vineri | 12 aprilie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV - TSLA

Convocare AGAO 30.03.2021

Data Publicare: 25.02.2021 18:00:18

Cod IRIS: 00423

 

RAPORT CURENT

       conform Regulamentului ASF nr 5/2018

        Data raportului: 25.02.2021

 

Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007

Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997

C.U.I: 9845734

Capital social subscris si varsat: 51.472.466,70 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB /AeRO /(simbol TSLA)

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

 

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA pentru data de 30.03.2021.

 

Directoratul Transilvania Leasing si Credit IFN SA, informeaza actionarii privind convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 30.03.2021.

Ordinea de zi si conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor sunt prezentate in cadrul convocatorului anexat.

 

 

Presedinte Directorat/Director general

                     Sorin Donca

 

 

 

 

CONVOCATOR

Directoratul Transilvania Leasing si Credit IFN S.A., cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, inregistrata la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, avand codul de identificare fiscala RO9845734, intrunit in sedinta din 24.02.2021, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 30.03.2021, ora 11:00, la sediul societatii.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicata, Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificarile si completarile ulterioare si cu dispozitiile actului constitutiv al societatii.

Capitalul social este format din 514.724.667 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale ordinare.

La adunarea generala ordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze, toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.03.2021, stabilita ca data de referinta.

Adunarea generala Ordinara va avea urmatoarea Ordine de zi:  

1.       Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de catre Directorat si Auditorul financiar;

2.      Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020;

3.      Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2020 conform propunerii Directoratului;

4.      Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2020; aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat;

5.      Stabilirea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2021

6.      Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020.

7.      Stabilirea datei de 28.05.2021 ca data de inregistrare (ex-date 27.05.2021), conform art. 2, al. (2), pct. f) si l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

8.      Imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A.

 

In termen de cel  mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

    a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

    b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 25.03.2021 acestea putand  fi transmise, la sediul societatii, cu mentiunea “Pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 30.03.2021”. Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente  pe website-ul societatii -  www.transilvanialeasingsicredit.ro - in format intrebare-raspuns.   

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copie conform cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal) respectiv  calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie).

Textul integral al documentelor si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societatii - www.transilvanialeasingsicredit.ro , incepand cu data de 01.03.2021, sau pot fi  obtinute de la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 8:00-14:00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri  speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondenta.

Inainte de desfasurarea adunarii generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta,  prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.

Formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta se pot obtine incepand  cu data de 01.03.2021, de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii  - www.transilvanialeasingsicredit.ro.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale.

Dupa completarea si semnarea acestora sau dupa emiterea unei imputerniciri generale, un exemplar original al imputernicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvina societatii, la sediul acesteia, pana la data de 26.03.2021 inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondenta in adunarea generala, conform legii.

Imputernicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal si vor  fi transmise la sediul societatii,  in plic inchis, cu mentiunea: “Pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 30.03.2021”.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta date de actionari unor institutii de credit care presteaza servicii de custodie vor fi valabile fara alte documente suplimentare referitoare la actionari daca sunt insotite de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit, din care sa reiasa ca: institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; instructiunile din imputernicirea speciala / formularul de vot prin corespondenta sunt identice cu cele primite de institutia de credit de la actionar si procura speciala / formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generala va fi convocata pentru data de 31.03.2021 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

             

Presedinte Directorat/Director general

Sorin Donca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerea de repartizare a profitului

 la 31.12.2020

 

Directoratul societatii Transilvania Leasing si Credit IFN SA, in urma analizei rezultatelor obtinute in anul 2020, constata urmatoarea situatie privind rezultatul financiar:

                                                                                                                      -lei-

 

 

 

 

Total venituri

 

10 317 715

 

Total cheltuieli

 

9 116 459

 

Profit brut (inainte de impozitare)

 

1 201 256

 

Impozit pe profit

 

177 867

 

Profit net de repartizat

 

1 023 389

 

             

 

Directoratul propune repartizarea profitului net in suma de 1.023.389 lei, astfel:

 

·           60.062,83 lei rezerve legale, respectiv 6% din profitul net

·         963.326,43 lei surse proprii de finantare. 

 

 

Presedinte directorat/Director General,                          Director /Membru directorat,

                  Donca Sorin                                                                      ec. Marius Chitic

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.