vineri | 12 aprilie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


FARMACEUTICA REMEDIA SA - RMAH

Hotarari CA - 10.03.2021 - Convocare AGAO & E in 15/16.04.2021

Data Publicare: 11.03.2021 17:21:35

Cod IRIS: 2A1FD


 Raport curent

 conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Data raportului:

11.03.2021

Denumirea entitatii emitente:

Farmaceutica  REMEDIA

Sediul social:

Deva, B-dul Nicolae Balcescu nr. 2

Numarul de telefon/fax:

0254 22 32 60       /        0254 22 61 97

Codul unic de inregistrare la ORC:

2115198

Numar de ordine in Registrul Comertului:

J20 / 700 / 1991

Capital social subscris si varsat:

10.608.980  RON

Piata reglementata:

BVB, Categoria STANDARD

 

Evenimente importante de raportat:

 

Stimati investitori,

 

Va prezentam Decizia Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. nr. 346 din 10.03.2021 de convocare a A.G.O.A. si A.G.E.A din data de 15/16 aprilie 2021.

 

DECIZIA  NR. 346

DIN DATA DE 10.03.2021

A  CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al Societatii Comerciale

Farmaceutica REMEDIA  S.A.

J20/700/1991  C.U.I. 2115198

 

Avand in vedere prerogativele conferite de Actul Constitutiv, art. 11.2, Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., intrunit in sedinta ordinara legal constituita, prezenti fiind TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., reprezentat de Valentin-Norbert TARUS, Presedinte CA, Adrian Marcel PARVU si Elena CODREAN, Membri CA, cu unanimitate de voturi,

 

APROBA:

         

Art. 1 Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.), in conformitate cu Legea 31/1990 republicata privind societatile, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018, la urmatoarele date:

- Joi 15.04.2021, ora 12:00 pentru A.G.O.A. si ora 15:00 pentru A.G.E.A., la sediul societatii din Bucuresti, Bd. Metalurgiei, nr. 78, sector 4, cod postal 041836, sector 4.

- In cazul in care A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. nu se vor putea tine in data de 15.04.2021 datorita neandeplinirii conditiilor de cvorum, a doua convocare este: Vineri 16.04.2021, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

 

Art. 2  La A.G.O.A. respectiv A.G.E.A. sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Societatea Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 06.04.2021 - considerata data de referinta.

 

Art. 3 Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea raportului Presedintelui Consiliului de Administratie si al auditorului financiar independent referitor la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2020.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

4. Aprobarea programului de activitate si investitii pentru anul 2021.

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului exercitiului financiar 2020. Consiliul de Administratie al Societatii propune si recomanda Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  ca profitul net realizat  in exercitiul financiar 2020 sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

Profitul net aferent exercitiului financiar neconsolidat = 28.236.449 Lei

 

DESTINATIE

SUMA(Lei)

Dividende din profit 2020

14.277.108

Rezerve legale

365.419

Alte rezerve

13.093.922

Profit nerepartizat

500.000

TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 2020

28.236.449


      6. a)Fixarea dividendului brut pe actiune la 0,15 lei.

b) Aprobarea datei de 02.06.2021 ca data platii - in conformitate cu prevederile Art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;     

c)Aprobarea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani de la data platii dividendelor;

d) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

e) Aprobarea suportarii costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.

7. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 3 (trei) administratori cu durata mandatului de doi (2) ani, respectiv din 01.05.2021 pana la 30.04.2023.

8. Aprobarea Politicii de remunerare a societatii Farmaceutica REMEDIA S.A. si societatii detinute Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL si stabilirea remuneratiei pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorul General, Administratorii, Directorii cu contract de mandat, precum si limita maxima pana la care se pot acorda remuneratii suplimentare si alte beneficii din profitul net neconsolidat, toate acestea pentru perioada 01.05.2021 – 30.04.2022, dupa cum urmeaza:

- Indemnizatia Consiliului de Administratie, a Directorului General, a Administratorilor, si a Directorilor cu contract de mandat se limiteaza la maximum 200.000 Lei brut lunar;

 - Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administratie a Directorului General, Administratorilor si a Directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limiteaza la maximum 15% din profitul net, conform contractelor de mandat, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale (suma ce include toate taxele).

Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a stabili, in functie de performantele realizate, repartizarea beneficiilor pentru membrii Consiliului de Administratie, Directorului General, precum si pentru Directorii cu contract de mandat.

9. Alegerea auditorului financiar extern si fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorita expirarii contractului auditorului financiar extern.

10. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

11. Aprobarea datei de 17.05.2021 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

12. Imputernicirea domnului Valentin - Norbert TARUS reprezentant al „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

 

Art. 4 Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1.         Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru a explora si identifica oportunitati si a negocia cu entitati eligibile, persoane fizice sau juridice, in urmatoarele directii:

a)    intrarea in actionariatul Farmaceutica REMEDIA S.A. prin majorare de capital social in numerar sau/si aport in natura;

b)    fuziuni;

c)     preluarea de active si/sau fond de comert;

d)    cumpararea de actiuni si/sau parti sociale emise de terti;

e)    angajarea de evaluatori specializati pentru derularea operatiunilor mentionate la pct. a), b), c), d)

f)      aprobarea de catre CA de proiecte si propuneri fundamentate in vederea realizarii directiilor de mai sus pentru a fi prezentate catre A.G.E.A, in vederea aprobarii.

2. Aprobarea introducerii in actul constitutiv al art. ”6.1. (1) Capitalul social al Societatii este de 9.548.082 lei, integral subscris si varsat, din care 35.190,70 lei aport in natura”.

       3. Aprobarea prelungirii cu inca 12 luni a perioadei de utilizare si de valabilitate a contractelor de credit incheiate cu Banca Transilvania in valoare de 53.600.000 lei si majorarea pana la 80.000.000 lei, cu aprobarea constituirii de garantii (creante, stocuri, imobile, Bilete la ordin in alb/fideiusiune) pana la limita solicitata de banca, cu depasirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

4. Aprobarea contractarii de noi imprumuturi in suma maxima de 25.000.000 lei pe o perioada de pana la 60 luni pentru facilitati non-cash si 12 luni pentru facilitati cash, cu constituirea de garantii (creante, stocuri, imobile, Bilete la ordin in alb/fideiusiune) pana la limita solicitata de banca, cu depasirea limitei de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

5. Imputernicirea d-nei Elena Codrean, membru in Consiliul de Administratie al Farmaceutica REMEDIA SA pentru semnarea contractului/contractelor de credit si de ipoteca cu banca selectata/bancile selectate si a oricaror alte documente solicitate de banca/banci/notar, necesare pentru incheierea si derularea contractului/contractelor de credit.

          6. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.

         7. Aprobarea datei de 17.05.2021 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

         8. Imputernicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

 PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                                                    „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.

      

                                                                                     reprezentata prin

                                                                                     Valentin – Norbert TARUS

                                               

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.