miercuri | 04 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN

Convocare AGAO 05 (06).07.2023

Data Publicare: 25.05.2023 16:28:00

Cod IRIS: 9F23F

Raport curent conform: 234 alin (1) litera a) si b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

 

Data raport: 25.05.2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

 

Decizia Consiliului de Administratie privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 05.07.2023/06.07.2023

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii ca, in data de 25.05.2023, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 05.07.2023, incepand cu ora 10:00 pentru AGOA, la Hotel Marshal Garden, Calea Dorobantilor nr. 50B, Sector 1, Bucuresti, sala Panoramic 2.

 

In cazul neintrunirii cvorumului pentru sedinta AGOA din data 05.07.2023, a doua convocare a Sedintei AGOA va avea loc in data de 06.07.2023 la Hotel Marshal Garden, Calea Dorobantilor nr. 50B, Sector 1, Bucuresti, sala Panoramic 2.

 

Convocatorul se regaseste in Anexa 1 la prezentul Raport.

 

Materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile spre consultare pe website-ul societatii (www.nuclearelectrica.ro) incepand cu data de 31.05.2023 ora 18:00.

 

 

Cosmin Ghita                                                  

Director General                                             

 

 

 

Numar de inregistrare: 6282/25.05.2023

 

 

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare „SNN” sau „Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48,  sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3.016.438.940 lei,

 

Avand in vedere

 

·   Prevederile art. 13 si art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·   Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

·   Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;

·   Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Republicata;

·   Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

·   Prevederile Regulamentului nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis in aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012;

·   Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de punere in aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor.

Convoaca

I.       Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A pentru data de 05.07.2023 ora 10:00 (ora Romaniei) la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti

 

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de 22.06.2023 (“Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 

1.        Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

2.        Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi

3.        Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii;

4.        Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contactul de mandat al administratorilor executivi;

5.        Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorului executiv al societatii;

6.        Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de mandat cu administratorii societatii

7.        Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei Directorilor Societatii cu contract de mandat in limita valorilor aprobate pentru administratorul executiv al SNN, prin pct.7 din Hotararea AGOA nr.6/10.08.2022;

8.        Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2023.

9.        Aprobarea declansarii procedurii de selectie a unui membru neexecutiv in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., pozitie vacanta, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;

10.    Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procesului de selectie a unui membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al SNN, pozitie vacanta ;

11.    Aprobarea modificarii Strategiei de implementare a Proiectului de Investitii „Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” ca efect al actualizarii valorii investitiei pe baza indicilor de crestere a preturilor intre 2018 si 2022 si prin includerea unor costuri suplimentare, neavute initial in vedere.

12.  Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 28.02.2023 inclusiv- 12.05.2023 inclusiv.

13.    Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 28.02.2023 inclusiv- 12.05.2023 inclusiv.

14.    Aprobarea datei de 26.07.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

15.    Aprobarea datei de 25.07.2023 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

16.    Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

 

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA, dupa caz, pentru data de 06.07.2023, ora 10.00 pentru AGOA, avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA este aceeasi. A doua convocare a Sedintei AGOA va avea loc la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti.

 

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

 

In conformitate cu prevederile art. 105, alin (3) si (5) din Legea nr. 24/2017, art. 1171, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, precum si ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

 

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

a)   In cazul actionarilor persoane fizice, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), iar in cazul actionarilor persoane juridice sa fie insotite de:

 

-       certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;

 

-       calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

 

-   documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

b)   Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

 

c)    Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;

 

d)   Sa fie transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 15.06.2023, ora 18:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05.07.2023”; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 15.06.2023, ora 18:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05.07.2023”

 

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul 5/2018), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, extras emis de Depozitarul Central.

 

Ordinea de zi completata va fi transmisa de Societate in vederea publicarii pana la data de    21.06.2023.

 

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

 

Incepand cu data de 31.05.2023 ora 18.00, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale si regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant si procedura care permite votul prin corespondenta) vor fi disponibile in zilele lucratoare la sediul Societatii din Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, la Registratura Societatii, intre orele 08:30 – 16:30, precum si pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

 

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

 

Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

 

Intrebarile vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 03.07.2023, ora 10:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05.07.2023”.

 

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta  este  disponibila pe pagina de web a Societatii www.nuclearelectrica.ro in format intrebare-raspuns.

 

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 03.07.2023, ora 10.00, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05.07.2023”.

 

Participarea si votarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor

 

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOAsi vota personal, prin reprezentant/imputernicit sau prin corespondenta.

 

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunariilor generale ale actionarilor este disponibil pe pagina de internet a Societatii www.nuclearelectrica.ro si include procedura de vot prin imputernicire speciala sau generala si procedura care permite votul prin corespondenta.

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

 

Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

 

a)      In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

b)      In cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

 

(i)                 Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini),

 

(ii)               Certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de

Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de

S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Statul Roman, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

 

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut incepand cu data de 31.05.2023 ora 18:00 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

 

Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar ( in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGOA din data de 05.07.2023.

 

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

 

a)    pentru actionari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 

b)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)     certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA; in cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

(ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de

referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

 

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

 

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

 

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Reprezentantii Societatii nu pot primi imputernicire in vederea reprezentarii actionarilor in AGOA. In cadrul regulamentului privind organizarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestui regulament, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGOA.

 

Imputernicirea speciala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea speciala este intocmita conform art. 201 din Regulamentul 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca:

 

-          institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

-          instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

-          imputernicirea speciala este semnata de actionar.

 

Imputernicirea speciala si declaratia custodelui prevazute mai sus trebuie depuse la SNN in original, cu 48 de ore inainte de AGA, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cuforma acestor documente.

 

Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de 03.07.2023 ora 10:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05.07.2023.”.

 

Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de 03.07.2023, ora 10:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05.07.2023”.

 

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

 

In temeiul art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, reprezentarea actionarilor in AGA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri generale. Astfel, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, in conformitate cu prevederile legale. 

 

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale, se depun la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 03.07.2023, ora 10:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de SNN, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:

 

a)   este un actionar majoritar al SNN, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;

 

b)   este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlata de respectivul actionar;

 

c)   este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

 

d)  este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

 

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Documente ce insotesc imputernicirea generala:

a)  dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

 

b)    pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa

permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

 

c)  pentru actionari persoane juridice:

(i)   certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul

Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA;

 

ii)      calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; in cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii  calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

 

(iii)    copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

 

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

SNN va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul unei AGA, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 202 din Regulamentul 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

 

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

 

(ii)   imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

 

Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la SNN in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la SNN odata cu imputernicirea generala.

 

Formularul imputernicirii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de 31.05.2023, ora 18:00 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.

 

Votul prin corespondenta

 

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 31.05.2023, ora 18:00 de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

 

Documente ce insotesc buletinele de vot:

 

a)  pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. si daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

 

b)  pentru actionari persoane juridice:

 

(i)   Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul

Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

 

(ii)    Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei

 

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

 

Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

 

a)      Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de 03.07.2023 ora 10:00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si  cu majuscule:  „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05.07.2023” sau

 

b)      Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 03.07.2023, ora 10:00 la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 05.07.2023”.

 

 

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora

mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

 

 

La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de 21.06.2023. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

 

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/saubuletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

 

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA.

 

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

 

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

 

 

Conform art. 105, alin. (19) din Legea 24/2017, in cazul in care pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor se afla rezolutii care necesita votul secret, votul actionarilor participanti in mod personal sau prin reprezentant, precum si al celor care voteaza prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta. In cazul votului prin reprezentant, dezvaluirea votului fata de acesta, inainte de adunarea generala, nu reprezinta o incalcare a cerintei privind caracterul secret al votului.

 

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

TEODOR MINODOR CHIRICA

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.