miercuri | 29 mai, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


ROMAERO SA BUCURESTI - RORX

Convocare AGAE 28/29.01.2019

Data Publicare: 27.12.2018 14:21:50

Cod IRIS: C0AA5

 

 
   
 

 


 

­­­­

 

 

CONVOCATOR 

 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca: 

 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 28.01.2019 ora 14.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 22.01.2019, avand urmatoarea ordine de zi: 

1.      Aprobarea prelungirii facilitatilor de credit in derulare la Banca Comerciala Romana pana la scadenta de 27.05.2019 si mentinerea garantiilor deja constituite in favoarea Bancii Comerciale Romane. 

2.      Aprobarea mandatarii Directorului General al ROMAERO S.A., care la randul sau va putea delega alti directori ai societatii, sa semneze actele aditionale care se vor incheia cu Banca Comerciala Romana in vederea prelungirii facilitatilor de credit in derulare la Banca Comerciala Romana si in vederea mentinerii garantiilor deja constituite in favoarea Bancii Comerciale Romane.  

3.      Aprobarea ex-date de 14.02.2019 si a datei de 15.02.2019 ca data de inregistrare. 

4.      Aprobarea imputernicirii directorului general al societatii pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita, la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar. 

 La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 22.01.2019, stabilita ca data de referinta. 

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii AGEA sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, incepand cu data de 28.12.2018, precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 11.01.2019 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 11.01.2019 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 

 Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, incepand cu data de 28.12.2018. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societatii cu cel putin o ora inainte de adunare (28/29.01.2019 ora 13.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.01.2019”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 28.12.2018. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel putin o ora inainte de adunare ( 28/29.01.2019 ora 13.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29.01.2019”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel putin o ora inainte de adunare ( 28/29.01.2019 ora 13.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogrameaza pentru data de 29.01.2019, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

 Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 ;  fax 021/319.20.82. 

 

 

PRESEDINTE C.A. 

 

______________________ 

Stefan PARASCHIV 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.