau puteti contacta direct reprezentantii Practic S.A. la telefon 0213134822 sau la adresa de email office@practicsa.ro

 

 

        Presedintele  Consiliului de Administratie al Practic S.A.

        Mihai Ene

 

 

       ____________________________

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.