miercuri | 29 mai, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ROMAERO SA BUCURESTI - RORX

Convocare AGA O & E 9 Martie 2021

Data Publicare: 29.01.2021 18:00:00

Cod IRIS: 85FDA

 

 


RAPORT CURENT

 

Raportul curent conform:

Legea nr. 24/2017,

Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului:

29.01.2021

Denumirea entitatii emitente :

ROMAERO S.A.

Sediul social:

Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44

Numarul de telefon/fax :

021/599 41 04,

021/ 319 20 82

Codul unic de inregistrare

1576401

Numar de ordine in R.C.:

J40/3940/1991

Capital social subscris si varsat:

17.368.942,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

 

BVB  ATS  AeRO

                                                                                                                                 

Evenimente importante de raportat:

Prin Decizia C.A. nr. 4/28.01.2021, Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii la data de 09/10.03.2021 ora 13:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 02.03.2021.

De asemenea, prin Decizia C.A. nr. 4/28.01.2021, Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii la data de 09/10.03.2021 ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 02.03.2021.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 09/10.03.2021 si convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii din data de 09/10.03.2021 sunt anexate la prezentul raport curent.

 

CONVOCATOR

 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca: 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) la data de 09.03.2021 ora 13.00 la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 02.03.2021, avand urmatoarea ordine de zi: 

1.Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

 

2.Aprobarea caietului de sarcini privind procedura de selectie a consultantului in vederea acordarii de consultanta si gestionarii procedurii de valorificare a activelor prevazute in Planul de restructurare a datoriilor bugetare intocmit in conformitate cu O.G. nr. 6/2019 si aprobat de catre ANAF prin Decizia nr. 14035282/29.10.2020.

 

3.  Aprobarea ex-date de 25.03.2021, a datei de 26.03.2021 ca data de inregistrare .

4. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

 

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 02.03.2021 stabilita ca data de referinta.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepand cu data de 05.02.2021 precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 19.02.2021 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 19.02.2021 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, incepand cu data de 05.02.2021. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societatii cu cel putin o ora inainte de adunare (09/10.03.2021 ora 12.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09/10.03.2021”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 05.02.2021. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (09/10.03.2021 ora 12.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09/10.03.2021”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (09/10.03.2021 ora 12.00), la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.03.2021”.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (09/10.03.2021, ora12.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogrameaza pentru data de 10.03.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 ;  fax 021/319.20.82.

 

CONVOCATOR 

 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca: 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.) la data de 09.03.2021 ora 14.00 la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 02.03.2021, avand urmatoarea ordine de zi: 

1.  Aprobarea prealabila privind declansarea procedurii de valorificare a activelor prevazute in Planul de Restructurare a obligatiilor bugetare si anume imobilele identificate cu numerele cadastrale de mai jos:

1.      220835 (nr. cadastral vechi 2692/19) cu teren in suprafata de 6.379 mp si constructii in suprafata totala de 3.670,56 mp;

2.      234006 (nr. cadastral vechi 2692/20) cu teren in suprafata de 3.622 mp si constructii in suprafata totala de 1.298 mp;

3.      220836 (nr. cadastral vechi 2692/21) cu teren in suprafata de 963 mp;

4.      232395 (nr. cadastral vechi 13936/574) cu teren in suprafata de 3.671 mp;

5.      232396 (nr.cadastral vechi 13936/575) cu teren in suprafata de 3.601 mp;

6.      232397 (nr. cadastral vechi 13936/576) cu teren in suprafata de 2.101mp;

7.      232398 (nr. cadastral vechi 13936/577) cu teren in suprafata de 1.861 mp;

8.      216419 (nr. cadastral vechi 2695) cu teren in suprafata de 551,13 mp si constructii in suprafata totala de 341 mp;

9.      208969 (nr. cadastral vechi 2694/1) cu teren in suprafata de 2.133 mp si constructii in suprafata totala de 814,48 mp;

10.   220807 (nr. cadastral vechi 2692/2/2) cu teren in suprafata de 11.785 mp si constructii in suprafata totala de 4.523,44 mp;

11.   236173 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/1) cu teren in suprafata de 3.065 mp si constructii in suprafata totala de 217 mp;

12.   235117 (nr. cadastral vechi 2692/22/1) cu teren in suprafata de 3.208 mp si constructii in suprafata totala de 2.229 mp;

13.   267239 (nr. cadastral vechi 2692/22/32/1-lot 2) cu teren in suprafata de 1.213 mp;

14.   236167 (nr. cadastral vechi 2692/22/3/2) cu teren in suprafata de 2.647 mp;

15.   236176 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/2) cu teren in suprafata de 109 mp;

16.   236183 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/1) cu teren in suprafata de 866 mp si constructii in suprafata totala de 78 mp;

17.   236185 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/2) cu teren in suprafata de 212 mp;

18.   256228 C1 U3 (nr. cadastral vechi 2692/7/2/2) cu cota indiviza ½ din teren in suprafata de 3.893 mp si constructii in suprafata totala de 3.893 mp;

19.   236705 (nr. cadastral vechi 2692/8/1) cu teren in suprafata de 4.496 mp si constructii in suprafata totala de 4.496 mp;

20.   236706 (nr. cadastral vechi 2692/8/2) cu teren in suprafata de 1.519 mp;

21.   236707 (nr. cadastral vechi 2692/8/3) cu teren in suprafata de 1.723 mp;

22.   236713 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/3) cu teren in suprafata de 770 mp;

23.   236709 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/1) cu teren in suprafata de 2.340 mp si constructii in suprafata totala de 164 mp;

24.   236716 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/4) cu teren in suprafata de 1.374 mp si constructii in suprafata totala de 1.374 mp;

25.   236708 (nr. cadastral vechi 2692/8/4) cu teren in suprafata de 320 mp;

26.   236712 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/2) cu teren in suprafata de 162 mp;

27.   259566 (nr. cadastral vechi 2692/11) cu teren in suprafata de 4.660 mp si constructii in suprafata totala de 3.638,61 mp;

28.   233731 (nr. cadastral vechi 2692/3/1) cu teren in suprafata de 1.242 mp si constructii in suprafata totala de 776 mp;

29.   233732 (nr. cadastral vechi 2692/3/2) cu teren in suprafata de 862 mp;

30.   235141 ( nr. cadastral vechi 2692/22/13) cu teren in suprafata de 6.684 mp si constructii in suprafata totala de 2.966 mp;

31.   235143 (nr. cadastral vechi 2692/22/14) cu teren in suprafata de 1.988 mp si constructii in suprafata totala de 317 mp;

32.   235159 (nr. cadastral vechi 2692/22/22) cu teren in suprafata de 616 mp;

33.   235162 (nr. cadastral vechi 2692/22/23) cu teren in suprafata de 689 mp si constructii in suprafata totala de 254 mp;

34.   220834 (nr. cadastral vechi 2692/18) cu teren in suprafata de 5.837 mp si constructii in suprafata totala de 1.138,92 mp;

35.   235145 (nr. cadastral vechi 2692/22/15) cu teren in suprafata de 8.018 mp si constructii in suprafata totala de 4.499 mp;

36.   235153 (nr. cadastral vechi 2692/22/19) cu teren in suprafata de 2.176 mp si constructii in suprafata totala de 1.480 mp;

37.   235155 (nr. cadastral vechi 2692/22/20) cu teren in suprafata de 3.485 mp si constructii in suprafata totala de 1.150 mp;

38.   234331 (nr. cadastral vechi 2692/23/2) cu teren in suprafata de 909 mp;

39.   235164 (nr. cadastral vechi 2692/22/24) cu teren in suprafata de 377 mp si constructii in suprafata totala de 332 mp;

40.   235157 (nr. cadastral vechi 2692/22/21) cu teren in suprafata de 3.056 mp si constructii in suprafata totala de 1.423 mp;

41.   235139 ( nr. cadastral vechi 2692/22/12) cu teren in suprafata de 2.417 mp si constructii in suprafata totala de 281 mp;

42.   238204 ( nr. cadastral vechi 2692/22/26/1) cu teren in suprafata de 3.949 mp si constructii in suprafata totala de 3.902 mp;

43.   238205 (nr. cadastral vechi 2692/22/26/2) cu teren in suprafata de 2.769 mp si constructii in suprafata totala de 2.379 mp;

44.   235175 ( nr. cadastral vechi 2692/22/30) cu teren in suprafata de 2.344 mp si constructii in suprafata totala de 2.086 mp;

45.   258058 (nr. cadastral vechi 2692/5) cu teren in suprafata de 8.973 mp si constructii in suprafata totala de 8.030,55 mp;

46.   234909 (nr. cadastral vechi 2692/6/1) cu teren in suprafata de 6.105 mp si constructii in suprafata totala de 5.372 mp;

47.   232567 (nr. cadastral vechi 2692/4/1) cu teren in suprafata de 2.399 mp si constructii in suprafata totala de 1.253 mp;

48.   234912 (nr. cadastral vechi 2692/6/2) cu teren in suprafata de 2.882 mp si constructii in suprafata totala de 2.635 mp;

49.   208970 (nr.cadastral vechi 2694/2) cu teren in suprafata de 2.406 mp si constructii in suprafata totala de 4.086,11 mp.

 

2. Aprobarea ex-date de 25.03.2021, a datei de 26.03.2021 ca data de inregistrare .

3. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

 

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 02.03.2021 stabilita ca data de referinta.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepand cu data de 05.02.2021 precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 19.02.2021 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 19.02.2021 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, incepand cu data de 05.02.2021. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societatii cu cel putin o ora inainte de adunare (09/10.03.2021 ora 13.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09/10.03.2021”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 05.02.2021. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (09/10.03.2021 ora 13.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09/10.03.2021”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (09/10.03.2021 ora 13.00), la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.03.2021”.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (09/10.03.2021, ora13.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogrameaza pentru data de 10.03.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 ;  fax 021/319.20.82.

 

PRESEDINTELE C.A. 

 

______________________ 

Viorel-Dan DOBRA 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.