marți | 27 februarie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SEVERNAV SA DR. TR. SEVERIN - SEVE

Convocare AGAO 15/16.04.2021

Data Publicare: 10.03.2021 11:38:35

Cod IRIS: 572EC

 

RAPORT  CURENT

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare de piata si a Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti

 

Data raportului:                                  10.03.2021

Denumirea entitatii emitente:             S.C. SEVERNAV S.A.

Sediul social:                                      Dr. Tr. Severin, Calea Timisoarei nr.204, jud. Mehedinti

Tel/fax:                                               0252/308 000 ; 0252/ 314 675

Cod unic de inregistrare                     RO 1606030

Nr. ordine in Reg. Comertului            J25/03/1990

Capital social subscris si varsat:         12.608.865 lei

Piata tranzactionare:                           AeRo

 

Evenimente importante de raportat:

S.C. SEVERNAV S.A. informeaza investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 05.03.2021, ora 12:00, s-a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 15.04.2021, 11:00 la sediul social al S.C. SEVERNAV S.A. din Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, judetul Mehedinti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2021 (data de referinta).

In cazul in care la data de 15.04.2021 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 16.04.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

 

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A., intrunit in data de 05.03.2021, convoaca, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale Actului constitutiv al societatii actualizat la data de 08.05.2020, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 15.04.2021, ora 11:00, in Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 204,  judetul Mehedinti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2021 ( data de referinta), cu urmatoarea:

                                                                                                     

ORDINE DE ZI

1.  Prezentarea, dezbaterea Raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare 2020;

2.  Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2020, compuse din: bilant, cont de profit si pierdere cu anexele sale;

3.  Prezentarea, dezbaterea Raportului de audit financiar extern  privind situatiile financiare pe anul 2020;

4.  Prezentarea, dezbaterea si aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2020, in valoare de 553.480 lei, astfel:

                     - 43.848 lei la rezerva legala;

                     - 509.632 lei la rezerve din profitul reinvestit in anul 2020, in conformitate cu Legea 227/2015, art.22 (Codul Fiscal);

5.  Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

6.  Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.

7.  Alegerea unui auditor financiar pentru un mandat de 3 ani, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, art.160  si stabilirea remuneratiei.

8.  Aprobarea  datei de 06.05.2020  (ex- date 05.05.2020 ) ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

9.  Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie, ing. Tirlea Victor, cu posibilitatea de substituire sa semneze hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Oficiul Rgistrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea a IV-a  si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

In situatia in care la data si ora anuntate nu se intruneste cvorumul legal, Adunarea se va tine in ziua de 16.04.2021, ora 11:00, in acelasi loc cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 16.03.2021,  convocatorul, materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate, incluse pe ordinea de zi, care urmeaza sa fie prezentate Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul societatii (www.severnav.ro, Sectiunea materiale AGOA-AGEA) sau se pot  obtine de catre actionari de la sediul societatii ( Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, tel.: 0252/308000, fax: 0252/314675, e-mail: office@severnav.ro).

Capitalul S.C. SEVERNAV S.A. este format din 5.041.546 actiuni, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunare.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

a)  De a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

b)  Dreptul de a prezenta, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Daca va fi cazul, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi transmise sau inregistrate la registratura societatii cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii la sediul socitatii, in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16 Aprilie 2021”, sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@severnav.ro. Societatea poate sa raspunda inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul Severnav.

Actionarii vor adresa intrebarile in scris insotite de copia actului de identitate  valabil in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice  un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului/orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, apostilat, insotit de traducerea legalizata in limba romana de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul propunerii/intrebarilor, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului Convocator si transmis in original sau copie conforma cu originalul.

De asemenea vor atasa o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/ a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Propunerile si intrebarile actionarilor, precum si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise, fie sub forma unui document semnat olograf, in original - transmis prin posta sau servicii de curierat la sediul S.C. SEVERNAV S.A. (Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti), in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar:” Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15/16 Aprilie 2021”, fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica prin e-mail la adresa de e-mail: office@severnav.ro, mentionand la subiect: ”Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15/16 Aprilie  2021”.

Actionarii Societatii inregistrati la data de referinta (01.04.2021) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionarii pot participa la sedinta A.G.O.A. direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (pe baza de imputernicire speciala sau generala) sau pot vota prin corespondenta.

Documentele necesare pentru participarea la A.G.O.A.  a actionarilor persoane fizice sunt:

-   daca actionarul se prezinta personal - actul de identitate;

-   daca actionarul este reprezentat de o alta persoana - imputernicire speciala si actul de identitate al reprezentantului.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor dovedi calitatea  astfel:

-reprezentantul legal - cu un certificat constatator eliberat de ORC/ orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care persoana juridica isi are sediul, aposilat, insotit de traducerea legalizata in limba romana de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, care ii atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 1 una luna inainte de data publicarii prezentului convocator si prezentat in original sau copie conform cu originalul;

Persoana fizica ce se prezinta la A.G.O.A. in calitate de reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

Procurile speciale si formularele de vot prin corespondenta.

Incepand cu data de 16.03.2021, formularele de vot procuri speciale si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de pe website-ul societatii,Sectiunea materiale A.G.O.A.-A.G.E.A., sau de la sediul societatii, sau la adresa de e-mail www.severnav.ro.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar original al imputernicirii speciale/ formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentat/prin corspondenta in Adunare conform legii.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite:

-     In cazul unui actionar persoana fizica - de o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica;

-     In cazul unui actionar persoana juridica - de o copie  a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si de documentul  oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii/formularului de vot prin coespondenta, conform conditiilor precizate mai sus.

Imputernicirile speciale/formularele de vot prin corespondenta vor fi transmise:

-     Fie sub forma unui document semnat olograf, in original – transmis prin posta sau servicii de curierat- la S.C. SEVERNAV S.A.( Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta – Turnu Severin, judetul Mehedinti), in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 15/16 Aprilie 2021, fie sub forma unui document semnat elecronic cu semnatura electronica extinsa, conform legii nr. 455/2001 privind sematura electronica, prin e-mail la adresa: office@severnav.ro, mentionand la subiect: pentru Adunara Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15/16 Aprilie  2021.

Imputernicirile speciale/formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularele de imputernicire speciala/formularele de vot prin corespondenta puse la dispozitie de SEVERNAV SA, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite de catre Societate in termenul stabilit nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii pentru adoptarea hotararilor in cadrul AGOA.

Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a adunarii generale, caz in care ordinea de zi revizuita va fi publicata in termen legal. In aceasta ipoteza, formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor in termenul legal.

 

 

 Presedintele Consiliului de Administratie

Ing. Tirlea Victor

 

 

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.