vineri | 01 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - TGN

Convocare AGOA - 22/23.04.2021

Data Publicare: 17.03.2021 12:00:24

Cod IRIS: CB77B

RAPORT CURENT conform art.122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 17 martie 2021

Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS

Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu

Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029

Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000

Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, intrunit in sedinta din data de 17 martie 2021,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  pentru data de 22 aprilie 2021, ora 1000 care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 9 aprilie 2021, cu urmatoarea ordine de zi:  

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1.    Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA, cu aplicarea prevederilor art.29 alin.(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.    Aprobarea cererilor de reinnoire a mandatelor a patru membri ai Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA.

3.    Desemnarea a patru membri ai Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz SA.

4.    Aprobarea formei contractului de mandat cu indemnizatia fixa a remuneratiei pentru perioada 30.04.2021 – 29.04.2025 si imputernicirea unui reprezentant al autoritatii publice tutelare pentru semnarea contractului de mandat.

5.    Stabilirea datei de 14 mai 2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.

6.    Imputernicirea domnului LAPUSAN Remus Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 23 aprilie 2021, ora 1000, in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.

Proiectul de hotarare al AGOA, este disponibil in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 19 martie 2021.

Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile dupa cum urmeaza:  

-          documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1,2,3,4 incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 19 martie 2021.

Formularul de imputernicire speciala si formularul de imputernicire generala vor fi disponibile in format electronic pe pagina de internet a societatii (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 19 martie 2021. 

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

-          de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 2 aprilie 2021, ora 15.00;

-          de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 2 aprilie 2021 ora 15.00;

-          drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, in atentia D-nei Florea Claudia Elena.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale a actionarilor determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru 9 aprilie 2021.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, in atentia D-nei Florea Claudia Elena, prin servicii de curierat, la fax. 0269-803.412 sau la adresa de e-mail: secretariat.ca_aga@transgaz.ro. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii (www.transgaz.ro), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de 19 martie 2021, pe pagina de internet a societatii la adresa www.transgaz.ro, link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor trebui transmise in original, prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii situat in Medias, Piata C.I Motas nr.1, pana la data de 20 aprilie 2021, ora 1000 la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor  situat  la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, in atentia D-nei Florea Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125  alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 9  aprilie 2021, personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarile generale a actionarilor in conditiile in care prezinta emitentului, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in original, o declaratie pe proprie raspundere, semnata si, dupa caz, stampilata, de reprezentantul legal al institutiei de credit, si in care se precizeaza in clar, numele/prenumele actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA, precum si faptul ca institutia presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta de 9 aprilie 2021.

Imputernicirea speciala in original semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul, precum si mandatul primit prin Ordin al Secretarului General al Guvernului pentru participarea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor, in original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A. cu cel putin o ora inainte de adunare, in limba romana sau in limba engleza, la sediul din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 4, judetul Sibiu, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: secretariat.ca_aga@transgaz.ro, sub sanctiunea prevazuta de art. 125  alin. 3 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sau la data sedintei adunarii generale a actionarilor la Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la tel. 0269-803.056; fax. 0269-803.412, sau la adresa de e-mail : secretariat.ca_aga@transgaz.ro.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Lapusan Remus Gabriel

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.