duminică | 03 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA - TBK

Hotarari AGA O & E , 25 iulie_ 2018

Data Publicare: 25.07.2018 16:11:01

Cod IRIS: 3E3B8

Nr. de inregistrare:  3028  / 25.07.2018

            Catre,

            Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului

25.07.2018

Denumirea emitentului

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Sediul social

Bistrita, Str. Zorilor nr. 5, judetul Bistrita-Nasaud

Numarul  de Telefon/Fax

0263-235900/ 0263-235910

Codul unic de inregistrare la ORC

19044296

Nr. de ordine in  registrul  comertului

J06/674/2006

Capital subscris si varsat

500.000 lei

Piata reglementata

Piata reglementata la vedere, Segment Principal, Categorie Standard

 

I.                   Evenimente importante de raportat

a)      Schimbari in controlul asupra emitentului  – nu este cazul;

b)      Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;

c)      Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  - nu este cazul;

d)      Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;

e)       Alte evenimente :

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. in calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cunostinta tuturor celor interesati faptul ca, in data de 25.07.2018, cu incepere de la ora 10.00 ,  respectiv ora 10.30 , la sediul Societatii,  au avut loc sedintele Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii , care au fost legal si statutar constituite, la prima convocare si pune la dispozitia acestora Hotararea AGOA nr.5/25.07.2018  si  Hotararea AGEA nr.6 /25.07.2018 , adoptate cu aceasta ocazie .

 

Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.

Niculae Dan

                                                                                                     Presedinte al Consiliului de Administratie 

 

 

                                                                                                             HOTARAREA NR.5

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita

                                                                                            din data de 25 iulie  2018

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrita, str. Zorilor, nr. 5, jud. Bistrita Nasaud, persoana juridica romana avand ca unic obiect de activitate intermedierea in asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/16.11.2006, identificata prin CUI 19044296, inregistrata la ORC Bistrita cu numarul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Actului constitutiv,  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 25 iulie  2018 , ora 10.00,  la sediul social din  Bistrita, str. Zorilor , nr. 5    jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum de 78,83 % din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate  , reprezentand un numar total de 1.970.762 voturi valabil exprimate , urmatoarea  :

 

                                                      H O T A R A R E

                 asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

 

1.      Aproba alegerea ca administratori ai  Societatii si stabilirea duratei mandatului acestora pentru 4 (patru) ani de la data adoptarii prezentei hotarari ( conf. prevederilor  Art.14 pct. 14.1 din Actul constitutiv) , a urmatoarelor persoane :

 

a.       Administrator Niculae Dan

     Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

b.      Administrator Denes Daniela-Tasia

     Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

c.       Administrator Tuica Gabriel-Alexandru

     Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

2.      Aproba numirea ca Presedinte al Consiliului de Administratie (conf. Art.14 pct.14.2 din Actul constitutiv), a d-lui Niculae Dan .

 

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

3.      Aproba stabilirea limitelor generale ale remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie si acordarea altor drepturi, pe perioada mandatului , in urmatoarea structura :

·         O remuneratie (bruta) variabila, stabilita prin negocierea partilor, prin Contractele de administrare (mandat), cuprinsa intre 2000 (douamiilei) LEI si 18000 (optisprezecemiilei) LEI.   Frecventa cu care se vor acorda aceste remuneratii membrilor CA  , poate fi lunara sau pe sedinta de CA , functie de prevederile Contractelor de administrare. Aceste remuneratii se vor acorda membrilor CA , incepand cu data/datele stabilite in Contractele de administrare.

·         O remuneratie (bruta) lunara, suplimentara, variabila, stabilita prin negocierea partilor, prin Contractul de administrare (mandat), acordata membrului independent din CA, pentru atributiile aferente Comitetului de audit , remuneratie cuprinsa intre 2000 (douamiilei) LEI RON  si 6000 ( sasemiilei) LEI RON.

·         Acordarea altor beneficii membrilor CA, pe baza de negociere, conform celor stabilite in Contractele de administrare, dupa cum urmeaza : autoturism, combustibil , telefon , laptop , dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare in scopul realizarii mandatului , asigurare medicala ( de grup), asigurare de raspundere profesionala .

 

  Structura votului :  100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

4.      Aproba mandatarea d-lui Niculae Dan sa negocieze si  sa semneze Contractele de administrare ale administratorilor, in numele si pe seama Societatii.

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

5.      Stabileste data de 10.08.2018 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

6.      Aproba data de 09.08.2018  ca „ex-date”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.

 

Structura votului :  100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

7.      Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie - Director General, in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGOA.

 

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

8.      Mandateaza Directorului Departamentului juridic al Societatii  dna Denes Adriana,  sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA la ORC de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

 

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

                 Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi,  25 iulie 2018, in 5(cinci) exemplare

            originale din care 2(doua) exemplare pentru Societate si 3(trei) exemplare pentru a fi depuse

            la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

 

 

                                                                                                            HOTARAREA NR.6

A ADUNARII GENERALE  EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita

                                                                                           din data de 25 iulie   2018

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), avand sediul din Bistrita, str. Zorilor, nr. 5, jud. Bistrita Nasaud, persoana juridica romana avand ca unic obiect de activitate intermedierea in asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/16.11.2006, identificata prin CUI 19044296, inregistrata la ORC Bistrita cu numarul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Actului constitutiv,  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,

adopta azi, in sedinta desfasurata la data de 25 iulie  2018 , ora 10.30,  la sediul social din  Bistrita, str. Zorilor , nr. 5    jud. Bistrita-Nasaud, cu un cvorum de 78,83 % din totalul de 2.500.000 drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate  , reprezentand un numar total de 1.970.762 voturi valabil exprimate , urmatoarea  :

 

                                                    

                                                     H O T A R A R E

                 asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

 

1.      Se aproba modificarea Actului constitutiv al Societatii , dupa cum urmeaza :

Art.14 pct. 14.10. alin. 3 –„  Functia de Director executiv va fi ocupata de catre dl. Cotiac Ion, cetatean roman, domiciliat in mun. Pitesti, jud. Arges “.

 cu mentiunea  ca , in situatia primirii unui refuz ulterior din partea ASF cu privire la      aprobarea conducatorului executiv nominalizat, sa se poata proceda la modificarea in consecinta a Actului constitutiv, fara convocarea unei noi sedinte a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Structura votului :  100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

2.      Stabileste data de 10.08.2018 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala  Extraordinara a Actionarilor.

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

3.      Aproba data de 09.08.2018  ca „ex-date”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat.

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

4.      Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie - Director General, in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararea AGEA.

Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

5.      Mandateaza Directorului Departamentului juridic al Societatii  dna Denes Adriana,  sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA la ORC de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .

Structura votului :  100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere

 

                 Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi,  25 iulie 2018, in 5(cinci) exemplare

            originale din care 2(doua) exemplare pentru Societate si 3(trei) exemplare pentru a fi depuse

            la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

 

Presedinte al Consiliului de Administratie 

NICULAE DAN

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.